Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden. 

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven 4.299 4.207 0 4.207 3.725 482
531150 Geldleningen < 1 jaar -6.310 15.553 -42.296 -26.743 -33.363 6.620
531200 Geldleningen > 1 jaar -96.986 -12.963 0 -12.963 8.574 -21.537
531300 Algemene uitkering 4.532 4.480 376 4.856 5.328 -472
531510 OZB woningen 225.728 100.336 46.671 147.007 116.769 30.238
531560 OZB niet -woningen 21.082 100.291 16.659 116.950 105.682 11.268
531610 Belastingen overig 21.812 29.490 -8.200 21.290 21.814 -524
531750 Precariobelasting 37.438 241.624 -229.598 12.026 9.420 2.606
Totaal Lasten 211.595 483.018 -216.388 266.630 237.949 28.681
Baten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven 53.837 -55.000 2.100 -52.900 -52.876 -24
531150 Geldleningen < 1 jaar 18.276 0 -23.100 -23.100 -22.909 -191
531200 Geldleningen > 1 jaar 47.467 -48.839 0 -48.839 -46.470 -2.369
531300 Algemene uitkering 12.756.928 -13.914.527 37.545 -13.876.982 -13.927.564 50.582
531510 OZB woningen 3.052.714 -3.019.760 -758.580 -3.778.340 -3.754.764 -23.576
531560 OZB niet -woningen 1.168.212 -1.086.390 640.580 -445.810 -450.442 4.632
531610 Belastingen overig 8.017 -17.070 -8.000 -25.070 -7.951 -17.119
531750 Precariobelasting 1.165.466 -1.143.800 -4.000 -1.147.800 -1.065.843 -81.957
533250 Toeristenbelasting 187.175 -190.000 16.000 -174.000 -154.687 -19.313
567200 Integratie uitkering combinatie function 73.138 -33.662 -39.035 -72.697 -72.697 0
573305 Uitkering deelfonds 2.948.218 -5.299.307 -20.859 -5.320.166 -5.862.826 542.660
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie 2.528.081 -2.371.017 -23.700 -2.394.717 -2.394.718 1
581355 dec.uitk. WMO nieuw 2.493.042 -2.546.239 -35.887 -2.582.126 -2.576.657 -5.469
582050 Integratieuitkering Wmo verplaatsen en w 328.496 -328.496 0 -328.496 -328.496 0
585500 Deelfonds Wmo HV 1.122.668 -1.165.985 -40.125 -1.206.110 -1.206.110 0
Totaal Baten 27.951.735 -31.220.092 -257.061 -31.477.153 -31.925.009 447.856

Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

De lasten zijn bij het product algemene dekkingsmiddelen € 46.000,- lager dan geraamd. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen.

Geldleningen € 7.000
Inning O.Z.B. € 41.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting) -/- € 2.000
Totaal € 46.000

531150 Geldleningen < 1 jaar

In 2018 is er opnieuw geld verdiend met het aantrekken van 'kort geld'; ruim € 33.000,- .  Bij de begroting en bijstellingen bij de voor- en najaarsnota was rekening gehouden met een voordeel van ruim € 26.000,-, de uiteindelijke renteontvangst was nog € 7.000,- hoger.

 

531510 OZB woningen en 531560 OZB niet woningen

De kosten voor het innen van de OZB waren in 2018 € 41.000,- lager. Dit komt doordat er nog geen kosten zijn gemaakt voor de nieuwe WOZ-waardebepaling. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om hiervoor een bedrag naar 2019 over te hevelen.

De overige afwijkingen, per saldo -/- € 2.000,-, zijn gering en zijn niet verder toegelicht. 

 

Baten

De baten wijken € 474.000,- in positieve zin af van de begroting; de belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

Algemene uitkering € 51.000
Aanmaningen -/- € 17.000
Precariobelasting -/- € 82.000
Toeristenbelasting -/- € 19.000
Uitkering deelfonds Jeugd € 543.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting) -/- € 2.000
Totaal € 474.000

531300 Algemene uitkering

De hogere algemene uitkering is het gevolg van nabetalingen uit voorgaande jaren / hogere vergoeding raadsleden. Hierdoor is er bijna € 51.000,- meer van het rijk ontvangen.

 

531610 Belastingen overig

In 2018 zijn er minder aanmaningen opgelegd. Daarnaast zijn oninbare vorderingen op deze post afgeboekt. Tezamen resulteert dit in een lagere inkomst van  € 17.000,- op dit onderdeel.

 

531750 Precariobelasting

De geinde precariobelasting is, als gevolg van een lager aantal kabels en leidingen in de gemeentegrond,  € 74.000,- lager dan de raming. Daarnaast was de heffing over 2017 te hoog; deze moest met  € 8.000,- naar beneden worden bijgesteld.

 

533250 Toeristenbelasting

Op het moment van sluiten van het boekjaar 2018 hadden nog niet alle campings/B&B's hun definitieve aangifte toeristenbelasting gedaan over 2018. Inmiddels is bekend dat de opbrengst over belastingjaar 2018 circa € 176.000,- bedraagt. Een deel van deze opbrengst zal dus in 2019 worden geboekt. Ondanks de mooie zomer van 2018 is de totaalopbrengst iets lager dan begroot. Dit heeft met name te maken met het feit dat één grote ondernemer minder recreatiewoningen heeft verhuurd in verband met tijdelijke opvang van zorgbehoevende bewoners van een andere locatie. 

 

573305 Uitkering deelfonds Jeugd

Van het rijk is € 543.000,- meer ontvangen voor de Jeugdzorg. Hiervan heeft € 424.000,- betrekking op de zogenaamde 'stroppenpot'; een aanvullende uitkering van het rijk over het tekort op de Jeugdzorg over de jaren 2016 en 2017. Het resterende voordeel van € 119.000,- is een bijraming vanuit de septembercirculaire. Dit bedrag was per abuis niet in de najaarsnota opgenomen.

 

De overige afwijkingen, per saldo  € 2.000,-, zijn gering en worden niet verder toegelicht.

BBV Indicatoren