Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Jaarrekening

Inhoud

Grondslagen voor waardering

I. Activa
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. Indien in de vervaardigingsprijs is opgenomen de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend, dient te worden toegelicht dat deze rente is geactiveerd. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. De afschrijvingstermijn van kosten onderzoek en ontwikkeling bedraagt ten hoogste vijf jaar. De bijdrage in activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage, verminderd met afschrijvingen. Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan.

Materiële vaste activa
Economisch nut
De materiële vaste activa met een economisch nut zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief).

Economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
De materiële vaste activa met een economisch nut zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief).

Maatschappelijk nut
Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur.

In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen uitgifteprijs van (eerste) uitgifte. De geactiveerde investeringen in activa met een maatschappelijk nut zijn geactiveerd op basis van het gestelde in de verordening ex art. 212 dan wel op basis van afzonderlijke raadsbesluiten. De afschrijvingsmethode is vastgelegd in de door de raad vastgestelde verordening ex art. 212. Indien hierop extra wordt afgeschreven wordt dit toegelicht.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele aflossingen. Deelnemingen worden in afwijking hiervan gewaardeerd tegen marktwaarde, indien deze waarde lager is dan de verkrijgingsprijs. Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verliesvoorziening wordt getroffen voor het verschil tussen de boekwaarde en de lagere marktwaarde of wordt afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde. Voor bepaling van de winst wordt vanaf 2017 de voorgeschreven ‘percentage-of-completion’ methode voor het nemen van winsten gehanteerd.

De rente wordt berekend conform de BBV voorschriften en de discontovoet is vastgesteld op 2% (ook conform BBV voorschriften). Administratieve kosten en Interne uren worden doorberekend op basis van werkelijke geschreven uren. Een uitgebreide toelichting over parameters is opgenomen in het niet openbare MPG.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de vorderingen verrekend.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

II. Passiva
Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:
Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten;
Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
De pensioenvoorziening bestuurders is gewaardeerd tegen contante waarde.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, vermindert met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van langer dan één jaar.

Vlottende schulden
De vlottende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten verantwoord. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar op basis van de door de raad vastgesteld afschrijvingsmethoden/afschrijvingstermijnen.

Onzekerheden omtrent het sociaal domein

Onzekerheden rond het sociaal domein hebben, zoals in alle gemeenten, de controlewerkzaamheden van de accountant vertraagd. Tevens hebben deze onzekerheden ertoe geleid dat er door de accountant geen goedkeurende verklaring kan worden afgegeven.
Hieronder is een opsomming gegeven van de onzekerheden waarmee de gemeente Heerde te maken heeft.

• Onzekerheid voor de Jeugdzorg van alle zorginstellingen waar geen verantwoording van is ontvangen en/of waar geen accountantsverklaring van is ontvangen;
• Onzekerheid voor de Wmo van alle zorginstellingen waar geen verantwoording van is ontvangen en/of waar geen accountantsverklaring van is ontvangen;
• Onzekerheid van de volledigheid van de door het CAK geïnde eigen bijdragen (Wmo);
• Onzekerheid, dan wel onrechtmatigheid, over de PGB’s van de Jeugdzorg die door de SVB zijn uitbetaald;
• Onzekerheid, dan wel onrechtmatigheid, over de PGB’s van de Wmo die door de SVB zijn uitbetaald;
• Onzekerheid over de regionale verrekeningen/vereffeningen van de Jeugdzorg die nog niet definitief zijn.

Balans

Balans

ACTIVA BALANS GEMEENTE HEERDE PASSIVA
Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017
VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN
Immateriële activa 1.585.282 1.704.607 Reserves 20.615.430 20.686.055
- Kosten onderzoek en ontwikkeling 3.360 6.720 - Algemene Reserve 9.173.982 10.575.051
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden 1.581.922 1.697.887 - Bestemmingsreserves 11.441.448 10.111.004
Materiële activa 58.413.618 57.272.840 Resultaat na bestemming 1.883.432 -1.991.323
- Investeringen met een economisch nut 37.437.698 37.495.933
- Investeringen met een economisch nut, 11.808.267 11.303.762 Totaal eigen vermogen 22.498.862 18.694.733
waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing
kan worden geheven
- Investeringen in de openbare ruimte met 8.307.652 7.613.145 VOORZIENINGEN 6.340.603 6.088.158
een maatschappelijk nut
- In erfpacht uitgegeven gronden 860.000 860.000
Vaste schulden, met een rentetypische 37.695.000 42.815.000
Financiële activa 1.403.607 1.479.004 looptijd van één jaar of langer
- Kap.verstrekking aan deelnemingen 6.000 6.000 onderhandse leningen van:
- Kap.verstrekking aan ov.verbonden partijen 60.013 60.013 - Binnenlandse banken en overige financiële 37.695.000 42.815.000
- Leningen aan ov.verbonden partijen 689.918 761.525 instellingen
- Overige langlopende leningen 647.676 651.466 Totaal vaste passiva 66.534.465 67.597.891
Totaal vaste activa 61.402.507 60.456.451
VLOTTENDE PASSIVA
VLOTTENDE ACTIVA netto-vlottende schulden, met een 12.193.273 13.839.652
rentetypische looptijd korter dan één jaar
Voorraden 4.764.373 5.453.745 - Overige kasgeldleningen 10.000.000 10.000.000
- Bouwgronden in exploitatie 4.764.373 5.453.745 - Overige schulden 2.193.273 3.839.652
Uitzettingen < 1 jaar 13.141.709 16.579.825 Overlopende passiva 3.305.638 3.195.758
- Vorderingen op openbare lichamen 8.741.195 4.409.869 - Te betalen kosten/verplichtingen 3.212.199 2.830.835
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een 2.213.434 9.243.393 - Van de Europese en Nederlandse 42.923 354.048
rentetypische looptijd korter dan één jaar overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
- Overige vorderingen 2.187.081 2.926.562 - overige vooruit ontvangen bedragen 50.516 10.875
Liquide middelen 272.192 201.510 Totaal vlottende passiva 15.498.911 17.035.410
- Banksaldi 272.192 201.510
Overlopende activa 2.452.596 1.941.771
Totaal vlottende activa 20.630.870 24.176.850
TOTAAL ACTIVA 82.033.376 84.633.301 TOTAAL PASSIVA 82.033.376 84.633.301
- Gewaarborgde geldleningen 14.657.999 14.855.768
- Gewaarborgde leningen met een achtervang 79.002.000 91.971.000
positie
0

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

<
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa 2018 2017
- Kosten onderzoek en ontwikkeling 3.360 6.720
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden 1.581.922 1.697.887
Totaal 1.585.282 1.704.607
Bijdrage aan activa in eigendom van derden, belangrijkste posten:
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2017 Investeringen Bijdr.derden/ desinvestering Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2018
Open Leercentrum de Noordgouw 399.000 - - 10.500 388.500
Streekarchief 154.436 - - 3.929 150.507
St.Buitensport, kunstgras Eeuwlanden 459.817 - - 41.982 417.835
Kunstgrasvelden Molenbeek 217.692 - - 19.390 198.303
Kunstgrasvelden VEVO 240.935 - - 19.508 221.427
Kunstgrasvelden Monnikenbos 195.273 - - 18.292 176.981
t Zwarte Paard, Wapenveld - 200.000 200.000 - -
Materiële vaste activa 2018 2017
- Investeringen met een economisch nut 37.437.698 37.495.933
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten 11.808.267 11.303.762
een heffing kan worden geheven
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 8.307.652 7.613.145
- In erfpacht uitgegeven gronden 860.000 860.000
Totaal 58.413.618 57.272.840
Investeringen met een economisch nut:
Categorie Boekwaarde 31-12-2017 Investeringen Bijdr.derden/ desinvestering Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2018
Gronden en terreinen 4.648.678 - 15.029 34.578 4.599.071
Woonruimten 21.342 - - 1.420 19.923
Bedrijfsgebouwen 30.133.880 794.481 - 870.106 30.058.255
Grond, weg en waterbouw en kunstwerken 762.150 40.000 - 64.101 738.050
Vervoermiddelen 100.287 22.459 - 54.750 67.996
Machines, apparaten en installaties 482.530 179.425 - 63.028 598.928
Overige materiële vaste activa 1.347.065 317.205 - 308.795 1.355.474
Totaal 37.495.933 1.553.570 15.029 1.396.776 37.437.697
De voornaamste investeringen zijn: 2018 2017
Bedrijfsgebouwen: Brandweerkazerne Heerde 640.966 -
De Heerd - 87.385
De Rhijnsberg - 69.060
Grond, weg en waterbouw en kunstwerken Renovatie sportvelden 40.000 16.594
Vervoermiddelen Overname materieel Lucrato - 56.245
Machines, apparaten en installaties Vervanging CV installatie Faberhal 166.920 62.945
Overname materieel Lucrato - 30.584
Overige materiële vaste activa Investering ICT (M2I en M2A) 248.222 356.527-
Aanschaf zonnepannelen - 247.220
Voornaamste bijdr.derden/desinvestering: 2018 2017
Grond, weg en waterbouw en kunstwerken Gronddepot 15.029 -
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
Categorie Boekwaarde 31-12-2017 Investeringen Bijdr.derden/ desinvestering Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2018
Bedrijfsgebouwen 36.582 - - 3.411 33.171
Grond, weg en waterbouw en kunstwerken 11.256.581 823.965 - 313.817 11.766.728
Overige materiële vaste activa 10.599 - - 2.231 8.368
Totaal 11.303.762 823.965 - 319.459 11.808.267
De voornaamste investeringen zijn: 2018 2017
Grond, weg en waterbouw en kunstwerken Afkoppelen hemelwater 648.445 168.925
Bomenbuurt fase 2 (riolering) 107.365 133.948
Vervangen en vernieuwen riolering 67.870 67.601
Reconstructie riool Roskamp - 244.874
Bomenbuurt fase 1 (riolering) - 137.242
Riolering Kerkstraat-Weverweg - 22.243
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:
Categorie Boekwaarde 31-12-2017 Investeringen Bijdr.derden/ desinvestering Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2018
Grond, weg en waterbouw en kunstwerken 7.613.145 1.312.710 291.124 327.079 8.307.652
De voornaamste investeringen zijn: 2018 2017
Diverse fietspaden 405.565 -
Het Zwarte Paard 111.124 -
Reconstructie wegen 267.126 27.204-
Bomenbuurt, fase 2 206.131 -
Grasbetonstenen buitenwegen 104.240 -
Vernieuwen openbare verlichting 72.737 52.678
Renovatie plantsoenen 30.950 43.213
Fietspad Kamperweg 11.374 292.857
Rivierfront (gebiedsontwikkeling hoogwatergeul) - 462.617
Bomenbuurt, fase 1 - 184.986
Reconstructie Roskamp - 181.029
Herinrichting Dorpsstraat - 81.884
Investeringen speelplan - 55.121
Voornaamste bijdr.derden/desinvestering: 2018 2017
Het Zwarte Paard 311.124 -
Diverse fietspaden 180.000 -
Fietspad Kamperweg - 148.377
Reconstructie wegen - 78.441
In erfpacht uitgegeven gronden:
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2017 Investeringen Bijdr.derden/ desinvestering Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2018
In erpacht uitgegeven gronden 860.000 - - - 860.000
Financiële vaste activa 2018 2017
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 6.000 6.000
- Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 60.013 60.013
- Leningen aan overige verbonden partijen 689.918 761.525
- Overige langlopende leningen 647.676 651.466
Totaal 1.403.607 1.479.004
Kapitaal verstrekking aan ov.verbonden partijen: 2018 2017
Aandelen RGV Holding BV 3.726 3.726
Aandelen Vitens (preferente en gewone) 2.615 2.615
Aandelen NV ROVA Holding 30.857 30.857
Aandelen BNG 22.815 22.815
Totaal 60.013 60.013
Het dividend van de aandelen RGV, Vitens, ROVA, BNG wordt verantwoord in het jaar van ontvangst.
Leningen aan overige verbonden partijen: 2018 2017
Hoofdsom lening Vitens 214.816 286.423
Rentepercentage (variabel) 1,92% 2,15%
Aflossing per jaar 71.607
Resterende looptijd 3 jaar
Hoofdsom lening Rova 475.101 475.101
Rentepercentage (vast) 8%
Aflossing per jaar -
Resterende looptijd -
Overige langlopende leningen belangrijkste posten:
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2017 Investeringen Bijdr.derden/ desinvestering Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2018
Hypothecaire leningen ambtenaren 162.528 - - 9.112 153.416
Startersleningen 476.938 5.323 - - 482.260
Vlottende activa
Voorraden 2018 2017
- Onderhanden werk: in exploitatie genomen bouwgrond 4.764.373 5.453.745
Totaal 4.764.373 5.453.745
Specificatie onderhanden werk: in exploitatie genomen bouwgrond: 2018 2017
: Complex Eeuwlandseweg noord 1.427.166 1.400.544
Complex Eeuwlandseweg zuid 343.614 339.221
Complex gemeentewerf Veldweg 49.390- 173.415-
Complex Bovenkamp II 954.587 1.595.818
Complex de Kolk 2.629.030 2.713.377
Complex Wezeweg 4 678.855 901.291
Totaal 5.983.864 6.776.836
Voorziening t.b.v. het complex Eeuwlandseweg zuid 297.400 262.700
Voorziening t.b.v. het complex de Kolk 618.522 781.922
Voorziening t.b.v. het complex Wezeweg 4 303.569 278.469
Totaal 4.764.373 5.453.745
Verwachting van het toekomstige verloop:
Omschrijving balanswaarde 31-12-2018 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd resultaat (positief)
In exploitatie genomen bouwgrond 4.764.373 2.713.093 9.709.688 2.232.222-
Uitzettingen < 1 jaar 2018 2017
- Vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen 8.741.195 4.409.869
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.213.434 9.243.393
- Overige vorderingen 2.187.081 2.926.562
Totaal 13.141.709 16.579.825
Overige vorderingen:
Omschrijving 31.12.2018 31.12.2017
Belasting vorderingen 381.055 1.579.137
Overig 2.024.076 1.429.163
Raming voor oninbare belasting en overige vorderingen 351.804- 250.714-
Verhaalsvorderingen SOZA 425.247 629.255
Voorziening oninbare verhaalsvorderingen SOZA 291.494- 460.279-
Totaal 2.187.081 2.926.562
Voornaamste vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen: 2018 2017
Belastingdienst, BTW aangifte en de Heerd 3.323.752 2.642.106
Provincie Gelderland 1.711.671 -
Gemeente Oldebroek, projecten inzake samenwerkingen 1.678.903 714.044
Gemeente Hattem, projecten inzake samenwerkingen 1.140.100 917.964
Ministerie van Binnenlandse Zaken 436.678 -
Belasting vorderingen: 2018 2017
Liander, precariobelasting - 1.143.823
Overig, belangrijkste vorderingen 2018 2017
Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O 240.473 -
Geveke Bouw 83.893 83.893
Hummelhuis 69.428 70.414
Belastingdienst (oa BTW M2I en M2A projecten I-dienst) 13.624 495.089
Verhaalsdebiteuren SOZA:
Betreft vorderingen in het kader van de WWB (Wet Werk en Bijstand) en BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen)
Voorziening oninbare verhaalsvorderingen SOZA:
De vorderingen zijn nominatief beoordeeld op inbaarheid.
Liquide middelen
Banksaldi: