Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

4. Sociaal maatschappelijk

Inhoud

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Collegeprogramma Samenleving

Informatie en toegankelijkheid sociaal domein

 • Inwoners van 0 tot 100+ kunnen terecht bij één centraal loket en er is één regisseur per gezin.
 • Er wordt integraal besproken wat inwoners zelf, met hulp van hun omgeving of algemene voorzieningen, kunnen. Als dit geen oplossing biedt, wordt samen met de inwoner in beeld gebracht welke ondersteuning nodig is. Huisgenoten, mantelzorgers en onafhankelijk cliëntadviseurs zijn welkom bij dit gesprek.

Wet publieke gezondheid / Volksgezondheid

 • Inwoners kennen de gevaren van het overmatig gebruik van drank, drugs, medicijnen en gamen.
 • Ze herkennen drank-, drugs-, medicijn- en gameverslaving en weten waar ze aan moeten kloppen voor hulp.

Basismobiliteit

 • Inwoners worden op tijd gehaald en gebracht in een passend vervoermiddel door een geschikte bestuurder.
 • Het doelgroepenvervoer is financieel en organisatorisch in control.

Accommodaties (sociaal domein)

 • De identiteit van de dorpen is zichtbaar.
 • In alle vier dorpen is een toekomstbestendige accommodatie waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • Gemeentebreed zijn er mogelijkheden voor het beoefenen en aanschouwen van (lokale en regionale) sport en kunst en cultuur.

Preventie

Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Onderwijs en educatie

Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast vallen ook de volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de Taalpuntdocent.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
563000 Lokaal onderwijsbeleid 119.915 90.646 -872 89.774 118.736 -28.961
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid 134.097 154.910 65.663 220.573 176.376 44.197
563150 Volwasseneneducatie 41.485 43.185 3.177 46.362 48.880 -2.518
Totaal Lasten 295.497 288.741 67.968 356.709 343.991 12.718
Baten
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid 147.412 -153.910 -14.786 -168.696 -190.501 21.805
563150 Volwasseneneducatie 43.185 -43.185 -3.177 -46.362 -47.265 903
Totaal Baten 190.598 -197.095 -17.963 -215.058 -237.766 22.708

Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie

Lasten

De lasten zijn bij het product onderwijs en educatie  € 23.000,- lager dan de raming. De belangrijkste 2 oorzaken worden hieronder toegelicht.

Bijdrage schoolgymnastiek -/- € 29.000
Onderwijsachterstandenbeleid  € 55.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting) -/- € 3.000
Totaal  € 23.000

563000 Lokaal onderwijsbeleid

Het tekort van € 29.000,- wordt met name veroorzaakt door een overschrijding op de post bijdrage schoolgymnastiek. Hiervoor is in de begroting 2018 geen bedrag opgenomen als uitgave. Dit betreft een interne overboeking. Het gaat hier om het gebruik door de diverse scholen van de diverse sportzalen/gymnastieklokalen voor het gymnastiekonderwijs in 2018. Op de betreffende sportzalen/gymnastieklokalen is deze ontvangst ook niet begroot. Dit betekent dat deze interne overboeking budgettair neutraal verloopt binnen de jaarrekening 2018.

563050 Overig lokaal onderwijsbeleid

Het overschot op deze post van € 55.000,- wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven aan het onderwijsachterstandsbeleid; hiervoor is € 42.000,- minder uitgegeven dan was geraamd. Tevens zijn er geen kosten gemaakt voor de kwalificatieplicht. Hier staan

Het resterende verschil van € 3.000,- is gering en is niet verder toegelicht.

 

Baten

De hogere inkomsten van € 12.000,- worden veroorzaakt door een hogere rijksuitkering voor het onderwijsachterstandsbeleid dan geraamd.

 

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421) 17.257 17.557 1.473 19.030 17.763 1.267
502340 OBS De Horsthoek (F 420) 129.664 22.590 87.018 109.608 207.049 -97.441
502345 OBS De Horsthoek (F 421) 2.359 1.460 -1.460 0 -1.237 1.237
502365 OBS J. Ligthart (F 421) 39.628 29.123 -550 28.573 35.722 -7.149
502385 OBS De Heemde (F 421) 3.834 21.005 -550 20.455 20.846 -391
549000 Huisvesting basisonderwijs 1.079.630 208.231 18 208.249 217.338 -9.089
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs 123.590 0 0 0 0 0
549050 De Sprengen 64.301 60.148 19.550 79.698 63.727 15.971
549100 De Noordgouw 78.881 99.267 -550 98.717 90.426 8.291
Totaal Lasten 1.539.144 459.381 104.950 564.331 651.634 -87.304
Baten
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421) 17.257 0 0 0 0 0
502340 OBS De Horsthoek (F 420) 129.664 0 -32.825 -32.825 -27.878 -4.947
502341 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 0
502345 OBS De Horsthoek (F 421) 2.359 0 0 0 -2.834 2.834
502365 OBS J. Ligthart (F 421) 39.628 0 0 0 0 0
502385 OBS De Heemde (F 421) 3.834 0 0 0 0 0
549000 Huisvesting basisonderwijs 545.193 -41.000 -19.550 -60.550 -5.824 -54.726
Totaal Baten 737.935 -41.000 -132.375 -173.375 -116.536 -56.839

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten

De lasten zijn bij dit product € 87.000,- hoger dan de raming. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

Horsthoekschool -/- € 97.000
J. Ligthartschool -/- € 7.000
Huisvesting basisonderwijs -/- € 9.000
Sprengen College € 16.000

De Noordgouw

€ 8.000

Afrondingsverschil (niet toegelicht)

€ 2.000

Totaal

-/- € 87.000

502340 OBS De Horsthoek
De overschrijding bij de Horsthoekschool wordt voor € 92.000,- veroorzaakt door hogere kosten van de asbestsanering; een groot deel van de inventaris moest worden vervangen en het te reinigen gebied rondom de school  bleek veel groter dan vooraf was ingeschat. De resterende overschrijding van € 5.000,- is het gevolg van hogere onderhoudskosten.

502365 OBS J. Ligthart
De overschrijding van € 7.000,- is met name ontstaan door een hogere uitgave van de onroerend zaakbelasting; deze uitgave was te laag geraamd.

549000 Huisvesting basisonderwijs
De overschrijding is het gevolg van een te lage raming van de kapitaallasten van € 13.000,-.  Daarnaast zijn er fluctuaties geweest op diverse andere uitgaafposten. Daar is per saldo € 4.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Het gaat dan om onderhoud, belastingen, etc.

549050 Sprengen College
De lagere uitgave van € 16.000,- is ontstaan door een foutieve begrotingswijzing en valt weg tegen de lagere inkomst bij huisvesting basisonderwijs.

549100 De Noordgouw
Het voordeel van € 8.000,- is met name ontstaan doordat er minder is uitgegeven dan geraamd voor de kapitaallasten (€ 4.000,-) en voor gemeentelijke belastingen (€ 4.000,-).

Het resterende verschil van € 2.000,- is gering en is niet toegelicht.

 

Baten

549000 Huisvesting basisonderwijs

De lagere inkomsten van € 57.000,- is voor € 40.000,- het gevolg van een geringere inkomst vanuit de scholen voor het buitenonderhoud. Het resterende verschil correspondeert met de lagere uitgaaf bij het Sprengen College.

Kunst, cultuur en media

Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, Cultuurplein, cultuureducatie,  muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
565000 Bibliotheekwerk 272.040 270.255 0 270.255 270.255 0
565100 Kunst & Cultuur 265.861 237.387 1.500 238.887 236.698 2.189
565150 Theater & Muziek 26.000 26.900 0 26.900 26.000 900
565200 Lokale radio 7.521 5.250 -150 5.100 5.100 0
565300 Monumentenzorg 119.089 74.881 0 74.881 68.920 5.961
Totaal Lasten 690.511 614.673 1.350 616.023 606.973 9.050
Baten
565100 Kunst & Cultuur 4.000 0 0 0 1.500 -1.500
565200 Lokale radio 2.000 0 0 0 0 0
565300 Monumentenzorg 46.585 -2.500 0 -2.500 -1.273 -1.227
Totaal Baten 52.585 -2.500 0 -2.500 227 -2.727

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten

De onderschrijding van € 9.000,- bij dit product wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er minder subsidies zijn verstrekt in het kader van de aanvullende regeling instandhouding gemeentelijke monumenten Heerde.

Baten

Geen bijzonderheden.

Sport

Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
567150 Sportbeleid 169.930 123.979 18.368 142.347 144.506 -2.159
567250 Zwembad 182.419 177.061 0 177.061 175.868 1.193
Totaal Lasten 352.349 301.040 18.368 319.408 320.374 -966
Baten
567150 Sportbeleid 19.457 -16.500 0 -16.500 -10.947 -5.553
567151 Reserve Sportbeleid 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 0
567251 Reserve zwembad 16.429 -7.973 0 -7.973 -2.953 -5.020
Totaal Baten 35.886 -24.473 -25.000 -49.473 -38.900 -10.573

Toelichting op de lasten en baten Sport

Lasten
Geen bijzonderheden.

 

Baten

Bij het product Sport zijn de baten € 11.000,- lager dan geraamd. De belangrijkste 2 oorzaken zijn hieronder genoemd.

Sportbeleid -/-  € 6.000,-
Onttrekking reserve Berghuizerbad -/- € 5.000,-
Totaal -/- € 11.000,-


567150 Sportbeleid
Op deze post worden de baten van onder andere de scholen geboekt die gebruik maken van de buurtcoach Sport en Onderwijs. Daarnaast wordt voor de buurtcoach intern een bedrag van € 2,75 per jeugdlid per vereniging geboekt.
De lagere opbrengsten van € 6.000,- is een gevolg van het feit dat er één school gestopt is met het afnemen van de diensten van de buurtcoach en het het feit dat er geen interne boeking heeft plaatsgevonden. Dit maakt overigens voor het totale saldo van het product sport niet uit. Het product verloopt budgettair neutraal.

567251 Reserve zwembad

Het verschil van € 5.000,- betreffen lagere afschrijvingskosten van het Berghuizerbad dan  geraamd.

Accommodaties SMV

Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
502390 De Heerd 496.922 265.464 15.068 280.532 285.227 -4.695
502395 De Rhijnsburg 722.143 363.958 46.813 410.771 460.655 -49.884
502440 Sportzaal Wapenveld 9.233 0 61.893 61.893 69.018 -7.125
502450 Binnensportacc2017 315.919 305.940 -305.940 0 1.204 -1.204
502460 Sporthal Faberhal 6.483 0 150.813 150.813 161.032 -10.219
502462 Kantine Faberhal 47.800 0 40.000 40.000 54.490 -14.490
502480 Dorpsacc.De Noord 8.912 0 42.092 42.092 48.963 -6.871
502590 Hof van Cramer, Wapenveld 11.673 18.600 4.600 23.200 25.338 -2.138
549250 Binnensportaccommodaties 50.338 9.490 0 9.490 4.280 5.210
Totaal Lasten 1.669.424 963.452 55.339 1.018.791 1.110.207 -91.416
Baten
502390 De Heerd 496.922 -166.829 0 -166.829 -157.908 -8.921
502395 De Rhijnsburg 722.143 -327.660 0 -327.660 -328.089 429
502440 Sportzaal Wapenveld 9.233 0 -10.467 -10.467 -26.056 15.589
502450 Binnensportacc2017 83.030 -73.070 73.070 0 0 0
502460 Sporthal Faberhal 6.483 0 -43.103 -43.103 -61.662 18.559
502462 Kantine Faberhal 18.829 0 0 0 -15.751 15.751
502480 Dorpsacc.De Noord 8.912 0 -11.000 -11.000 -14.155 3.155
502590 Hof van Cramer, Wapenveld -2.144 -12.264 0 -12.264 -12.333 69
549250 Binnensportaccommodaties 15.467 -5.467 0 -5.467 0 -5.467
Totaal Baten 1.358.875 -585.290 8.500 -576.790 -615.954 39.164

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV

Lasten

De uitgaven bij dit product overschrijden de begroting met € 101.000,-. De oorzaken hiervan zijn hieronder toegelicht.

 

Kapitaallasten De Heerd -/- € 32.000
Gemeentelijke belastingen De Heerd € 18.000
Kapitaallasten De Rhijnsberg -/- € 34.000
Gebruikerslasten De Rhijnsberg -/- € 15.000
Schoonmaak- en onderhoudskosten Faberhal -/- € 20.000
Meerkosten kantine Faberhal -/- € 14.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting) -/- € 4.000
Totaal -/-  € 101.000

Kapitaallasten De Heerd en De Rhijnsberg

De berekeningssystematiek voor de kapitaallasten bij zowel De Heerd als De Rhijnsberg moest worden aangepast. De kapitaallasten (afschrijving en rentekosten) waren na de bouw op basis van annuïteiten berekend met een rentepercentage van 4%. De hiervan afgeleide afschrijvingskosten zijn in de begroting opgenomen. De rente werd echter gelijkgesteld aan het omslagpercentage van ongeveer 2%.  Deze systematiek resulteerde in lagere kapitaallasten (voor beide gebouwen € 66.000,-) maar werd uiteindelijk niet geaccepteerd door de accountant. Met ingang van 2019 is de begroting hiermee gecorrigeerd. 

502390 De Heerd
De gemeentelijke belastingen voor De Heerd waren te hoog geraamd; op deze post is € 18.000,- overgehouden.

502395 De Rhijnsberg
De overschrijding van de gebruikerslasten van € 15.000,- wordt veroorzaakt, doordat er in 2017 een maand te weinig in rekening is gebracht. Dit is in 2018 gecorrigeerd.

502460 Sporthal Faberhal
De schoonmaak- en onderhoudskosten van de Faberhal zijn in 2018 fors hoger geweest dan de raming; tezamen € 20.000,-. De overschrijding bij de schoonmaakkosten komt door o.a. noodzakelijke, eenmalige reiniging van vloeren en bestrijding van ongedierte. Diverse problemen met de verwarmingsinstallatie, een dakreparatie en reparaties van sporttoestellen veroorzaken de extra onderhoudskosten.

502462 Kantine Faberhal
Het beheer van  de kantine van de Faberhal werd in 2018 nog in eigen beheer uitgevoerd; ook in dit jaar was het nog onduidelijk hoe het uiteindelijke beheer vormgegeven zou moeten worden. In de begroting zijn daarom alleen de salariskosten geraamd van het kantinepersoneel; de kosten voor inkoop van de goederen en de verkoopopbrengsten waren niet geraamd en veroorzaken zowel aan de lastenkant (€ 14.000,-) als aan de batenkant (€ 16.000,-) de overschrijdingen.

Het resterende verschil van € 4.000,- is gering en wordt niet verder toegelicht.

Baten

De inkomsten zijn in werkelijkheid € 39.000,- hoger dan de raming. Een toelichting op de grootste afwijkingen is hieronder opgenomen.

 

Huuropbrengst De Heerd -/- € 9.000
Huuropbrengst sporthal Wapenveld € 16.000
Huuropbrengst sporthal Faberhal € 19.000
Kantineverkopen Faberhal € 16.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting) -/- € 3.000
Totaal € 39.000

502390 De Heerd
De huurinkomsten van de Heerd zijn door gedeeltelijke leegstand lager dan geraamd.

502440 Sporthal Wapenveld en 502460 Sporthal Faberhal
De hogere huuropbrengsten, totaal € 35.000,-, zijn het gevolg van de niet geraamde bijdragen vanuit het basisonderwijs voor het gebruik van de sporthallen. Per saldo heeft dit geen budgettair effect omdat de uitgaven bij het product Onderwijs ook niet waren geraamd (interne verrekening).

502462 Kantine Faberhal
Zie toelichting bij de lasten.

De overige afwijkingen van € 3.000,- zijn gering en zijn  niet verder toegelicht.

Informatie en toegang sociaal domein

Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke cliëntondersteuning en kosten voor ICT.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
571005 Informatie & Toegang 350.574 147.764 171.933 319.697 322.553 -2.856
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa 27.984 48.282 -9.022 39.260 29.357 9.903
571105 ICT 18.229 34.790 -24.514 10.276 5.579 4.697
Totaal Lasten 396.787 230.836 138.397 369.233 357.489 11.744
Baten
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa 141 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein

Lasten

Bij het product Informatie en toegang sociaal domein is € 12.000,- minder uitgegeven dan was geraamd. De belangrijkste verklaring van dit verschil is hieronder toegelicht.


571055 Onafhankelijke clientondersteuning
Het positief verschil van € 10.000,- is veroorzaakt door minder inzet van de onafhankelijk cliëntondersteuning, ondanks dat klanten hier via verschillende manieren op geattendeerd worden (€ 4.000,-). We zien dat er veel vragen bij Zorgvraagheerde.nl worden neergelegd en dat veel inwoners in hun eigen omgeving personen hebben die en ondersteunen. Ook zijn de werkelijke kosten voor Adviesraad Sociaal Domein lager dan begroot (€ 3.000,-), is geen subsidie verstrekt  aan SBOH (€ 2.000,-) en zijn er nog enkele kleine afwijkingen (€ 1.000,-).

Jeugdhulp individuele voorziening

Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorziening

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
573005 Jeugdhulp PGB 144.215 250.000 -100.000 150.000 174.434 -24.434
573055 Jeugdhulp in natura 3.497.530 3.360.428 733.730 4.094.158 4.038.159 55.999
573101 Reserve Jeugdhulp 0 810.000 -810.000 0 0 0
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 17.482 119.330 -39.955 79.375 90.386 -11.011
Totaal Lasten 3.659.227 4.539.758 -216.225 4.323.533 4.302.979 20.554
Baten
573055 Jeugdhulp in natura 1.690 0 0 0 -86.824 86.824

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorziening

In 2018 is er een goede stap vooruit gezet in het in control komen ten aanzien van de kosten voor jeugdzorg. Op basis van de facturen die maandelijks binnenkomen monitoren we de ontwikkeling van de kosten. Bijzonderheden worden hiermee sneller dan voorheen opgemerkt.

Lasten

De uitgaven bij het product Jeugdhulp individuele voorzieningen zijn € 21.000,- lager dan geraamd. De verschillen zijn hieronder toegelicht.

 

Jeugdhulp PGB -/- € 24.000
Jeugdhulp zorg in natura (ZIN) € 56.000
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang -/- € 11.000
Totaal € 21.000

573005 jeugdhulp PGB
De overschrijding van € 24.000,- wordt veroorzaakt door een forse incidentele PGB beschikking die voor een periode van drie maanden is afgegeven.

573055 Jeugdhulp zorg in natura
De kosten voor jeugdhulp in natura vallen € 56.000,- lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door minder uitgaven aan zorgkosten dan geraamd en een vrijval van de balanspost over de jaren 2016/2017. We zien dat de kosten per cliënt lager worden. Dit past bij het ingezette beleid om sneller laagdrempelige zorg in te zetten om zwaardere zorg te voorkomen.

573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
Op deze post is een tekort ontstaan van € 11.000,- doordat kosten geboekt zijn, die geboekt hadden moeten worden op het budget transformatie, beschikbaar binnen de post algemene voorziening regieondersteuning (€ 7.000,-). Ook zijn er in 2018 nog meerkosten geboekt voor de subsidie voor Veilig Thuis over 2017 (circa € 4.000,-).

Baten

573055 Jeugdhulp in natura
In 2018 heeft de afrekening plaatsgevonden van het Landelijk Transitie Arrangement. Hierover heeft in 2017 op regionaal niveau al besluitvorming plaatsgevonden. Dit resulteert in een voordeel van € 87.000,- voor de gemeente Heerde.

Jeugdhulp overige voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
575000 Jeugdzorg (overig) 86.229 80.545 0 80.545 80.983 -438
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten 398.603 519.698 -57.381 462.317 430.057 32.260
575200 Preventie 12.157 23.380 -10.380 13.000 16.550 -3.550
575250 Jeugdgezondheidszorg 443.673 412.229 2.047 414.276 414.994 -718
575300 Voorschoolse voorziening 52.295 72.520 -14.906 57.614 53.183 4.431
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk 65.966 63.741 -51.077 12.664 12.768 -104
575400 Overige voorziening 164.260 98.279 2.404 100.683 100.684 -1
575450 Buitenschoolse voorzieningen 6.530 5.100 3.400 8.500 8.550 -50
575500 Kosten CJG 238.844 266.373 -28.069 238.304 287.719 -49.415
Totaal Lasten 1.468.557 1.541.865 -153.962 1.387.903 1.405.488 -17.585
Baten
575000 Jeugdzorg (overig) 0 0 0 0 0 0
575250 Jeugdgezondheidszorg 17.229 0 0 0 0 0
575300 Voorschoolse voorziening 1.764 0 0 0 -717 717
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk 71.902 -31.238 0 -31.238 -51.200 19.962
575500 Kosten CJG 20.548 0 0 0 -4.896 4.896
Totaal Baten 111.443 -31.238 0 -31.238 -56.813 25.575

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorziening

Lasten

De lasten overschrijden de begroting met € 18.000,-. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

Uitvoeringskosten € 32.000
Kosten CJG -/- € 49.000
Overige kleine afwijkingen (niet toegelicht) -/- 1.000
Totaal -/- € 18.000

575005 Jeugdhulp uitvoeringskosten
Het overschot van € 32.000,- is veroorzaakt door het vertrek van een gezinscoach. De ontstane vacature kon pas eind 2018 ingevuld worden. 

575500 Kosten CJG
De post kosten CJG heeft een overschrijding van € 49.000,-. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: een afrekening van Karakter (Academische functie) uit 2017 van € 25.000,-  waarmee geen rekening is gehouden in de begroting van 2018.  Ook zijn in deze post de kosten opgenomen voor de onderwijsdag (€ 7.000,-). Deze kosten worden gedeeld met het onderwijs.  Daarnaast zijn de kosten voor de bijdrage aan de zorgregio hoger uitgevallen dan begroot (€ 8.000,-) en zijn de overheadskosten voor het CJG € 9.000,- hoger uitgevallen.

Baten

De baten zijn in werkelijkheid € 26.000,- hoger dan de raming. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de ontvangen gelden voor het peuterspeelzaalwerk; deze waren € 20.000,- hoger dan de raming. Het resterende verschil van € 6.000,- is niet verder toegelicht.

 

Participatie en werk

Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
577050 WSW 2.401.396 2.296.377 -1.770 2.294.607 2.300.887 -6.280
577104 Pilot Participatievoorziening 20.733 0 69.000 69.000 22.610 46.390
577105 Werkzoekenden dienstverlening 294.756 378.989 -33.270 345.719 338.123 7.596
577150 Werkgeversdienstverlening 98.025 99.896 8.400 108.296 108.442 -146
Totaal Lasten 2.814.910 2.775.262 42.360 2.817.622 2.770.061 47.560
Baten
577101 Reserve Pilot Participatievoorziening 0 0 -33.000 -33.000 -33.000 0
577151 Reserve werkgev.dienstverlening 8.310 0 -8.400 -8.400 0 -8.400
Totaal Baten 8.310 0 -41.400 -41.400 -33.000 -8.400

Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk

Lasten

De uitgaven onderschrijden bij dit product met € 48.000,- de begroting. Hieronder is een verklaring van de afwijkingen opgenomen.

Kosten WSW -/- € 6.000
Pilot Participatievoorziening € 46.000
Werkzoekenden dienstverlening € 8.000 
Totaal € 48.000

577050 WSW

Er is een lichte overschrijding te zien van kosten voor de wsw: namelijk € 6.000,-.  Dit heeft te maken met het feit dat wij, conform afspraak met Werkbedrijf Lucrato, de wsw-gelden die wij ontvangen van het Rijk ook betalen/doorsluizen naar Lucrato. Er is in door het Rijk in de loop van 2018 aan gemeente Heerde een hoger bedrag toegekend. Daardoor hebben wij nog extra een nabetaling gedaan aan Lucrato voor 2018 van € 11.000,-. Daarbij zijn de kosten voor de regiobijdrage Zwolle ruim € 5.000,- lager dan geraamd.

577104 Pilot Participatievoorziening

Op deze post is € 46.000,- minder uitgegeven dan begroot. Dit komt onder andere door dat er ten tijde van de budgetfreeze geen instroom mogelijk is geweest in deze pilot. Daarnaast hebben wel kandidaten ondersteuning gekregen van een Participatiecoach, maar er is weinig sprake geweest van doorstroom naar een werkgroeitraject.  In 2019 wordt deze pilot op reguliere wijze voortgezet middels bouwstenen van de wmo.

577105 Werkzoekenden dienstverlening

Op dit onderdeel is € 8.000,- minder uitgegeven doordat er minder aanvragen zijn geweest voor individuele studietoeslag.

 

Baten

De afwijking van € 8.000,- komt doordat er geen onttrekking vanuit de reserve nodig is geweest voor de pilot participatievoorziening. Deze werkzaamheden zullen worden doorgeschoven naar  2019 via I-Wmo bouwsteen begeleiding.

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
579000 Bijstandverlening 364.966 285.951 58.896 344.847 357.221 -12.375
579050 Levensonderhoud 2.831.026 2.411.874 298.126 2.710.000 2.788.387 -78.387
579100 Bijstandverlening zelfstandigen 25.053 79.130 0 79.130 48.353 30.777
579200 Inkomensondersteuningsbeleid 304.250 239.507 0 239.507 241.475 -1.968
579250 Schulddienstverlening 94.219 106.982 -61.410 45.572 35.211 10.361
579300 Minimabeleid 76.285 84.191 67.187 151.378 95.426 55.952
579305 Minimabeleid deelfonds 0 0 0 0 0 0
579400 Kwijtscheldingen 24.159 20.000 10.000 30.000 40.644 -10.644
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand 355.209 399.930 -49.930 350.000 300.171 49.829
Totaal Lasten 4.075.168 3.627.565 322.869 3.950.434 3.906.888 43.546
Baten
579050 Levensonderhoud 2.665.860 -2.316.502 -304.359 -2.620.861 -2.645.030 24.169
579100 Bijstandverlening zelfstandigen 11.976 -42.962 0 -42.962 -22.929 -20.033
579300 Minimabeleid 0 0 -55.212 -55.212 -66.142 10.930
579305 Minimabeleid deelfonds 55.949 0 0 0 0 0
579400 Kwijtscheldingen 0 0 0 0 -977 977
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand 28.129 -3.010 0 -3.010 -39.230 36.220
Totaal Baten 2.761.914 -2.362.474 -359.571 -2.722.045 -2.774.309 52.264

Toelichting op de lasten en baten Inkomen

Lasten

De uitgaven bij dit product zijn € 44.000,- lager dan de begroting. Hieronder  volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Bijstandsverlening -/- € 12.000
Levensonderhoud en bijstandsverlening zelfstandigen -/- € 48.000
Minder doorverwijzingen naar de stadsbank € 10.000
Tegengaan van armoede (bij kinderen) en schulden € 56.000
Kwijtscheldingen -/- € 11.000
Bijzondere bijstand € 50.000
Resterende afwijkingen (niet toegelicht) -/- € 1.000
Totaal € 44.000

579000 Bijstandverlening

Het tekort van 12.000,- wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor de dubieuze verhaalsdebiteuren geen kosten geraamd waren. De kosten bedragen echter € 34.000,-. Dubieuze verhaalsdebiteuren zijn  inwoners die in het verleden een uitkering of een lening hebben ontvangen die moet worden teruggevorderd. Wanneer wordt ingeschat dat deze vorderingen niet wordt terugbetaald, wordt deze post geboekt op de rekening dubieuze verhaalsdebiteur. Het tekort is in lijn met afgelopen jaren. Dit tekort wordt voor een deel gecompenseerd doordat de kosten van de nieuwe Sociale Recherche in Apeldoorn te hoog waren begroot. Op dit onderdeel is er een overschot van bijna € 20.000,-.

579050 Levensonderhoud en 579100 Bijstandverlening zelfstandigen

Op deze rekeningen worden  uitgaven en inkomsten geboekt die te maken hebben met de bijstandsuitkeringen (WWB, IOAW, IOAZ en BBZ) en die gedekt worden door het BUIG-budget.  Doordat meer mensen uit het doelgroepenregister met loonkostensubsidie aan het werk zijn, zijn de kosten van de loonkostensubsidie hoger dan begroot (€ 25.000,-). Daarnaast vallen de kosten van de uitkeringen iets hoger uit dan begroot, waardoor er een totaaltekort van  € 48.000,- is ontstaan op deze subproducten.  

579250 Schulddienstverlening

Deze post laat een overschot zien van € 10.000,- doordat er minder mensen zijn doorverwezen naar de stadsbank.

579300 Minimabeleid

Deze rekening laat een overschot zien van € 56.000,- Dit heeft de volgende redenen: Bestrijding armoede bij kinderen laat een overschot zien van € 42.000,- De reden hiervan is dat er een bedrag was gereserveerd voor VVE-kinderen. Hiervan is geen gebruik gemaakt omdat dit niet nodig was. De post tegengaan van armoede en schulden laat een overschot zien van € 8.850,-  Dit bedrag is niet besteed omdat ervoor nog geen plannen waren ontwikkeld. Dit wordt in 2019 opgepakt. Daarnaast hebben de inwoners van de gemeente Heerde minder activiteitenbijdragen aangevraagd dan was begroot wat leidt tot een voordeel van € 5.000,-

579400 Kwijtscheldingen

Dit is een open eind financiering. Meer inwoners van de gemeente Heerde hebben een kwijtschelding aangevraagd dan was begroot, dit resulteert in een overschrijding van € 11.000,-.

579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand

De uitgaven voor de bijzondere bijstand zijn fors lager (€ 50.000,-). Hiervoor is een aantal verklaringen:

 • De economie is verbeterd;
 • Er zijn meer mensen uitgestroomd uit de bijstand;
 • Er is een achterstand bij het huisvesten van statushouders (17 mensen) waardoor minder leningen zijn verstrekt;
 • Met ingang van 1 januari 2018 is het beleid aangepast van de bijzondere bijstand. Kosten die worden vergoed door de zorgverzekeraar worden niet meer vergoed  vanuit de bijzondere bijstand.

Het resterende verschil van € 1.000,- is niet toegelicht.

 

Baten

In werkelijkheid is er bij dit product € 52.000,- meer ontvangen dan was begroot. Hieronder zijn de belangrijkste verschillen toegelicht.

BUIG-budget € 24.000
Rijksinkomsten bijstandsverlening zelfstandigen -/- € 20.000
Minimabeleid € 11.000
Aflossingen leningen bijzondere bijstand € 36.000
Resterende afwijkingen (niet toegelicht) € 1.000
Totaal € 52.000

579050 Levensonderhoud

Voor levensonderhoud is € 24.000,- meer ontvangen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten vanuit het BUIG-budget (€ 16.000,-) en meer inkomsten uit terugvorderingen (€ 8.000,-).

579100 Bijstandverlening zelfstandigen

De inkomsten voor bijstandverlening zelfstandigen zijn € 20.000,- lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere rijksinkomsten op dit onderdeel.

579300 Minimabeleid

De inkomsten zijn € 11.000,- hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten vanuit het rijk (€ 9.000,-).

579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand

De meerinkomsten van € 36.000,- kunnen verklaard worden doordat de aflossing van de lening op de bijzondere bijstand hoger is (€ 39.000) dan begroot (€ 3.000,-) (voorbeeld: statushouders ontvangen een lening voor het inrichten van hun huis bij huisvesting en deze wordt afgelost).

Het resterende verschil van € 1.000,- is niet toegelicht.

Wmo maatwerkvoorzieningen

Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis 409.755 446.499 111.885 558.384 527.496 30.888
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG 1.039.378 930.600 219.827 1.150.427 776.262 374.165
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG 45.660 90.000 -42.250 47.750 29.339 18.411
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo 48.495 20.263 0 20.263 20.429 -166
581255 Doventolk 245 1.139 -1.139 0 1.086 -1.086
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v 491.631 351.475 -19.500 331.975 383.246 -51.271
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w 162.098 126.870 180.000 306.870 307.395 -525
Totaal Lasten 2.197.262 1.966.846 448.823 2.415.669 2.045.253 370.416
Baten
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v 9.138 -1.090 0 -1.090 -7.968 6.878
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand 57.315 -85.000 25.000 -60.000 -55.166 -4.834
Totaal Baten 66.453 -86.090 25.000 -61.090 -63.134 2.044

Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten

Voor het product Wmo maatwerkvoorzieningen is in 2018 € 370.000,- minder uitgegeven. Hieronder is aangegeven waardoor deze onderschrijding wordt veroorzaakt.

Uitvoeringskosten Wmo € 31.000
Zorg in natura (ZIN) Wmo € 374.000
PGB Wmo € 18.000
Rolstoelen en vervoersvoorzieningen -/-  € 51.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) -/- € 2.000
Totaal € 370.000

581005 Wmo uitvoeringskosten incl. externe advisering

Dit onderdeel sluit met een positief saldo van € 31.000,- doordat  de regionale uitvoeringkosten minder hoog waren als verwacht aangezien er voor 2018 geen LVB gelden voor beschermd wonen betaald hoeven te worden aan de gemeente Apeldoorn (€ 45.000,-). De advieskosten voor de Wmo zijn  toegenomen doordat er extra herindicaties zijn uitgevoerd in verband met het inkooptraject voor immateriële voorziening voor de Wmo en Jeugd (-/-€ 10.000,-). En overige kleine afwijzingen van -/- € 4.000,- .

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG

Het positief saldo van € 374.000,- is het gevolg van een geringere uitnutting van de uitstaande verplichtingen. Deze uitnutting was in 2018 67% (-/- € 925.000,-) terwijl dit in  2016 uitkwam op  77%  en in 2017 op 73% . Dit is lager dan verwacht wat resulteert in een positief resultaat van € 225.000,-.  Ook waren voor 2017 nog onderhanden kosten opgenomen van € 300.000,-, terwijl werkelijke kosten lager uitkwamen. Dit resulteert in een voordeel van € 149.000,-. 

581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG

Er zijn minder indicaties PGB afgegeven als verwacht, waardoor er € 18.000,- minder uitgaven waren.

581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel vervoer

De uitgaven voor rolstoel en vervoersvoorzieningen zijn eind 2018 toegenomen en overschrijden uiteindelijk met € 51.000,-. Dit heeft te maken met de nieuwe inkoop hulpmiddelen  die gedaan is tegen een reëel tarief. De kosten voor aanschaf en onderhoud/reparatie zijn hierdoor per oktober 2018 toegenomen.

Het resterende verschil van -/- € 2.000,- is niet verder toegelicht.

 

Baten

581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel vervoer

Er zijn meer leges invalidenparkeerkaart ontvangen dan begroot.

Wmo algemene voorzieningen

Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
585000 Volwassenenwerk 167.333 171.531 64.670 236.201 231.442 4.759
585050 Maatschappelijk werk 197.794 176.026 0 176.026 174.637 1.389
585100 Volksgezondheid 136.872 145.410 0 145.410 124.876 20.534
585150 Vreemdelingen inburgering 27.790 47.400 27 47.427 27.981 19.446
585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin 671.181 765.099 168.756 933.855 926.700 7.155
585250 Basismobiliteit 421.615 359.980 212.967 572.947 774.160 -201.213
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar 1.064.504 997.685 198.500 1.196.185 1.166.018 30.167
585350 Vrijwilligers 90.327 79.441 -5.033 74.408 73.528 880
585400 Mantelzorg 77.455 106.566 -490 106.076 88.728 17.348
Totaal Lasten 2.854.873 2.849.138 639.397 3.488.535 3.588.069 -99.534
Baten
585000 Volwassenenwerk 0 0 -47.320 -47.320 -49.820 2.500
585150 Vreemdelingen inburgering 34.810 -47.400 0 -47.400 0 -47.400
585250 Basismobiliteit 0 0 -15.000 -15.000 -29.883 14.883
585301 Reserve algemene voorzieningen huishoude 173.000 0 0 0 0 0
Totaal Baten 207.810 -47.400 -62.320 -109.720 -79.703 -30.017

Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen

Lasten

De kosten zijn bij het product Wmo algemene voorzieningen € 57.000,- hoger dan de raming. Hieronder volgt een toelichting op de afwijkingen.

 

Volwassenenwerk € 4.000
Volksgezondheid € 20.000
Vreemdelingen inburgering € 19.000
Algemene voorziening regieondersteuning (AVR) € 49.000
Basismobiliteit -/- € 201.000
Algemene voorziening schoon en leefbaar huis € 30.000
Mantelzorg € 17.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting) € 5.000
Totaal -/- € 57.000

585000 Volwassenenwerk

Bij volwassenenwerk is er een licht positief saldo van € 4.000,- dat grotendeels veroorzaakt wordt door een toegekend bedrag voor ambtelijk inzet in de subsidieaanvraag aan  Zon Mw . Deze kosten moeten intern verwerkt worden. Daarnaast nog enkele kleine afwijkingen.

585100 Volksgezondheid

Het positief saldo van € 20.000,- wordt grotendeels veroorzaakt door BTW voordeel (€ 15.000,-) en minder kosten op de post AED's (€ 5.000,-).

585150 Vreemdelingen inburgering

De kosten en baten voor statushouders zijn altijd een aanname omdat vooraf niet bekend is hoeveel mensen er worden gehuisvest. De werkelijke kosten van € 28.000,- lopen in de pas met de ontvangsten voor de huisvesting van volwassen statushouders die vanuit de meicirculaire in 2019 uit het gemeentefonds wordt ontvangen (€ 24.000,-). Bij de begroting is uitgegaan van de huisvesting van 20 volwassen statushouders (€ 47.000). In werkelijkheid zijn er 10 volwassen statushouders gehuisvest; een besparing van € 19.000,-.

585200 Algemene voorziening regieondersteuning

Het positief saldo van € 49.000,- is veroorzaakt door een verschuiving van de AVR naar de Wmo maatwerkvoorzieningen. Tevens is er minder uitgegeven voor de combinatiefunctionarissen.

585250 Basismobiliteit

Er is een negatief saldo van € 201.000,- bij het onderdeel basismobiliteit. Dit  is het gevolg van een volumetoename in reiseenheden (voor Heerde geldt dat er vooral op het Jeugdwetvervoer en dagbesteding meer aanvragen waren dan begroot) en meerkosten leerlingenvervoer, in totaal  een toename in kosten van € 183.000,- en hogere beheer- en regiekosten PlusOV (€ 18.000,-). Deze komen voort uit onder andere juridische inzet rond het leerlingenvervoer (schooljaar 2018-2019) en als gevolg van een Wob-verzoek. Ook zijn er personele verplichtingen die niet waren voorzien (bijv. langere inhuur interim-directeur, extra personele inzet callcenter, inhuur expertise leerlingenvervoer 2019-2020) en zijn er extra onkosten gemaakt t.b.v. de bedrijfsvoering. Een andere factor is dat de belastingdienst eind 2018 heeft aangegeven dat op het routegebonden vervoer de BTW niet compensabel is voor gemeenten.

De definitieve cijfers van PlusOV zijn bij opstellen van de gemeentelijke jaarrekening nog niet bekend. Rekening wordt gehouden met een naverrekening van de kosten in het nadeel van de gemeente als gevolg van genoemde lastenstijgingen. Er was uitgegaan van een positieve uitwerking van de wijziging van de vereveningssystematiek. Zodra de definitieve cijfers bekend zijn, wordt een berekening gemaakt waarbij het vereveningseffect voor 2018 voor 50% wordt toegepast. Op grond van de GR Basismobiliteit moeten de raden hierop hun zienswijze geven. De uitkomst is niet met zekerheid te geven. Bij doorvoering van een wijziging van de systematiek wordt voor Heerde een positief effect verwacht. Deze wordt niet meegenomen in het resultaat over 2018.

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar huis

In verband met de wijzigingen in de CAO voor huishoudelijke hulp is er een bijraming geweest op de begroting 2018. Daarbij is ook rekening gehouden met de toegenomen stijging van het aantal klanten.  Er was rekening gehouden met de stijgende tendens in de groei van klanten, deze was in het tweede half jaar minder groot dan verwacht. Hierdoor is er een positief resultaat van € 30.000,- ten opzichte van de begroting.

585400 Mantelzorg

Het positief saldo van € 17.000,- is het gevolg van minder aanvragen voor een mantelzorgcompliment ( € 9.000,-) en minder overige kosten op gebied van Mantelzorg (€ 8.000,-).

Het resterende verschil van € 4.000,- is niet toegelicht.

 

Baten

De baten zijn in werkelijkheid € 30.000,- lager dan de raming. De 2 oorzaken zijn hieronder genoemd.

Vreemdelingen inburgering -/- € 47. 000 
Basismobiliteit € 15.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting) € 2.000
Totaal € 30.000

585150 Vreemdelingen inburgering

In de begroting 2018 is uitgegaan van een rijksbijdrage van € 47.000,- (op basis van een geschat aantal statushouders van 20). Als gevolg van een wetswijziging is deze bijdrage niet ontvangen. De bijdrage 2018 (feitelijk 10 statushouders) ontvangen we in 2019.

585250 Basismobiliteit

Het verschil in de baten van € 15.000,- is het gevolg van het meenemen van de reizigersbijdrage over 2017 in het boekjaar 2018.

Het resterende verschil van € 2.000,- is niet toegelicht.

 

 

BBV-indicatoren programma Sociaal maatschappelijk

De functiemengingsindex geeft de verhouding weer tussen banen en wonen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.