Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Resultaatbestemming

Inhoud

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.883.000,-. Dit resultaat bestaat voor € 1.289.000,- uit een positief resultaat voor de reguliere exploitatie en voor € 594.000,- uit een positief resultaat van de grondexploitatie.

Over te hevelen (restant)budgetten

1. Rekenkamercommissie (€ 3.000,-)
In verband met de uitvoering van het onderzoeksprogramma 2019-2020 van de rekenkamercommissie en de kosten van daarin opgenomen onderzoeken is er extra geld nodig. Voorgesteld wordt daarom om het restantbudget van 2018 van € 3.000,- over te hevelen naar 2019.

2. Actualisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) (€ 33.000,-)
In 2018 is de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld opgeleverd. Dit project zou door bronhouder Rijkswaterstaat in de BGT ingebracht worden. Helaas is de hoogwatergeul nog niet verwerkt in de BGT. De kosten voor de gemeente Heerde om de aansluitingen op deze projectgrenzen te verwerken in de BGT komen daardoor in 2019. Door de beschreven vertragingen heeft de benodigde aansluiting van BGT/BAG naar WOZ ook niet conform planning in 2018 plaatsgevonden maar zal pas in 2019 tot uitvoer komen. Voorgesteld wordt om daarvoor het benodigde budget van € 33.000,- over te hevelen naar 2019. 

3. Uitvoeringskosten WOZ (€ 20.000,-)
In 2020 geldt er een andere wettelijk vastgestelde grondslag voor de WOZ-waardebepaling; er wordt dan getaxeerd op gebruikersoppervlakte. Dit brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast is er geld nodig voor de kwaliteitsslag die moet worden gemaakt op het gegevensbeheer. Voorgesteld wordt daarom om het niet besteedde budget van 2018 van € 20.000,- naar 2019 over te hevelen.  

4. Omgevingsvisie (€ 61.000,-)
In 2018 zijn nog maar minimaal kosten gemaakt voor de Omgevingsvisie; de verwachting is dat hiervoor in 2019 wel veel (extra) budget nodig is. Voorgesteld wordt daarom om het restantbudget van 'RO algemene plannen' van € 61.000,- naar 2019 over te hevelen en in te zetten voor de Omgevingsvisie.

5. Minimabeleid (€ 42.000,-)
Voorgesteld wordt om het restantbudget van het minimabeleid van € 42.000,- over te hevelen naar 2019. De bedoeling is om dit geld te besteden aan kinderen uit minimagezinnen zodat zij (weer) mee kunnen doen aan sport, muziek, schoolreisjes, etc.  De aanpak hiervoor is beschreven in het Uitvoeringsprogramma Kindpakket.

6. ICT (€ 94.000,-)

In 2018 is in totaliteit € 94.000,- niet uitgegeven aan ICT-kosten (zie ook de uitgebreide toelichting bij het onderdeel Overhead). Dit komt voornamelijk doordat er investeringen zijn doorgeschoven;  verwacht wordt dat deze kosten in 2019 alsnog worden gemaakt. Voorgesteld wordt daarom om dit restantbudget over te hevelen naar 2019.

Resultaatbestemming
Wanneer bovengenoemde restantbudgetten naar 2019 worden overgeheveld, dan resteert er nog een te bestemmen resultaat van € 1.630.000,-. Voorgesteld wordt om:

  • Hiervan € 235.000,- toe te voegen aan de reserve 'afrit A28 bedrijventerrein H2O';
  • De vrijval uit de verliesvoorziening 'Bedrijvenpark H2O' van € 281.500,- toe te voegen aan de reserve 'afrit A28 bedrijventerrein H2O' . Tezamen met het reeds gereserveerde bedrag van € 430.000,- wordt de hoogte van deze bestemmingsreserve hiermee € 946.500,-.  Dit geld kan worden ingezet  voor de afslag van de A28;
  • Het resterende positieve resultaat van € 1.113.500,- toe te voegen aan de 'algemene reserve Grondbeleid'.