Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Voorwoord

Inhoud

Hierbij presenteren we de jaarrekening 2018.

2018 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar geworden. De bestuursperiode 2014-2018 kwam ten einde. Er werden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Een nieuwe gemeenteraad trad aan. Ook trad een nieuwe coalitie aan van CU/SGP, CDA en PvdA. Enerzijds werkte ons college nauwgezet aan het realiseren van de begroting 2018 en de daarin opgenomen ambities. Anderzijds werd ons college geconfronteerd met financiële cijfers die ingrijpen noodzakelijk maakte. De tweede helft van 2018 stond daarom in het teken van het voorbereiden van ombuigingen die ondertussen breed besproken zijn in uw raad en samenleving. Een groot aantal budgetten werd direct bevroren en er verscheen opnieuw een Zomernota als extra sturingsinstrument van uw raad, naast de gebruikelijke Voor- en Najaarsnota.

De genomen maatregelen en een aantal meevallers (o.a. toekenning uitkering zogenaamde stroppenpot) hebben ertoe geleid, dat de jaarrekening 2018 sluit met een fors positief resultaat. Het grootste gedeelte van dit resultaat is incidenteel geld en eenmalig te gebruiken. We kunnen er onze ombuigingen niet mee verzachten, omdat het hier om structurele, jaarlijks terugkerende bedragen gaat. Daarom stelt het college ook voor om het overgrote deel van het jaarrekeningoverschot toe te voegen aan onze reserve om zo onze financiële positie iets te verbeteren. Dat heeft positief effect op onze solvabiliteits- en liquiditeitspositie en ons weerstandsvermogen.

De Jaarrekening is opgezet volgens de bekende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ook nu is gekozen om de financiële overzichten op product en subproductniveau te presenteren, net zoals we dat voor het eerst bij de begroting 2019 hebben gedaan. Nieuw is dat we deze jaarrekening voor het eerst volledig digitaal, gebruikersvriendelijk en duurzaam (want zonder papier!) presenteren. We hopen uw raad daarmee nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wij zien uit naar een plezierig en constructief debat met uw raad over deze jaarrekening 2018.   

 

Namens het College van BenW,

Wolbert Meijer
Wethouder Financiën