Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

1. Bestuur

Inhoud

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening en de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Collegeprogramma Bestuur

Regionale bestuurlijke samenwerking

  • Regionale samenwerking op de Noord-Zuid as waarbij Heerde volop op alle domeinen mee doet. Wij willen omgevingsbewust inspelen op ontwikkelingen waarbij we zien dat de speerpunten van Cleantech Regio Stedendriehoek, de Regio Zwolle en de provincies Gelderland en Overijssel steeds meer in elkaar schuiven.
  • Wij willen daarin een verbindende rol spelen. Gemeentegrenzen mogen daarbij geen belemmering vormen.

Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet

  • Onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is duidelijk voor onze inwoners en handhaafbaar.
  • Para-commerciële organisaties krijgen meer mogelijkheden om ontmoetingsmomenten voor gerelateerde activiteiten te organiseren, binnen de kaders van de drank- en horecawet, veiligheid en geluid.

Brandweer

  • De opkomsttijd van de brandweer is gemeentebreed geborgd en de (vrijwillige) brandweermensen kunnen hun werk naar behoren doen.

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

 

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
506050 Communicatieplan 0 19.940 -8.643 11.297 12.392 -1.095
521000 Raad 187.228 197.030 7.991 205.021 252.716 -47.695
521050 Griffie 117.362 100.395 58.780 159.175 147.159 12.016
521100 Rekenkamerfunctie 1.565 18.700 10.000 28.700 25.546 3.154
521150 College 482.570 446.015 99.238 545.253 560.681 -15.428
521300 Best. samenwerking 29.617 69.968 35.000 104.968 90.265 14.703
521350 Internationale contacten 851 1.720 7.940 9.660 10.925 -1.266
521400 Rechtsbescherming 67.698 52.820 -11.697 41.123 34.987 6.136
Totaal Lasten 886.890 906.588 198.608 1.105.196 1.134.671 -29.475
Baten
521000 Raad 0 0 0 0 -600 600
521101 Reserve Rekenkamerfunctie 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 0
521150 College 474 0 0 0 -2.898 2.898
521400 Rechtsbescherming 0 0 -60.000 -60.000 -60.000 0
Totaal Baten 474 0 -70.000 -70.000 -73.498 3.498

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Lasten

De lasten zijn bij het product Bestuur ruim € 29.000,- hoger dan de raming.  De belangrijkste oorzaken van deze afwijking worden hieronder toegelicht.

 

Hogere maandelijkse vergoeding raadsleden -/- € 52.000
Inhuur griffie € 17.000
Dotatie pensioenvoorziening (ex)wethouders -/- € 41.000
Lagere representatiekosten/studiekosten college € 26.000
Contributies bestuurlijke samenwerking € 15.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting)  € 6.000
Totaal -/- € 29.000

521000 Raad
In november 2018 is de maandelijkse vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten verhoogd. Deze verhoging is met terugwerkende kracht vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 ingegaan. De meerkosten hiervan bedragen € 52.000,-. In 2018 is deze verhoging eenmalig gecompenseerd via de algemene uitkering.

521050 Griffie
Voor de uitbreiding van de griffie is bij de voorjaarsnota 2018 € 60.000,- bijgeraamd tot een totaalbedrag van € 64.000,-. In werkelijkheid is hiervoor € 47.000,- uitgegeven; een besparing van € 17.000,-.

521150 College
In het BBV is opgenomen dat de pensioenvoorziening jaarlijks moet worden geactualiseerd.  Voor de 'zittende' wethouders wordt de hoogte door een extern bureau berekend; de overige bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Bij de primaire begroting was er € 40.000,- geraamd als toevoeging aan deze pensioenvoorziening. In werkelijkheid moet hieraan € 81.000,- worden toegevoegd, een extra last van € 41.000,-.
Het college heeft in 2018 minder geld uitgegeven aan representatiekosten (€ 13.000,-); tevens zijn er minder studiekosten en reiskosten gemaakt (€ 6.000,- respectievelijk € 7.000,-).

521300 Bestuurlijke samenwerking
In 2018 is de gemeente Heerde overgestapt naar een nieuwe regio. De gemeente Heerde is uit de Regio Noord Veluwe gegaan en is vervolgens toegetreden bij de regio Stedendriehoek (Cleantech regio). Voor deze toetreding is bij de najaarsnota 2018 € 35.000,- als contributiebijdrage geraamd. In werkelijkheid is hiervoor € 20.000,- uitgegeven omdat de bijdrage slechts een deel van het jaar betrof; een voordeel van € 15.000,-.

Het resterende verschil van € 6.000,- is relatief gering en wordt verder niet toegelicht.

 

Baten
Het verschil bij de baten van € 3.000,- is gering en is niet toegelicht.

Veiligheid

Toelichting op product veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
502020 Brandweergarage Heerde 0 0 0 0 596 -596
502040 Brandweergarage Wapenveld 25.218 26.884 5.720 32.604 31.549 1.055
523000 Brandweer 963.290 919.318 5.000 924.318 942.161 -17.843
523050 Crisisbeheersing 38.541 37.728 -9.047 28.681 29.490 -809
523100 Openbare orde & Veiligheid 95.807 104.962 -4.502 100.460 106.623 -6.163
523150 APV 149.753 136.829 652 137.481 135.945 1.536
523200 Drank- en horecawet 42.495 36.791 167 36.958 36.232 726
545150 Handhaving Bouwen 145.150 176.863 0 176.863 176.863 0
545300 Handhaving Milieubeheer 8.457 7.314 35 7.349 7.267 82
551300 Opvang huisdieren 8.075 15.250 -8.000 7.250 4.229 3.021
Totaal Lasten 1.476.785 1.461.939 -9.975 1.451.964 1.470.955 -18.991
Baten
523000 Brandweer 16.522 0 -8.200 -8.200 -8.261 61
523100 Openbare orde & Veiligheid 0 0 0 0 -5 5
523150 APV 6.970 -21.220 8.500 -12.720 -12.078 -642
523200 Drank- en horecawet 0 0 0 0 0 0
545150 Handhaving Bouwen 25.500 0 30.000 30.000 -2.000 32.000
551300 Opvang huisdieren 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 48.992 -21.220 30.300 9.080 -22.344 31.424

Toelichting op de lasten en baten veiligheid

Lasten

Bij het product Veiligheid zijn de lasten € 19.000,- hoger dan de raming. Hieronder is hiervoor een verklaring gegeven.

Bijdrage brandweer VNOG -/- € 55.000
Bijdrage brandweerkazerne Heerde/brandkranen € 37.000
Lagere kosten NOG Veiligheidshuis/aanpak jeugdoverlast € 11.000
Openbare orde en veiligheid -/- € 17.000
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting) € 5.000
Totaal

-/- € 19.000

 

523000 Brandweer
De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) waar de gemeente Heerde, tezamen met 21 andere gemeenten deel van uitmaakt, heeft 2018 afgesloten met een verlies van € 2,8 miljoen. De deelnemende gemeenten moeten dit tekort aanzuiveren; voor de gemeente Heerde betekent dit een extra, niet geraamde, kostenpost van € 60.000,-. Daarnaast is er bij de najaarsnota 2018 € 5.000,- bijgeraamd voor extra luchtverkenningen in het kader van bosbrandbestrijding als gevolg van de hete droge zomer; deze kosten zijn niet in rekening gebracht. Per saldo een nadeel op het onderdeel 'Brandweer' van € 55.000,-.

In 2018 is het eigendom van de brandweerkazerne Heerde overgedragen van de VNOG naar de gemeente Heerde. Als gevolg van deze overdracht heeft de VNOG de kazerne al uit de administratie gehaald begin 2018 en hiervoor geen afschrijvingskosten meer in rekening gebracht. Daarnaast is het onderhoud van het pand tot een minimum teruggebracht (totaal voordeel € 38.000,-). Hiervoor zal in 2019 e.v. nog een inhaalslag gemaakt moeten worden. Dit maakt onderdeel uit van het totaal budget achterstallig onderhoud gemeente gebouwen, waarvoor in de najaarsnota 2018  € 642.000,- is gereserveerd.

523100 Openbare orde en veiligheid
In 2018 is geconstateerd dat ten onrechte btw is afgedragen over nota's binnen veiligheid.  Dit is in 2018 gecorrigeerd. Daarnaast zijn de kosten voor deelname aan het Veiligheidshuis (€ 12.000,-) sterk toegenomen en zijn er extra kosten gemaakt voor het inzetten van buurtbemiddeling (€ 5.000,-).

Het resterende verschil van € 5.000,- is gering en wordt verder niet toegelicht.

 

Baten

De baten zijn bij dit product € 31.000,- hoger dan de raming. De belangrijkste verklaring hiervoor is:

545150 Handhaving bouwen
Bij de najaarsnota 2018 is een ingeboekte niet vorderbare dwangsom van € 32.000,- afgeraamd. Per abuis was deze dwangsom in de financiële administratie al afgeboekt en was de correctie bij de najaarsnota overbodig (dubbel).

 

 

 

 

 

BBV-indicatoren programma Bestuur

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven.  De indicatoren staan op Waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen.