Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Paragraaf Lokale heffingen

Inhoud

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de heffingen die de gemeente Heerde oplegt aan burgers, bedrijven en recreatieondernemers. De ontwikkelingen op het gemeentelijk belastinggebied en de voorstellen voor aanpassing van de belastingen en rechten worden geschetst. Afzonderlijk wordt aandacht geschonken aan het kwijtscheldingsbeleid.

Lokale lasten
Op grond van de perspectiefnota is de opbrengst van de OZB, de leges en de tarieven voor het jaar 2018 verhoogd met het inflatiepercentage. Het inflatiepercentage is 1,6%. Dit is gebaseerd op de meicirculaire 2017. De gemiddelde gemeentelijke lasten voor woningen en niet-woningen laten de volgende ontwikkeling zien:

De verhouding in opbrengst tussen de verschillende belastingen kan als volgt in beeld worden gebracht:

 

I. Lokale belastingen

Onroerende-zaakbelasting 
De gerealiseerde OZB-opbrengst voor 2018 bedraagt € 4.231.000,- onderverdeeld in € 3.110.000,- en € 1.121.000,- voor respectievelijk eigenaren woningen en eigenaren + gebruikers niet-woningen.

Toeristenbelasting
De opbrengsten voor 2018 werden geraamd op € 174.000,-. Uiteindelijk is een opbrengst van circa € 154.000,- gerealiseerd. De lagere opbrengst is het gevolg van een gedaald aantal overnachtingen in 2018.

Forensenbelasting
De geraamde en gerealiseerde opbrengst voor 2018 is € 0,-. Dit is het gevolg van de afschaffing van de forensenbelasting in 2018.

Precariobelasting
De precariobelasting valt circa € 80.000,- lager uit dan geraamd. De oorzaak is een gedaald kilometrage kabels en leidingen in gemeentegrond. Wegens verkoop van nieuwbouwpercelen aan particulieren is het aantal gemeentelijke percelen op 1 januari 2018 gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Om die reden valt ook de grondslag voor de belastingplicht lager uit. De raming voor 2019 zal hierop worden aangepast. De precariobelasting op nutsvoorzieningen mag per 1 januari 2022 niet meer worden geheven.

 

II. Heffingen en retributies

Rioolheffingen
De opbrengst van de rioolheffing valt circa € 10.000,- hoger uit dan begroot.

Afvalstoffenheffing
De gerealiseerde opbrengst van de afvalstoffenheffing valt circa € 40.000,- lager uit dan begroot.

Begrafenisrechten
De gerealiseerde opbrengst van de begrafenisrechten valt circa € 23.000,- lager uit dan begroot.

Leges omgevingsvergunningen
Wegens een significante stijging van het aantal aanvragen (omgevings-)vergunningen in de loop van 2018 is de legesopbrengst voor de Wabo bijgeraamd van € 400.000,- naar € 800.000,-. De realisatie blijft uiteindelijk steken op € 621.000,-. Met het gestegen aantal vergunningaanvragen is rekening gehouden bij de begroting 2019.

Marktgelden
De marktgelden zijn conform begroting gerealiseerd.                                               

Pachten, renten en huren
De gemeente Heerde ontvangt pachten en huren voor een aantal gebouwen in ons bezit, een aantal gronden en voor de huur van een marktplaats in de vorm van marktgelden. Een relatief omvangrijker bron van inkomsten vormt de verhuur van sportvelden en sporthallen. Deze zijn onder het product accommodaties in programma 3 verantwoord.

Kwijtschelding
In de gemeente Heerde is het mogelijk kwijtschelding van belastingen aan te vragen voor de afvalstoffenheffing en de onroerende-zaakbelasting. Sinds 2012 kunnen ondernemers, die op bijstandsniveau leven, eveneens kwijtschelding aanvragen voor privé-belastingschulden. 

Bij het bepalen van het recht op kwijtschelding wordt getoetst aan wettelijke bepalingen uit de Invorderingswet 1990 en de eigen beleidsregels. Met ingang van het belastingjaar 2010 is de gemeente Heerde overgegaan op automatische bestandsvergelijking van de Stichting Inlichtingenbureau. Hierdoor hoeven inwoners die het voorgaande jaar kwijtschelding hebben gekregen, niet opnieuw een verzoekformulier in te dienen, maar wordt het recht op kwijtschelding grotendeels geautomatiseerd getoetst.

Gelet op het gestegen aantal toegekende kwijtscheldingsverzoeken is voor 2018 het totaal begrote bedrag aan kwijtscheldingen omhoog bijgesteld van € 13.000,- (2017) naar € 20.000,- (2018). In 2018 was er sprake van een disproportionele stijging van het aantal kwijtscheldingen. Dit heeft ertoe geleid dat de post kwijtschelding naar circa € 43.000,- is gestegen. Hiermee zal rekening worden gehouden voor begrotingsjaar 2019.