Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Er zijn duidelijke afspraken wie de regie voert.

Er zijn duidelijke afspraken wie de regie voert.Toelichting

--
Kwaliteit

In 2018 is de nota sluitende aanpak personen met verward gedrag vastgesteld. Deze nota omvat lokale en regionale acties die regionaal gemonitord worden (EPA).  In 2018 is zoveel mogelijk gewerkt met het benoemen van een casusregisseur per casus die afstemming heeft met de integrale gespreksvoerder (procesregisseur) over de voortgang. Nadere uitwerking hiervan is te vinden in de nota sluitende aanpak personen met verward gedrag (2018).

Eind 2019 zal er een evaluatie plaatsvinden van de speerpunten die genoemd zijn in de lokale paragraaf binnen de nota sluitende aanpak. Naar aanleiding van de evaluatie zullen mogelijke nieuwe acties genomen worden. Deze zullen opgenomen worden in het lokale uitvoeringsplan Beschermd Thuis.