1. Bestuur

Inhoud

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Collegeprogramma Bestuur

Wat willen we bereiken?

Regionale bestuurlijke samenwerking

  • Regionale samenwerking op de Noord-Zuid as waarbij Heerde volop op alle domeinen mee doet. Wij willen omgevingsbewust inspelen op ontwikkelingen waarbij we zien dat de speerpunten van Cleantech Regio Stedendriehoek, de Regio Zwolle en de provincies Gelderland en Overijssel steeds meer in elkaar schuiven.
  • Wij willen daarin een verbindende rol spelen. Gemeentegrenzen mogen daarbij geen belemmering vormen.

Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet

  • Onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is duidelijk voor onze inwoners en handhaafbaar.
  • Para-commerciële organisaties krijgen meer mogelijkheden om ontmoetingsmomenten voor gerelateerde activiteiten te organiseren, binnen de kaders van de drank- en horecawet, veiligheid en geluid.

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingen en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
Bestuur
506050 Communicatieplan 13.557 15.420 20.700 21.060 21.380 21.700 22.020
521000 Raad 267.574 275.597 279.510 300.470 307.550 314.210 320.720
521050 Griffie 149.929 154.331 171.201 153.505 157.120 160.520 163.850
521100 Rekenkamerfunctie 17.043 22.150 24.490 19.780 20.080 20.380 20.690
521150 College 842.355 644.810 679.165 652.672 673.630 683.950 692.270
521300 Best. samenwerking 171.866 165.450 170.820 159.490 161.880 164.310 166.770
521350 Internationale contacten -727 1.760 1.780 1.810 1.840 1.870 1.900
521400 Rechtsbescherming 40.480 42.170 42.760 43.490 44.150 44.820 45.490
Totaal Bestuur 1.502.078 1.321.688 1.390.426 1.352.277 1.387.630 1.411.760 1.433.710
Totaal Lasten 1.502.078 1.321.688 1.390.426 1.352.277 1.387.630 1.411.760 1.433.710
Baten
Bestuur
521150 College -970 0 -52.600 0 0 0 0
Totaal Bestuur -970 0 -52.600 0 0 0 0
Totaal Baten -970 0 -52.600 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Bestuur

Lasten
521150 College
Voor de jaren 2020-2024 is het budget voor de pensioenvoorziening (ex) wethouders structureel met €50.000,- bijgesteld. Daarnaast is er voor 2020 incidenteel €25.000,- geraamd voor organisatorische (meer)kosten als gevolg van de Corona-crisis (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

Baten
521150 College
In 2020 is er van de provincie Gelderland een compensatiebedrag van €52.600,- ontvangen voor de extra kosten die zijn ontstaan door de Corona crisis (voorjaarsnota 2020).

Veiligheid

Toelichting op product Veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten van de APV binnen dit product verantwoord.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
502020 Brandweergarage Heerde 57.070 61.032 58.521 62.033 62.613 63.203 63.803
502040 Brandweergarage Wapenveld 24.783 26.392 33.447 33.271 33.656 34.051 34.456
523000 Brandweer 958.172 963.565 980.456 998.550 999.110 999.680 1.000.260
523050 Crisisbeheersing 33.295 38.073 38.588 41.906 42.649 43.353 44.044
523100 Openbare orde & Veiligheid 130.635 114.186 188.462 123.148 125.260 127.296 129.320
523150 APV 164.604 143.736 139.583 153.654 157.341 160.803 164.180
523200 Drank- en horecawet 44.085 37.693 37.918 42.329 43.345 44.298 45.228
545150 Handhaving Bouwen 212.658 185.792 181.178 186.783 191.266 195.473 199.578
545300 Handhaving Milieubeheer 8.799 7.684 7.472 8.214 8.411 8.596 8.777
551300 Opvang huisdieren 5.945 5.240 10.380 10.560 10.720 10.880 11.040
Totaal Lasten 1.640.046 1.583.393 1.676.005 1.660.448 1.674.371 1.687.633 1.700.686
Baten
523000 Brandweer -8.261 0 -8.000 -8.140 -8.260 -8.380 -8.510
523100 Openbare orde & Veiligheid -11.450 0 0 0 0 0 0
523150 APV -18.309 -13.230 -13.420 -13.650 -13.850 -14.050 -14.270
545150 Handhaving Bouwen -10.000 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -48.020 -13.230 -21.420 -21.790 -22.110 -22.430 -22.780

Toelichting op de lasten en baten product Veiligheid

Lasten
502040 Brandweergarage Wapenveld
Het budget voor de energiekosten van de brandweerkazerne Wapenveld is vanaf 2021 structureel met €6.000,- verhoogd (perspectiefnota 2021).

523000 Brandweer
De onderhoudskosten voor de brandkranen en brandputten zijn vanaf 2021 met €10.000,- verhoogd. Daarnaast is de begroting structureel met €18.600,- bijgesteld door een stijging van de gemeentelijke bijdrage van de VNOG (perspectiefnota 2021).

523100 Openbare orde & Veiligheid
Vanwege het extra toezicht op naleving van de maatregelen die zijn genomen om de corona-uitbraak te bestrijden is er voor 2020 €5.000,- bijgeraamd (voorjaarsnota 2020).

BBV-indicatoren programma Bestuur

BBV indicatoren

 

Publicatiedatum: 11-11-2020

Inhoud