Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Kaders

Inhoud

Financiële kaders

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat dat de raad de jaarstukken opstelt die bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de door de raad gedefinieerde en bij de 'leeswijzer' genoemde programma's en paragrafen.


De programma’s zijn een samenhangende verzameling van producten en activiteiten, die gericht zijn op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke doelen en effecten. Hieraan zijn prestatie-indicatoren gekoppeld (bron: Waarstaatjegemeente.nl). Het programmaplan bevat ook een overzicht van de baten en lasten. De eisen hiervoor zijn opgenomen in artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarnaast heeft de gemeenteraad een financiële verordening vastgesteld waarin nadere kaders zijn gesteld ten aanzien van planning, budgetbewaking en rapportage. Jaarlijks wordt voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding een perspectiefnota vastgesteld waarin het nieuw/gewijzigd beleid en de financiële uitgangspunten zijn opgenomen. Tevens vinden op dat moment budgetbijstellingen plaats (realistisch ramen) indien noodzakelijk.

Indeling jaarstukken

Jaarverslag
Het jaarverslag is ingedeeld in vier programma's, zeven verplichte paragrafen en vier niet verplichte paragrafen. Deze indeling is afgestemd op het collegeprogramma. Het jaarverslag is verder onderverdeeld in producten en subproducten. Op subproductniveau wordt er een toelichting gegeven op (financiële) afwijkingen ten opzichte van de raming. Doordat nu op een lager niveau wordt gerapporteerd kan met één boekwerk worden volstaan.
De programma's zijn gekoppeld aan de portefeuilles van de burgemeester en wethouders en zijn respectievelijk:
1. Bestuur;
2. Bedrijfsvoering;
3. Ruimte, ondernemen en wonen;
4. Sociaal Maatschappelijk.

Tezamen vormen deze het programmaplan, dat zowel de inhoud (doelen en middelen) van de begroting als de verdeling van baten en lasten bevat. Binnen dit plan is een totaal van enkele honderden maatregelen gedefinieerd: investeringen, lopende activiteiten, projecten en klussen die u op de beleids- en beheersagenda heeft geplaatst. Over deze maatregelen zal met regelmaat gerapporteerd worden aan management, college en raad, binnen ieders respectievelijke verantwoordelijkheden en informatiebehoefte.

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 gelden er nieuwe BBV-richtlijnen. Een van de aanpassingen is dat de apparaats- en personeelskosten die niet direct betrekking hebben op het primaire proces niet meer mogen worden verwerkt in het uurtarief maar als 'overheadkosten' apart inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een andere wijziging is dat de 'algemene dekkingsmiddelen' en de raming voor 'onvoorzien' ook afzonderlijk moeten worden getoond.

Deze onderdelen zijn toegevoegd na de programma's:
• Overzicht overhead;
• Algemene dekkingsmiddelen;
• Onvoorzien.

Naast de verplichte paragrafen zijn er een viertal niet verplichte paragrafen toegevoegd op de gebieden duurzaamheid, handhaving dienstverlening en deregulering. Deze paragrafen geven elk vanuit een ander perspectief een doorsnede van de begroting. Op punten zijn de paragrafen tamelijk technisch van aard. Het zijn:
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
• Grondbeleid;
• Onderhoud kapitaalgoederen;
• Verbonden partijen;
• Lokale heffingen;
• Financiering;
• Bedrijfsvoering;
• Duurzaamheid en Cittaslow (niet verplicht);
• Handhaving (niet verplicht);
• Dienstverlening (niet verplicht);
• Deregulering (niet verplicht).

 

Jaarrekening
De jaarrekening is hoofdzakelijk financieel van aard en bestaat uit de balans van de gemeente plus een uitgebreide toelichting hierop. Verder is een overzicht van baten en lasten  opgenomen en is een onderbouwing gegeven op de mutaties van de reserves en voorzieningen. Tenslotte is een aantal verplichte bijlagen toegevoegd.

 

Overzicht programma's en producten

Bestuur
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Bestuur L. Liefers J. Koops - Scheele
Veiligheid L. Liefers J. Koops - Scheele
Bedrijfsvoering
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Financien A. van Tuijl W.I. Meijer
Uitvoering grondbeleid W. Blankvoort W.I. Meijer
Burgerzaken I. Bron G.J. de Graaf
Basisregistratie I. Bron Y. Cegerek
Streekarchivariaat I. Bron G.J. de Graaf
Ruimte, ondernemen en wonen
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Duurzaamheid M. Siliakus W.I. Meijer / Y. Cegerek
Economie M. Siliakus W.I. Meijer
Toerisme M. Siliakus W.I. Meijer
Bouwen en wonen M. Siliakus H.J. Berkhoff
Ruimtelijke ontwikkeling M. Siliakus H.J. Berkhoff
Accommodaties A.van Tuijl Y. Cegerek
Gebiedsontwikkeling W. Blankvoort W.I. Meijer
Beheer en onderhoud W. Blankvoort Y. Cegerek
Bosbeheer W. Blankvoort Y. Cegerek
Sociaal Maatschappelijk
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Preventie R. Bouw / H. Pander H.J. Berkhoff
Onderwijs en educatie R. Bouw H.J. Berkhoff
Onderwijshuisvesting A. van Tuijl H.J. Berkhoff
Kunst, cultuur en media R. Bouw Y. Cegerek
Sport R. Bouw H.J. Berkhoff
Accommodaties SMV A. van Tuijl H.J. Berkhoff
Informatie en toegang sociaal domein H. Pander H.J. Berkhoff
Jeugdhulp individuele voorzieningen R. Bouw H.J. Berkhoff
Jeugdhulp overige voorzieningen R. Bouw H.J. Berkhoff
Participatie en werk R. Bouw Y. Cegerek
Inkomen R. Bouw Y. Cegerek
Wmo maatwerkvoorzieningen H. Pander H.J. Berkhoff
Wmo algemene voorzieningen H. Pander H.J. Berkhoff
Overhead
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Dienstverlening ambtelijke organisatie A. van Tuijl Y. Cegerek
Huisvesting A. van Tuijl Y. Cegerek
Facilitair L. Liefers Y. Cegerek
Personeel en organisatie A. van Tuijl Y. Cegerek
Informatisering en automatisering I. Bron Y. Cegerek
Financiën A. van Tuijl Y. Cegerek
Elektronische dienstverlening I. Bron Y. Cegerek
Overheadtoerekening A. van Tuijl Y. Cegerek
Algmene dekkingsmiddelen
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Algmene dekkingsmiddelen A. van Tuijl W.I. Meijer
Onvoorzien
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Onvoorzien A. van Tuijl W.I. Meijer

Prestatie-indicatoren

Landelijk is er een set van prestatie-indicatoren ontwikkeld die verplicht in de jaarstukken is opgenomen. Door het verplichte karakter wordt de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten verbeterd. Genoemde prestatie-indicatoren zijn hoofdzakelijk opgenomen bij de desbetreffende programma's (34 in totaal) en zijn afkomstig van de website Waarstaatjegemeente.nl. Bij de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn financiële indicatoren toegevoegd en bij de paragraaf Bedrijfsvoering zijn indicatoren opgenomen voor de formatie en bezetting (onderdeel personeelsbeleid) en voor het overheadpercentage (onderdeel planning & control).

De indicatoren zijn ontwikkeld door de commissie BBV en de commissie Depla en zijn voor iedere gemeente gelijk. Deze indicatoren worden regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.