Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Prestatieafspraken met eigenaren van sociale woningbouw maken.

Prestatieafspraken met eigenaren van sociale woningbouw maken.

Woningwet schrijft voor dat er jaarlijks tussen gemeente, corporaties en huurders afspraken gemaakt moeten worden over de te leveren prestaties. Er zijn drie corporaties actief in de gemeente: Habion, Triade en Woonzorg Nederland.Toelichting

--
Kwaliteit

Vóór 1 juli moet er een bod liggen van de corporatie. Aangezien Triada veruit de meeste woningen in bezit heeft, worden deze afspraken bestuurlijk en ambtelijk voorbereid en besproken. Ondertekening door huurdersraad, Triada en gemeente vindt plaats in november. De prestatieafspraken moeten vóór 15 december worden verstuurd aan de minister.

In de eerste helft van 2019 zijn ambtelijke en bestuurlijke overleggen gevoerd met Triada en de Huurdersraad over de nieuw te maken prestatieafspraken. Triada legt vóór 1 juli a.s. een nieuw bod neer. In het najaar 2019 wordt dit bod nader besproken, zodat eind 2019 door partijen ingestemd kan worden met de nieuwe afspraken voor 2020.

Met WoonZorg Nederland is destijds de afspraak gemaakt dat de prestatieafspraken voor vijf jaar gelden, mits er ontwikkelingen zijn die een actualisering van de afspraken rechtvaardigt. Vooralsnog is dit niet het geval. 

Met Habion zijn in 2018 op regionaal niveau gesprekken gestart over de prestatieafspraken met de afzonderlijke gemeenten. Dit vanwege het feit dat het neergelegde bod van Habion in iedere gemeente te algemeen en nagenoeg gelijk is. De regio wilde in gesprek met Habion om meer maatwerk prestaties op te stellen. Dit is niet gelukt, waardoor er door de afzonderlijke gemeenten geen prestatieafspraken getekend zijn voor 2019.