Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Inhoud

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Collegeprogramma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsvisie

  • Een integrale toekomstbestendige omgevingsvisie.

Toerisme

  • Heerde staat bij (verblijfs)recreanten en toeristen bekend als gastvrij en natuurvriendelijk, een bloeiende gemeente op de overgang van Veluwe en IJsselvallei. 
  • Ecotoerisme in de natuurlijke omgeving, de keuze en beschikbaarheid van streekproducten en organisatie van kleinschalige evenementen benadrukken Natuurlijk Heerde. 

Economie

  • Ondernemers ervaren de gemeente als een partner die meedenkt en faciliteert en samen met hen bouwt aan een sterke, vitale en duurzame economie. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Duurzaamheid

  • Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nemen we onze verantwoordelijkheid om binnen enkele decennia energieneutraal te wonen en zo min mogelijk afval te produceren, om ons duurzaam te verbinden aan de toekomst.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bouwen en Wonen

  • Voldoende betaalbare koop- en huurwoningen, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en duurzame nieuw gebouwde woningen.
  • Partijen die weten wat de woningbehoefte is, nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen.

Duurzaamheid

Toelichting op product Duurzaamheid

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
521600 Duurzaamheid 67.685 69.381 -29.884 39.497 37.022 2.475
521601 Reserve Duurzaamheid 0 0 30.000 30.000 32.402 -2.402
Totaal Lasten 67.685 69.381 116 69.497 69.424 73
Baten
521600 Duurzaamheid 6.495 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Duurzaamheid

Geen opmerkingen.

 

Economie

Toelichting op product Economie

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik  ten behoeve van de markt.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
533000 Economische zaken 85.791 103.064 -1.400 101.664 91.174 10.490
533050 Markten 31.161 16.199 4.212 20.411 22.098 -1.687
533100 Festiviteiten 6.823 3.459 -1.115 2.344 3.208 -864
Totaal Lasten 123.774 122.722 1.697 124.419 116.481 7.938
Baten
533000 Economische zaken 2.266 0 0 0 -2.900 2.900
533050 Markten -706 -5.850 0 -5.850 -6.761 911
533100 Festiviteiten 2.852 -1.200 0 -1.200 2.206 -3.406
533150 Marktgelden 13.638 -15.220 0 -15.220 -13.402 -1.818
Totaal Baten 18.051 -22.270 0 -22.270 -20.857 -1.413

Toelichting op de lasten en baten Economie

Lasten

533000 Economische zaken
De afwijking bij dit onderdeel is hoofdzakelijk het gevolg van een lagere bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen van € 9.000,-.

Baten

Dit verschil is gering en is niet verder toegelicht.

 

 

 

Toerisme

Toelichting op product Toerisme

Faciliteren van ‘Wij zijn Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
533200 Toerisme & Recreatie 262.939 313.086 2.327 315.413 273.766 41.647
533201 Reserve Toerisme & Recreatie 12.990 0 5.800 5.800 5.077 723
Totaal Lasten 275.929 313.086 8.127 321.213 278.844 42.369
Baten
533200 Toerisme & Recreatie 32.990 0 -5.800 -5.800 -21.547 15.747

Toelichting op de lasten en baten Toerisme

Lasten

De uitgaven zijn bij dit product ruim € 42.000,- lager dan de  raming. Hieronder is een toelichting gegeven op de afwijkingen.

533200 Toerisme & Recreatie

De budgetonderschrijding wordt verklaard door substantieel lagere uitgaven in 2018 voor investeringslasten van € 37.000,-.

Omdat daar geen directe aanleiding voor was is in 2018 op de post overige duurzame goederen en inhuur een bedrag van € 5.000,-niet besteed.

Baten

In 2018 is van de Provincie Gelderland een extra subsidie ontvangen van € 16.000,- ten behoeve van het project Gastheer van het Landschap. Hiermee zijn al in de reguliere begroting opgenomen kosten betaald.

 

Bouwen en wonen

Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
545000 Volkshuisvesting 91.407 78.980 8.073 87.053 87.189 -136
545050 Woonwagenkamp 614 10.117 -4.490 5.627 970 4.657
545100 Vergunning & toezicht Bouwen 433.142 376.725 283.733 660.458 653.164 7.293
545200 Leges WABO 0 0 0 0 4.659 -4.659
545250 Milieubeheer 264.661 267.968 15.976 283.944 276.722 7.221
Totaal Lasten 789.824 733.790 303.291 1.037.081 1.022.704 14.377
Baten
545000 Volkshuisvesting 11.113 0 0 0 -6.496 6.496
545050 Woonwagenkamp 3.520 -4.940 0 -4.940 -3.321 -1.619
545200 Leges WABO 532.621 -403.000 -400.000 -803.000 -676.936 -126.064
545250 Milieubeheer 54.865 -62.042 0 -62.042 -57.887 -4.155
Totaal Baten 602.119 -469.982 -400.000 -869.982 -744.639 -125.343

Toelichting op de lasten en baten Bouwen en Wonen

Lasten

Bij het product Bouwen & Wonen zijn de werkelijke kosten € 14.000,- lager dan de begroting. Hieronder is een toelichting gegeven van de belangrijkste afwijkingen.

Onderhoud woonwagenkamp € 5.000
Externe advisering vergunning & toezicht bouwen € 7.000
Leges WABO -/- € 5.000
Extra energiecontroles ODNV -/- € 9.000
Milieu Uitvoeringsplannen € 16.000
Totaal € 14.000

545050 Woonwagenkamp
Omdat in 2017 een inhaalslag met betrekking tot onderhoud had plaatsgevonden kon het budget 2018 naar beneden worden bijgesteld en laat deze post desondanks nog een positief resultaat van € 5.000,- zien.

545100 Vergunning & toezicht bouwen
 In materieel en externe advisering zijn in 2018 minder kosten gemaakt van € 7.000,-.

545200 Leges WABO
In 2018 is een extra bedrag uitgegeven aan een onderzoek voor de kostendekkendheid van de leges van de gemeente Heerde van € 5.000,-.

545250 Milieubeheer
De bijdrage voor de ODNV viel in 2018 hoger uit van € 9.000,- voor de uitvoering van (extra) energiecontroles. Voor de Milieu Uitvoeringsplannen is een bedrag van € 16.000,- minder besteed als begroot omdat er minder aanvragen zijn gedaan.

 

Baten

De opbrengsten bij dit product zijn € 125.000,- lager dan de begroting. Hieronder zijn de afwijkingen toegelicht.

Volkshuisvesting € 6.000
Leges WABO -/- € 126.000
Overige afwijkingen (geen toelichting) -/- € 5.000
Totaal -/- € 125.000

545000 Volkshuisvesting
In 2018 is een bedrag van € 6.000,- ontvangen als renteopbrengst van de SVN startersleningen. Dit verklaart het positieve saldo.

545200 Leges Wabo
De verwachte, in 2018 bijgestelde prognose, is niet gehaald; er is € 126.000,- minder ontvangen. Voornaamste reden hiervan is dat er ruim € 110.000,- is afgeboekt aan oninbare vorderingen.  

Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
547000 RO eigen plannen 180.194 186.969 14.565 201.534 138.157 63.376
547050 RO initiatieven van derden 170.959 138.374 2.000 140.374 156.807 -16.433
547100 RO toezicht handhaving 0 2.438 12 2.450 2.422 28
547150 Planschades 41.614 25.000 10.743 35.743 24.006 11.737
Totaal Lasten 392.767 352.781 27.320 380.101 321.393 58.707
Baten
547000 RO eigen plannen 0 -32.920 0 -32.920 -19.014 -13.906
547050 RO initiatieven van derden 50.584 -47.830 0 -47.830 -108.087 60.257
547150 Planschades 5.378 -25.000 0 -25.000 -1.800 -23.200
Totaal Baten 55.962 -105.750 0 -105.750 -128.901 23.151

Toelichting op de lasten en baten Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

Bij het product ruimtelijke ontwikkeling is € 59.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder zijn de belangrijkste afwijkingen toegevoegd.

RO eigen plannen € 63.000
Aanvragen RO -/- € 16.000
Planschades € 11.000
Overige afwijkingen (geen toelichting) € 1.000
Totaal € 59.000

547000 RO eigen plannen
Op personeel van derden is een bedrag van ruim € 63.000,- niet uitgegeven voor de inhuur van derden, omdat daar geen aanleiding voor was.

547050 RO initiatieven van derden
Het aantal aanvragen nam in 2018 toe. Om dit op een goede manier te kunnen verwerken is voor een extra bedrag van € 16.000,- meer ingehuurd dan begroot.

547150 Planschades
In 2018 is voor de tweedelijns advisering minder dan begroot gebruik gemaakt van SAOZ, wat op deze post een budgetonderschrijding van € 11.000,- oplevert.

Het resterende verschil van € 1.000,- is het gevolg van afrondingen.

 

Baten

De opbrengsten bij dit product zijn € 23.000,- hoger dan de raming. Hieronder volgt een toelichting.

RO eigen plannen -/- € 14.000
Leges bestemmingsplannen € 60.000
Planschades -/- € 23.000
Totaal € 23.000

547000 RO eigen plannen
De begrote inkomsten voor leges van bestemmingsplannen blijft ongeveer € 14.000,- achter bij de verwachte opbrengsten omdat er minder aanvragen zijn geweest.

547050 RO initiatieven van derden
De leges voor bestemmingsplan wijzigingen brachten ruim € 60.000,- meer op dan begroot.

547150 Planschades
Dit betreft een niet inbare vordering van € 23.000,-.

Accommodaties

Toelichting op product Accommodaties

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
502060 Carillion 1.206 1.560 0 1.560 1.227 333
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde 0 1.020 -1.020 0 0 0
502120 Muziekkoepel Veessen 1.379 100 0 100 0 100
502180 Stalling werf 7.169 15.020 -3.523 11.498 12.774 -1.276
502640 Flessenbergerweg 39 26.327 23.366 -2.333 21.033 21.311 -278
502680 Villa Jacoba 61.850 35.571 -8.502 27.069 29.948 -2.879
502740 Nachtegaalweg 48 26.925 22.800 8.863 31.663 29.757 1.906
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties 198.593 131.433 33.300 164.733 146.608 18.126
549200 Vrijkomende locaties 459.457 64.794 201.562 266.356 343.360 -77.004
549201 Reserve vrijkomende locaties 0 0 642.000 642.000 642.000 0
Totaal Lasten 782.905 295.664 870.348 1.166.012 1.226.984 -60.972
Baten
502180 Stalling werf 150 0 0 0 -650 650
502640 Flessenbergerweg 39 26.327 0 -8.500 -8.500 -11.773 3.273
502680 Villa Jacoba 61.890 -17.327 0 -17.327 -17.796 469
502740 Nachtegaalweg 48 26.925 -1.829 0 -1.829 -691 -1.138
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties 58.341 -36.605 0 -36.605 -38.651 2.046
549200 Vrijkomende locaties 281.592 -28.180 -1.025.193 -1.053.373 -1.051.643 -1.730
549201 Reserve vrijkomende locaties 0 -47.230 0 -47.230 -72.550 25.320
Totaal Baten 455.225 -131.171 -1.033.693 -1.164.864 -1.193.756 28.892

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties

Lasten

De uitgaven bij het product accommodaties'zijn € 61.000,- hoger dan de raming. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn hieronder toegelicht. 

Energieverbruik/afschrijvingen gemeentelijke accommodaties € 16.000
Energieverbruik/afschrijvingen vrijkomende locaties -/- € 77.000
Totaal -/- € 61.000

549150 Onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties
Het energieverbruik voor de gemeentelijke accommodaties is bij de budgetfreeze bijgeraamd. Hierbij zijn de kosten van het eerste (dure) kwartaal als uitgangspunt genomen en is er te weinig rekening gehouden met seizoensinvloeden.  Gevolg is dat het werkelijke energieverbruik  € 12.000,- lager is dan de (bijgestelde) raming. De lagere kapitaallasten van € 4.000,- zijn het gevolg van uitgestelde investeringen; met name de 'plofpot', het investeringsbedrag om onvoorziene calamiteiten te kunnen opvangen, is nog niet benut.

549200 Vrijkomende locaties
Dit subproduct bestaat uit de locaties die zijn vrijgekomen na de bouw van De Rhijnsberg en de Heerd. Een aantal locaties is inmiddels verkocht (in 2018 De Spreng), de overige locaties zijn nog steeds in eigendom van de gemeente Heerde. Bij het opstellen van de begroting, medio 2017, was de verwachting dat de verkoop sneller zou plaatsvinden; er zijn nog maar geringe bedragen geraamd voor energie, onderhoud, rente en afschrijving. Doordat de verkoop langer duurt dan verwacht zijn deze kosten tezamen € 77.000,- hoger. Een deel hiervan, ruim € 25.000,-, wordt afgedekt door een hogere onttrekking uit de 'reserve vrijkomende locaties' (zie ook hieronder).

Baten

De baten bij dit product overschrijden de raming met ruim € 28.000,-. Dit wordt voor het grootste deel (€ 25.000,-) veroorzaakt doordat er meer geld is onttrokken uit de 'reserve vrijkomende locaties'. De onderhoudskosten, energiekosten en de belastingen van de  vrijgekomen locaties worden uit deze reserve betaald. Doordat deze kosten hoger waren dan geraamd is de onttrekking uit de reserve ook hoger.

Gebiedsontwikkeling

Toelichting op product Gebiedsontwikkeling

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
537000 Gebiedsontwikkeling 162.667 19.505 38.294 57.799 1.414.605 -1.356.806
Baten
537000 Gebiedsontwikkeling 182.928 0 0 0 -1.663.775 1.663.775
537001 Reserve gebiedsontwikkeling 0 0 -38.294 -38.294 -38.294 0
Totaal Baten 182.928 0 -38.294 -38.294 -1.702.068 1.663.774

Toelichting op lasten en baten Gebiedsontwikkeling

537000 Gebiedsontwikkeling

De gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld loopt over meerdere jaren en uiteindelijk budgettair neutraal binnen dit product. In enig jaar kunnen we wel meer inkomsten ontvangen dan uitgaven zijn gedaan of andersom. Hoewel wij aanvankelijk de 'pinpas' zouden krijgen van het totaalbedrag is de werkelijkheid dat wij jaarlijks moeten opgeven welke kosten in enig jaar worden gemaakt. Op basis daarvan ontvangen we een voorschot en op basis van de financiële voortgangsverantwoording worden de betreffende kosten afgerekend. Dit leidt in 2018 tot een positief saldo van € 307.000,-.

Beheer en onderhoud

Toelichting op product Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
502100 Zoutloods 25.700 27.086 0 27.086 27.341 -255
502500 Sportpark Molenbeek 4.342 7.770 0 7.770 8.094 -324
502520 Sportpark Eeuwlanden 8.431 5.010 0 5.010 9.890 -4.880
502540 Sportpark Monnikenbos -579 6.470 0 6.470 8.367 -1.897
502560 Sportpark Veessen 768 1.480 -1.480 0 1.771 -1.771
502620 Aula en baarhuisjes 18.151 24.150 0 24.150 17.997 6.153
515703 Schade persleiding meenseweg brandstraat 0 0 0 0 859 -859
515801 Lichtmast Groteweg Wapenveld 0 0 0 0 1.262 -1.262
515802 Elburgerweg aanrijding 0 0 0 0 1.063 -1.063
515803 schade wegdek Zwolseweg 94 0 0 0 0 1.063 -1.063
515804 Hoorneveenseweg hoek Veldweg 0 0 0 0 871 -871
515806 Rova Kerkstraat 0 0 0 0 2.120 -2.120
515809 Kerkdijk/Weteringdijk 0 0 0 0 6.300 -6.300
515811 Beatrixweg brugleuning 0 0 0 0 1.963 -1.963
549300 Buitensportaccommodaties 264.404 322.277 -8.156 314.121 299.239 14.882
551000 Gemeentelijke gronden 106.652 80.717 11.627 92.344 106.891 -14.547
551050 Erfpachten 10.251 10.031 0 10.031 11.082 -1.051
551100 Kadaster & Landmeten 52.470 52.048 -9.620 42.428 30.443 11.985
551102 77-BB-FF Peugeot partner 585 0 0 0 1.032 -1.032
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 138.362 138.714 2.759 141.473 115.095 26.377
551200 Beheerplan Wegen 1.306.184 1.531.518 -76.422 1.455.096 1.220.133 234.963
551201 Reserve Beheerplan Wegen 3.319.892 0 1.108.347 1.108.347 1.108.347 0
551202 35-VVG-5 Ford 5.633 0 0 0 6.044 -6.044
551203 34-VVG-5 Ford 2.789 0 0 0 3.190 -3.190
551204 BL-BH-33 Vrachtauto Mercedes 5.367 0 0 0 5.627 -5.627
551205 23-KBK-5 Peugeot partner 2.351 0 0 0 5.694 -5.694
551206 2-VDZ-49 peugeot partner 3.346 0 0 0 3.974 -3.974
551207 Tractor New Holland TR-AK-GH 13.082 0 0 0 21.651 -21.651
551208 5-VZL-60 Mitsubishi 3.913 0 0 0 6.010 -6.010
551209 BX-VD-29 vrachtauto Mercedes 12.533 0 0 0 18.341 -18.341
551210 5-VHF-05 Porter 1.3 kipper 2.016 0 0 0 2.236 -2.236
551211 T4-03-0 New Holland 40/30 9.899 0 0 0 7.058 -7.058
551212 Versnipperaar Schiesling 105MX 13 0 0 0 584 -584
551213 DI-VE-RS wegen bladblazers ed 10.086 0 0 0 9.382 -9.382
551214 Klepelmaaier 3.996 0 0 0 4.972 -4.972
551220 Gronddepot 19.068 56.044 0 56.044 32.080 23.964
551250 Huisnummering/straatnaamborden 647 1.750 -1.523 227 1.925 -1.698
551350 Herstel degeneratieschade 66.142 43.162 79.600 122.762 119.598 3.164
551351 reserve Herstel degeneratieschade 79.644 0 43.000 43.000 43.000 0
551400 Beheerplan Kunstwerken 115.598 121.676 131.657 253.333 236.989 16.344
551450 Verkeersmaatregelen 72.066 108.379 -9.132 99.247 106.360 -7.113
551600 Beheerplan Water 80.850 104.161 -29.776 74.385 81.416 -7.032
551650 Verkeers- en vervoersplan 123.841 40.982 243 41.225 37.051 4.174
551750 Beheerplan Verlichting 222.769 223.566 -5.132 218.434 171.982 46.452
551800 Beheerplan Openbaar groen 1.116.405 1.046.861 26.534 1.073.395 1.062.496 10.899
551802 1-VKL-31 Mercedes 7.338 0 0 0 7.162 -7.162
551803 8-VTN-63 Mercedes 6.605 0 0 0 9.786 -9.786
551804 5-VZL-61 Mitsubishi 5.737 0 0 0 4.901 -4.901
551805 8-VJF-85 Mercedes 6.095 0 0 0 10.383 -10.383
551806 5-VZL-62 Mitsubishi 4.965 0 0 0 4.221 -4.221
551807 94-BV-ZB Porter 1.3 kipper 205 0 0 0 1.683 -1.683
551808 2-VFL-73 Mercedes 6.897 0 0 0 4.331 -4.331
551810 VB-868-H Mercedes 6.418 0 0 0 5.104 -5.104
551812 56-BX-DD Mercedes 1.777 0 0 0 3.900 -3.900
551813 SA-BO John Deere 7.120 0 0 0 5.999 -5.999
551814 Di-Ve-RS bladblazer groen 15.959 0 0 0 12.182 -12.182
551815 BO-OM-ER 5.133 0 0 0 5.865 -5.865
551816 KU-BO-TA 3.589 0 0 0 3.050 -3.050
551817 RA-NS-OM 3.800 0 0 0 3.505 -3.505
551850 Beheerplan Speeltuinen 87.261 77.620 -1.393 76.227 70.668 5.559
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen 356.937 329.093 1.300 330.393 332.690 -2.297
551902 HA-ZA-A Hansa Kraan 3.853 0 0 0 7.184 -7.184
551903 DI-VE-RS Begraafplaats bladblazers ed 8.522 0 0 0 9.406 -9.406
552000 Onderhoudsplan Reiniging 1.378.804 1.462.209 -7.234 1.454.975 1.401.056 53.919
552100 Onderhoudsplan Riolering 1.601.842 1.352.758 159 1.352.917 1.448.482 -95.565
552102 DI-VE-RS ROM 71 0 0 0 1.878 -1.878
552200 Huisaansluiting riolering 5.089 1.799 0 1.799 12.344 -10.545
Totaal Lasten 10.751.685 7.177.331 1.255.358 8.432.689 8.334.663 98.026
Baten
502500 Sportpark Molenbeek 0 0 0 0 0 0
502520 Sportpark Eeuwlanden 0 0 0 0 0 0
502540 Sportpark Monnikenbos 0 0 0 0 -1.166 1.166
502560 Sportpark Veessen 0 0 0 0 -369 369
515703 Schade persleiding meenseweg brandstraat 0 0 0 0 -859 859
515801 Lichtmast Groteweg Wapenveld 0 0 0 0 -1.262 1.262
515802 Elburgerweg aanrijding 0 0 0 0 -1.063 1.063
515803 schade wegdek Zwolseweg 94 0 0 0 0 -1.063 1.063
515804 Hoorneveenseweg hoek Veldweg 0 0 0 0 -871 871
515806 Rova Kerkstraat 0 0 0 0 -2.120 2.120
515809 Kerkdijk/Weteringdijk 0 0 0 0 -6.300 6.300
515811 Beatrixweg brugleuning 0 0 0 0 -1.963 1.963
549300 Buitensportaccommodaties 41.617 -51.010 0 -51.010 -42.182 -8.828
551000 Gemeentelijke gronden 114.983 -98.915 36.899 -62.016 -46.677 -15.339
551001 Reserve Gemeentelijke gronden 0 0 -24.000 -24.000 -22.363 -1.637
551050 Erfpachten 47.748 0 -42.899 -42.899 -45.364 2.465
551100 Kadaster & Landmeten 1.219 -2.130 0 -2.130 -1.375 -755
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 5.380 0 0 0 0 0
551200 Beheerplan Wegen 3.352.071 0 -1.108.347 -1.108.347 -1.108.347 0
551201 Reserve Beheerplan Wegen 0 0 -138.158 -138.158 -138.158 0
551220 Gronddepot 18.024 -56.044 0 -56.044 -32.080 -23.964
551250 Huisnummering/straatnaamborden 2.479 0 0 0 0 0
551350 Herstel degeneratieschade 79.644 -8.750 -43.000 -51.750 -79.209 27.459
551351 reserve Herstel degeneratieschade 0 -20.020 -79.600 -99.620 -68.997 -30.623
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken 0 0 -180.657 -180.657 -164.313 -16.344
551450 Verkeersmaatregelen 0 0 0 0 -153 153
551550 Inritvergunningen 0 0 0 0 0 0
551600 Beheerplan Water 5.159 0 0 0 0 0
551650 Verkeers- en vervoersplan 0 0 0 0 -286 286
551750 Beheerplan Verlichting 4.205 -4.720 0 -4.720 -4.997 277
551800 Beheerplan Openbaar groen 0 0 0 0 0 0
551901 Reserve Begraafplaatsen 3.635 68.792 -101.816 -33.024 -77.885 44.861
551950 Inkomsten begraafplaatsen 482.938 -489.659 -23.502 -513.161 -462.760 -50.401
552001 Reserve Reiniging 61.570 -141.448 20.337 -121.111 -195.252 74.141
552050 Inkomsten reiniging 1.830.095 -1.777.549 -39.205 -1.816.754 -1.686.344 -130.410
552100 Onderhoudsplan Riolering 19 -1.799 0 -1.799 0 -1.799
552150 Inkomsten riolering 1.808.552 -1.689.476 0 -1.689.476 -1.746.421 56.945
552200 Huisaansluiting riolering 11.200 0 0 0 -1.680 1.680
Totaal Baten 7.870.538 -4.272.728 -1.723.948 -5.996.676 -5.941.879 -54.797

Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

Lasten

De lasten wijken € 98.026,- in positieve zin af van de begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

 

Aula en baarhuisjes       €     6.153
Buitensportaccommodaties       €   14.882
Gemeentelijke gronden -/- €  14.547
Kadaster en landmeten       €  11.985
Straatreiniging en gladheidsbestrijding -/- €  26.377
Beheerplan Wegen       € 234.963
Materieel Wegen (samengevoegde bedragen) -/- €   95.795
Gronddepot       €   23.964
Beheerplan Kunstwerken      €   16.345
Verkeersmaatregelen -/- €     7.113
Beheerplan Water -/- €     7.032
Beheerplan Verlichting       €  46.452
Beheerplan Openbaar Groen       €  10.899
Materieel Groen (samengevoegde bedragen) -/- €  82.072
Beheerplan Speeltuinen       €     5.559
Materieel Begraafplaatsen (samengevoegde bedragen) -/- €  16.590
Onderhoudsplan Reiniging       €  53.919
Onderhoudsplan Riolering -/- € 95.565
Huisaansluiting Riolering       €  10.545
Overige kleine afwijkingen  €   7451
Totaal

       € 98.026

 

502620 Aula en baarhuisjes
In verband met de budgetfreeze is geen preventief onderhoud meer uitgevoerd,  alleen klachtenonderhoud.  Dit budget maakte echter geen deel uit van de budgetfreeze, waardoor er sprake is van een lager uitgave van  € 6.153,- dan geraamd.

549300 Buitensportaccommodaties
De afschrijvingen zijn lager omdat investeringen nog niet zijn uitgevoerd. Het bedrag dat geraamd is voor brandstof is op dit subproduct niet uitgegeven maar op het subproduct Beheerplan Groen. Totaal is er op dit subproduct sprake van € 14.882,- aan minder uitgaven.

551000 Gemeentelijke gronden 
De budgetfreeze op dit subproduct is te voorbarig geweest. Er zijn kosten gemaakt vanwege de verrekening van de onder- en overmaat van gemeentelijke gronden in het Hoogwatergeulgebied en voor sloopwerkzaamheden en asbestsanering voor de Zwolseweg 51. Die locatie wordt naar verwachting in 2019 verkocht. Per saldo gaat het om een negatief bedrag van € 14.547,-.

551100 Kadaster & Landmeten 
Er is minder informatie ingewonnen bij het kadaster en minder uitzetwerk gedaan waardoor € 11.985,- minder is uitgegeven. De raming is gebaseerd op een gemiddelde en kan per kalenderjaar afwijken.

551150 Straatreiniging & Gladheidbestrijding
Door de zachte winter is er minder gestrooid. De raming is altijd gebaseerd op een gemiddelde en kan per kalenderjaar afwijken. Hierdoor is er € 26.377,- minder uitgegeven.

551200 Beheerplan Wegen
De dekking voor alle kosten voor het materieel voor wegen en voor de openbare ruimte maar ook voor het openbaar groen zijn in de begroting 2018 grotendeels ondergebracht bij het Beheerplan Wegen. Dit betreft een bedrag in de primaire begroting van € 170.120,- voor brandstof, verzekeringen, onderhoud materieel en motorrijtuigenbelasting.  Vanwege de budgetfreeze is het  bedrag abusievelijk met € 59.723,- verlaagd. Ons materieel is volgens afspraak blijvend gebruikt en onderhouden.   
De kosten van verzekering ( € 19.004,-) zijn rechtstreeks op dit product geboekt en bedroegen € 6.700,- meer dan begroot. Daarnaast is nog een totaalbedrag van € 2.045,- rechtstreeks aan onderhoudskosten geboekt.   
Het primaire bedrag compenseert grotendeels de werkelijke kosten op Materieel Wegen van € 95.795,- ( 551202 tot en met 551214) en € 82.072,- op Materieel Groen. (551802 tot en met 551817).  Door de aframing van € 59.723,-, de hogere kosten van verzekering van € 6.700,- en uitgaven van € 2.045,- ten opzichte van de € 170.120,-  is sprake van overschot op dit product van  € 101.652,-. Dit is echter een rekenkundig overschot wanneer we kijken naar de werkelijke kosten op materieel Wegen en Materieel Groen.
Er is  sprake van lagere afschrijvingen als gevolg van uitgestelde investeringen, € 86.000,-. Er is ook minder nieuwe werkkleding aangeschaft, waardoor € 12.000,- resteert. Als laatste is er voor € 32.269,-  minder aan verwerkingskosten uitgegeven omdat er afgelopen jaar weinig teerhoudend asfalt is gefreesd en gestort. 
De overige kleine bedragen tezamen met vorenstaande bedragen betekenen dat binnen het Beheerplan Wegen  € 234.963,- minder is uitgegeven. 

551202 tot en met 551214 Materieel
De kosten zijn afzonderlijk per voertuig geboekt. Deze uitsplitsing is gemaakt om de uitgaven per voertuig inzichtelijk te maken. Deze kosten zijn niet afzonderlijk geraamd.  Er is dus bij elk voertuig een overschrijding in de kosten. De totale kosten van € 95.795,-  voor de voertuigen worden gecompenseerd met het saldo van het subproduct Beheer Wegen.

551220 Gronddepot
Uitgangspunt van het eigen gronddepot is dat het depot zichzelf kosten neutraal in stand moet kunnen houden. Tegenover de lasten van € 23.964,- staat eenzelfde bedrag aan baten.

551351  Reserve Herstel degeneratieschade
Er heeft een onttrekking aan de reserve plaatsgevonden ter hoogte van het verschil tussen de baten (inkomsten van derden vanwege de schade die zij veroorzaakt hebben) en de lasten (onkosten die gemaakt zijn op de schade te herstellen) op dit subproduct.

551400 Beheerplan Kunstwerken
Er is € 16.345,- minder uitgegeven aan het onderhoud van de kunstwerken. Het overgebleven bedrag is teruggestort in de reserve kunstwerken. Omdat wij afgelopen jaar voor het eerst alle nieuwe kunstwerken rondom de hoogwatergeul en gebiedsontwikkeling moesten onderhouden, is  het nog even 'aftasten'. In 2019 wordt het beheerplan kunstwerken geactualiseerd. Vanaf 2020 ontstaat er een duidelijker beeld wat nodig is om ook de kunstwerken in de hoogwatergeul en die voortkomen uit de gebiedsontwikkeling te beheren en te onderhouden. 

551450 Verkeersmaatregelen 
Er zijn minder verkeersborden en verwijzingsborden (ANWB) vervangen dan in een gemiddeld jaar en daardoor is € 7.113,- minder uitgegeven.

551600 Beheerplan Water
Het sloten reinigen was intensiever door de droge zomer en de gevolgen daarvan van de doorstroming in de sloten. De kosten zijn daardoor €  7.032,- hoger uitgevallen. De jaarlijkse raming is gebaseerd op een gemiddelde en daardoor kunnen de werkelijke kosten verschillen van de ramingen.

551750 Beheerplan Verlichting
De laatste jaren is ingezet op LED-verlichting. Ook zijn het afgelopen jaar slimme meters  ingesteld. Hierdoor wordt er nu afgerekend op de werkelijke energiekosten.  Dit is ongeveer de helft van het positieve bedrag. Het resterende positieve bedrag komt doordat er nagenoeg geen lichtmasten en armaturen zijn vervangen, terwijl voor dit subproduct geen sprake was van een budgetfreeze. Immers vervanging door LED-verlichting levert op termijn besparing op. Totaal is € 46.452,- minder uitgegeven.  

551800 Beheerplan Openbaar groen
Dit positief resultaat van € 10.899,- komt grotendeels doordat minder salariskosten zijn toegerekend en doordat brandstof op het afzonderlijke materieel is geboekt.

551802 tot en met 551817  Materieel Groen
De kosten zijn afzonderlijk per voertuig geboekt. Deze uitsplitsing is gemaakt om de uitgaven per voertuig inzichtelijk te maken. Deze kosten zijn niet afzonderlijk geraamd.  Er is dus bij elk voertuig een overschrijding in de kosten. De totale lasten van € 82.072,-  voor de voertuigen worden gecompenseerd met het saldo van het subproduct Beheer Wegen.

551850  Beheerplan  Speeltuinen
De helft van dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door een lagere afschrijving op de investeringen. De ander helft komt door minder reparaties die nodig waren aan de speeltoestellen. Er is € 5.559,-. minder uitgegeven.

551902 en 551903 Materieel Begraafplaatsen
De kosten van materieel voor de begraafplaatsen zijn niet aan de voorkant afzonderlijk geraamd. Ze worden wel inzichtelijk gemaakt bij de jaarstukken. Het betreft lasten ter grootte van € 16.950,-.

552000  Onderhoudsplan  Reiniging
De uitgaven zijn € 53.919,- minder  dan geraamd vanwege minder toegerekende personeelskosten en omdat geen verwerkingskosten voor huis- en zwerfafval op dit subproduct geboekt zijn.

552100 Onderhoudsplan Riolering
Op deze post zijn de afschrijvingen beduidend hoger dan geraamd en bovendien heeft er meer onderhoud aan de pomp units plaatsgevonden. Daardoor waren de lasten  € 95.565,- hoger. Dit heeft ook deels te maken met BTW verrekening.

552200 Huisaansluiting riolering
Voor enig kalenderjaar worden de kosten voor het herstel van de huisaansluitingen riolering geraamd, maar de werkelijkheid kan afwijken. Zo ook in dit geval. De kosten op de dit subproduct waren € 10.545,- hoger.

 

Baten

De baten wijken € 54.797,- negatief af van de raming.  De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

 

Ontvangen schadebedragen      €  10.736
Buitensportaccommodaties        -/- €    8.828
Gemeentelijke gronden -/- € 15.339
Gronddepot -/- € 23.964
(Reserve) herstel degeneratieschade -/- € 3.164
Reserve Beheerplan Kunstwerken -/- € 16.344
Reserve  Begraafplaatsen €  44.861
Inkomsten Begraafplaatsen -/- € 50.401
Reserve Reiniging € 74.141
Inkomsten Reiniging -/- € 130.410
Inkomsten Riolering
€ 56.945
Overige kleine afwijkingen (geen toelichting)
€ 6.970
Totaal -/- € 54.797

515801 tot en met 515811 ontvangen schadebedragen
Betreffen diverse facturen die zijn geïnd op basis van aangerichte schade aan gemeentelijke eigendommen en die niet onder degeneratie opbrengsten zijn geboekt. Het betreft een bedrag van € 10.736,-.

549300 Buitensportaccommodaties
Bedrag van € 8.828,- is het gevolg van lagere huuropbrengsten,, doordat trainingsvelden bij VV Heerde en VV Wapenveld niet meer worden verhuurd.

551000 Gemeentelijke gronden  (negatieve uitgaven van € 15.339,-, negatieve baten van € 14.547,-)
De geraamde opbrengsten van de grondverkopen zijn voor circa de helft gehaald. Dit heeft te maken met beschikbare capaciteit maar ook met belangstelling voor te verkopen gronden. 

551220 Gronddepot
Uitgangspunt van het eigen gronddepot is dat het depot zichzelf kosten neutraal  in stand moet kunnen houden. Tegenover de baten van € 23.964,- staat een vergelijkbaar  bedrag aan lasten.

551350 Herstel Degeneratieschade en  reserve Herstel degeneratieschade
Er heeft een onttrekking aan de reserve plaatsgevonden ter hoogte van het verschil tussen de baten (inkomsten van derden vanwege de schade die zij veroorzaakt hebben)  en de lasten (onkosten die gemaakt zijn op de schade te herstellen) op dit subproduct.

551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken
Er is € 16.344,- minder onttrokken aan de reserve vanwege de lagere lasten.

551901 Reserve Begraafplaatsen 
Vanwege de lagere inkomsten en hogere lasten is een bedrag van  € 44.861,- extra aan de reserve onttrokken. 

551950 Inkomsten begraafplaatsen 
De inkomsten zijn met een bedrag van € 50.401,- gedaald als gevolg van minder geïnde begrafenisrechten en minder aangekochte graven.

552001 Reserve Reiniging
Vanwege de lagere inkomsten is een bedrag van € 74.141,- extra onttrokken aan de reserve.

552050 Inkomsten reiniging 
Er zijn met name fors minder opbrengsten voor de vergoeding van verpakkingsafval en minder opbrengsten van het vaste deel. Totaal zijn de inkomsten € 130.910,- lager.

552150 Inkomsten riolering 
Naast hogere heffingsinkomsten is een bedrag van € 47.000,- als afkoppelbijdrage van het waterschap ontvangen. Totaal betekent dit een bedrag van € 56.945,- aan extra inkomsten.

Bosbeheer

Toelichting op product Bosbeheer

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
502200 Gebouwen Bosbedrijf 9.420 8.924 -4.390 4.534 3.208 1.326
555000 Bosbeheer 85.216 97.331 -25.010 72.321 101.653 -29.332
555050 Recreatiebeheer 9.507 3.998 7.959 11.957 11.880 77
Totaal Lasten 104.143 110.253 -21.441 88.812 116.741 -27.929
Baten
502200 Gebouwen Bosbedrijf 3.637 -4.475 0 -4.475 -3.688 -787
555000 Bosbeheer 155.378 -144.627 0 -144.627 -142.854 -1.773
555050 Recreatiebeheer 22.395 0 0 0 0 0
Totaal Baten 181.411 -149.102 0 -149.102 -146.542 -2.560

Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer

 555000 Bosbeheer

De subsidiebijdrage  van € 21.679,- van natuurbeheer (SNL) is voor 2018 nog niet ontvangen .  Er is een gezamenlijke aanvraag gedaan met meerdere partijen. Er was discussie over een deel van de aanvraag  dat geen betrekking heeft op de gemeente  Heerde maar wel de veroorzaker van de vertraging is. Een en ander is nu opgelost en de provincie zal binnenkort de beschikking voor 2018 afgeven.  Door de budgetfreeze is het bedrag voor bosverzorging op € 1.000,- gezet. Om de veiligheid voor de gebruikers van het bos te garanderen zijn hier toch uitgaven  geweest (snoeien laanbomen € 15.424,- door een externe partij) en was chopperen en prunusbestrijding in het heidegebied nodig om voedsel te blijven bieden aan de schaapskudde . Deze meerkosten zijn gecompenseerd met een hogere opbrengst van € 16.650 van  de houtverkoop en een hogere opbrengst van € 7.016,- voor de pachten.  Per saldo zijn de lasten ( € 116.741,-) lager dan de baten € 146.542,-.

 

 

BBV-Indicatoren programma (Openbare) ruimte, wonen en ondernemen