4. Sociaal maatschappelijk

Inhoud

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Collegeprogramma Samenleving

Wat willen we bereiken?

Algemeen

 • Niemand staat aan de kant.
 • Ouderen zijn in beeld.
 • Inwoners zijn betrokken en actief in hun buurt, in verenigingen en in vrijwilligersorganisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen welbevinden en houden zo lang mogelijk zelf de regie.
 • Inwoners die dit niet kunnen worden ondersteund.

Preventie

 • Familie, buurtbewoners en maatschappelijke instellingen en organisaties hebben oog voor problemen bij inwoners en weten waar ze bij problemen met hun signaal terecht kunnen.
 • Algemene voorzieningen zijn bij inwoners bekend evenals mogelijkheden voor financiële ondersteuning om deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten.
 • Ambulante medewerkers zijn zichtbaar en bekend in de wijk en hebben goede contacten met partijen om vroegtijdig (financiële) problemen te signaleren.

Informatie en toegankelijkheid sociaal domein

 • Inwoners van 0 tot 100+ kunnen terecht bij één centraal loket en er is één regisseur per gezin.
 • Er wordt integraal bespreken wat inwoners zelf, met hulp van hun omgeving of algemene voorzieningen, kunnen. Als dit geen oplossing biedt, wordt samen met de inwoner in beeld gebracht welke ondersteuning nodig is. Huisgenoten, mantelzorgers en onafhankelijk cliëntadviseurs zijn welkom bij dit gesprek.

Wet publieke gezondheid / Volksgezondheid

 • Inwoners kennen de gevaren van het overmatig gebruik van drank, drugs, medicijnen en gamen.
 • Ze herkennen drank-, drugs-, medicijn- en gameverslaving en weten waar ze aan moeten kloppen voor hulp.

Basismobiliteit

 • Inwoners worden op tijd gehaald en gebracht in een passend vervoermiddel door een geschikte bestuurder.
 • Het doelgroepenvervoer is financieel en organisatorisch in control.

Accommodaties (sociaal Domein)

 • De identiteit van de dorpen is zichtbaar.
 • In alle vier dorpen is een toekomstbestendige accommodatie waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • Gemeentebreed zijn er mogelijkheden voor het beoefenen en aanschouwen van (lokale en regionale) sport en kunst en cultuur.

Preventie

Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Onderwijs en Educatie

Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
563000 Lokaal onderwijsbeleid 139.342 97.767 103.855 95.089 97.138 99.061 100.939
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid 206.871 274.187 380.838 298.424 298.424 298.424 298.424
563150 Volwasseneneducatie 31.775 43.185 58.185 43.185 43.185 43.185 43.185
Totaal Lasten 377.988 415.139 542.878 436.698 438.747 440.670 442.548
Baten
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid -255.801 -273.178 -307.838 -297.424 -297.424 -297.424 -297.424
563150 Volwasseneneducatie -46.981 -43.185 -43.185 -43.185 -43.185 -43.185 -43.185
Totaal Baten -302.782 -316.363 -351.023 -340.609 -340.609 -340.609 -340.609

Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie

Lasten
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid
Bij de resultaatbestemming  2019 zijn de resterende OAB-gelden van 2019 (€63.000,-) naar 2020 overgeheveld (jaarstukken 2019).

De uitgaven voor het peuterspeelzaalwerk zijn gelijkgesteld aan de uitkering die hiervoor wordt ontvangen van het rijk (Archer-gelden). Doordat de uitkering met ingang van 2021 is gehalveerd, zijn ook de kosten met hetzelfde bedrag, €10.400,-, verlaagd. 

563150 Volwasseneneducatie
Bij de resultaatbestemming 2019 is het resterende budget voor volwasseneneducatie (€15.000,-) naar 2020 overgeheveld (jaarstukken 2019).

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat mag het kosten

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421) 14.868 17.499 16.771 16.020 15.882 15.913 15.945
502340 OBS De Horsthoek (F 420) 0 0 0 0 0 0 0
502345 OBS De Horsthoek (F 421) 43.576 40.610 40.010 25.430 25.810 26.190 26.580
502365 OBS J. Ligthart (F 421) 35.084 27.754 33.940 25.458 25.466 25.069 24.488
502385 OBS De Heemde (F 421) 17.784 4.110 19.304 18.355 18.381 18.407 17.234
549000 Huisvesting basisonderwijs 223.026 283.005 281.401 245.442 245.984 234.942 233.617
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs 126.580 126.580 98.360 100.030 101.540 103.060 104.610
549050 De Sprengen 89.208 61.118 68.553 66.281 66.734 67.188 53.402
549100 De Noordgouw 104.027 99.963 270.276 125.710 126.206 126.933 127.669
Totaal Lasten 654.153 660.639 828.615 622.726 626.003 617.702 603.545
Baten
502340 OBS De Horsthoek (F 420) 0 0 0 0 0 0 0
502345 OBS De Horsthoek (F 421) -33.310 -33.060 -33.850 -34.660 -35.180 -35.710 -36.250
549000 Huisvesting basisonderwijs -5.268 -41.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
549050 De Sprengen 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -38.578 -74.060 -34.850 -35.660 -36.180 -36.710 -37.250

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten
502345 OBS De Horsthoek
Het budget voor het onderhoud aan de technische installaties bij de Horsthoekschool is voor 2020 met €5.000,- verhoogd (voorjaarsnota 2020).

549000 Huisvesting basisonderwijs
Bij de resultaatbestemming 2019 is er €67.000,- voor de noodhuisvesting van de Jenaplanschool naar 2020 overgeheveld. Doordat dit project vertraging had opgelopen is er in 2019 geen gebruik gemaakt van dit budget (jaarstukken 2019).

549050 De Sprengen
De kosten voor de huur van de houtwerkplaats, €9.000,- per jaar, zijn met ingang van 2020 structureel bijgeraamd (voorjaarsnota2020 / perspectiefnota 2021).

 

Kunst, cultuur en media

Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie,  muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
565000 Bibliotheekwerk 270.255 270.255 270.255 245.255 245.255 245.255 245.255
565100 Kunst & Cultuur 249.077 248.219 252.085 232.297 236.926 241.275 245.520
565150 Theater & Muziek 27.225 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900
565200 Lokale radio 8.946 9.114 9.114 9.114 9.114 9.114 9.114
565300 Monumentenzorg 48.905 93.591 138.905 63.646 63.869 64.093 64.317
Totaal Lasten 604.408 648.079 697.259 577.212 582.064 586.637 591.106
Baten
565300 Monumentenzorg -29.649 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Totaal Baten -29.649 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten
565000 Bibliotheek / 565100 Kunst & Cultuur
Het ombuigingsvoorstel, waarbij in eerste instantie is afgesproken om €100.000,- te bezuinigen op de cultuursector, is nu geconcretiseerd door €25.000,- te bezuinigen op de bibliotheek, €25.000,- op het Cultuurplein en €50.000,- op het overige sociaal domein (perspectiefnota 2021).

565300 Monumentenzorg
Bij de resultaatbestemming van 2019 is besloten om €73.000,- van het budget voor Monumentenzorg over te hevelen naar 2020 (jaarstukken 2019). 

Voor 2021 e.v. is het budget voor het functioneren en in stand houden van een erfgoedcommissie met €7.500,- verhoogd (perspectiefnota 2021).

Sport

Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
567150 Sportbeleid 107.271 143.357 159.368 71.426 71.782 62.117 62.443
567250 Zwembad 173.373 178.400 180.643 183.074 185.731 188.429 191.166
Totaal Lasten 280.644 321.757 340.011 254.500 257.513 250.546 253.609
Baten
567150 Sportbeleid -92.514 -103.500 -100.800 -82.393 -82.823 -73.263 -73.263
567251 Reserve zwembad -2.953 -4.953 -5.058 -4.841 -4.840 -4.841 -4.840
Totaal Baten -95.467 -108.453 -105.858 -87.234 -87.663 -78.104 -78.103

Toelichting op de lasten en baten Sport

Lasten
567150 Sportbeleid
De ramingen voor de sportcoach (€74.000,-) en het activiteitenbudget (€3.000,-) zijn voor 2021 e.v. overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

Lasten en baten
567150 Sportbeleid
Zowel de uitgaven als de inkomsten zijn voor 2020 met €25.000,- en voor de jaren 2021 en 2022 met €10.000,- naar boven bijgesteld; hiervan wordt €15.000,- in 2020 gebruikt voor het opstellen van een lokaal sportakkoord. Voor de uitvoering van dit sportakkoord wordt voor de komende jaren €10.000,- geraamd. Deze kosten worden allemaal door het rijk vergoed en verlopen daarom voor de begroting budgetneutraal (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

 

Accommodaties SMV

Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
502390 De Heerd 422.283 413.871 381.157 395.949 397.096 398.262 399.459
502395 De Rhijnsberg 431.602 388.889 451.073 465.986 469.467 472.988 476.590
502440 Sportzaal Wapenveld 112.972 109.580 101.533 106.744 108.228 109.732 111.256
502450 Binnensportacc2017 5.798 0 0 0 0 0 0
502460 Sporthal Faberhal 201.958 202.467 223.882 225.977 234.625 249.561 249.215
502462 Kantine Faberhal 22.267 15.000 15.210 15.470 15.700 15.940 16.180
502480 Dorpsacc.De Noord 63.422 66.365 75.973 74.861 87.959 88.698 89.458
502590 Hof van Cramer, Wapenveld 84.043 80.049 73.338 19.902 20.044 20.185 20.326
502592 project 0-100 jaar 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.344.345 1.276.221 1.322.166 1.304.889 1.333.119 1.355.366 1.362.484
Baten
502390 De Heerd -164.420 -170.830 -174.930 -179.130 -181.820 -184.550 -187.320
502395 De Rhijnsberg -328.698 -335.530 -343.580 -351.830 -357.100 -362.460 -367.900
502440 Sportzaal Wapenveld -34.880 -18.772 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
502450 Binnensportacc2017 0 0 -37.870 -77.160 -78.320 -79.490 -80.680
502460 Sporthal Faberhal -78.399 -49.419 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
502462 Kantine Faberhal -11.949 0 0 0 0 0 0
502480 Dorpsacc.De Noord -14.877 -13.336 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
502590 Hof van Cramer, Wapenveld -12.592 -12.071 -12.288 -12.071 -12.252 -12.436 -12.623
502591 Reserve Hof van Cramer, Wapenveld 0 0 -36.706 0 0 0 0
502592 project 0-100 jaar -40.000 -40.000 0 0 0 0 0
Totaal Baten -685.816 -639.958 -615.374 -630.191 -639.492 -648.936 -658.523

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV

Lasten
502395 De Rhijnsberg
De kosten voor het preventief onderhoud aan de technische installaties van De Rhijnsberg zijn vanaf het jaar 2021 structureel met €10.000,- verhoogd. Deze meerkosten worden voor de jaren 2021-2023 gedekt uit de reserve gebouwen (perspectiefnota 2021).

502440 Sportzaal Wapenveld
De kosten voor het schoonmaken van de sporthal Wapenveld zijn met ingang van 2020 met €5.000,- verhoogd. De raming voor de beveiligingsrondes is met ingang van 2021 structureel met €4.000,- naar boven bijgesteld (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

502480 Dorpsaccommodatie De Noord
Voor een deel van de gemeenschapsaccommodatie De Stikke/De Noord in Veessen is in 2020 een schadeloosstelling van €10.000,- betaald aan Lucrato (voorjaarsnota 2020).

502590 Hof van Cramer
Bij de Hof van Cramer moeten in 2020 twee asbesthoudende constructies worden gesaneerd; hiervoor is €9.000,- bijgeraamd. Deze kosten worden gedekt uit de reserve gebouwen (voorjaarsnota 2020).

Baten
502450 Binnensportaccommodaties
De huurinkomsten waren in het verleden uitgesplitst over de sporthallen en zijn nu weer samengevoegd op dit onderdeel.

Informatie en toegang sociaal domein

Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke cliëntondersteuning en kosten voor ICT.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
571005 Informatie & Toegang 408.451 414.422 648.279 271.054 278.759 285.992 293.047
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa 21.859 48.672 46.332 46.622 46.882 47.142 47.412
571105 ICT 17.503 35.990 37.220 0 0 0 0
Totaal Lasten 447.814 499.084 731.831 317.676 325.641 333.134 340.459
Baten
571005 Informatie & Toegang 0 0 -210.000 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 -210.000 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Informatie en toegang sociaal domein

Lasten
571105 ICT
De budgetten van dit subproduct zijn voor 2021 e.v. overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

Lasten en baten
571005 Informatie & Toegang
In 2019 is er €250.000,- beschikbaar gesteld voor het project 'aanpak 0-100 jaar'. Van dit budget resteerde er eind van dat jaar €210.000,-; dit geld wordt in 2020 ingezet om het project af te ronden en is daarom vrijgegeven uit de daarvoor ingestelde reserve 'aanpak 0-100 jaar'.

 

Aanpak 0-100+

Toelichting op product Aanpak 0-100+

Vanaf 1 januari 2021 start de aanpak 0-100+. De werkzaamheden van bijvoorbeeld de algemene voorziening regieondersteuning, social work, het CJG, welzijn, en uitvoering participatie en Wmo gaan vanuit 1 organisatie '0-100+' plaatsvinden. De bekostiging van de aanpak 0-100+ vindt plaats vanuit diverse budgetten binnen de verschillende domeinen van het sociaal domein. De begroting 2021 is hierop inmiddels aangepast.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
570000 Welzijn (aanpak 0-100+) 0 0 0 288.274 295.190 301.680 308.020
570010 Ouderbetrokkenheid (Aanpak 0-100+) 0 0 0 129.758 132.870 135.790 138.640
570020 Sociaal werk (aanpak 0-100+) 0 0 0 302.910 310.180 317.000 323.660
570030 Thuisbegeleiding (aanpak 0-100+) 0 0 0 141.740 145.140 148.330 151.440
570040 Jeugd (aanpak 0-100+) 0 0 0 614.637 622.330 630.090 637.940
570050 Balie (aanpak 0-100+) 0 0 0 26.020 26.640 27.230 27.800
570100 Locatie Heerde (aanpak 0-100+) 0 0 0 206.174 208.958 211.778 214.628
570150 Locatie Wapenveld (aanpak 0-100+) 0 0 0 47.107 47.240 47.380 47.520
570200 Uitvoeringskosten algem. (aanpak 0-100+) 0 0 0 81.976 81.976 81.976 81.976
570250 Uitvoeringskosten volwas (aanpak 0-100+) 0 0 0 60.525 60.525 60.525 60.525
570300 Uitvoeringskosten jeugd (aanpak 0-100+) 0 0 0 56.266 56.266 56.266 56.266
Totaal Lasten 0 0 0 1.955.387 1.987.315 2.018.045 2.048.415
Baten
570100 Locatie Heerde (aanpak 0-100+) 0 0 0 -4.000 -4.060 -4.120 -4.180
Totaal Baten 0 0 0 -4.000 -4.060 -4.120 -4.180

Toelichting op lasten en baten product aanpak 0-100+

Algemeen
De budgetten voor dit product zijn ontstaan door een hergroepering binnen de begroting; reeds bestaande budgetten binnen het sociaal domein zijn (deels) afgeraamd en overgeheveld naar dit product. Vervolgens is er een nieuwe, logische indeling en budgetopbouw gemaakt. Deze omzetting heeft geen budgettaire gevolgen, de afgeraamde bestaande budgetten waren toereikend om dit nieuwe product vorm te geven. 

Jeugdhulp individuele voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorzieningen

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven  is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Vanwege de Corona-crisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
573005 Jeugdhulp PGB 130.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
573055 Jeugdhulp in natura 4.670.321 4.074.898 4.201.674 4.212.167 4.296.265 4.383.485 4.474.225
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 74.772 133.266 180.430 135.870 137.160 138.470 139.800
573110 Continuïteitsbijdrage Coronacrisis Jeugd 0 0 50.000 0 0 0 0
Totaal Lasten 4.875.092 4.358.164 4.582.104 4.498.037 4.583.425 4.671.955 4.764.025
Baten
573110 Continuïteitsbijdrage Coronacrisis Jeugd 0 0 -30.856 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 -30.856 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp individuele voorzieningen

Lasten
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
Bij de resultaatbestemming 2019 is er €46.000,- van het resterende budget van dit onderdeel naar 2020 overgeheveld. Met dit geld wordt de pilot 'ouderbetrokkenheid in Wapenveld' en de pilot 'kansen in de klas' geprolongeerd (jaarstukken 2019).

Jeugdhulp overige voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
575000 Jeugdzorg (overig) 98.082 99.516 109.741 118.330 121.170 123.836 126.437
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten 548.414 571.358 589.838 0 0 0 0
575200 Preventie 9.765 23.940 12.280 19.690 19.990 20.290 20.590
575250 Jeugdgezondheidszorg 465.790 451.051 462.029 457.812 460.413 463.053 465.723
575300 Voorschoolse voorziening 117.401 109.554 109.208 114.413 116.140 117.839 119.531
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk 14.092 14.298 15.588 15.017 15.377 15.715 16.045
575400 Overige voorziening 100.651 101.039 150.489 0 0 0 0
575450 Buitenschoolse voorzieningen 3.375 5.100 5.100 5.200 5.200 5.200 5.200
575500 Kosten CJG 226.444 289.364 267.821 270.091 268.775 272.675 276.480
Totaal Lasten 1.584.014 1.665.220 1.722.094 1.000.553 1.007.065 1.018.608 1.030.006
Baten
575300 Voorschoolse voorziening -1.614 0 0 0 0 0 0
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk 0 0 0 0 0 0 0
575401 Reserve soc.domein jeugd 0 0 -46.590 0 0 0 0
575500 Kosten CJG -18.762 0 -10.940 -5.470 0 0 0
Totaal Baten -20.376 0 -57.530 -5.470 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp overige voorzieningen

Lasten
575005 Jeugdhulp uitvoeringskosten
De budgetten van dit subproduct zijn voor 2021 e.v. overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

575250 Jeugdgezondheidszorg
De  kosten voor jeugdgezondheidszorg zijn structureel verhoogd met €17.400,-.  Oorzaken hiervan zijn herijking van de budgetten van de GGD en de mogelijke afname van het plusproduct 'nu niet zwanger' (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021). Voor 2021 e.v. is €15.600,- van dit budget overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

575300 Voorschoolse voorzieningen
De voorziening voor kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) wordt steeds vaker ingezet. Doel is om de kosten van zwaardere maatwerkvoorzieningen in de Jeugdzorg hierdoor terug te dringen.  Deze post is structureel met €25.000,- bijgeraamd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

De huur voor de kinderopvang in De Rhijnsberg is teruggebracht naar een realistischer bedrag; hierdoor is de begroting met €11.600,- verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

575400 Overige voorzieningen
Voor 2020 is er €46.600,- bijgeraamd voor het aanstellen van een 2e straathoekwerker/ jongerenwerker. Deze meerkosten zijn gedekt door een éénmalige onttrekking uit de reserve 'sociaal domein' (voorjaarsnota 2020). Voor 2021 e.v. zijn de budgetten van dit subproduct overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

Baten
575401 Reserve sociaal domein
Eénmalige onttrekking van €46.600,- voor de meerkosten van een 2e straathoekwerker / jongerenwerker (voorjaarsnota 2020).

Lasten en baten
575500 Kosten CJG
De inkomsten en uitgaven voor 2020 (€10.900,-) en 2021 (€5.500,-) voor het project #Opladers zijn op dit subproduct geraamd.

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
579000 Bijstandverlening 334.253 357.353 387.277 387.846 394.592 401.232 407.895
579050 Levensonderhoud 2.508.145 2.577.558 2.347.235 2.333.200 2.333.200 2.333.200 2.333.200
579100 Bijstandverlening zelfstandigen 27.817 81.040 2.096.439 83.480 84.740 86.020 87.320
579200 Inkomensondersteuningsbeleid 309.354 313.876 338.078 280.449 287.180 293.498 299.661
579250 Schulddienstverlening 46.933 58.261 48.879 120.444 122.848 125.174 127.473
579300 Minimabeleid 155.293 214.079 230.912 137.257 137.257 137.257 137.257
579400 Kwijtscheldingen 19.845 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand 309.849 333.400 298.070 343.820 348.970 354.200 359.510
Totaal Lasten 3.711.488 3.975.567 5.776.890 3.716.496 3.738.787 3.760.581 3.782.316
Baten
579050 Levensonderhoud -2.652.097 -2.633.325 -2.664.655 -2.664.655 -2.664.655 -2.664.655 -2.664.655
579100 Bijstandverlening zelfstandigen -5.603 -43.478 -2.098.932 -44.513 -45.001 -45.452 -45.920
579300 Minimabeleid -996 0 -51.780 -51.780 -51.780 -51.780 -51.780
579305 Minimabeleid deelfonds -55.045 -55.212 0 0 0 0 0
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand -19.819 -3.080 -3.120 -3.170 -3.220 -3.270 -3.320
Totaal Baten -2.733.561 -2.735.095 -4.818.487 -2.764.118 -2.764.656 -2.765.157 -2.765.675

Toelichting op de lasten en baten product Inkomen

Lasten
579300 Minimabeleid
Bij de resultaatbestemming van 2019 is er €40.000,- van het resterende budget van Minimabeleid naar 2020 overgeheveld. Een deel hiervan wordt ingezet voor armoedebestrijding (Kindpakket en Winterpakket). Verder wordt er een plan van aanpak 'armoedebestrijding en schulddienstverlening' ontwikkeld en wordt het geld ingezet voor verhoging van het taalniveau bij statushouders (jaarstukken 2019).

In de Meicirculaire 2019 is er tevens een bedrag van €21.700,- voor 2019 en 2020 beschikbaar gesteld voor het verhogen van het taalniveau van statushouders (najaarsnota 2019).

Baten
579050 Levensonderhoud
Het voorlopige BUIG-budget voor 2020 e.v. is met €33.500,- verlaagd; dit budget bedraagt volgens de laatste beschikking €2.664.655,- (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

Participatie en Werk

Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
577050 WSW 2.194.557 2.208.051 2.482.227 2.302.964 2.236.821 2.148.310 2.107.746
577105 Werkzoekenden dienstverlening 306.069 383.543 356.544 456.500 461.182 465.604 506.055
Totaal Lasten 2.500.626 2.591.594 2.838.771 2.759.464 2.698.003 2.613.914 2.613.801

Toelichting op de lasten en baten product Participatie & Werk

Lasten
577050 WSW
De WSW-gelden zijn bijgesteld n.a.v. de mutaties vanuit de Meicirculaire 2020.

577105 Werkzoekenden dienstverlening
Bij de resultaatbestemming 2019 is €45.000,- overgeheveld naar 2020. Met dit geld wordt de in 2019 opgestarte 'werkclub statushouders' gecontinueerd en uitgebreid (jaarstukken 2019). 

Wmo maatwerkvoorzieningen

Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis 687.053 703.100 754.908 698.945 714.465 729.182 743.621
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG 1.106.914 1.232.153 1.321.030 1.321.210 1.367.450 1.415.310 1.464.850
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG 14.937 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo 22.548 132.877 179.581 24.026 24.603 25.144 25.672
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v 566.484 454.316 431.610 574.710 583.330 592.080 600.970
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w 192.893 253.910 428.440 161.130 163.550 166.000 168.490
Totaal Lasten 2.590.830 2.815.106 3.154.319 2.818.771 2.892.148 2.966.466 3.042.353
Baten
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis 0 0 -50.000 0 0 0 0
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo -261.083 -256.583 0 0 0 0 0
581206 Reserve Soc Domein wmo 0 0 -44.640 0 0 0 0
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v -16.976 -1.120 -6.140 -6.240 -6.330 -6.420 -6.520
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand -40.556 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Totaal Baten -318.615 -277.703 -120.780 -26.240 -26.330 -26.420 -26.520

Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten
581005 Wmo uitvoeringskosten
Vanuit de overheid is er €100.000,- beschikbaar gesteld voor het project 'logeerzorg' Dit project loopt  van mei 2019 t/m mei 2020. In 2019 is er €50.000,- uitgegeven; het restant wordt in 2020 besteed. Dit geld was in 2019 toegevoegd aan de reserve 'sociaal domein' en is hieruit inmiddels weer vrijgegeven (voorjaarsnota 2020).

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG
Vanuit de AVR (585200) is er structureel €70.000,- overgeheveld naar deze post (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

581205 Opvang en beschermd wonen GGZ
Voor 2020 is er €44.600,- beschikbaar gesteld voor het realiseren van een inloop GGZr. Deze kosten kunnen worden gedekt door middel van een éénmalige onttrekking uit de reserve 'sociaal domein' (voorjaarsnota 2020).

581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel vervoerskosten
De regiekosten voor het vraagafhankelijk vervoer (€40.000,- structureel) zijn van Basismobiliteit (585250) naar deze post overgeheveld. Daarnaast is er een toename van het gebruik van de regiotaxi waardoor deze post met ingang van 2021 met €35.000,- is verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).


Baten
581005 Wmo uitvoeringskosten / 581206 Reserve sociaal domein
Zoals hierboven al is aangegeven (581005 / 581205) zijn de kosten voor het project 'logeerzorg' en voor het realiseren van een inloop GGZr, totaal €94.600,-, gedekt uit de reserve 'sociaal domein' (voorjaarsnota 2020).

Wmo algemene voorzieningen

Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
585000 Volwassenenwerk 176.453 175.619 182.101 91.967 92.327 92.665 92.995
585050 Maatschappelijk werk 6.867 6.881 7.067 6.984 7.036 7.085 7.133
585100 Volksgezondheid 147.727 148.600 185.792 188.904 191.844 194.870 197.230
585150 Vreemdelingen inburgering 20.173 40.520 21.660 64.283 93.334 98.622 98.622
585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin 842.086 903.393 795.897 41.598 42.117 42.604 43.079
585250 Basismobiliteit 687.377 810.566 710.586 794.374 806.531 818.800 831.216
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar 1.387.982 1.491.959 1.817.493 2.211.420 1.460.566 1.511.409 1.564.017
585350 Vrijwilligers 76.958 88.827 85.811 89.998 86.486 87.882 89.245
585400 Mantelzorg 94.281 88.672 91.420 80.261 81.670 82.998 84.285
Totaal Lasten 3.439.903 3.755.037 3.897.827 3.569.789 2.861.911 2.936.935 3.007.822
Baten
585000 Volwassenenwerk 895 0 0 0 0 0 0
585150 Vreemdelingen inburgering -23.700 -23.700 -14.220 -59.313 -88.364 -93.652 -93.652
585250 Basismobiliteit -12.838 0 -20.350 -13.230 -13.430 -13.630 -13.830
585301 Reserve algemene voorzieningen huishoude 0 0 -453.000 -800.000 0 0 0
Totaal Baten -35.644 -23.700 -487.570 -872.543 -101.794 -107.282 -107.482

Toelichting op de lasten en baten product Wmo algemene voorzieningen

Lasten
585000 Volwassenenwerk
De budgetten voor de volwassenenwerker €88.000,- en het activiteitenbudget volwassenenwerk €7.500,- zijn voor 2021 e.v. overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

585100 Volksgezondheid
Conform de begroting van de GGD is de gemeentelijke bijdrage voor dit onderdeel structureel met €8.000,- verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

585200 Algemene voorzieningen regieondersteuning
De budgetten voor de AVR (€738.000,- oplopend naar €772.000,-) en een deel van het transformatiebudget (€40.000,-) zijn voor 2021 e.v. overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+. Er resteert alleen nog een deel van het transformatiebudget €20.000,- aangevuld met een raming voor salarissen op dit onderdeel. Voor het jaar 2020 is er €70.000,- van het budget van de AVR naar WMO-maatwerk overgeheveld (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

585250 Basismobiliteit
Het budget voor basismobiliteit is voor 2020 met €28.000,- en voor de jaren erna met €43.000,- afgeraamd. Dit komt doordat de kosten op een andere manier door PlusOV worden toegerekend (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

585300 Algemene voorzieningen schoon en leefbaar huis
De kosten voor de AVSLH zijn, als gevolg van de invoering van het abonnementstarief in combinatie met CAO-stijgingen, fors gestegen. Voor 2020 is deze post met €600.000,- verhoogd en voor 2021 met €800.000,-.  De financiële effecten voor de jaren erna moeten nog worden berekend (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

585400 Mantelzorg
Het activiteitenbudget van mantelzorg (€10.000,-) is overgeheveld naar het nieuwe product Aanpak 0-100+.

 

Baten
585250 Basismobiliteit
Als gevolg van de geringere vervoersbewegingen door de Coronacrisis is de verwachting dat er €5.000,- minder reizigersbijdrage wordt ontvangen in 2020. Door de afname van het vraagafhankelijk vervoer is de daling van de eigen bijdrage voor de jaren 2021 e.v. naar verwachting €12.500,- (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

585301 Reserve algemene voorzieningen
De raad heeft in de vergadering van 20 april 2020 besloten om de verwachte meerkosten voor de AVSLH voor 2020 (€600.000,-) en voor 2021 (€800.000,-) te dekken uit de algemene reserve Grondbedrijf (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

Lasten en Baten
585150 Vreemdelingen inburgering
Bij de Meicirculaire 2020 is de uitkering voor de inburgeringskosten structureel verhoogd voor 2021 met €24.000,-. Voor de jaren erna komt hier nog eens €53.000,- respectievelijk €58.000,- bij. De uitgavenkant is verhoogd met dezelfde bedragen (budget neutraal).

BBV-indicatoren programma Sociaal maatschappelijk

BBV - Indicatoren

 

Publicatiedatum: 11-11-2020

Inhoud