Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Paragraaf Deregulering

Inhoud

Betreft het afschaffen van gemeentelijke regels die overbodig, tegenstrijdig, niet nuttig en niet handhaafbaar zijn. Wij gaan, waar mogelijk, uit van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven.

Beleidskader
Dit is een niet verplichte paragraaf. De niet verplichte paragrafen zijn bedoeld om een bestuurlijk thema dat in deze raadsperiode van groot belang wordt geacht te belichten en zijn, zoals in dit geval, van toepassing op alle programma's. Het kalenderjaar 2018 is het laatste jaar dat dit thema apart wordt belicht.

Richtinggevende afspraken:

 • Terugdringen regels waar mogelijk;
 • Optimaliseren van processen;
 • Optimaliseren van de samenwerking in de ketens.

Minder regels
Onze samenleving kan niet zonder regels, maar teveel of tegenstrijdige regels werken averechts. Daarom toetst de gemeente periodiek of de eigen regelgeving en het beleid uitvoerbaar en na te leven is. Binnen wetgeving en rijksregels willen we de mogelijkheden zo veel mogelijk benutten en zorgen er voor dat we geen onnodige regels toevoegen. Waar de gemeente zelf regels stelt, bijvoorbeeld binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), wordt het VNG-model als uitgangspunt gehanteerd.

Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen staan centraal bij het verminderen van de regeldruk. Minder regels betekent immers meer vrijheid én meer verantwoordelijkheid voor inwoners maar zeker ook voor ons als bestuur. De basis hiervoor is wederzijds vertrouwen en durven loslaten waar het kan. Dit paste in het kernthema van het collegeprogramma 2014-2018 waarin we meer willen vertrouwen op de kracht van onze samenleving. In het huidige collegeprogramma leggen we onder andere het accent op de dienstverlening door de ambtelijke organisatie. Inwoners en ondernemers zijn altijd van harte welkom met hun vragen en ideeën en mogen rekenen op een ambtelijke organisatie die denkt in kansen binnen wet- en regelgeving.

Vereenvoudigen processen en verlagen administratieve lastendruk
Vereenvoudiging van de processen van dienstverlening is een constant aandachtspunt en waar mogelijk vinden aanpassingen plaats. Administratieve regelingen worden herzien en vereenvoudigd, binnen de eisen die wetgever, provinciaal toezichthouder, samenwerkingspartners, subsidiegevers en accountant daaraan stellen. Met de invoering van basisregistraties wordt georganiseerd dat gegevens nog maar eenmaal worden uitgevraagd en daarna in tal van processen hergebruikt. In het project Omgevingsvisie is aandacht voor deregulering.

We toetsen alle regelingen aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat is de grondslag voor de regeling?
 • Wat voegt de regeling toe in relatie tot andere wet- en regelgeving?
 • Welk publiek belang dient deze regeling ?
 • Is deze regeling (nog altijd) relevant (zowel politiek als maatschappelijk)?
 • Is er een reden om het publiek belang te borgen met regelgeving?
 • Wat is het risico als we dat niet meer doen?
 • Moet het via een verordening worden voorgeschreven of kan het op een andere manier worden gerealiseerd?
 • Is de regeling handhaafbaar?
  •