Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

2. Bedrijfsvoering

Inhoud

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.

Collegeprogramma Bedrijfsvoering

Wat hebben we bereikt?

Personeel en Organisatie

  • Een goede werkgever zijn en voldoende interne en externe uitdagingen bieden voor personele ontwikkeling en het opdoen van werkervaring.
  • Investeren in onze medewerkers door hun ontwikkeling te koppelen aan de organisatiedoelen (investor in people).  
  • Onze personele samenstelling is een afspiegeling van de inclusieve samenleving en biedt ook plek aan mensen die (langdurig) werkloos zijn. 

Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie)

  • Het raadhuis is toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik, binnen de mogelijkheden van het bestaande pand.
  • Waar mogelijk vindt aanbesteding plaats op basis van het principe van circulariteit. 

Financiën

Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
531000 Accountantskosten 94.285 70.700 34.000 104.700 115.760 -11.060
531700 Forensenbelasting 2.819 2.245 598 2.843 2.698 145
531751 Reserve Precariobelasting 1.158.267 1.137.460 -16.000 1.121.460 1.067.253 54.207
531800 Saldo van kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0
531850 Saldo voor bestemming 0 6.716 -6.716 0 0 0
531900 Saldo na bestemming 0 0 0 0 1.883.432 -1.883.432
Totaal Lasten 1.255.370 1.217.121 11.882 1.229.003 3.069.143 -1.840.140
Baten
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen 52.316 -50.702 0 -50.702 -48.026 -2.676
531700 Forensenbelasting 1.483 -3.695 0 -3.695 0 -3.695
531800 Saldo van kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0
531850 Saldo voor bestemming 0 0 -292.591 -292.591 0 -292.591
531900 Saldo na bestemming 1.991.323 0 0 0 0 0
Totaal Baten 2.045.122 -54.397 -292.591 -346.988 -48.026 -298.962

Toelichting op de lasten en baten Financiën

Lasten

De werkelijke lasten zijn bij het product Financiën € 1.840.000,- hoger dan de raming. De oorzaken worden hieronder toegelicht.

Accountantskosten -/- € 11.000
Reservering precariobelasting € 54.000
Rekeningsaldo 2018
-/- € 1.883.000
Totaal -/- € 1.840.000

531000 Accountantskosten
In 2018 is er nog een deel van de accountantskosten over 2017 in rekening gebracht; dit bedrag was iets hoger dan voorzien. Daarnaast heeft de accountant ons geadviseerd over het verantwoorden van de kosten voor de stroppenpot; deze kosten zijn ook op dit onderdeel verantwoord. De totale overschrijding van deze post bedraagt € 11.000,-.

531751 Reserve precariobelasting
De aangifte over 2018 van het kilometrage kabels en leidingen in gemeentegrond is lager dan in 2017; in totaliteit wordt er ongeveer € 74.000,- minder ontvangen dan begroot. De gemaakte kosten voor het innen van deze belasting is echter ook € 20.000,- lager. Per saldo kan er daarom € 54.000,- minder aan de reserve worden toegevoegd. 

531900 Saldo na bestemming
Het rekeningsaldo 2018 is € 1.883.000,-. De verklaring hiervoor is opgenomen bij het onderdeel 'rekening op hoofdlijnen/analyse exploitatieresultaat'. 

 

Baten
De baten zijn in werkelijkheid € 299.000,- lager dan de raming. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het geraamde negatieve exploitatieresultaat bij de najaarsnota 2018 van € 293.000,-. De overige afwijkingen zijn gering en worden niet verder toegelicht.

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Het voeren van grondexploitaties.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
539000 Grondbeleid 55.678 139.007 0 139.007 0 139.007
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord 42.122 0 0 0 26.622 -26.622
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid 237.913 0 0 0 34.700 -34.700
539025 Complex Gemeentewerf Veldweg 0 0 0 0 0 0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg 195.556 0 0 0 1.325 -1.325
539027 Complex Bovenkamp 2 1.049.077 0 0 0 905.393 -905.393
539028 Complex De Kolk 149.600 0 0 0 61.150 -61.150
539030 Complex MFA Oost (Deltion College) -268 0 0 0 0 0
539031 Complex Zwarteweg 0 0 0 0 0 0
539032 Complex werf Dorpsstraat 0 0 0 0 0 0
539034 Complex Wezeweg 4 91.000 0 0 0 261.657 -261.657
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen 0 13.992 0 13.992 0 13.992
Totaal Lasten 1.820.680 152.999 0 152.999 1.290.847 -1.137.848
Baten
539000 Grondbeleid 62.755 -194.172 0 -194.172 -282.000 87.828
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord 42.122 0 0 0 -26.622 26.622
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid -24.758 0 0 0 0 0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg 449.156 0 0 0 -115.825 115.825
539027 Complex Bovenkamp 2 1.397.577 0 0 0 -1.281.593 1.281.593
539028 Complex De Kolk 0 0 0 0 -224.550 224.550
539034 Complex Wezeweg 4 0 0 0 0 -236.557 236.557
Totaal Baten 1.926.853 -194.172 0 -194.172 -2.167.147 1.972.975

Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid

Uitvoering Grondbeleid

Bedrijventerrein H2O

Binnen de het bedrijventerrein H2O zijn de risico in 2018 afgenomen. De voorziening voor verlies kan daarom lager worden. Er is een bedrag van € 282.000 vrijgevallen. Bii de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve Afslag afrit A28. 

Grondexploitatie

De kosten voor het grondbeleid overschrijden zowel aan de lastenkant (€ 1.138.000,-) als aan de batenkant (€ 1.691.000,-). Per saldo is er een voordeel ten opzichte van de begroting van € 553.000,-; geraamd was een positief saldo van € 41.000,- . Een uitgebreide toelichting op het positieve resultaat van € 594.000,-  wordt gegeven bij de paragraaf Grondbeleid.

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid.  Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is burgerzaken door de afgifte van reis- en rijksdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
525000 Burgerzaken 264.091 225.486 28.924 254.410 247.695 6.715
525050 Secretarieleges 145.731 111.880 20.000 131.880 136.375 -4.495
525100 Verkiezingen 60.169 39.267 1.930 41.197 42.194 -997
525150 Vaccinatie & doodschouw 11.461 6.440 5.000 11.440 7.539 3.901
Totaal Lasten 481.452 383.073 55.854 438.927 433.802 5.125
Baten
525000 Burgerzaken 945 0 0 0 -462 462
525050 Secretarieleges 364.076 -295.820 -40.000 -335.820 -329.487 -6.333
Totaal Baten 365.021 -295.820 -40.000 -335.820 -329.949 -5.871

Toelichting op de lasten en baten Burgerzaken

De afwijkingen bij het product Burgerzaken (zowel lasten als baten) zijn gering en zijn daarom niet verder toegelicht.

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
521450 Basisregistratie 47.716 44.690 21.520 66.210 13.135 53.075
Baten
521451 Res. Basisregistratie 26.656 0 -22.600 -22.600 -22.594 -6

Toelichting op de lasten en baten Basisregistratie

Lasten

In 2018 is er € 53.000,- minder uitgegeven aan het product basisregistratie. De oorzaken hiervan worden hieronder toegelicht.

521450 Basisregistratie

De gemeente Heerde heeft de actualisatie van de BGT via een meervoudig onderhandse aanbesteding tijdelijk belegd bij een externe partij. Bij het project M2A wordt er een toepassing voor het beheer van de BGT aanbesteedt. Na implementatie van die toepassing wordt er een definitieve oplossing gekozen voor de actualisatie van de BGT.

De definitieve gunning van de actualisatie van de BGT is gebaseerd op drie onderdelen: tijdelijk BGT-beheer, projectmatige werkzaamheden ten behoeve van het wegwerken van achterstanden in de kaart en het karteren van objecten ten behoeve van de BAG.  De daadwerkelijke uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden waardoor de financiële afhandeling in 2019 zal plaatsvinden.

Ook is in 2018 de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld opgeleverd. Dit project zou door bronhouder Rijkswaterstaat in de BGT ingebracht worden. Helaas is de hoogwatergeul nog niet verwerkt in de BGT. De kosten voor Heerde om de aansluitingen op deze projectgrenzen te verwerken in de BGT komen daardoor in 2019. 

Door de beschreven vertragingen heeft de benodigde aansluiting van BGT, BAG naar WOZ ook niet conform planning in 2018 plaatsgevonden maar zal pas in 2019 tot uitvoer komen.

Vanwege bovenstaande redenen wordt de raad voorgesteld om € 33.000,- over te hevelen van 2018 naar 2019 zodat in dit jaar deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

 

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheertaken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzagemogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
521550 Streekarchivariaat 56.517 63.971 -5.070 58.901 64.634 -5.733

Toelichting op de lasten en baten Streekarcivariaat

Lasten

521550 Streekarchivariaat

De overschrijding van € 6.000,- bij dit product wordt veroorzaakt doordat bij de raming per abuis de kosten voor de huur van het streekarchief niet zijn geraamd. De overige kosten die in rekening zijn gebracht voor het streekarchief en de restauratie- en conserveringskosten zijn nagenoeg gelijk aan de raming.