Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

2019 Jaarstukken Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Leeswijzer Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Kaders Blz. 5  
Financiële kaders Blz. 6  
Indeling jaarstukken Blz. 7  
Overzicht programma's en producten Blz. 8  
Prestatie-indicatoren Blz. 9  
Voorwoord Blz. 10  
Voorwoord Blz. 11  
Rekening op hoofdlijnen /analyse exploitatieresultaat Blz. 12  
Rekening op hoofdlijnen / analyse exopploitatieresultaat Blz. 13  
Resultaatbestemming Blz. 14  
Resultaatbestemming Blz. 15  
Impact coronacrisis Blz. 16  
Impact coronacrisis Blz. 17  
Jaarverslag Blz. 18  
1. Bestuur Blz. 19  
Toelichting op programma Bestuur Blz. 20  
Collegeprogramma Bestuur Blz. 21  
Wat hebben we bereikt? Blz. 22  
Regionale bestuurlijke samenwerking Blz. 23  
De gemeente via media, ondernemersevenementen en bestuurlijke en ambtelijke contacten profileren als woonomgeving voor forenzen en voor vestiging van bedrijven in de business-to-businessmarkt. Blz. 24  
De praktische, organisatorische en financiële consequenties van onze ambities voor samenwerking verder verkennen. Blz. 25  
Nadrukkelijke samenwerking met onze buurgemeenten Hattem en Epe. Actief inzetten om Heerde samen met Epe en Hattem een rol te laten spelen in de samenwerking tussen Zwolle, Apeldoorn en Deventer. Blz. 26  
Regio Stedendriehoek is onze toekomstige thuisbasis. Blz. 27  
Uitbreiden van de samenwerking met onderwijs, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties op de Noord-Zuid as. Blz. 28  
Lokale samenwerking met maatschappelijke partners Blz. 29  
Een vervolgconvenant opstellen met dorpsraad Wapenveld waarbij nieuwe kaders opgesteld kunnen worden. Blz. 30  
Gemeente een regisserende of faciliterende rol in het streven naar duurzame verbindingen met en tussen maatschappelijke instellingen en organisaties die lokaal werkzaam zijn. Blz. 31  
Geregeld bestuurlijke en ambtelijke contacten onderhouden met maatschappelijke instellingen en organisaties die lokaal werkzaam zijn. Blz. 32  
Inwoners en ondernemers of andere partijen die overleg willen over de belangen van groepen inwoners of ondernemers vinden bij de gemeente een luisterend oor. Blz. 33  
Voor dorpsraad Veessen en Vorchten i.o. een convenant opstellen wanneer duidelijk is dat zij de inwoners breed vertegenwoordigen. Blz. 34  
Inclusief denken Blz. 35  
Bij gemeentelijke beleidsvorming, -plannen en –uitvoeringsprogramma’s wordt zichtbaar getoetst of rekening is gehouden met mensen met een (functie)beperking. Blz. 36  
Inclusief denken agenderen wij standaard in onze overleggen met maatschappelijke partners en ondernemers. Blz. 37  
Inclusief denken wordt, waar mogelijk, onderdeel gemaakt van vergunningverlening door de gemeente. Blz. 38  
Openbare ruimte en publieke voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd. Blz. 39  
Communicatie Blz. 40  
De gemeentebegroting en jaarstukken leesbaar maken op niveau B1. Blz. 41  
Inwoners vragen om mee te denken over de leesbaarheid van gemeentelijke informatie (tegenleesgroep). Blz. 42  
Onze gemeentelijke website publieksvriendelijk beheren. Blz. 43  
Publieksversie van de begroting op de gemeentepagina in huis-aan-huis blad. Blz. 44  
Uitzenden van raads- en commissievergaderingen via de gemeentelijke website. Blz. 45  
Waar mogelijk digitale producten aanbieden en waar nodig inwoners helpen om digitale formulieren in te vullen. Blz. 46  
Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet Blz. 47  
Bij de actualisatie van de APV is het uitgangspunt dat de regels duidelijk zijn voor onze inwoners en handhaafbaar. Blz. 48  
In overleg met para-commerciële (vrijwilligers)organisaties komen we tot een nieuw beleidskader voor ontmoetingsmomenten. Blz. 49  
Uitvoering APV Gemeente Heerde 2017. Blz. 50  
Openbare orde en veiligheid Blz. 51  
Beoordelen of de pilot buurtbemiddeling aan de verwachtingen beantwoordt en of continuïteit gewenst is. Blz. 52  
Blijvende aandacht voor de aanpak van de overlast van drank- en drugsmisbruik. Blz. 53  
De mogelijkheden van social media benutten om overlastsituaties zichtbaar te maken. Blz. 54  
De witte voetjesprojecten (doorgang door de wijk of bewoners hun huizen zorgvuldig afsluiten) willen wij voortzetten. Blz. 55  
Deelname aan Burgernet stimuleren door media te benutten om inwoners te informeren. Blz. 56  
Door middel van publiekscampagnes inwoners activeren om drank- en drugsgebruik te signaleren. Blz. 57  
Een structureel overleg leefbaarheid en veiligheid initiëren met betrokken partners. Blz. 58  
Faciliteren en stimuleren van AttentieBuurtpreventie (Whatsapp) en samen met de wijkagent afspraken maken met de bewoners. Blz. 59  
Ideeën van jongeren om de overlast te beperken worden beloond. Blz. 60  
In overleg met onze boa's stevig inzetten op overlast op straat. Blz. 61  
In overleggen met de politie bepleiten we de zichtbare inzet van wijkagenten en een lokale politiepost. Blz. 62  
Lokaal en in regionaal verband aandacht blijven houden voor ondermijning. Blz. 63  
Veroorzakers van vernielingen worden uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester. Blz. 64  
Brandweer Blz. 65  
Bij de VNOG de belangen van de vrijwillige brandweermensen en instandhouding van het duikteam behartigen. Blz. 66  
Brandweerkazernes in Heerde en Wapenveld in stand houden en de huidige inspanningen voor onze (vrijwillige) brandweermensen continueren. Blz. 67  
Handhaving Blz. 68  
Handhaving op basis van het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, (VTH). Blz. 69  
Handhaving wanneer de toegankelijkheid van de openbare ruimte in gevaar komt. Blz. 70  
Handhaving wanneer sprake is van uitkeringsfraude. Blz. 71  
Bestuur Blz. 72  
Toelichting op product Bestuur Blz. 73  
Wat heeft het gekost? Blz. 74  
Toelichting op de lasten en baten product Bestuur Blz. 75  
Veiligheid Blz. 76  
Toelichting op product Veiligheid Blz. 77  
Wat heeft het gekost? Blz. 78  
Toelichting op de lasten en baten product Veiligheid Blz. 79  
BBV-indicatoren programma Bestuur Blz. 80  
BBV indicatoren Blz. 81  
2. Bedrijfsvoering Blz. 82  
Toelichting op programma Bedrijfsvoering Blz. 83  
Collegeprogramma Bedrijfsvoering Blz. 84  
Wat hebben we bereikt? Blz. 85  
Financiën Blz. 86  
Binnen het sociaal domein zijn de verplichtingen in beeld en zijn er afspraken over de wijze waarop de raad gebruik en kosten kan monitoren. Blz. 87  
De dienstverlening van de gemeente (onder andere leges) is zoveel mogelijk kostendekkend. Blz. 88  
De financiële risico’s zijn inzichtelijk en er komt een midzomeranalyse Blz. 89  
De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie. Blz. 90  
Inwoners met een minimuminkomen en geen vermogen komen in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Blz. 91  
Inzetten op versterking van de financiële positie van de gemeente om tegenvallers op te kunnen vangen en noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Blz. 92  
Slim gebruik maken van financieringsmogelijkheden bij rijk en provincie om ambities in te vullen. Blz. 93  
Dienstverlening ambtelijke organisatie Blz. 94  
De begrippen omgevingsbewust en ondernemend staan centraal in de gemeentelijke organisatie. De betekenis hiervan voor het dagelijks handelen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is blijvend onderwerp van gesprek. Blz. 95  
Duidelijkheid wat de rol van inwoners is bij inwoners- en overheidsparticipatie en de mogelijkheden die zij hebben. Blz. 96  
Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een ambtelijke organisatie die denkt in kansen binnen wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden. Blz. 97  
Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een tijdige behandeling van hun (aan)vragen binnen de gestelde termijnen. Blz. 98  
Inwoners en ondernemers zijn, ook ambtelijk, altijd van harte welkom met hun vragen en ideeën. Blz. 99  
Transparante servicenormen van de gemeentelijke organisatie die inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers. Blz. 100  
Personeel en Organisatie Blz. 101  
Actief deelnemen in de Talentenregio. Blz. 102  
Bij vacatures benadrukken dat wij een inclusieve organisatie (willen) zijn. Blz. 103  
De HR-visie voor de organisatie in praktijk brengen Blz. 104  
Investeren in jonge medewerkers. Blz. 105  
Jong talent vasthouden en zorgen dat wij ook een aantrekkelijke woongemeente voor hen zijn. Blz. 106  
Onderzoeken of het mogelijk is om vacatures tegelijkertijd voor de doelgroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en bij de Talentenregio uit te zetten. Blz. 107  
Inkoop Blz. 108  
Bij aanbestedingen worden lokale/regionale ondernemers de mogelijkheid tot deelname geboden. We benutten de inkoopkaders ten volle en laten het aan lokale ondernemers over om zich zo te organiseren, dat zij de dienst of het werk uit kunnen voeren. Blz. 109  
Bij bouwprojecten van de gemeente is het een voorwaarde om leerling bouwplaatsen in te richten en uit te voeren. Blz. 110  
Eind 2019 is een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen gereed. Blz. 111  
Er worden zo veel mogelijk fairtrade producten ingekocht en duurzame materialen gebruikt. Blz. 112  
Basisregistratie/ Informatisering/ elektronische dienstverlening Blz. 113  
Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) is voor iedereen beschikbaar. Blz. 114  
Data gedreven werken door informatie uit internet en sociale media te halen. Blz. 115  
De data die wij generen, beheren en delen is volledig, betrouwbaar en geïntegreerd voor alle taakvelden, eenvoudig benaderbaar voor inwoners, ondernemers en organisaties en uitwisselbaar met andere (semi)overheden. Blz. 116  
De digitale agenda 2020 als leidraad volgen. Blz. 117  
Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgeving. Blz. 118  
Ons zaaksysteem is efficiënt en toegerust voor de (digitale) dienstverlening. Blz. 119  
Samenwerken met ketenpartners in de uitwisseling van gegevensbeheer. Blz. 120  
Waar nodig optimaliseren van de (digitale) dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Blz. 121  
Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie) Blz. 122  
Besluiten welke maatregelen genomen moeten worden om het raadhuis toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik te maken. Blz. 123  
Financiën Blz. 124  
Toelichting op product Financiën Blz. 125  
Wat heeft het gekost? Blz. 126  
Toelichting op de lasten en baten product Financiën Blz. 127  
Uitvoering Grondbeleid Blz. 128  
Toelichting op product uitvoering Grondbeleid Blz. 129  
Wat heeft het gekost? Blz. 130  
Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid Blz. 131  
Burgerzaken Blz. 132  
Toelichting op product Burgerzaken Blz. 133  
Wat heeft het gekost? Blz. 134  
Toelichting op de lasten en baten product Burgerzaken Blz. 135  
Basisregistratie Blz. 136  
Toelichting op product Basisregistratie Blz. 137  
Wat heeft het gekost? Blz. 138  
Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie Blz. 139  
Streekarchivariaat Blz. 140  
Toelichting op product Streekarchivariaat Blz. 141  
Wat heeft het gekost? Blz. 142  
Toelichting op de lasten en baten product Streekarcivariaat Blz. 143  
3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 144  
Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 145  
Collegeprogramma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 146  
Wat hebben we bereikt? Blz. 147  
Leefbaar buitengebied Blz. 148  
Bestaande agrarische bedrijven krijgen ruimte voor ontwikkelingen voor zover deze bijdragen aan het behoud en verbetering van de kwaliteit van het landschap en aan een schone en gezonde leefomgeving. Blz. 149  
De agrarische belangen en belangen van natuur en milieu mogen niet los van elkaar gezien worden. Wij overleggen hierover met bewoners en agrariërs. Blz. 150  
Onze bermen houden we vrij van jonge opslag om de aantrekkelijkheid voor wild te verkleinen. Blz. 151  
We beheren bermen en slootkanten ecologisch en communiceren waarom we dat doen. Blz. 152  
We gaan duurzaam om met de natuurlijke kwaliteiten, onder andere door invulling te geven aan het bestaande landschapsontwikkelingsplan (LOP). Landschapsontwikkeling wordt onderdeel van de omgevingsvisie. Blz. 153  
We werken samen met andere partijen in de uitvoering van het klimaatadaptatieplan (waterrobuustheid en klimaatbestendigheid). Blz. 154  
We werken samen met partijen in het project Hattemerpoort (inclusief herontwikkeling Ennerveld) en aan de visie Hoenwaard. Blz. 155  
We werken volgens de gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen, bosbeheer en natuurbeheer. Blz. 156  
Openbare ruimte en mobiliteit Blz. 157  
(Her)inrichting van de openbare ruimte vindt, in overleg met aanwonenden en ondernemers, plaats binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid. Blz. 158  
Bij herstructureringsprojecten in de openbare ruimte afwegen of auto’s te gast kunnen zijn. Blz. 159  
De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn actueel. Blz. 160  
De werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) van het Platform Gehandicaptenbeleid wordt standaard uitgenodigd voor advies bij herinrichtingsprojecten. Blz. 161  
Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) actualiseren. Blz. 162  
Samen met de regiogemeenten bij de provincie aandringen op maatregelen op de kwaliteit van het openbaar vervoer op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Blz. 163  
Samen met de regiogemeenten dringen we bij provincie en rijk aan op maatregelen om filevorming op de A50 te voorkomen. Blz. 164  
Samen met inwoners, ondernemers en VVN inventariseren van verkeersonveilige situaties in de gemeente. Blz. 165  
We staan open voor initiatieven die de beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal stimuleren Blz. 166  
We vervangen bruggen wanneer ze afgeschreven zijn en de (verkeers)veiligheid in gevaar komt. Blz. 167  
Omgevingsvisie Blz. 168  
Uitvoering geven aan het plan van aanpak omgevingsvisie. Blz. 169  
We passen uitnodigingsplanologie toe bij robuuste ontwikkelingen. Blz. 170  
Centra Heerde en Wapenveld Blz. 171  
Besluitvorming over versterking van het centrum van Wapenveld met Hof van Cramer. Blz. 172  
De gemeente participeert in de Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Blz. 173  
Duidelijkheid krijgen over de ruimtelijke economische opgave door onder andere actualisatie van het verkeerscirculatieplan centrum Heerde, inzicht in de parkeerbehoefte en afweging volgens de ladder voor duurzame verstedelijking. Blz. 174  
Het autoluw maken van dorpscentrum Heerde (auto te gast) bij evenementen wordt, in overleg met ondernemers, uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan. Blz. 175  
Ondernemers in Heerde oriënteren zich op een ondernemersfonds; de gemeente wordt in dat geval het (wettelijke) heffingsorgaan. Blz. 176  
Ondernemers worden in staat gesteld om de dorpscentra te laten bruisen. De gemeente benut de mogelijkheden om hen hierin te faciliteren. Blz. 177  
Toepassen van de centrumvisie Heerde. Blz. 178  
Voortvarende herontwikkeling van het hart van Heerde (gemeentewerf, Van Setten van Loenen). Blz. 179  
Toerisme Blz. 180  
Cittaslow-keurmerk ook digitaal promoten en Cittaslow-ambassadeurs benutten en verbinden om de gezamenlijke ambitie van Visit Heerde, (recreatie)ondernemers en gemeente te bereiken. Blz. 181  
De infrastructuur in het gemeentelijk bosgebied willen wij in stand en toegankelijk houden. Blz. 182  
Met ondernemers die bijdragen aan het ondernemersfonds bespreken we hoe geld uit dit fonds gebruikt kan worden voor het verbeteren van de leefomgeving om recreanten en toeristen (nog meer) te verleiden tot een bezoek aan en verblijf in onze gemeente. Blz. 183  
Promotie en marketing van de gemeente financieel faciliteren wij via Visit Heerde (inclusief een betaalde kracht voor 2018-2020). Blz. 184  
Promotie van cultuurhistorische lokale ‘parels ‘stimuleren. Blz. 185  
Samen met Visit Veluwe, recreatiebedrijven, cultuurpartners en overige ondernemers dragen wij bij aan de ambitie van de Veluwe op 1 in de Veluweagenda. Blz. 186  
Wij nemen deel aan het Programma Vitale Vakantieparken met als doel vakantieparken te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Blz. 187  
Wij willen uitbreiding van verblijfsrecreatie en toerisme mogelijk maken, met name de vestiging van een hotel. Blz. 188  
Economie Blz. 189  
De innovaties in energetische duurzaamheid, de energietransitie, de zorg en de circulaire economie zien we als mogelijkheden om lokaal en regionaal werkgelegenheid te creëren. Blz. 190  
De verkeersverbindingen in en van de gemeente met de regio en daarbuiten zijn kwalitatief goed. Blz. 191  
Een aangenaam vestigingsklimaat bieden zodat ondernemers naar de gemeente komen of hier blijven en dit faciliteren binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft. Blz. 192  
Er worden bedrijfsbezoeken gebracht waarin verwachtingen ten aanzien van een duurzaam gezonde arbeidsmarkt met elkaar worden besproken. Blz. 193  
Het ondernemersloket willen we voortzetten. Blz. 194  
In de arbeidsmarktregio vragen we blijvend aandacht voor een goede aansluiting tussen onderwijs en ondernemers om jonge inwoners een goede kans te bieden op de arbeidsmarkt. Blz. 195  
Lokaal participeert de gemeente in het GOO (Gezamenlijk Ondernemers Overleg), regionaal in de economische regio’s Zwolle en Cleantech Regio Stedendriehoek. Blz. 196  
Met het ondernemersevent zetten ondernemers, onderwijs en overheid zich op de kaart, ontmoeten zij elkaar en wisselen zij informatie uit hoe zij elkaar kunnen versterken. Blz. 197  
Samen met gemeenten en provincies (blijven) zorgen we voor voorwaarden en condities om het H2O bedrijventerrein zo snel mogelijk te vullen met daarbij oog voor onze eigen positie. Blz. 198  
Wij houden vast aan de zondagsrust voor winkels (detailhandel) en stimuleren dat op werkdagen de openstelling van winkels zo veel mogelijk uniform is. Blz. 199  
Wij nemen deel aan een regionaal werkgeversservicepunt. Blz. 200  
Wij stimuleren de transitie naar duurzaam en circulair (agrarisch) ondernemerschap. Blz. 201  
Wij zijn gesprekspartner voor ondernemers over revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Blz. 202  
Duurzaamheid Blz. 203  
Bewustwording bevorderen van de noodzaak om duurzaam voor onze aarde te zorgen, inwoners en ondernemers te prikkelen om hier een bijdrage aan te leveren en initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Blz. 204  
De kadernota lokaal klimaatbeleid 2017-2021 en de contourennota lokaal klimaatbeleid 2017-2021 geven inzicht in de bestaande situatie. Blz. 205  
Deelname aan de uitvoering van het Gelders Energie Akkoord inclusief het Energieloket Veluwe Duurzaam. Blz. 206  
Het (potentieel) gebruik van zonne-energie en andere duurzame energiebronnen wordt als meerwaarde meegewogen bij toepassing van uitnodigingsplanologie. Blz. 207  
Inwoners en ondernemers vragen we om mee te denken over een communicatieplan om een duurzame gemeente vorm te kunnen geven en dit plan vervolgens uit te rollen. Blz. 208  
Mogelijkheden bij rijk, provincie, ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland en anderen benutten om duurzaamheidsambitie in te vullen en actieve deelname in de Cleantech Regio. Blz. 209  
Revolving fund Duurzaamheidslening particulieren en Stimuleringslening voor verenigingen/instellingen en non-profit organisaties instellen, voor zover de markt geen vergelijkbaar alternatief heeft. Blz. 210  
Samen met het bedrijfsleven, energiecorporatie(s) en inwoners een plan maken (gereed eind 2019) voor het toepassen van duurzame (wind- en zonne)energie in de gemeente of regio, waarin ook het draagvlak in potentiële gebieden is meegenomen. Blz. 211  
Te streven naar 100% circulaire afvalinzameling in 2025. Blz. 212  
Uitgangspunt is gasloos bouwen, tenzij. Blz. 213  
Wij maken een actieplan Heerde circulair samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en betrekken de rijksambities daarbij. Blz. 214  
Bouwen en Wonen Blz. 215  
Blijvend stimuleren en faciliteren van (kleinschalige) nieuwbouwprojecten in de dorpen op inbreidingslocaties met behoud van de identiteit van de dorpen. Blz. 216  
De mogelijkheden voor het financieel stimuleren van het collectief particulier opdrachtgeverschap door de provincie worden verkend. Blz. 217  
De woonvisie en het woningbehoefteonderzoek worden operationeel gemaakt om als leidend beginsel te dienen voor afspraken met eigenaren van sociale woningbouw en initiatiefnemers voor nieuwbouw. Blz. 218  
In prestatieafspraken en contacten met ontwikkelaars aandacht vragen om levensloopbestendig betaalbaar te bouwen voor jonge en oude inwoner, inwoners met een beperking, statushouders en inwoners die beschermd moeten wonen. Blz. 219  
Inventarisatie (gereed eind 2019) van de inbreidings- en uitbreidingslocatie in alle kernen en het voortvarend oppakken van zoeklocaties. Blz. 220  
Plannen voor andere (gemeenschappelijke) woonconcepten faciliteren. Blz. 221  
Prestatieafspraken met eigenaren van sociale woningbouw maken. Blz. 222  
Starterslening aanbieden. Blz. 223  
Vervangende nieuwbouw in het buitengebied mogelijk maken voor zover het de kwaliteit van het gebied verbetert. Blz. 224  
Wij faciliteren plannen voor duurzame nieuwbouw of verduurzaming van bestaande woningen. Blz. 225  
Woningcorporaties en makelaars nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen. Blz. 226  
Woningsplitsing onder voorwaarden toestaan en hiervoor kaders maken. Blz. 227  
Vliegveld Lelystad Blz. 228  
Bestuurlijke bijdragen aan de lobby voor vervoer per internationale trein in Europa als alternatief voor het vliegverkeer. Blz. 229  
Op verzoek faciliteren van bestaande en nieuwe inwonersinitiatieven die verslechtering van het leefklimaat proberen te voorkomen. Blz. 230  
Wij blijven tezamen met regiogemeenten het gesprek met de minister over vliegveld Lelystad voeren. Blz. 231  
Begraven Blz. 232  
Uiterlijk in 2019 worden nadere keuzes gemaakt over de toekomstbestendigheid van begraven in de gemeente. Blz. 233  
Voortgang geven aan het onderzoek om de tarieven voor begraven en beheer en onderhoud betaalbaar te houden. Blz. 234  
Duurzaamheid Blz. 235  
Toelichting op product Duurzaamheid Blz. 236  
Wat heeft het gekost? Blz. 237  
Toelichting op de lasten en baten product Duurzaamheid Blz. 238  
Economie Blz. 239  
Toelichting op product Economie Blz. 240  
Wat heeft het gekost? Blz. 241  
Toelichting op de lasten en baten product Economie Blz. 242  
Toerisme Blz. 243  
Toelichting op product Toerisme Blz. 244  
Wat heeft het gekost? Blz. 245  
Toelichting op de lasten en baten product Toerisme Blz. 246  
Bouwen en wonen Blz. 247  
Toelichting op product Bouwen en Wonen Blz. 248  
Wat heeft het gekost? Blz. 249  
Toelichting op de lasten en baten product Bouwen en Wonen Blz. 250  
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 251  
Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 252  
Wat heeft het gekost? Blz. 253  
Toelichting op de lasten en baten product Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 254  
Accommodaties Blz. 255  
Toelichting op product Accommodaties Blz. 256  
Wat heeft het gekost? Blz. 257  
Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties Blz. 258  
Gebiedsontwikkeling Blz. 259  
Toelichting op product Gebiedsontwikkeling Blz. 260  
Wat heeft het gekost? Blz. 261  
Toelichting op lasten en baten product Gebiedsontwikkeling Blz. 262  
Beheer en onderhoud Blz. 263  
Toelichting op product Beheer en Onderhoud Blz. 264  
Wat heeft het gekost? Blz. 265  
Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud Blz. 266  
Bosbeheer Blz. 267  
Toelichting op product Bosbeheer Blz. 268  
Wat heeft het gekost? Blz. 269  
Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer Blz. 270  
BBV-Indicatoren programma (Openbare) ruimte, wonen en ondernemen Blz. 271  
BBV indicatoren Blz. 272  
4. Sociaal maatschappelijk Blz. 273  
Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk Blz. 274  
Collegeprogramma Samenleving Blz. 275  
Doelstellingen Blz. 276  
Algemeen Blz. 277  
De gemeente heeft een vangnet voor inwoners en ondersteunt verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Blz. 278  
Initiatieven van inwoners faciliteren we zo nodig met een leefbaarheidsbudget. Blz. 279  
Inwoners ouder dan 75 jaar krijgen per brief het aanbod of zij een gesprek willen met een vrijwilliger en we organiseren het aanbod van vrijwilligers om ouderen te bezoeken. Blz. 280  
Verdere ontschotting van het sociaal domein ten behoeve van efficiënte en effectieve inzet van de middelen. Blz. 281  
Preventie Blz. 282  
Afspraken met partijen om het oplopen van (financiële) problemen te voorkomen en als gemeente het goede voorbeeld geven. Blz. 283  
Afspraken met woningcorporatie over verantwoordelijkheden van partijen bij huurschulden en overige sociale problematiek. Blz. 284  
Algemene voorzieningen faciliteren waarbij de huidige eigen bijdrage voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis niet wordt verhoogd. Blz. 285  
Frequentie, bij de beoogde ontvangers passende, voorlichting en communicatie om inwoners te prikkelen hun rol te nemen en hen te informeren welke preventieve sociaal maatschappelijke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Blz. 286  
Het aanbod van sociaal maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen is zichtbaar in de dorpen en wordt waar nodig heroverwogen. Blz. 287  
Onderzoeken of de Whatsapp buurtpreventie uitgebreid kan worden naar het sociaal domein om zo de zelfredzaamheid van inwoners in de groep te ondersteunen. Blz. 288  
Waar mogelijk wordt laagdrempelige opvang met hulp van de samenleving geboden in bestaande accommodaties. Blz. 289  
Laaggeletterdheid Blz. 290  
Passend maatwerk aanbieden voor inwoners om hen taal-, reken- en digitaal vaardig te maken. Blz. 291  
Samen met Oldebroek en Hattem faciliteren we partijen in het Taalpunt. Blz. 292  
Volwassen inwoners die een uitkering ontvangen faciliteren om deel te nemen aan trainingen om taal-, reken- en digitale vaardigheden te leren. Blz. 293  
Informatie en toegankelijkheid sociaal domein Blz. 294  
In stand houden bestaande toegang via Centrum voor Jeugd en Gezin en Zorgvraag Heerde totdat het centrale loket is gerealiseerd. Blz. 295  
Inwoners vinden bij het centrale loket een deskundig luisterend oor en een adequate aanpak van de vraag binnen een aanvaardbare termijn. Blz. 296  
Waar mogelijk verdere ontschotting welzijn en zorg. Blz. 297  
Wet publieke gezondheid / Volksgezondheid Blz. 298  
Frequentie, bij de beoogde ontvanger(s) passende, voorlichting en communicatie over verslavingsproblematiek. Blz. 299  
Preventieve activiteiten en begeleiding bij verslavingsproblematiek. Blz. 300  
Zorg bij verward gedrag Blz. 301  
Een regionale en lokale sluitende aanpak, waarbij aandacht is voor de combinatie van problemen die tot verward gedrag leiden. Blz. 302  
Er zijn duidelijke afspraken wie de regie voert. Blz. 303  
We staan open voor vernieuwende vormen van zorg voor inwoners met verward gedrag. Blz. 304  
Zorg en veiligheid voor personen met verward gedrag worden integraal (bestuurlijk) besproken en waar mogelijk geïntegreerd aangeboden voor alle inwoners. Blz. 305  
Participatie en Werk Blz. 306  
Als scholing of arbeidservaring nodig is voor inwoners die een uitkering hebben, zijn daarvoor mogelijkheden. Blz. 307  
Door de aantrekkende arbeidsmarkt richten we ons meer en meer op inwoners die langduriger ondersteuning nodig hebben om een (betaalde) baan te vinden. Blz. 308  
Inwoners worden persoonlijk ondersteund bij het vinden van een (betaalde) baan, waarbij de talenten van de persoon als uitgangspunt worden genomen. Blz. 309  
Werkgevers worden actief benaderd voor vacatures, functiecreatie en geschikte werkzaamheden voor een bepaalde kandidaat. Blz. 310  
Vrijwilligers en Mantelzorg Blz. 311  
In stand houden mantelzorgcompliment. Blz. 312  
Initiatieven uit de samenleving benutten om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. Blz. 313  
Inzetten op het vinden, versterken en verbinden van mantelzorgers en vrijwilligers. Voor mantelzorgers zodanig dat zij ook mee kunnen doen in de samenleving Blz. 314  
Lokale scholen stimuleren om mantelzorgvriendelijk te worden en aandacht te geven aan het belang van vrijwilligerswerk. Blz. 315  
Respijtzorg voor mantelzorgers. Blz. 316  
Basismobiliteit Blz. 317  
Bezien of de doelgroepen de juiste vorm van vervoer hebben, er combinaties kunnen worden gemaakt en of vervoer door vrijwilligers kan bijdragen aan beperking van de kosten Blz. 318  
Voor de doelgroep is er passend vervoer. Blz. 319  
Kunst en Cultuur/Sport Blz. 320  
Het Kindpakket maakt het mogelijk dat kinderen, die in armoede leven, deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteiten Blz. 321  
Nadruk leggen op verbindende activiteiten en lokaal cultureel erfgoed in de vorm van gebruiken, gebouwen en activiteiten. Blz. 322  
Regionale samenwerking zoeken om culturele activiteiten te faciliteren Blz. 323  
Regionale samenwerking zoeken om sport activiteiten te faciliteren. Blz. 324  
Stimuleren en faciliteren van culturele activiteiten. Blz. 325  
Stimuleren en faciliteren van sport activiteiten. Blz. 326  
Onderwijs / Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 327  
Gezonde schoolaanpak vanuit de GGD. Blz. 328  
Onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en (ambulante) ondersteuning signaleren vroegtijdig en er zijn afspraken dat benodigde ondersteuning tijdig wordt gegeven. Blz. 329  
Opvoeders hebben zelf de regie in de opvoeding, maar als zij hun verantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen, worden zij ondersteund om dat wel te kunnen . Blz. 330  
Scholen, gemeente en maatschappelijke partners maken een jeugdagenda, waarin onder meer aandacht is voor gezondheid, natuur en voedselverspilling. Blz. 331  
Voldoende voorzieningenaanbod voor opvoeders en jeugd. Blz. 332  
We blijven in gesprek met stchting PrOo over openbaar onderwijs in De Heerd. Blz. 333  
Accommodaties (sociaal domein) Blz. 334  
Accommodaties worden zo veel mogelijk door inwoners en gebruikers onderhouden en beheerd en er zijn sluitende afspraken met gebruikers over de organisatie daarvan. Blz. 335  
De gemeente heeft alleen eigendommen wanneer dit niet op een andere manier te realiseren is. Blz. 336  
Onderzoek en besluitvorming over een toekomstbestendige bestaande accommodatie in Veessen. Blz. 337  
Preventie Blz. 338  
Toelichting op product Preventie Blz. 339  
Onderwijs en educatie Blz. 340  
Toelichting op product Onderwijs en Educatie Blz. 341  
Wat heeft het gekost? Blz. 342  
Toelichting op de lasten en baten product Onderwijs & Educatie Blz. 343  
Onderwijshuisvesting Blz. 344  
Toelichting op product Onderwijshuisvesting Blz. 345  
Wat heeft het gekost? Blz. 346  
Toelichting op de lasten en baten product Onderwijshuisvesting Blz. 347  
Kunst, cultuur en media Blz. 348  
Toelichting op product Kunst, cultuur en media Blz. 349  
Wat heeft het gekost? Blz. 350  
Toelichting op de lasten en baten product Kunst, cultuur en media Blz. 351  
Sport Blz. 352  
Toelichting op product Sport Blz. 353  
Wat heeft het gekost? Blz. 354  
Toelichting op de lasten en baten product Sport Blz. 355  
Accommodaties SMV Blz. 356  
Toelichting op product Accommodaties SMV Blz. 357  
Wat heeft het gekost? Blz. 358  
Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties SMV Blz. 359  
Informatie en toegang sociaal domein Blz. 360  
Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein Blz. 361  
Wat heeft het gekost? Blz. 362  
Toelichting op de lasten en baten product Informatie en toegang sociaal domein Blz. 363  
Jeugdhulp individuele voorziening Blz. 364  
Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorziening Blz. 365  
Wat heeft het gekost? Blz. 366  
Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 367  
Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 368  
Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 369  
Wat heeft het gekost? Blz. 370  
Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp overige voorziening Blz. 371  
Participatie en werk Blz. 372  
Toelichting op product Participatie en Werk Blz. 373  
Wat heeft het gekost? Blz. 374  
Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk Blz. 375  
Inkomen Blz. 376  
Toelichting op product Inkomen Blz. 377  
Wat heeft het gekost? Blz. 378  
Toelichting op de lasten en baten product Inkomen Blz. 379  
Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 380  
Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 381  
Wat heeft het gekost? Blz. 382  
Toelichting op de lasten en baten product Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 383  
Wmo algemene voorzieningen Blz. 384  
Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen Blz. 385  
Wat heeft het gekost? Blz. 386  
Toelichting op de lasten en baten product Wmo algemene voorzieningen Blz. 387  
BBV-indicatoren programma Sociaal maatschappelijk Blz. 388  
BBV - Indicatoren Blz. 389  
Overzicht overhead Blz. 390  
Wat heeft het gekost? Blz. 391  
Toelichting op product Overhead Blz. 392  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 393  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 394  
Wat heeft het gekost? Blz. 395  
Toelichting op de lasten en baten product Algemene dekkingsmiddelen Blz. 396  
BBV Indicatoren Blz. 397  
Onvoorzien Blz. 398  
Wat heeft het gekost? Blz. 399  
Toelichting op de baten en lasten van Onvoorzien Blz. 400  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 401  
Inleiding Blz. 402  
Weerstandscapaciteit Blz. 403  
Risicobeheersing Blz. 404  
Relatie tussen risico's en weerstandscapaciteit Blz. 405  
Kengetallen en Weerstandsratio Blz. 406  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 407  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 408  
Beleidskader Blz. 409  
Grondbeleid Blz. 410  
Kwantitatieve Opgave Wonen Blz. 411  
Notitie Grondzaken Blz. 412  
Startersleningen Blz. 413  
Financiële beschouwing Blz. 414  
Boekwaarden van de complexen Blz. 415  
Toelichting op de complexen Blz. 416  
MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitatie) Blz. 417  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 418  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 419  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 420  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 421  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 422  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 423  
. Blz. 424  
Kwijtschelding Blz. 425  
Paragraaf Financiering Blz. 426  
Paragraaf Financiering Blz. 427  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 428  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 429  
Jaarrekening Blz. 430  
Grondslagen voor waardering Blz. 431  
Grondslagen voor waardering Blz. 432  
Onzekerheden omtrent het sociaal domein Blz. 433  
Onzekerheden omtrent het sociaal domein Blz. 434  
Balans Blz. 435  
Balans Blz. 436  
Toelichting op de balans Blz. 437  
Toelichting op de balans Blz. 438  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 439  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 440  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 441  
Impact coronacrisis Blz. 442  
Overzicht van baten en lasten Blz. 443  
Overzicht van Baten en lasten Blz. 444  
Overzicht mutaties reserves en voorzieningen Blz. 445  
Overzicht mutaties reserves en voorzieningen Blz. 446  
Toelichting reserves en voorzieningen Blz. 447  
Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma Blz. 448  
Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma Blz. 449  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en semi publiek sector (WNT) Blz. 450  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en semi publiek sector (WNT) Blz. 451  
Overzicht SiSa Blz. 452  
Overzicht Sisa Blz. 453  
Overzicht Taakvelden Blz. 454  
Overzicht taakvelden Blz. 455  
Bijlagen Blz. 456  
Bijlage 1: Interne beheersing Blz. 457  
Bijlage 2: Voortgang ombuigingen 2019 Blz. 458  
Bijlage 3: Emu - saldo Blz. 459  
Bijlage 4: Investeringen mee naar volgend jaar Blz. 460  
Bijlage 5: Investeringen afgesloten Blz. 461  
Bijlage 6: Begrotingsrechtmatigheid Blz. 462  
Bijlage 7: Afkortingenlijst Blz. 463