Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Jaarrekening

Inhoud

Grondslagen voor waardering

I. Activa
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. Indien in de vervaardigingsprijs is opgenomen de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend, dient te worden toegelicht dat deze rente is geactiveerd. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. De afschrijvingstermijn van kosten onderzoek en ontwikkeling bedraagt ten hoogste vijf jaar. De bijdrage in activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage, verminderd met afschrijvingen. Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan.

Materiële vaste activa
Economisch nut
De materiële vaste activa met een economisch nut zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief).

Economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
De materiële vaste activa met een economisch nut zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief).

Maatschappelijk nut
Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur.

In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen uitgifteprijs van (eerste) uitgifte. De geactiveerde investeringen in activa met een maatschappelijk nut zijn geactiveerd op basis van het gestelde in de verordening ex art. 212 dan wel op basis van afzonderlijke raadsbesluiten. De afschrijvingsmethode is vastgelegd in de door de raad vastgestelde verordening ex art. 212. Indien hierop extra wordt afgeschreven wordt dit toegelicht.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele aflossingen. Deelnemingen worden in afwijking hiervan gewaardeerd tegen marktwaarde, indien deze waarde lager is dan de verkrijgingsprijs. Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verliesvoorziening wordt getroffen voor het verschil tussen de boekwaarde en de lagere marktwaarde of wordt afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde. Voor bepaling van de winst wordt vanaf 2017 de voorgeschreven ‘percentage-of-completion’ methode voor het nemen van winsten gehanteerd.

De rente wordt berekend conform de BBV voorschriften en de discontovoet is vastgesteld op 2% (ook conform BBV voorschriften). Administratieve kosten en Interne uren worden doorberekend op basis van werkelijke geschreven uren. Een uitgebreide toelichting over parameters is opgenomen in het niet openbare MPG.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de vorderingen verrekend.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

II. Passiva
Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:
Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten;
Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
De pensioenvoorziening bestuurders is gewaardeerd tegen contante waarde.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, vermindert met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van langer dan één jaar.

Vlottende schulden
De vlottende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten verantwoord. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar op basis van de door de raad vastgesteld afschrijvingsmethoden/afschrijvingstermijnen.

COVID-19 (Coronavirus)
Sinds begin maart 2020 is er een uitbraak van het Coronavirus in Nederland. Wat de consequenties van deze Coronacrisis zijn, zal pas in de loop van 2020 duidelijk worden. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Wij hebben de eventuele gevolgen van de Corona uitbraak, zoals benoemd onder de gebeurtenissen na balansdatum, hierin betrokken.

Onzekerheden omtrent het sociaal domein

Onzekerheden rond het sociaal domein hebben, zoals in alle gemeenten, de controlewerkzaamheden van de accountant vertraagd. Tevens hebben deze onzekerheden ertoe geleid dat er door de accountant geen goedkeurende verklaring kan worden afgegeven.
Hieronder is een opsomming gegeven van de onzekerheden waarmee de gemeente Heerde te maken heeft.

  • Onzekerheid voor de Jeugdzorg van alle zorginstellingen waar geen verantwoording van is ontvangen en/of waar geen accountantsverklaring van is ontvangen;
  • Onzekerheid voor de Wmo van alle zorginstellingen waar geen verantwoording van is ontvangen en/of waar geen accountantsverklaring van is ontvangen;
  • Onzekerheid van de volledigheid van de door het CAK geïnde eigen bijdragen (Wmo);
  • Onzekerheid, dan wel onrechtmatigheid, over de PGB’s van de Jeugdzorg die door de SVB zijn uitbetaald;
  • Onzekerheid, dan wel onrechtmatigheid, over de PGB’s van de Wmo die door de SVB zijn uitbetaald;
  • Onzekerheid over de regionale verrekeningen/vereffeningen van de Jeugdzorg die nog niet definitief zijn.

Balans

Balans

ACTIVA BALANS GEMEENTE HEERDE PASSIVA
Vlg. Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018 Vlg. Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018
nr. nr.
1 VASTE ACTIVA 2 EIGEN VERMOGEN
a. Immateriële activa 1.464.314 1.585.282 a. Reserves 22.176.968 20.615.430
- Kosten onderzoek en ontwikkeling 0 3.360 - Algemene Reserve 10.592.632 9.173.982
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden 1.464.314 1.581.922 - Bestemmingsreserves 11.584.336 11.441.448
b. Materiële activa 58.575.296 58.413.618 b. Resultaat na bestemming 919.912 1.883.432
- Investeringen met een economisch nut 36.407.332 37.437.698
- Investeringen met een economisch nut, 12.495.109 11.808.267 Totaal eigen vermogen 23.096.881 22.498.862
waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing 0
kan worden geheven 4 VOORZIENINGEN 6.526.156 6.340.603
- Investeringen in de openbare ruimte met 8.812.855 8.307.652
een maatschappelijk nut
- In erfpacht uitgegeven gronden 860.000 860.000 6 Vaste schulden, met een rentetypische 49.575.000 37.695.000
looptijd van één jaar of langer
c. Financiële activa 1.327.598 1.403.607 onderhandse leningen van:
- Kap.verstrekking aan deelnemingen 6.000 6.000 - Binnenlandse banken en overige financiële 49.575.000 37.695.000
- Kap.verstrekking aan ov.verbonden partijen 60.013 60.013 instellingen
- Leningen aan ov.verbonden partijen 618.311 689.918 Totaal vaste passiva 79.198.036 66.534.465
- Overige langlopende leningen 643.274 647.676
8 VLOTTENDE PASSIVA
Totaal vaste activa 61.367.208 61.402.507
a. netto-vlottende schulden, met een 12.517.918 12.193.273
rentetypische looptijd korter dan één jaar
VLOTTENDE ACTIVA - Overige kasgeldleningen 10.000.000 10.000.000
3 - Overige schulden 2.517.918 2.193.273
a. Voorraden 2.883.369 4.764.373
- Bouwgronden in exploitatie 2.883.369 4.764.373 b. Overlopende passiva 2.684.713 3.305.638
- Te betalen kosten/verplichtingen 2.071.000 3.212.199
b. Uitzettingen < 1 jaar 28.073.688 13.141.709 - Van de Europese en Nederlandse 560.422 42.923
- Vorderingen op openbare lichamen 4.867.683 8.741.195 overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een 21.572.193 2.213.434 - overige vooruit ontvangen bedragen 53.291 50.516
rentetypische looptijd korter dan één jaar
- Overige vorderingen 1.633.812 2.187.081
c. Liquide middelen 210.484 272.192
- Banksaldi 210.484 272.192
d. Overlopende activa 1.865.919 2.452.596
Totaal vlottende activa 33.033.459 20.630.870
Totaal vlottende passiva 15.202.631 15.498.911
TOTAAL GENERAAL 94.400.667 82.033.376
TOTAAL GENERAAL 94.400.667 82.033.376
Recht op verliescompensatie volgens de wet Gewaarborgde geldleningen 14.657.999 14.657.999
op de Vennootschapsbelasting 9.158 - Gewaarborgde leningen met een
achtervang positie 77.995.000 79.002.000

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

31.12.2019 31.12.2018
1. Vaste activa
a. Immateriële vaste activa 2019 2018
-Kosten onderzoek en ontwikkeling - 3.360
-Bijdrage aan activa in eigendom van derden 1.464.314 1.581.922
Totaal 1.464.314 1.585.282
Bijdrage aan activa in eigendom van derden, belangrijkste posten:
Boekwaarde 31.12.2018 Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde 31.12.2019
Open Leercentrum de Noordgouw 388.500 - 10.500 378.000
Streekarchief 150.507 - 4.165 146.342
St.Buitensport, kunstgras Eeuwlanden 417.835 - 42.629 375.206
Kunstgrasvelden Molenbeek 198.303 - 19.608 178.695
Kunstgrasvelden VEVO 221.427 - 19.783 201.643
Kunstgrasvelden Monnikenbos 176.981 - 18.558 158.423
b. Materiële vaste activa 2019 2018
-Investeringen met een economisch nut 36.407.332 37.437.698
-Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten 12.495.109 11.808.267
een heffing kan worden geheven
-Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 8.812.855 8.307.652
-In erfpacht uitgegeven gronden 860.000 860.000
Totaal 58.575.296 58.413.618
Het verloop van de posten is als volgt:
Investeringen met een economisch nut:
31.12.2018 investering bijdr.derden/ afschrijving 31.12.2019
desinvestering
gronden en terreinen 4.599.071 - 11.072 - 4.587.999
woonruimten 19.923 - - 1.411 18.512
bedrijfsgebouwen 30.058.256 97.121 35.297 728.823 29.391.258
grond,weg,waterb.k.werken 738.050 42.435 - 63.973 716.512
vervoermiddelen 67.996 - - 17.749 50.247
mach.,app.,installaties 598.928 16.772 - 69.384 546.316
overige mat.vast activa 1.355.475 124.431 383.417 1.096.488
totaal 37.437.698 280.759 46.369 1.264.756 36.407.332
2019 2018
De voornaamste investeringen zijn:
Bedrijfsgebouwen: Brandweerkazerne Heerde - 640.966
Grond,weg,waterb.k.werken Renovatie sportvelden 30.307 40.000
Machines, apparaten en installaties Vervanging CV installatie Faberhal - 166.920
overige mat.vast activa investering ICT (M2I en M2A) 17.527 248.222
Aanschaf zonnepannelen - 42.657
Ondergrondse containers 52.070 -
Voornaamste bijdr.derden/desinvestering: 2019 2018
grond,weg,waterb.k.werken Gronddepot 11.072 15.029
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
31.12.2018 investering bijdr.derden/ afschrijving 31.12.2019
desinvestering
bedrijfsgebouwen 33.171 - - 3.411 29.760
grond,weg,waterb.k.werken 11.766.728 1.054.158 18.172 343.640 12.459.073
overige mat.vast activa 8.368 - - 2.092 6.276
totaal 11.808.267 1.054.158 18.172 349.143 12.495.109
De voornaamste investeringen zijn: 2019 2018
grond,weg,waterb.k.werken Afkoppelen hemelwater 229.095 648.445
Vervangen en vernieuwen riolering 27.233 67.870
Vervanging drukriolering 219.622
Vernieuwen riolering 246.957 -
Verbetering vuilemissie 279.156 -
Bomenbuurt fase 2 (riolering) 107.365
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
31.12.2018 investe- bijdr.derden/ afschrijving 31.12.2019
ring desinvestering
grond,weg, waterbouwk.werken 8.307.652 903.402 33.843 364.356 8.812.855
De voornaamste investeringen zijn: 2019 2018
Diverse fietspaden 189.894 405.565
Reconstructie wegen 319.721 267.126
Vernieuwen openbare verlichting 137.884 72.737
Renovatie plantsoenen 19.780 30.950
Fietspad Kamperweg 99.027 11.374
Bomenbuurt, fase 2 - 206.131
Investeringen speelplan 23.763 -
het Zwarte Paard 33.843 311.124
Grasbetonstenen buitenwegen 15.660 104.240
Aanpassing conflictsituatie 25.074 -
Voornaamste bijdr.derden/desinvestering: 2019 2018
het Zwarte Paard 33.843 311.124
Diverse fietspaden - 180.000
In erfpacht uitgegeven gronden
31.12.2018 investe- bijdragen beeindiging 31.12.2019
ring derden erfpacht
In erpacht uitgegeven gronden 860.000 - - - 860.000
c.
Financiële vaste activa 2019 2018
-Kap.verstrekking aan deelnemingen 6.000 6.000
-Kap.verstrekking aan ov.verbonden partijen 60.013 60.013
-Leningen aan ov.verbonden partijen 618.311 689.918
-Overige langlopende leningen 643.274 647.676
totaal 1.327.598 1.403.607
Kapitaal verstrekking aan ov.verbonden partijen: 2019 2018
Aandelen RGV Holding BV 3.726 3.726
Aandelen Vitens (preferente en gewone) 2.615 2.615
Aandelen NV ROVA Holding 30.857 30.857
Aandelen BNG 22.815 22.815
60.013 60.013
Het dividend van de aandelen RGV, Vitens, ROVA, BNG wordt verantwoord in het jaar van ontvangst.
Leningen aan overige verbonden partijen: 2019 2018
Hoofdsom lening Vitens 143.209 214.816
Rentepercentage (variabel) 1,55% 1,92%
Aflossing per jaar 71.607 71.607
Resterende looptijd 2 jaar 3 jaar
Hoofdsom lening Rova 475.101 475.101
Rentepercentage (vast) 8% 8%
Aflossing per jaar - -
Resterende looptijd - -
Overige langlopende leningen belangrijkste posten:
Boekwaarde Investeringen Aflossing Boekwaarde
31.12.2018 31.12.2019
Hypothecaire leningen ambtenaren 153.416 - 9.243 144.173
Startersleningen 482.260 4.840 - 487.100
3. Vlottende activa
a. Voorraden
2019 2018
Onderhanden werk: in exploitatie genomen bouwgrond 2.883.369 4.764.373
2.883.369 4.764.373
Specificatie onderhanden werk: in exploitatie genomen bouwgrond: 2019 2018
complex Eeuwlandseweg noord 1.447.349 1.427.166
: complex Eeuwlandseweg zuid 347.950 343.614
complex gemeentewerf Veldweg 13.724- 49.390-
complex Bovenkamp II 687.313 954.587
complex de Kolk 1.146.516 2.629.030
complex Wezeweg 4 467.544 678.855
totaal 4.082.946 5.983.864
Voorziening t.b.v. het complex Eeuwlandseweg zuid 280.724 297.400
Voorziening t.b.v. het complex de Kolk 598.916 618.522
Voorziening t.b.v. het complex Wezeweg 4 319.937 303.569
totaal 2.883.369 4.764.373
Verwachting van het toekomstige verloop:
Omschrijving balanswaarde 31-12-2019 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd resultaat (positief)
In exploitatie genomen bouwgrond 2.883.369 2.429.670 7.423.252 2.110.213-
b. Uitzettingen < 1 jaar 2019 2018
Vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen 4.867.683 8.741.195
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 21.572.193 2.213.434
Overige vorderingen 1.633.812 2.187.081
totaal uitzettingen < 1 jaar 28.073.688 13.141.709
Overige vorderingen: 31.12.2019 31.12.2018
Belasting vorderingen 340.492 381.055
Overig 1.374.316 2.024.076
Raming voor oninbare belasting en overige vorderingen 214.871- 351.804-
Verhaalsvorderingen SOZA 425.370 425.247
Voorziening oninbare verhaalsvorderingen SOZA 291.494- 291.494-
subtotaal 1.633.812 2.187.081
Toelichting:
Voornaamste vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen: 2019 2018
Belastingdienst, aangifte BTW 2.242.706 3.323.752
Provincie Gelderland 148.930 1.711.671
Gemeente Oldebroek, projecten inzake samenwerkingen 1.657.343 1.678.903
Gemeente Hattem, projecten inzake samenwerkingen 885.993 1.140.100
Ministerie van Binnenlandse Zaken 71.301 436.678
Belasting vorderingen: 2019 2018
Camping de Zandkuil, belastingaanslagen 46.688 -