Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Jaarverslag

Inhoud

1. Bestuur

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening en de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Collegeprogramma Bestuur

Regionale bestuurlijke samenwerking

 • Regionale samenwerking op de Noord-Zuid as waarbij Heerde volop op alle domeinen mee doet. Wij willen omgevingsbewust inspelen op ontwikkelingen waarbij we zien dat de speerpunten van Cleantech Regio Stedendriehoek, de Regio Zwolle en de provincies Gelderland en Overijssel steeds meer in elkaar schuiven.
 • Wij willen daarin een verbindende rol spelen. Gemeentegrenzen mogen daarbij geen belemmering vormen.

Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet

 • Onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is duidelijk voor onze inwoners en handhaafbaar.
 • Para-commerciële organisaties krijgen meer mogelijkheden om ontmoetingsmomenten voor gerelateerde activiteiten te organiseren, binnen de kaders van de drank- en horecawet, veiligheid en geluid.

Brandweer

 • De opkomsttijd van de brandweer is gemeentebreed geborgd en de (vrijwillige) brandweermensen kunnen hun werk naar behoren doen.

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

 

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
506050 Communicatieplan 12.392 20.420 -5.000 15.420 13.557 1.863
521000 Raad 252.716 195.597 80.000 275.597 267.574 8.023
521050 Griffie 147.159 104.331 50.000 154.331 149.929 4.402
521100 Rekenkamerfunctie 25.546 19.150 3.000 22.150 17.043 5.107
521150 College 560.681 658.310 -13.500 644.810 842.355 -197.545
521300 Best. samenwerking 90.265 154.650 10.800 165.450 171.866 -6.416
521350 Internationale contacten 10.925 1.760 0 1.760 -727 2.487
521400 Rechtsbescherming 34.987 42.170 0 42.170 40.480 1.690
Totaal Lasten 1.134.671 1.196.388 125.300 1.321.688 1.502.078 -180.390
Baten
521000 Raad -600 0 0 0 0 0
521101 Reserve Rekenkamerfunctie -10.000 0 0 0 0 0
521150 College -2.898 0 0 0 -970 970
521400 Rechtsbescherming -60.000 0 0 0 0 0
Totaal Baten -73.498 0 0 0 -970 970

Toelichting op de lasten en baten product Bestuur

Lasten

De lasten zijn bij het product Bestuur ruim €180.000,- hoger dan de raming. De belangrijkste oorzaken van dit verschil worden hieronder toegelicht.

Lagere vergoeding en overige kosten raadsleden, griffie, en rekenkamer €18.000
Dotatie pensioenvoorziening (ex) wethouders -/- €264.000
Geringe besteding nieuw beleid collegeprogramma €67.000
Contributies bestuurlijke samenwerking -/- €6.000
Overige (geringe) onderschrijdingen (geen toelichting) €5.000
Totaal -/-€180.000

521000 Raad, 521050 Griffie en 521100 Rekenkamerfunctie
Voor bovengenoemde onderdelen geldt dat bij diverse posten in het algemeen iets minder is uitgegeven dan geraamd. Bij het onderdeel Raad was dit ruim €8.000,-; grotendeels het gevolg van een geringere uitnutting van de salarispost en onderschrijdingen bij excursies en raadsfractieondersteuning. Bij de griffie is bijna  €5.000,- bespaard op salarissen; de rekenkamer heeft ruim €5.000,- minder aan onderzoeken uitgegeven.

521150 College
Een eis van het BBV (financiële richtlijnen waarin gemeenten moeten voldoen) is dat de pensioenvoorziening voor (ex) wethouders jaarlijks wordt geactualiseerd. Bij de begroting wordt structureel rekening gehouden met een toevoeging van €40.000,-; in werkelijkheid moet er €304.000,- worden toegevoegd. Met deze hoge extra toevoeging van €264.000,- wordt de extreem lage rekenrente van 0,29% gecompenseerd en blijft de waardevastheid van de pensioenen behouden.

Voor het nieuw beleid uit het collegeprogramma en het versterken van de (dorps)kernen was voor 2019 €100.000,- geraamd. Van dit budget zijn alleen de kosten van de Human Capital Agenda (€33.000,-) betaald; het resterende budget van €67.000,- is niet besteed. 

521300 Bestuurlijke samenwerking
De overschrijding bij dit onderdeel is het gevolg van een hogere doorbelasting van regio Stedendriehoek voor het project 'Slimme en schone Mobiliteit en Fiets'. Daarnaast zijn de bijdragen voor de VNG en GGU meer gestegen dan de geraamde indexering.

Het resterende verschil van €5.000,- bestaat uit meerdere kleine onderschrijdingen bij de onderdelen ' Internationale contacten'  en 'Rechtsbescherming'  en wordt niet verder toegelicht.

 

Baten

Het verschil bij de baten is gering en is niet verder toegelicht.

 

Veiligheid

Toelichting op product Veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502020 Brandweergarage Heerde 596 0 61.032 61.032 57.070 3.962
502040 Brandweergarage Wapenveld 31.549 26.392 0 26.392 24.783 1.609
523000 Brandweer 942.161 936.471 27.094 963.565 958.172 5.393
523050 Crisisbeheersing 29.490 38.073 0 38.073 33.295 4.778
523100 Openbare orde & Veiligheid 106.623 106.686 7.500 114.186 130.635 -16.449
523150 APV 135.945 143.736 0 143.736 164.604 -20.868
523200 Drank- en horecawet 36.232 37.693 0 37.693 44.085 -6.392
545150 Handhaving Bouwen 176.863 185.792 0 185.792 212.658 -26.866
545300 Handhaving Milieubeheer 7.267 7.684 0 7.684 8.799 -1.115
551300 Opvang huisdieren 4.229 10.240 -5.000 5.240 5.945 -705
Totaal Lasten 1.470.955 1.492.767 90.626 1.583.393 1.640.046 -56.653
Baten
523000 Brandweer -8.261 0 0 0 -8.261 8.261
523100 Openbare orde & Veiligheid -5 0 0 0 -11.450 11.450
523150 APV -12.078 -21.730 8.500 -13.230 -18.309 5.079
523200 Drank- en horecawet 0 0 0 0 0 0
545150 Handhaving Bouwen -2.000 0 0 0 -10.000 10.000
551300 Opvang huisdieren 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -22.344 -21.730 8.500 -13.230 -48.020 34.790

Toelichting op de lasten en baten product Veiligheid

Toelichting op de lasten en baten bij product Veiligheid

Lasten

Bij dit product is €57.000,- meer uitgegeven dan de raming. Hieronder worden de grootste afwijkingen toegelicht.

Lagere onderhoudskosten brandweerkazerne Heerde €4.000
Lagere onderhoudskosten brandkranen €5.000
Hogere doorbelasting salarissen -/- €69.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €1.000
Totaal -/- €57.000

502020 Brandweerkazerne Heerde
De brandweerkazerne in Heerde is eind 2018 teruggekocht van de VNOG. De (onderhouds)budgetten voor deze kazerne zijn weer in eigen beheer genomen en bleken in werkelijkheid iets te hoog ingeschat.

523000 Brandweer
Voor het onderhoud van de brandkranen is €5.000,- minder uitgegeven dan geraamd; het was niet nodig om naast het reguliere onderhoud extra onderhoud uit te voeren. Voor dit extra onderhoud wordt jaarlijks een (gering) budget geraamd.

Doorbelasting salarissen afdeling ROW (diversen)
De afdeling ROW heeft in 2019 extern personeel ingehuurd; deze kosten worden naast de reguliere salariskosten evenredig doorbelast naar de producten. Hierdoor zijn de werkelijke kosten hoger dan de raming.

 

Baten

De werkelijke ontvangsten zijn  bij dit onderdeel €35.000,- hoger dan de raming. Hiervoor zijn 3 belangrijke oorzaken voor aan te wijzen.

Opbrengst inspectie brandkranen €8.000
Opbrengst project buurtbemiddeling €11.000
Hogere leges APV/kapvergunningen €5.000
Ontvangen dwangsom €10.000
Overige afwijkingen (afrondingen; niet toegelicht) €1.000
Totaal €35.000

523000 Brandweer
Het inspecteren van de brandkranen voor de gemeenten Elburg, Hattem en Oldebroek wordt door de gemeente Heerde uitgevoerd. Hiervoor wordt een vergoeding van ruim €8.000,- ontvangen; deze vergoeding was niet begroot.

523100 Openbare orde & Veiligheid
Voor het project 'buurtbemiddeling' is een niet geraamde vergoeding van €11.000,- ontvangen.

523150 APV
In 2019 is er €5.000,- meer ontvangen aan leges voor APV- en kapvergunningen.

545150 Handhaving bouwen
Bij dit subproduct is een niet geraamde, ontvangen dwangsom van €10.000,-, verantwoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBV-indicatoren programma Bestuur

2. Bedrijfsvoering

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.

Collegeprogramma Bedrijfsvoering

Wat hebben we bereikt?

Personeel en Organisatie

 • Een goede werkgever zijn en voldoende interne en externe uitdagingen bieden voor personele ontwikkeling en het opdoen van werkervaring.
 • Investeren in onze medewerkers door hun ontwikkeling te koppelen aan de organisatiedoelen (investor in people).  
 • Onze personele samenstelling is een afspiegeling van de inclusieve samenleving en biedt ook plek aan mensen die (langdurig) werkloos zijn. 

Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie)

 • Het raadhuis is toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik, binnen de mogelijkheden van het bestaande pand.
 • Waar mogelijk vindt aanbesteding plaats op basis van het principe van circulariteit. 

Financiën

Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
531000 Accountantskosten 115.760 72.400 0 72.400 72.400 0
531700 Forensenbelasting 2.698 0 0 0 0 0
531751 Reserve Precariobelasting 1.067.253 903.510 -252.000 651.510 694.718 -43.208
531800 Saldo van kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0
531850 Saldo voor bestemming 0 35.767 67.852 103.619 0 103.619
531900 Saldo na bestemming 1.883.432 0 0 0 919.912 -919.912
531901 Reserve saldo na bestemming 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 3.069.143 1.011.677 -184.148 827.529 1.687.030 -859.501
Baten
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen -48.026 -51.090 0 -51.090 -51.167 77
531800 Saldo van kostenplaatsen 0 0 0 0 -1 1
531901 Reserve saldo na bestemming 0 0 -253.000 -253.000 -253.000 0
Totaal Baten -48.026 -51.090 -253.000 -304.090 -304.168 78

Toelichting op de lasten en baten product Financiën

Lasten

De werkelijke kosten zijn bij het product Financiën €860.000,- hoger dan de raming.  Dit verschil komt door onderstaande twee afwijkingen.

Hogere toevoeging precariobelasting aan de reserve -/- €44.000
Voorlopig rekeningsaldo 2019 €104.000
Definitief rekeningsaldo 2019
-/-€920.000
Totaal -/-€860.000

531751 Reserve Precariobelasting
De inkomsten uit precariobelasting zijn in werkelijkheid €44.000,- hoger dan de raming. Afgesproken is dat deze inkomsten worden toegevoegd aan de algemene reserve. Deze toevoeging wordt bij dit subproduct verantwoord.

531850 Saldo voor bestemming
De najaarsnota 2019 is afgesloten met een voorlopig rekeningsaldo van €104.000,-.

531900 Saldo na bestemming
Het definitieve rekeningsaldo is inmiddels geboekt op deze post en bedraagt €920.000,-.

Baten

Geen opmerkingen.

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Op dit product vindt de afwikkeling plaats van de uitvoering van de 6 grondexploitaties van de gemeente.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
539000 Grondbeleid 0 142.977 0 142.977 87.228 55.749
539001 Voorziening Grondbeleid 430.000 0 0 0 0 0
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord 26.622 0 0 0 20.182 -20.182
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid 34.700 0 0 0 4.336 -4.336
539018 Complex Ossenkamp 1 0 0 0 0 0 0
539025 Complex Gemeentewerf Veldweg 0 0 0 0 0 0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg 1.325 0 0 0 18.526 -18.526
539027 Complex Bovenkamp 2 905.393 0 0 0 668.091 -668.091
539028 Complex De Kolk 61.150 0 0 0 1.522.041 -1.522.041
539031 Complex Zwarteweg 0 0 0 0 0 0
539032 Complex werf Dorpsstraat 0 0 0 0 0 0
539034 Complex Wezeweg 4 261.657 0 0 0 240.094 -240.094
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen 0 14.453 0 14.453 0 14.453
Totaal Lasten 1.720.847 157.430 0 157.430 2.560.497 -2.403.067
Baten
539000 Grondbeleid -282.000 -196.873 -445.200 -642.073 -87.228 -554.845
539001 Voorziening Grondbeleid -430.000 0 0 0 -53.500 53.500
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord -26.622 0 0 0 -20.182 20.182
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid 0 0 0 0 -21.012 21.012
539018 Complex Ossenkamp 1 0 0 0 0 0 0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg -115.825 0 0 0 -35.666 35.666
539027 Complex Bovenkamp 2 -1.281.593 0 0 0 -615.576 615.576
539028 Complex De Kolk -224.550 0 0 0 -1.541.647 1.541.647
539034 Complex Wezeweg 4 -236.557 0 0 0 -223.726 223.726
Totaal Baten -2.597.147 -196.873 -445.200 -642.073 -2.598.536 1.956.463

Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid

Algemeen
Op dit product vindt de afwikkeling plaats van alle uitgaven en inkomsten van 6 complexen van de grondexploitatie.  Het gerealiseerde saldo van -/-€1.865.542,- is de afname van de boekwaarden van de complexen. In het jaar 2019 is dus voor dit bedrag meer grond verkocht dan aan kosten gemaakt. Het resultaat van het jaar 2019 is €15.461,- negatief. Dat is de optelsom van winstnemingen en verliesnemingen van de 6 complexen. Dit resultaat wijkt behoorlijk af van de raming in de Perspectiefnota en Najaarsnota dat we € 445.200,- winst zouden gaan nemen. Hoofdoorzaak is dat er uitgegaan is van een foute aanname dat bij het afsluiten van het complex Eeuwlandseweg Zuid in het jaar 2019 ook de verliesvoorziening vrij gaat vallen van € 297.400,-.  Dat klopt ook wel, maar deze vrijval van de voorziening is nodig om de boekwaarde van dit complex dat overblijft, van ook €297.400,- af te boeken. Er is dus geen sprake van een winst. Daarbij was lange tijd de gedachte dat de enige gemeentelijke kavel in 2019 verkocht zou gaan worden en het complex afgesloten kon worden, maar dat is toch niet gelukt. Verder spelen nadelen in de andere complexen een rol bij het uiteindelijke verlies. De detaillering van dit product vindt u in de paragraaf Grondexploitatie (het openbare deel) en in het MeerjarenPrognoseGrondexploitatie,  MPG (voor het besloten deel).

Tevens is op dit product de vrijval van de verliesvoorziening van het Bedrijventerrein H2O geboekt (niet geraamd voordeel van €53.500,-). Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar de 'reserve afrit A28 bedrijventerrein H2O'.

 

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid.  Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is burgerzaken door de afgifte van reis- en rijksdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
525000 Burgerzaken 247.695 251.453 10.000 261.453 238.300 23.153
525050 Secretarieleges 136.375 54.150 0 54.150 76.364 -22.214
525100 Verkiezingen 42.194 45.802 15.000 60.802 63.555 -2.753
525150 Vaccinatie & doodschouw 7.539 11.710 0 11.710 9.500 2.210
Totaal Lasten 433.802 363.115 25.000 388.115 387.719 396
Baten
525000 Burgerzaken -462 0 0 0 0 0
525050 Secretarieleges -329.487 -179.020 -30.000 -209.020 -223.103 14.083
Totaal Baten -329.949 -179.020 -30.000 -209.020 -223.103 14.083

Toelichting op de lasten en baten product Burgerzaken

Lasten

De lasten bij het product Burgerzaken zijn nagenoeg conform begroting, echter, er zijn wel verschillen tussen de onderdelen 'Burgerzaken' en 'Secretarieleges' die hieronder zijn toegelicht.

Lagere doorbelasting salarissen €13.000
Lagere kosten GBA-netwerk €8.000
Hogere doorbetaling rijksleges -/-  €22.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €1.000
Totaal €0

525000 Burgerzaken
De afdeling DIB had in 2019 minder werkelijke loonkosten dan geraamd; hierdoor is de doorbelasting naar dit product  €10.000,- lager. Tevens is er minder uitgegeven aan de ambtenaren van de burgerlijke stand (€3.000,-)

De kosten voor het netwerk van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) zijn betaald door automatisering omdat deze tot de software worden gerekend. Deze post kan bij de begroting 2021 worden afgeraamd.

525050 Secretarieleges
In 2019 zijn er meer paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten etc. uitgegeven dan was geraamd. Een deel van deze ontvangsten zijn rijksleges en worden op deze post verantwoord en doorbetaald aan het rijk.  Zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant is de overschrijding €22.000,-.

 

Baten

Hogere rijksleges €22.000
Lagere secretarieleges -/- €8.000
Totaal €14.000

525050 Secretarieleges
De inkomsten zijn €14.000,- hoger dan geraamd. Dit komt door €22.000,- hogere rijksleges zoals hierboven is toegelicht. Daarnaast is er uiteindelijk €8.000,- minder aan secretarieleges ontvangen, bij de najaarsnota was dit budget met €30.000,- (achteraf gezien te hoog) bijgesteld. 

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
521450 Basisregistratie 13.135 45.820 36.800 82.620 50.170 32.450
Totaal Lasten 13.135 45.820 36.800 82.620 50.170 32.450
Baten
521451 Res. Basisregistratie -22.594 0 0 0 0 0
Totaal Baten -22.594 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie

Lasten

521450 Basisregistratie
Voor de basisregistratie is €32.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt doordat de oplevering van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) langer op zich heeft laten wachten dan verwacht. Hierdoor is er in 2019 slechts een begin gemaakt met het aansluiten van de omliggende topografie uit de BGT op de projectgrens van de hoogwatergeul. De verwachting was dat dit in 2019 geheel uitgevoerd zou worden. Een tweede punt is dat de aanbesteding van een BGT-toepassing vanuit het project M2A is doorgeschoven naar 2020. Hierdoor is de koppeling tussen de BGT- en de BOR-toepassing (Beheer Openbare Ruimte) niet in 2019 gerealiseerd.

 

 

 

 

 

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheertaken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzagemogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
521550 Streekarchivariaat 64.634 66.411 8.000 74.411 55.072 19.339
Totaal Lasten 64.634 66.411 8.000 74.411 55.072 19.339
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 64.634 66.411 8.000 74.411 55.072 19.339

Toelichting op de lasten en baten product Streekarcivariaat

Lasten
521550 Streekarchivariaat
In 2019 is er €19.000,- minder uitgegeven aan het streekarchief. Dit komt doordat het onderzoek naar het ontwikkelen en in stand houden van het e-depot is doorgeschoven naar 2020; hiervoor zijn geen kosten gemaakt.  Verder is er nog €6.000,- terugontvangen als gevolg van de eindafrekening van het streekarchief over 2018.

 

 

 

3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Collegeprogramma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsvisie

 • Een integrale toekomstbestendige omgevingsvisie.

Economie

 • Ondernemers ervaren de gemeente als een partner die meedenkt en faciliteert en samen met hen bouwt aan een sterke, vitale en duurzame economie. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Duurzaamheid

 • Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nemen we onze verantwoordelijkheid om binnen enkele decennia energieneutraal te wonen en zo min mogelijk afval te produceren, om ons duurzaam te verbinden aan de toekomst.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bouwen en Wonen

 • Voldoende betaalbare koop- en huurwoningen, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en duurzame nieuw gebouwde woningen.
 • Partijen die weten wat de woningbehoefte is, nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen.

Duurzaamheid

Toelichting op product Duurzaamheid

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
521600 Duurzaamheid 37.022 70.612 29.000 99.612 62.853 36.759
521601 Reserve Duurzaamheid 32.402 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 69.424 70.612 29.000 99.612 62.853 36.759
Baten
521600 Duurzaamheid 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Duurzaamheid

Lasten

521600 Duurzaamheid
Op het product Duurzaamheid is  €37.000,- van het beschikbaar gestelde budget overgehouden. Dit komt omdat de externe advisering voor de Regionale Energiestrategie (RES) en de transitievisie warmte pas in 2020 gaat plaatsvinden. De raad wordt daarom bij de resultaatbestemming voorgesteld om dit resterende budget naar 2020 over te hevelen.

 

Economie

Toelichting op product Economie

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik  ten behoeve van de markt.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
533000 Economische zaken 91.174 106.495 184.164 290.659 285.231 5.428
533050 Markten 22.098 15.513 4.500 20.013 28.313 -8.300
533100 Festiviteiten 3.208 3.491 0 3.491 3.694 -203
Totaal Lasten 116.481 125.499 188.664 314.163 317.237 -3.074
Baten
533000 Economische zaken -2.900 0 0 0 0 0
533050 Markten -6.761 -21.580 0 -21.580 -14.111 -7.469
533100 Festiviteiten 2.206 -1.230 0 -1.230 -1.840 610
533150 Marktgelden -13.402 0 0 0 132 -132
Totaal Baten -20.857 -22.810 0 -22.810 -15.820 -6.990

Toelichting op de lasten en baten product Economie

Lasten

Bij het product Economie is €3.000,- meer uitgegeven dan de raming. De geringe afwijkingen worden hieronder kort toegelicht.

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen €11.000
Hogere doorbelasting salarissen -/- €7.000
Bijdrage Ondernemersfonds -/- €4.000
Hogere energiekosten markten -/- €5.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €2.000
Totaal -/- €3.000

533000 Economische zaken
Voorheen werd er aan de Regio Noord-Veluwe (RNV) een bijdrage betaald voor de sociaal economische ontwikkeling van de regio. Het gevolg van de overgang  naar de Regio Stedendriehoek is dat deze regio op andere (beleids)terreinen activiteiten ontplooid; hierdoor is dit budget van  € 11.000,- niet aangesproken in 2019.

De afdeling ROW heeft in 2019 extern personeel ingehuurd; deze kosten worden naast de reguliere salariskosten evenredig doorbelast naar de producten. Hierdoor zijn de werkelijke kosten €7.000,- hoger dan de raming.

De bijdragen voor het Ondernemersfonds worden middels de O.Z.B. geïnd en worden vervolgens doorbetaald. De werkelijke bijdragen en dus ook de doorbetalingen waren €4.000,- hoger dan de raming.

533050 Markten
De energiekosten voor de (mini)markten zijn €5.000,- hoger dan geraamd; ook voor 2018 waren de uitgaven hoger dan de raming. Bij de begroting 2021 e.v. wordt gekeken of dit budget naar boven moet worden bijgesteld. Daarnaast is ook bij dit subproduct bijna €4.000,- meer aan salarissen doorbelast.

 

Baten

533050 Markten
Als gevolg van het teruglopend aantal marktkramen is bij dit subproduct €7.000,- minder aan inkomsten ontvangen; het resterende verschil is gering en is niet verder toegelicht. 

Toerisme

Toelichting op product Toerisme

Faciliteren van ‘Wij zijn Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
533200 Toerisme & Recreatie 273.766 374.962 21.736 396.698 366.399 30.299
533201 Reserve Toerisme & Recreatie 5.077 0 2.250 2.250 2.426 -176
Totaal Lasten 278.844 374.962 23.986 398.948 368.824 30.124
Baten
533200 Toerisme & Recreatie -21.547 0 -2.250 -2.250 -2.426 176
Totaal Baten -21.547 0 -2.250 -2.250 -2.426 176

Toelichting op de lasten en baten product Toerisme

Lasten

De uitgaven zijn bij het product Toerisme €30.000,- lager dan de raming. Hiervoor zijn 2 oorzaken aan te wijzen.

Lagere kapitaallasten €43.000
Hogere doorbelasting salarissen -/- €13.000
Totaal €30.000

 

533200 Toerisme & Recreatie
De kapitaallasten onderschrijden met €43.000,- de begroting. Dit komt doordat bij de begroting de investering van de gebiedsontwikkeling per abuis voor het dubbele bedrag was opgenomen. Daarnaast is de investering 'renovatie recreatieve fietspaden' nog niet uitgevoerd.

De afdeling ROW heeft in 2019 extern personeel ingehuurd; deze kosten worden naast de reguliere salariskosten evenredig doorbelast naar de producten. Hierdoor zijn de werkelijke kosten €13.000,- hoger dan de raming.

 

Baten
Geen opmerkingen.

 

Bouwen en wonen

Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
545000 Volkshuisvesting 87.189 74.204 18.000 92.204 104.415 -12.211
545050 Woonwagenkamp 970 10.265 0 10.265 3.858 6.407
545100 Vergunning & toezicht Bouwen 653.164 396.381 21.700 418.081 439.705 -21.624
545200 Leges WABO 4.659 0 0 0 0 0
545250 Milieubeheer 276.722 283.483 33.246 316.729 299.575 17.154
Totaal Lasten 1.022.704 764.333 72.946 837.279 847.554 -10.275
Baten
545000 Volkshuisvesting -6.496 0 0 0 -5.629 5.629
545050 Woonwagenkamp -3.321 -5.060 0 -5.060 -3.692 -1.368
545200 Leges WABO -676.936 -503.000 -56.250 -559.250 -633.865 74.615
545250 Milieubeheer -57.887 -62.162 0 -62.162 -61.632 -530
Totaal Baten -744.639 -570.222 -56.250 -626.472 -704.818 78.346

Toelichting op de lasten en baten product Bouwen en Wonen

Lasten

De uitgaven zijn bij het product Bouwen en Wonen €10.000,- hoger dan de raming. De verschillen zijn hieronder toegelicht.

Hogere doorbelasting salarissen/externe advisering -/- €38.000
Lagere kosten woonwagenkamp €6.000
Lagere kosten milieu uitvoeringsplannen/bijdrage Omgevingsdienst €21.000
Overige afwijkingen ( niet toegelicht)  €1.000
Totaal -/- €10.000

Algemeen
De afdeling ROW heeft in 2019 extern personeel ingehuurd; deze kosten worden naast de reguliere salariskosten evenredig doorbelast naar de producten. Hierdoor zijn de werkelijke kosten €38.000,- hoger dan de raming. Overigens is de loonsom van de totale organisatie niet overschreden in 2019; er is naast het volledig realiseren va de taakstelling van €300.000,-, een gering bedrag overgehouden.

545050 Woonwagenkamp
In 2017 is er groot onderhoud uitgevoerd bij het woonwagenkamp. Hierdoor kon het onderhoud voor 2019 worden beperkt.  Daarnaast zijn de kosten van de Lucrato-medewerkers niet naar dit onderdeel doorbelast; in totaliteit een besparing van €6.000,-.

545250 Milieubeheer
Aan de Milieu Uitvoeringsplannen is €21.000,- minder uitgegeven dan geraamd; hiervoor zijn de volgende drie oorzaken aan te wijzen.
Voor de uitvoering van milieucontroles bij bedrijven die niet zijn overgedragen aan de Omgevingsdienst is in 2019 scherp ingeschreven en is een besparing van 50% op de geraamde kosten gerealiseerd.
Als gevolg van de in 2019 heersende onduidelijkheid over de inrichting van het landelijk bodembeleidskader onder de vlag van de toekomstige Omgevingswet en de PFAS-problematiek, is het budget van deze post bewust niet ingezet. Tenslotte is het budget voor noodzakelijk onderzoek als gevolg van handhavingszaken en handhavingsverzoeken voor ongeveer 60% ingezet.

 

Baten

De inkomsten zijn €78.000,- hoger dan de raming. Hoofdzakelijk komt dit door de leges WABO; hiervoor is €74.000,- meer ontvangen. Het oorspronkelijke budget van €500.000,- is in de najaarsnota 2019 'voorzichtig' bijgesteld met €56.000,- omdat op dat moment veel onzekerheid bestond over de gevolgen van de stikstofcrisis. Uiteindelijk zijn deze gevolgen meegevallen; het effect van de bouwstop op het aantal afgegeven bouwvergunningen was minimaal waardoor de werkelijke legesopbrengst aanzienlijk hoger is uitgekomen dan verwacht. 

Het resterende verschil is een niet geraamde renteopbrengst van de starterslening.

 

Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
547000 RO eigen plannen 138.157 211.089 0 211.089 213.401 -2.312
547050 RO initiatieven van derden 156.807 144.097 25.000 169.097 187.807 -18.710
547100 RO toezicht handhaving 2.422 2.561 0 2.561 2.933 -372
547150 Planschades 24.006 25.000 15.000 40.000 28.129 11.871
547250 Omgevingswet 0 0 79.125 79.125 415 78.710
Totaal Lasten 321.393 382.747 119.125 501.872 432.685 69.187
Baten
547000 RO eigen plannen -19.014 -33.710 0 -33.710 0 -33.710
547050 RO initiatieven van derden -108.087 -48.980 0 -48.980 -39.330 -9.650
547150 Planschades -1.800 -25.000 0 -25.000 -19.147 -5.853
Totaal Baten -128.901 -107.690 0 -107.690 -58.477 -49.213

Toelichting op de lasten en baten product Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

Voor het product Ruimtelijke ontwikkeling is €69.000,- minder uitgegeven dan was geraamd. De belangrijkste verschillen zijn hieronder toegelicht.

Hogere doorbelasting personeel -/- €17.000
Niet benut budget Omgevingswet €79.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €7.000
Totaal €69.000

547050 RO initiatieven van derden
De afdeling ROW heeft in 2019 extern personeel ingehuurd; deze kosten worden naast de reguliere salariskosten evenredig doorbelast naar de producten. Hierdoor zijn de werkelijke kosten €17.000,- hoger dan de raming.

547250 Omgevingswet
In 2019 zijn er geen externe kosten gemaakt voor de Omgevingswet.  De raad wordt voorgesteld om dit budget naar 2020 over te hevelen. Een deel van dit budget (€45.000,-) kan worden ingezet om, conform collegebesluit van 24 maart 2020, het huidige omgevingspakket te actualiseren/professionaliseren zodat dit de komende jaren nog kan worden gebruikt.

Baten

De inkomsten zijn bij dit onderdeel €49.000,- lager dan de raming. De oorzaken van deze geringere inkomsten zijn hieronder weergegeven.

Geen ontvangen inkomsten RO eigen plannen -/- €34.000
Minder RO-procedures -/- €10.000
Minder te verhalen planschades -/- €6.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht)
€1.000
Totaal -/- €49.000

547000 RO eigen plannen
De raming voor inkomsten uit eigen RO-plannen wordt in de praktijk niet of nauwelijks gerealiseerd. Deze post moet bij de voorjaars-/perspectiefnota worden afgeraamd.

547050 RO initiatieven van derden
In 2019 is de lagere inkomst van €10.000,- het gevolg van  minder RO-procedures. Tevens is door de stikstofproblematiek vertraging opgelopen in de afhandeling; sommige procedures liggen nog steeds stil. Ook dit is van invloed op de (lagere) inkomsten.

547150 Planschades
De inkomsten bij planschades zijn €6.000,- lager dan de raming. Voor deze post wordt jaarlijks €25.000,- geraamd; dit is de gemiddelde ontvangst van de afgelopen jaren. In 2019 zijn de werkelijke inkomsten iets lager, hiervoor is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen.

Accommodaties

Toelichting op product Accommodaties

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502060 Carillion 1.227 1.600 0 1.600 1.471 129
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde 0 1.040 0 1.040 0 1.040
502120 Muziekkoepel Veessen 0 100 0 100 128 -28
502180 Stalling werf 12.774 15.390 0 15.390 14.338 1.052
502640 Flessenbergerweg 39 21.311 22.215 0 22.215 26.808 -4.593
502680 Villa Jacoba 29.948 32.870 7.500 40.370 38.668 1.702
502740 Nachtegaalweg 48 29.757 21.547 0 21.547 45.185 -23.638
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties 146.608 150.392 0 150.392 142.377 8.015
549200 Vrijkomende locaties 343.360 48.500 0 48.500 31.121 17.379
549201 Reserve vrijkomende locaties 642.000 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.226.984 293.654 7.500 301.154 300.096 1.058
Baten
502180 Stalling werf -650 0 0 0 -600 600
502640 Flessenbergerweg 39 -11.773 0 -8.760 -8.760 -9.211 451
502680 Villa Jacoba -17.796 -17.054 0 -17.054 -20.748 3.694
502740 Nachtegaalweg 48 -691 -1.800 0 -1.800 -394 -1.406
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties -38.651 -36.060 0 -36.060 -34.921 -1.139
549200 Vrijkomende locaties -1.051.643 -28.860 -160.000 -188.860 -29.959 -158.901
549201 Reserve vrijkomende locaties -72.550 0 0 0 0 0
Totaal Baten -1.193.756 -83.774 -168.760 -252.534 -95.833 -156.701

Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties

Lasten

Bij het product accommodaties is €1.000,- minder uitgegeven dan geraamd. De afwijkingen kunnen als volgt worden verklaard.

Hogere kosten onderhoud Nachtegaalweg 48 /- €24.000
Lagere kosten onderhoud gemeentelijke accommodaties €8.000
Lagere kosten onderhoud vrijkomende locaties €17.000
Totaal €1.000

502740 Nachtegaalweg 48
Bij de Nachtegaalweg zijn in 2019 extra onderhoudskosten gemaakt om een daklekkage te verhelpen; ook waren de energiekosten hoger dan de raming (€10.000,-). Daarnaast is er een vergoeding van €13.000,- betaald aan de voormalig huurder van het pand voor verbeteringen die deze gebruiker in de afgelopen jaren heeft aangebracht. 

 549150 Onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties
Voor het onderhoud van de woningen die in eigendom zijn van de gemeente wordt jaarlijks een onderhoudsbudget geraamd voor extra kosten/calamiteiten. In 2019 is het niet nodig geweest om hiervan gebruik te maken; van dit budget is €11.000,- overgehouden. Het verzekeren van de woningen was daarentegen €3.000,- duurder dan de raming.

549200 Vrijkomende locaties
Na de bouw van de Rhijnsberg en de Heerd is er een aantal locaties vrijgekomen die opnieuw moeten worden ontwikkeld (uitnodigingsplanologie). De kosten en eventuele opbrengsten van deze locaties worden op dit subproduct verantwoord. Inmiddels zijn nog niet alle locaties verkocht; sommige worden nog verhuurd, andere worden nog in stand gehouden totdat deze zijn verkocht. Voor het onderhoud geldt dat hier terughoudend mee wordt omgegaan omdat het niet zinvol is om in  panden te investeren die op de nominatie staan om te worden afgestoten. Dit is de reden dat er van het onderhoudsbudget €12.000,- is overgehouden. Het resterende voordeel van €5.000,- is behaald op een besparing van de schoonmaakkosten en het waterverbruik.

Baten

Bij de najaarsnota 2019 is er een ontvangst van €160.000,- opgenomen voor de verkoop van de Hank. In werkelijkheid was deze opbrengst fors lager doordat er nog meerkosten moesten worden betaald voor asbestverwijdering; er is uiteindelijk €37.000,- ontvangen. De overdracht van deze locatie heeft echter pas in 2020 plaatsgevonden dus de opbrengst is ook in dat jaar in de boekhouding verwerkt. Dit is de verklaring van de lagere inkomsten van €157.000,- bij dit product (behoudens een klein verschil in de huurinkomsten).

Gebiedsontwikkeling

Toelichting op product Gebiedsontwikkeling

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
537000 Gebiedsontwikkeling 1.414.605 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.414.605 0 0 0 0 0
Baten
537000 Gebiedsontwikkeling -1.663.775 0 0 0 0 0
537001 Reserve gebiedsontwikkeling -38.294 0 0 0 0 0
Totaal Baten -1.702.068 0 0 0 0 0

Toelichting op lasten en baten product Gebiedsontwikkeling

Geen opmerkingen; dit project is in 2018 afgerond.

Beheer en onderhoud

Toelichting op product Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502100 Zoutloods 27.341 0 5.000 5.000 37.721 -32.721
502500 Sportpark Molenbeek 8.094 7.950 0 7.950 46.852 -38.902
502520 Sportpark Eeuwlanden 9.890 5.120 0 5.120 8.320 -3.200
502540 Sportpark Monnikenbos 8.367 6.630 0 6.630 12.936 -6.306
502560 Sportpark Veessen 1.771 1.520 0 1.520 1.843 -323
502620 Aula en baarhuisjes 17.997 24.730 0 24.730 29.660 -4.930
515703 Schade persleiding meenseweg brandstraat 859 0 0 0 0 0
515801 Lichtmast Groteweg Wapenveld 1.262 0 0 0 0 0
515802 Elburgerweg aanrijding 1.063 0 0 0 0 0
515803 schade wegdek Zwolseweg 94 1.063 0 0 0 0 0
515804 Hoorneveenseweg hoek Veldweg 871 0 0 0 0 0
515806 Rova Kerkstraat 2.120 0 0 0 0 0
515809 Kerkdijk/Weteringdijk 6.300 0 0 0 0 0
515811 Beatrixweg brugleuning 1.963 0 0 0 0 0
549300 Buitensportaccommodaties 299.239 346.653 360.000 706.653 690.105 16.548
551000 Gemeentelijke gronden 106.891 67.291 0 67.291 64.126 3.165
551050 Erfpachten 11.082 9.890 0 9.890 9.920 -30
551100 Kadaster & Landmeten 30.443 50.908 0 50.908 31.925 18.983
551102 77-BB-FF Peugeot partner 1.032 0 0 0 110 -110
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 115.095 142.174 0 142.174 104.288 37.886
551200 Beheerplan Wegen 1.220.133 1.583.190 53.000 1.636.190 1.385.591 250.599
551201 Reserve Beheerplan Wegen 1.108.347 0 0 0 0 0
551202 35-VVG-5 Ford 6.044 0 0 0 3.138 -3.138
551203 34-VVG-5 Ford 3.190 0 0 0 3.957 -3.957
551204 BL-BH-33 Vrachtauto Mercedes 5.627 0 0 0 1.205 -1.205
551205 23-KBK-5 Peugeot partner 5.694 0 0 0 3.318 -3.318
551206 2-VDZ-49 peugeot partner 3.974 0 0 0 4.558 -4.558
551207 Tractor New Holland TR-AK-GH 21.651 0 0 0 17.100 -17.100
551208 5-VZL-60 Mitsubishi 6.010 0 0 0 10.877 -10.877
551209 BX-VD-29 vrachtauto Mercedes 18.341 0 0 0 17.715 -17.715
551210 5-VHF-05 Porter 1.3 kipper 2.236 0 0 0 1.341 -1.341
551211 T4-03-0 New Holland 40/30 7.058 0 0 0 14.167 -14.167
551212 Versnipperaar Schiesling 105MX 584 0 0 0 212 -212
551213 DI-VE-RS wegen bladblazers ed 9.382 0 0 0 8.165 -8.165
551214 Klepelmaaier 4.972 0 0 0 7.456 -7.456
551220 Gronddepot 32.080 54.659 0 54.659 44.100 10.559
551250 Huisnummering/straatnaamborden 1.925 1.790 0 1.790 982 808
551350 Herstel degeneratieschade 119.598 108.616 0 108.616 110.037 -1.421
551351 reserve Herstel degeneratieschade 43.000 0 0 0 0 0
551400 Beheerplan Kunstwerken 236.989 250.949 0 250.949 250.321 628
551450 Verkeersmaatregelen 106.360 117.556 6.000 123.556 100.777 22.779
551600 Beheerplan Water 81.416 96.725 0 96.725 70.573 26.152
551650 Verkeers- en vervoersplan 37.051 38.356 0 38.356 36.753 1.603
551750 Beheerplan Verlichting 171.982 230.187 0 230.187 233.295 -3.108
551800 Beheerplan Openbaar groen 1.062.496 1.073.891 35.000 1.108.891 1.050.974 57.917
551802 1-VKL-31 Mercedes 7.162 0 0 0 5.947 -5.947
551803 8-VTN-63 Mercedes 9.786 0 0 0 10.109 -10.109
551804 5-VZL-61 Mitsubishi 4.901 0 0 0 10.701 -10.701
551805 8-VJF-85 Mercedes 10.383 0 0 0 9.433 -9.433
551806 5-VZL-62 Mitsubishi 4.221 0 0 0 8.602 -8.602
551807 94-BV-ZB Porter 1.3 kipper 1.683 0 0 0 1.455 -1.455
551808 2-VFL-73 Mercedes 4.331 0 0 0 4.959 -4.959
551810 VB-868-H Mercedes 5.104 0 0 0 6.389 -6.389
551811 Versnipperaar Shiesling 400 ZX 0 0 0 0 157 -157
551812 56-BX-DD Mercedes 3.900 0 0 0 4.366 -4.366
551813 SA-BO John Deere 5.999 0 0 0 6.453 -6.453
551814 Di-Ve-RS bladblazer groen 12.182 0 0 0 18.590 -18.590
551815 BO-OM-ER 5.865 0 0 0 3.515 -3.515
551816 KU-BO-TA 3.050 0 0 0 3.653 -3.653
551817 RA-NS-OM 3.505 0 0 0 2.540 -2.540
551850 Beheerplan Speeltuinen 70.668 77.091 -5.000 72.091 57.961 14.130
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen 332.690 393.340 0 393.340 396.377 -3.037
551901 Reserve Begraafplaatsen 0 0 16.308 16.308 0 16.308
551902 HA-ZA-A Hansa Kraan 7.184 0 0 0 13.851 -13.851
551903 DI-VE-RS Begraafplaats bladblazers ed 9.406 0 0 0 15.288 -15.288
552000 Onderhoudsplan Reiniging 1.401.056 1.466.328 84.667 1.550.995 1.475.363 75.632
552100 Onderhoudsplan Riolering 1.448.482 1.124.991 0 1.124.991 1.100.663 24.328
552102 DI-VE-RS ROM 1.878 0 0 0 1.090 -1.090
552200 Huisaansluiting riolering 12.344 1.858 0 1.858 8.078 -6.220
Totaal Lasten 8.334.663 7.282.393 554.975 7.837.368 7.579.959 257.409
Baten
502540 Sportpark Monnikenbos -1.166 0 0 0 0 0
502560 Sportpark Veessen -369 0 0 0 -804 804
515703 Schade persleiding meenseweg brandstraat -859 0 0 0 0 0
515801 Lichtmast Groteweg Wapenveld -1.262 0 0 0 0 0
515802 Elburgerweg aanrijding -1.063 0 0 0 0 0
515803 schade wegdek Zwolseweg 94 -1.063 0 0 0 0 0
515804 Hoorneveenseweg hoek Veldweg -871 0 0 0 0 0
515806 Rova Kerkstraat -2.120 0 0 0 0 0
515809 Kerkdijk/Weteringdijk -6.300 0 0 0 850 -850
515811 Beatrixweg brugleuning -1.963 0 0 0 0 0
549300 Buitensportaccommodaties -42.182 -52.235 0 -52.235 -42.624 -9.611
549301 Reserve buitensportaccommodaties 0 0 -360.000 -360.000 -359.913 -87
551000 Gemeentelijke gronden -46.677 -63.727 -55.000 -118.727 -172.939 54.212
551001 Reserve Gemeentelijke gronden -22.363 0 0 0 0 0
551050 Erfpachten -45.364 -38.899 0 -38.899 -53.986 15.087
551100 Kadaster & Landmeten -1.375 -2.130 0 -2.130 -1.660 -470
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 0 0 0 0 -1.778 1.778
551200 Beheerplan Wegen -1.108.347 0 0 0 -9.081 9.081
551201 Reserve Beheerplan Wegen -138.158 0 0 0 0 0
551220 Gronddepot -32.080 -54.659 0 -54.659 -44.100 -10.559
551350 Herstel degeneratieschade -79.209 -8.750 0 -8.750 -85.376 76.626
551351 reserve Herstel degeneratieschade -68.997 -85.000 -53.000 -138.000 -53.648 -84.352
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken -164.313 -180.657 0 -180.657 -180.316 -341
551450 Verkeersmaatregelen -153 0 0 0 0 0
551550 Inritvergunningen 0 0 0 0 -640 640
551650 Verkeers- en vervoersplan -286 0 0 0 0 0
551750 Beheerplan Verlichting -4.997 -4.830 0 -4.830 -4.409 -421
551800 Beheerplan Openbaar groen 0 0 0 0 0 0
551901 Reserve Begraafplaatsen -77.885 -43.068 0 -43.068 -21.863 -21.205
551950 Inkomsten begraafplaatsen -462.760 -497.493 -16.308 -513.801 -579.547 65.746
552001 Reserve Reiniging -195.252 -140.608 -27.546 -168.154 -304.044 135.890
552050 Inkomsten reiniging -1.686.344 -1.777.549 -38.861 -1.816.410 -1.653.697 -162.713
552100 Onderhoudsplan Riolering 0 -66.417 17.761 -48.656 0 -48.656
552150 Inkomsten riolering -1.746.421 -1.389.476 -17.761 -1.407.237 -1.387.634 -19.603
552200 Huisaansluiting riolering -1.680 -1.858 0 -1.858 -21.000 19.142
Totaal Baten -5.941.879 -4.407.356 -550.715 -4.958.071 -4.978.209 20.138

Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

502100 Zoutloods
In de najaarsnota is €5.000,- opgenomen voor onderzoeken bodem, flora en fauna ivm overdracht terrein. De uitgaven zijn met bijna €7.000,- overschreden. Er bleken nadere onderzoeken noodzakelijk naar aanleiding van een uitgevoerde quick scan. Ook moest er een aanvullende uitwerking gebeuren van een bodemonderzoek die nodig was in het kader van het bestemmingsplan. Beide zaken waren vooraf bij de raming niet voorzien.

Verder is bij de bezuinigingsvoorstellen de kapitaallast van de zoutloods afgeraamd omdat de zoutloods in 2019 verkocht zou worden. In werkelijkheid zijn nog steeds kapitaallasten geboekt voor een bedrag van €24.100,-.

502500 Sportpark Molenbeek
In verband met herstellen van problemen met de riolering op dit sportpark (bijna €31.000,-) en een niet geraamd bedrag voor afboeking energiekosten Molenbeek €8.200,- zijn de kosten hier met bijna €39.000,- overschreden. De problemen met de riolering waren groot. De boomwortels drukten voor 80% de riolering uit elkaar. Van te voren was niet in te schatten hoe groot dit probleem was.

502620 Aula en baarhuisjes
Deze kostenplaats maakt onderdeel uit van de exploitatie van begraafplaatsen, die hieronder als één geheel is toegelicht. In totaal is hier bijna €5.000,- meer uitgegeven onder andere door meer schoonmaakkosten en ledigen van containers.

549300 Buitensportaccommodaties
De kapitaallasten zijn €18.500,- lager uitgevallen dan geraamd. Er zijn nog diverse investeringen niet uitgevoerd (vervangen beregeningsinstallatie / 2 x renovatie sportvelden)  en dat geeft een besparing op de kapitaallasten.

551100 Kadaster en Landmeten
De budgetten voor het kadaster en landmeten zijn in beperkte mate uitgegeven omdat het aanbod van werkzaamheden beperkt was. Verder zijn er kosten betaald via de investeringen. Op dit product is hierdoor  bijna €19.000,- minder uitgegeven.

551150 Straatreiniging en gladheidbestrijding
Vanwege de zachte winter zijn de kosten voor het strooien beperkt gebleven. Hierop werd €24.800,- op bespaard. Ook op de kosten van de post onkruidbestrijdingen op verhardingen is voor een bedrag van €18.500,- minder uitgegeven dan geraamd omdat door de droge zomer veel minder onkruid is gegroeid. Dit bedrag was gereserveerd voor bestrijding van de Japanse duizendschoon, maar er wordt nog uitgezocht op welke manier dit het beste bestreden kan worden.

551200 Beheerplan wegen
De kapitaallasten zijn bijna €81.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Dat is het gevolg van uitgestelde investeringen. De budgetten voor brandstof, belastingen, verzekeringen en onderhoud voor de tractiemiddelen zijn begroot op dit beheerplan wegen maar gerealiseerd op de afzonderlijke tractie. Dat geeft een vertekend beeld op dit product. Verder zijn aan uitgaven derden (zonder de tractie) €20.000,- minder uitgegeven dan geraamd.  De reden hiervan is dat de uitgaven voor kleding en uitrusting en opleiding en ontwikkeling hier gebudgetteerd worden maar op de afdelingskostenplaatsen worden uitgegeven. Het gaat hier om 2 x een budget van €13.000,-

551202 55-VVG-5 Ford tot en met 551214 Klepelmaaier
Op deze onderdelen staan de tractiemiddelen waarop in 2019 €93.200,- is uitgegeven. Op product beheerplan wegen is voor brandstof, belastingen, onderhoud en verzekeringen €94.000,- geraamd, dus geen opmerkingen.

551220 Gronddepot
Uitgangspunt van het eigen gronddepot is dat het depot zichzelf kosten neutraal in stand moet kunnen houden. Tegenover de lasten van €10.559,- staat eenzelfde bedrag aan baten.

551450 Verkeersmaatregelen
Op de kapitaallasten van de investeringen is bijna €14.000,- minder uitgegeven. Onder andere de plaatsing van VRI Brinklaan en aanpassen conflictsituaties GVVP is nog niet uitgegeven.

Verder is op de post materieel en onderhoud €19.600,- gebruikt voor de tractiemiddelen die apart wordt geadministreerd. (zie ook toelichting op wegen en groen).

551600 Beheerplan water
De onderhoudskosten van sloten en grift en de verwerkingskosten hiervan zijn €22.700,- lager uitgevallen dan begroot. Door de droogte is er minder vegetatie in de sloten gegroeid. Tevens is er in 2019 niet gebaggerd. Dat zal dit jaar wel weer gebeuren, samen met het schoonmaken van de duikers.

551800 Beheerplan Openbaar groen
Op dit product is ongeveer €45.000,- minder uitgegeven aan derden. Een deel van het budget wordt gebruikt voor het materieel van Groen dat afzonderlijk wordt benoemd (zie volgende post). Die uitgaven staan dus niet hier. Voor veel beplantingsmateriaal is de inboet en omvorming niet doorgegaan in verband met PFAS. Ook is er minder boomcontrole geweest omdat het tijd heeft gekost (vertraging) om de maatregelen en inventarisatiemethodes aan te passen. De boomcontrole loopt deels door in het jaar 2020. Voor de Eikenprocessierups is nog een bijraming geweest, maar het is achteraf toch iets voordeliger uitgekomen; er is €25.000,- bijgeraamd; hiervan is €20.000,- nodig geweest. Daarnaast is de post salarissen  €10.000,- meegevallen.

551802 tot en met 551817 Materieel groen
De kosten zijn afzonderlijk per voertuig geboekt. Deze uitsplitsing is gemaakt om de uitgaven per voertuig inzichtelijk te maken. Deze kosten zijn niet afzonderlijk geraamd. Er is dus bij elk voertuig een overschrijding in de kosten. De totale lasten van €96.900,- voor de voertuigen worden deels gedekt uit beheerplan Groen (zie vorige post) en uit het overgebleven saldo van het product Beheerplan Wegen.

551850 Beheerplan Speeltuinen
Er is ongeveer €14.000,- overgebleven op deze post. Het is elk jaar moeilijk in te schatten hoeveel de kosten zijn van reparaties en onderhoud van de speeltoestellen. Als deze zich voordoen moeten de kosten worden gemaakt in verband met de veiligheid. Het geraamde bedrag is een gemiddelde. Dit jaar is er geld overgebleven.

551000 Gemeentelijke gronden
De opbrengsten van huren en pachten zijn ongeveer €27.000,- hoger dan de raming. Verder is er grond verkocht aan de Eperweg aan een zorgpartij en grond verkocht aan de Zwolseweg aan een particulier. Ook is er tweemaal een vestiging geweest van een zakelijk recht van opstal met een opbrengst van bijna €10.000,-. Tezamen zijn er €22.000,- meer inkomsten ingeboekt dan geraamd.

551050 Erfpachten
Zoals ook op het product Bosbeheer is toegelicht is er een verschuiving geweest van opbrengsten erfpachten naar dit product. Daarom is hier €15.000,- meer verantwoord dan geraamd.

551350 Herstel degeneratieschade en 551351 Reserve herstel degeneratieschade
Er is een bedrag onttrokken aan de reserve ter hoogte van het verschil tussen de baten (inkomsten van derden vanwege de schade die zij veroorzaakt hebben) en de lasten (onkosten die gemaakt zijn op de schade te herstellen) op dit subproduct.

 

Exploitatie begraafplaatsen

551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen en 551950 inkomsten begraafplaatsen en 551901 Reserve begraafplaatsen
De overschrijding van de post personeel van €56.000,- en de onderschrijding van de post Lucrato van €50.300,- en de onderschrijding van de post personeel van derden van €7.270,- moeten in samenhang worden gezien en  compenseren elkaar grotendeels.

De afrekening van de exploitatie begraafplaatsen van 2019 geeft aan dat in totaal de kosten € 61.500,- hoger waren dan waar rekening mee gehouden in de tarieven. (meer kosten tractie €29.100,- en meer overhead €24.400,- en overige verschillen €8.000,-). Deze kosten staan niet allemaal op "onderhoudsplan begraafplaatsen" maar ook op "overhead" en "tractie".

Er zijn 34 meer begrafenissen geweest dan geraamd waardoor er €48.500,- meer is binnengekomen.

In de berekening van afkoopsommen onderhoud graven werd rekening gehouden met 43 afkopingen. In werkelijkheid is er 49 keer afgekocht, waardoor er € 28.500,- meer is ontvangen dan geraamd.

De exploitatie begraafplaatsen eindigt met een klein positief saldo van bijna €5.000,- ten opzichte van de berekening van de tarieven. Er wordt daarom in werkelijkheid bijna € 22.000,- onttrokken aan de reserve in plaats van de €26.760,- .

Reserve begraafplaatsen  
Stand 1-1-2019 €1.094.523
Onttrekking 2019 -/- €21.863
Stand 1-1-2020 €1.072.660

 

Exploitatie riolering

552100 Onderhoudsplan Riolering + 552102 DI-VE-RS ROM + 552200 Huisaansluiting riolering + 552150 inkomsten riolering
Deze kostenplaatsen omvatten de exploitatie van riolering waar de tarieven van rioolheffing op gebaseerd zijn.

Op de kostenplaats 552100 Onderhoudsplan riolering zijn veel budgetten met onderschrijdingen en overschrijdingen, die elkaar deels compenseren.

Ten opzichte van de berekening van de tarieven van 2019 zijn de uitgaven aan kapitaallasten €42.000,- lager uitgevallen. Dat komt omdat er nog veel investeringen open staan om uitgevoerd te worden. Ook de doorberekeningen van van salarissen en overhead is mee gevallen voor een bedrag van €68.000,-. In de tarievenberekening werd er vanuit gegaan dat er bijna € 49.000,- onttrokken zou moeten worden aan de voorziening riolering. Dat had mede te maken met de € 300.000,- verschuiving van lasten voor de burger tussen rioolheffing en de OZB. Door de genoemde meevallers blijft er een bedrag over en kan er € 65.000,- worden toegevoegd aan de voorziening riolering.

Voorziening riolering  
Stand 1-1-2019 €4.484.369
Toevoeging 2019 €65.077
Rechtstreekse onttrekking 2019 -/- €75.429
Stand 1-1-2020 €4.474.017

 

Exploitatie Afvalstoffenheffing

552000 Onderhoudsplan Reiniging + 552001 Reserve Reiniging + 552050 Inkomsten Reiniging
Deze kostenplaatsen betreft de exploitatie van het huishoudelijk afval alwaar de tarievenberekening onder ligt.

Ten opzichte van de tarievenberekening van 2019 zijn de volgende verschillen ontstaan:

Toelichting  
Overhead €27.413
ROVA €26.541
Restafval inzameling €16.128
Doorbelasting kosten €12.241
Vegen van wegen €12.064
Kwijtscheldingen €10.155
Verwijderen zwerfafval €4.530
Externe ondersteuning €512
Totaal voordeel €109.586
   
Vergoedingen plastic -/- €100.715
BTW -/- €54.612
Restafval 240 liter -/- €53.182
Vast aandeel

-/- €11.150

Restafval 140 liter -/- €6.161
Overige kleine verschillen -/- €808
Totaal nadeel -/- €226.628
   
Per saldo nadelig
-/- €117.042

In de exploitatie was per abuis ook het plaatsen van de ondergrondse containers geboekt voor een bedrag van €52.000,-. Aangezien dit investeringskosten zijn, zijn deze kosten overgeboekt naar de investeringen, waar er dan 10 jaar op afgeschreven kan worden.

Bij de tarievenberekening was rekening gehouden dat er een onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing plaats gaat vinden van €187.002,-. Door de nadelen van de exploitatie moet er in werkelijkheid €117.042,- meer onttrokken worden, dus een bedrag van €304.044,-.

Reserve afvalstoffenheffing  
Stand 1-1-2019 €743.538
Onttrekking 2019 -/- €304.044
Stand 1-1-2020 €439.494
Raming onttrekking 2020 (zie tarievenberekening) -/- €226.101
Raming stand 1-1-2021 €213.393

Bosbeheer

Toelichting op product Bosbeheer

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502200 Gebouwen Bosbedrijf 3.208 8.796 0 8.796 10.600 -1.804
555000 Bosbeheer 101.653 99.246 0 99.246 66.216 33.030
555050 Recreatiebeheer 11.880 4.129 0 4.129 4.040 89
Totaal Lasten 116.741 112.171 0 112.171 80.856 31.315
Baten
502200 Gebouwen Bosbedrijf -3.688 -4.475 0 -4.475 -7.795 3.320
555000 Bosbeheer -142.854 -145.990 0 -145.990 -123.858 -22.132
Totaal Baten -146.542 -150.465 0 -150.465 -131.653 -18.812

Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer

Lasten

555000 Bosbeheer
Vanwege de tegenvallende houtopbrengst is bewust minder geld uitgegeven bij het onderhoud van het bos. Verder zijn er BTW- correcties verwerkt waarbij meer BTW teruggevraagd is naar aanleiding van een interne controle van de boekhouding.

Baten

555000 Bosbeheer
Door de enorme overvloed aan hout op de markt zijn de prijzen voor de verkoop van hout flink onderuit gegaan. Dit gaf een nadeel in de exploitatie van ruim €17.000,-. Verder is er een verschuiving van opbrengsten pacht van Bosbeheer naar product 551050 Erfpachten. Per saldo is €22.000,- minder opbrengst gerealiseerd.

BBV-Indicatoren programma (Openbare) ruimte, wonen en ondernemen

 

4. Sociaal maatschappelijk

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Collegeprogramma Samenleving

Informatie en toegankelijkheid sociaal domein

 • Inwoners van 0 tot 100+ kunnen terecht bij één centraal loket en er is één regisseur per gezin.
 • Er wordt integraal besproken wat inwoners zelf, met hulp van hun omgeving of algemene voorzieningen, kunnen. Als dit geen oplossing biedt, wordt samen met de inwoner in beeld gebracht welke ondersteuning nodig is. Huisgenoten, mantelzorgers en onafhankelijk cliëntadviseurs zijn welkom bij dit gesprek.

Wet publieke gezondheid / Volksgezondheid

 • Inwoners kennen de gevaren van het overmatig gebruik van drank, drugs, medicijnen en gamen.
 • Ze herkennen drank-, drugs-, medicijn- en gameverslaving en weten waar ze aan moeten kloppen voor hulp.

Basismobiliteit

 • Inwoners worden op tijd gehaald en gebracht in een passend vervoermiddel door een geschikte bestuurder.
 • Het doelgroepenvervoer is financieel en organisatorisch in control.

Accommodaties (sociaal domein)

 • De identiteit van de dorpen is zichtbaar.
 • In alle vier dorpen is een toekomstbestendige accommodatie waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • Gemeentebreed zijn er mogelijkheden voor het beoefenen en aanschouwen van (lokale en regionale) sport en kunst en cultuur.

Preventie

Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Onderwijs en educatie

Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast vallen ook de volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de Taalpuntdocent.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
563000 Lokaal onderwijsbeleid 118.736 97.767 0 97.767 139.342 -41.575
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid 176.376 205.987 68.200 274.187 206.871 67.316
563150 Volwasseneneducatie 48.880 43.185 0 43.185 31.775 11.410
Totaal Lasten 343.991 346.939 68.200 415.139 377.988 37.151
Baten
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid -190.501 -153.910 -119.268 -273.178 -255.801 -17.377
563150 Volwasseneneducatie -47.265 -43.185 0 -43.185 -46.981 3.796
Totaal Baten -237.766 -197.095 -119.268 -316.363 -302.782 -13.581

Toelichting op de lasten en baten product Onderwijs & Educatie

Lasten

De uitgaven zijn bij het product Onderwijs & Educatie €37.000,- lager dan de raming. De afwijkingen worden hieronder toegelicht.

Niet geraamde bijdrage schoolgymnastiek -/- €49.000
Lagere kapitaallasten lokaal onderwijsbeleid €5.000
Afwijkingen onderwijsachterstandenbeleid/kwalificatieplicht/RMC €72.000
Lagere uitgaven volwasseneneducatie €11.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) -/- €2.000
Totaal €37.000

563000 Lokaal onderwijsbeleid
In 2019 is er een interne overboeking gemaakt voor schoolgymnastiek; de kosten zijn op dit onderdeel verantwoord en de inkomsten zijn geboekt op de sporthallen/gymlokalen. Deze interne boeking van in totaliteit €49.000,- was niet geraamd maar verloopt budgettair neutraal.

De investeringen voor het renoveren van speeltoestellen en de het aanpassen van bouwkundige voorzieningen voor de scholen zijn niet aangewend; hierdoor waren de lasten van de kapitaallasten €5.000,-lager dan begroot.

563050 Overig lokaal onderwijsbeleid
Voor het onderwijsachterstandenbeleid is er €63.000,- minder uitgegeven dan geraamd. De oorzaak hiervan is dat aan deze post een meerjarig uitvoeringsprogramma is gekoppeld; de budgetten en de uitnutting ervan lopen niet synchroon met de boekjaren. Bij de resultaatbestemming zal de raad dan ook voorgesteld worden om dit onbenutte budget naar 2020 over te hevelen (conform landelijk OAB-beleid).  In lijn met het advies van het Ministerie van OCW worden reserves in het OAB-budget van voorgaande jaren binnen de looptijd van de specifieke OAB-uitkering meegenomen naar een volgend begrotingsjaar om fluctuaties in het OAB-budget op te vangen. Dit om aangekondigde beleidsinterventies ten uitvoer te brengen (uitvoeringsprogramma Onderwijskansen 2019-2021).

Kwalificatieplicht onderschrijdt de begroting met €9.000,-. De raad wordt voorgesteld om dit onbenutte budget in 2020 in te zetten voor het treffen van voorbereidingen om het samenwerkingsniveau van de de RMC/VSV-regio op te kunnen schalen.

563150 Volwasseneneducatie
In 2019 is €11.000,- minder uitgegeven aan volwasseneneducatie; de raad wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen zodat deze middelen in 2020 ingezet kunnen worden voor continuering taallessen in Wapenveld. In verband met de switch van de arbeidsmarktregio dienen wij de taallessen in 2020 anders te gaan inrichten. Om een vloeiende overgang te bewerkstelligen en om te voorkomen dat onze inwoners een periode geen taalles ontvangen zijn deze middelen nodig.


Baten
De  inkomsten bij dit product zijn bijna €14.000,-  lager dan de raming. Dit is het gevolg van iets lagere (subsidie) budgetten voor de RMC, kwalificatieplicht en de Volwasseneneducatie dan geraamd.

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421) 17.763 17.499 0 17.499 14.868 2.631
502340 OBS De Horsthoek (F 420) 207.049 0 0 0 0 0
502345 OBS De Horsthoek (F 421) -1.237 24.610 16.000 40.610 43.576 -2.966
502365 OBS J. Ligthart (F 421) 35.722 27.754 0 27.754 35.084 -7.330
502385 OBS De Heemde (F 421) 20.846 4.110 0 4.110 17.784 -13.674
549000 Huisvesting basisonderwijs 217.338 216.305 66.700 283.005 223.026 59.979
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs 0 126.580 0 126.580 126.580 0
549050 De Sprengen 63.727 61.118 0 61.118 89.208 -28.090
549100 De Noordgouw 90.426 99.963 0 99.963 104.027 -4.064
Totaal Lasten 651.634 577.939 82.700 660.639 654.153 6.486
Baten
502340 OBS De Horsthoek (F 420) -27.878 0 0 0 0 0
502345 OBS De Horsthoek (F 421) -2.834 -33.060 0 -33.060 -33.310 250
549000 Huisvesting basisonderwijs -5.824 -41.000 0 -41.000 -5.268 -35.732
549050 De Sprengen 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -36.536 -74.060 0 -74.060 -38.578 -35.482

Toelichting op de lasten en baten product Onderwijshuisvesting

Lasten

In totaliteit is er bij dit product €6.000,- minder uitgegeven dan de raming. Dit verschil is gering, echter, de afwijkingen op de onderliggende onderdelen is relatief fors. Hieronder volgt een toelichting.

Hogere gemeentelijke belastingen -/- €46.000
Niet geraamde kapitaallasten De Heemde -/-€14.000
Geen kosten noodhuisvesting Jenaplanschool €67.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) -/-€1.000
Totaal -/- €6.000

Algemeen
In 2019 is er fors meer (€46.000,-)  betaald aan gemeentelijke belastingen. Deels komt dit door ramingen die moeten bijgesteld omdat deze te laag zijn door herziene waardebepalingen; deels zijn er nog kosten van 2018 in 2019 verantwoord.

502385 OBS De Heemde
De kapitaallasten voor De Heemde zijn niet verwerkt in de begroting; hierdoor is er geen dekking voor deze kosten en overschrijdt deze post met €14.000,-.

549000 Huisvesting basisonderwijs
Bij de najaarsnota 2019 is er €67.000,- beschikbaar gesteld voor noodhuisvesting bij de Jenaplanschool. In 2019 is er nog geen aanspraak gemaakt op dit budget omdat dit project vertraging heeft opgelopen. De raad zal daarom worden voorgesteld om dit bedrag naar 2020 over te hevelen zodat in dat jaar de noodhuisvesting kan worden gerealiseerd.


Baten

De lagere opbrengst van €35.000,- is het gevolg van een te hoge raming voor de te ontvangen bijdrage voor buitenonderhoud van de scholen. Voor de begroting 2020 e.v. is dit gecorrigeerd.

 

 

Kunst, cultuur en media

Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, Cultuurplein, cultuureducatie,  muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
565000 Bibliotheekwerk 270.255 270.255 0 270.255 270.255 0
565100 Kunst & Cultuur 236.698 243.219 5.000 248.219 249.077 -858
565150 Theater & Muziek 26.000 26.900 0 26.900 27.225 -325
565200 Lokale radio 5.100 9.114 0 9.114 8.946 168
565300 Monumentenzorg 68.920 78.429 15.162 93.591 48.905 44.686
Totaal Lasten 606.973 627.917 20.162 648.079 604.408 43.671
Baten
565100 Kunst & Cultuur 1.500 0 0 0 0 0
565300 Monumentenzorg -1.273 -2.500 0 -2.500 -29.649 27.149
Totaal Baten 227 -2.500 0 -2.500 -29.649 27.149

Toelichting op de lasten en baten product Kunst, cultuur en media

Lasten

Bij het product Kunst, cultuur en media is er €44.000,- minder uitgegeven dan was geraamd. Hieronder is deze afwijking toegelicht.

Lagere uitgaven (provinciale) subsidies €45.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) -/- €1.000
Totaal €44.000

565300 Monumentenzorg
Bij het onderdeel Monumentenzorg is €45.000,- minder uitgegeven dan de raming. Dit komt doordat de (provinciale) subsidies voor gemeentelijke monumenten maar voor een heel klein deel zijn besteed. Voor drie monumenten is een aanvraag ontvangen voor 2019. Twee subsidieaanvragen zijn toegekend; de derde aanvraag is afgewezen, tegen deze afwijzing kan nog bezwaar worden ingediend. De raad wordt daarom voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2020; ook omdat de subsidieverleningsbeschikking is gewijzigd en de uitvoering in een later jaar mag plaatsvinden.

 

Baten

De ontvangst bij dit onderdeel is €27.000,- hoger dan de raming. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen.

Niet ontvangen legesinkomsten archeologie -/- €3.000
Ontvangen provinciale subsidie t.b.v. gemeentelijke monumenten €29.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht)  €1.000
Totaal €27.000

565300 Monumentenzorg
De afwijking bij de baten is het gevolg van een ontvangen subsidie van de provincie  over de jaren 2018 en 2019 voor de gemeentelijke monumenten van €29.000,-. De raad wordt voorgesteld om dit subsidiebedrag naar 2020 over te hevelen; dit in verband met mogelijke verrekening/terugbetaling van niet aangewende subsidiegelden in de toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport

Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
567150 Sportbeleid 144.506 125.287 18.070 143.357 107.271 36.086
567250 Zwembad 175.868 178.400 0 178.400 173.373 5.027
Totaal Lasten 320.374 303.687 18.070 321.757 280.644 41.113
Baten
567150 Sportbeleid -10.947 -16.500 -87.000 -103.500 -92.514 -10.986
567151 Reserve Sportbeleid -25.000 0 0 0 0 0
567251 Reserve zwembad -2.953 -4.953 0 -4.953 -2.953 -2.000
Totaal Baten -38.900 -21.453 -87.000 -108.453 -95.467 -12.986

Toelichting op de lasten en baten product Sport

Lasten

Voor sportbeleid is €41.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil bestaat uit de volgende afwijkingen.

Lagere bijstelling t.b.v. SPUK-uitkering €18.000
Lagere uitgaven combinatiefunctionaris sport €10.000
Geringere subsidieverstrekking aan  sportverenigingen €6.000
Lagere kosten zwembad €5.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht)  €2.000
Totaal €41.000

567150 Sportbeleid
Bij de najaarsnota 2019 is een bedrag van €87.000,- zowel aan de lasten- als aan de batenkant bijgeraamd voor kostenverhogende BTW die vervolgens weer als 'SPUK-uitkering' door het ministerie van VWS zou worden uitbetaald. De uitkering van VWS is ontvangen alleen de kosten blijken in werkelijkheid door deze regeling minder te stijgen dan verwacht; dit resulteert in een voordeel van €18.000,- bij dit onderdeel.

Bij het opstellen van de begroting 2019 was rekening gehouden met de kosten van een combinatiefunctionaris sport (sportcoach) voor een volledig jaar. Deze functionaris is echter pas in maart begonnen; hierdoor is er €10.000,- van het budget overgehouden.

In 2019 zijn er minder incidentele subsidieaanvragen geweest; hierdoor is er €6.000,- van dit budget niet uitgegeven.

567250 Zwembad
De  exploitatiebijdrage voor het zwembad was €3.000,- te hoog begroot; tevens waren de kapitaallasten €2.000,- lager; deze laatste kosten worden gedekt uit de reserve (zie de toelichting hieronder bij de baten).

Baten
De opbrengsten blijven bij dit product  €13.000,- achter bij de raming; dit komt door een bijgestelde SPUK-uitkering van €8.000,-; iets lagere inkomsten van de sportcoach (€3.000,-; geen volledig jaar; zie ook de toelichting bij de lasten)  en een geringere onttrekking aan de reserve zwembad (€2.000,-).

Accommodaties SMV

Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502390 De Heerd 285.227 363.441 50.430 413.871 422.283 -8.412
502395 De Rhijnsberg 460.655 388.889 0 388.889 431.602 -42.713
502440 Sportzaal Wapenveld 69.018 74.580 35.000 109.580 112.972 -3.392
502450 Binnensportacc2017 1.204 0 0 0 5.798 -5.798
502460 Sporthal Faberhal 161.032 197.467 5.000 202.467 201.958 509
502462 Kantine Faberhal 54.490 15.000 0 15.000 22.267 -7.267
502480 Dorpsacc.De Noord 48.963 66.365 0 66.365 63.422 2.943
502590 Hof van Cramer, Wapenveld 25.338 20.049 60.000 80.049 84.043 -3.994
549250 Binnensportaccommodaties 4.280 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.110.207 1.125.791 150.430 1.276.221 1.344.345 -68.124
Baten
502390 De Heerd -157.908 -170.830 0 -170.830 -164.420 -6.410
502395 De Rhijnsberg -328.089 -335.530 0 -335.530 -328.698 -6.832
502440 Sportzaal Wapenveld -26.056 -5.467 -13.305 -18.772 -34.880 16.108
502450 Binnensportacc2017 0 -74.820 74.820 0 0 0
502460 Sporthal Faberhal -61.662 0 -49.419 -49.419 -78.399 28.980
502462 Kantine Faberhal -15.751 0 0 0 -11.949 11.949
502480 Dorpsacc.De Noord -14.155 0 -13.336 -13.336 -14.877 1.541
502590 Hof van Cramer, Wapenveld -12.333 -12.071 0 -12.071 -12.592 521
502591 Reserve Hof van Cramer, Wapenveld 0 0 -60.000 -60.000 -63.294 3.294
Totaal Baten -615.954 -598.718 -61.240 -659.958 -709.110 49.152

Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties SMV

Lasten

Bij het product Accommodaties SMV is €68.000,- meer uitgegeven dan geraamd. Hieronder zijn de grootste afwijkingen toegelicht.

Hogere uitgaven De Heerd €8.000
Hogere uitgaven De Rhijnsberg €43.000
Hogere uitgaven kantine Faberhal €7.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €10.000
Totaal €68.000

502390 De Heerd
De kapitaallasten wijken met €10.000,- af van de raming. Dit komt omdat er bij de begroting rekening was gehouden met een groter voordeel als gevolg van de ingeboekte restwaarde. Daarnaast is het rentepercentage voor zowel lineaire als annuïtaire investeringen aangepast omdat er anders als gevolg van de dalende rentekosten,  teveel rente naar de producten wordt doorberekend. Voor de grotere investeringen die annuïtair worden afgeschreven is dit nadelig. 

502395 De Rhijnsberg
De Rhijnsberg heeft ook hogere kapitaallasten als gevolg van bovengenoemde oorzaken (€16.000,-). Het budget voor algemeen onderhoud aan het pand is met €13.000,- overschreden; vooral het onderhoud aan de WTB-installatie heeft meer geld gekost dan verwacht. Tenslotte waren de energiekosten €8.000,- hoger en is er €6.000,- meer aan gebruikerslasten betaald.

502462 Kantine Faberhal
De kantine van de Faberhal is in 2019 door vrijwilligers van de sportverenigingen (zaalvoetbal/badminton/volleybal) gerund. De overschrijding van €7.000,- is het gevolg van niet geraamde inkopen. Hiertegenover staan de niet geraamde ontvangsten uit kantineverkopen van €12.000,-.

 

Baten

De inkomsten zijn bij dit product €46.000,- hoger dan de raming. Dit is bijna volledig toe te schrijven aan de interne overboeking die is gemaakt voor schoolgymnastiek. Deze inkomsten, in totaal €49.000,- worden op dit product geboekt. De lasten worden bij het product Onderwijs & Educatie geboekt en veroorzaken daar een overschrijding omdat deze interne overboeking iet was geraamd.

Informatie en toegang sociaal domein

Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke cliëntondersteuning en kosten voor ICT.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
502592 project 0-100 jaar 0 0 0 0 0 0
571005 Informatie & Toegang 322.553 414.422 0 414.422 408.451 5.971
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa 29.357 48.672 0 48.672 21.859 26.813
571105 ICT 5.579 35.990 0 35.990 17.503 18.487
Totaal Lasten 357.489 499.084 0 499.084 447.814 51.270
Baten
502592 project 0-100 jaar 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 0
Totaal Baten 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 0

Toelichting op de lasten en baten product Informatie en toegang sociaal domein

Lasten

Bij dit onderdeel is er €51.000,- minder uitgegeven dan de raming. Hieronder zijn de belangrijkste afwijkingen toegelicht.

Lagere doorbelasting salarissen €6.000
Lagere kosten onafhankelijke cliëntondersteuning €10.000
Lagere kosten ICT/overige uitvoeringskosten €35.000
Totaal €51.000

571005 Informatie & Toegang
De afdeling SMV heeft in 2019 minder aan salariskosten uitgegeven dan geraamd; hierdoor is de doorbelasting naar de producten lager. Bij andere afdelingen zijn weer iets meer salariskosten gemaakt maar in totaliteit is de loonsom niet overschreden in 2019; er is naast het volledig realiseren van de taakstelling van €300.000,-, een gering bedrag overgehouden.

571055 Onafhankelijke cliëntondersteuning
Evenals in 2018 is er minder inzet nodig geweest voor onafhankelijke cliëntondersteuning (€10.000,-). Veel vragen worden afgehandeld via de website Zorgvraagheerde.nl en/of worden de problemen door de inwoners op een andere manier oplost.

571105 ICT
Bij de overdracht van de nieuwe taken van het sociaal domein naar de gemeenten zijn er initiële budgetten geraamd voor 'uitvoering sociaal domein' en voor 'ICT'. Inmiddels is het sociaal domein volledig geïntegreerd in de reguliere bedrijfsprocessen en worden deze budgetten nog maar gedeeltelijk benut; in 2019 is hiervan €35.000,- overgehouden. Voor de begroting 2021 e.v. vindt er een herijking van deze budgetten plaats.

 

Jeugdhulp individuele voorziening

Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorziening

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
573005 Jeugdhulp PGB 174.434 150.000 0 150.000 130.000 20.000
573055 Jeugdhulp in natura 4.038.159 4.074.898 0 4.074.898 4.670.321 -595.423
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 90.386 119.330 13.936 133.266 74.772 58.494
Totaal Lasten 4.302.979 4.344.228 13.936 4.358.164 4.875.092 -516.928
Baten
573055 Jeugdhulp in natura -86.824 0 0 0 0 0
Totaal Baten -86.824 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp individuele voorzieningen

Lasten

Voor de individuele jeugdhulp is er €517.000,- meer uitgegeven dan was geraamd. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

Lagere uitgaven Jeugdhulp PGB €20.000
Hogere kosten Jeugdhulp zorg in natura (ZIN) -/- €595.000
Lagere uitgaven veilig thuis/spoedeisende zorg €12.000
Minder uitgegeven transformatiebudget -/- €46.000
Totaal -/- €517.000

573005 Jeugdhulp PGB
De onderschrijding van €20.000,- komt doordat het beleid van de gemeente Heerde er op gericht is is om te sturen op zo min mogelijk PGB's. Als een PGB-indicatie is afgelopen dan wordt er geprobeerd om dezelfde PGB voor minder uren in te zetten of om jeugdhulp naar ZIN (zorg in natura) om te zetten. Met name de laatste maatregel gebeurd vaak.

573055 Jeugdhulp in natura
Deze afwijking in kosten van €595.000,- kan worden verklaard door verschillende redenen, die allen bij elkaar opgeteld dit tekort veroorzaken:

 • Het product Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is dit jaar vaker ingezet dan normaal. In 2019 is er vaker gebruik gemaakt van de Jeugdbeschermingstafel. Dit mondt meestal uit in een Jeugdbeschermingsmaatregel (voogdij of reclassering). Verklaringen van deze toename zijn het toegenomen aantal vechtscheidingen, complexe gezinssituaties en uithuisplaatsingen. Ook zorgen de Gezinshuizen in onze gemeente voor een aanzuigende werking van plaatsing van voogdijkinderen uit andere gemeenten.
 • In sommige gevallen is er duurdere zorg ingezet omdat lichte zorg niet altijd toegankelijk is en er wachtlijsten ontstaan. Om toch de juiste kwaliteit van zorg te leveren moet er soms afgeweken worden van lichte passende zorg naar zwaardere zorg.
 • Verder heeft de gemeente Heerde het afgelopen jaar meermaals te maken gehad met zorginstellingen die omvallen in verband met kwaliteitsissues. Om de continuïteit van zorg voor die kinderen te kunnen waarborgen, moet er soms ook naar duurdere partijen worden uitgeweken.

573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
In 2018 is er besluitvorming geweest in de regio om dit budget fors op te hogen voor 2019. Dit heeft te maken met de investering die is gedaan voor de verbetering van de meldcode en een nieuwe wettelijke taak die daar is neergelegd. Deels wordt dit budget uit regionale gelden betaald, maar die zijn niet toereikend. Daarom moet elke gemeente naar rato van inwoners bijbetalen. De lagere uitgaven in 2019 van €12.000,- waarschijnlijk te maken met de verdeelsleutel die mogelijk iets gunstiger heeft uitgepakt. Ook is er een prijsindexatie toegepast die nog wel uit het regionale budget betaald heeft kunnen worden.

In 2019 is er gestart met de pilot ouderbetrokkenheid in Wapenveld. Dat is dit jaar voor 8 uur per week geweest. Doordat de pilot aanvankelijk klein is gehouden, zijn de kosten ook laag gebleven. Het is de bedoeling om in 2020 deze pilot te intensiveren naar de kern van Heerde. Daarnaast willen we de pilot 'Kansen in de Klas' prolongeren. De raad zal daarom worden voorgesteld om het resterende budget van €46.000,- bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2020. 

Jeugdhulp overige voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
575000 Jeugdzorg (overig) 80.983 99.516 0 99.516 98.082 1.434
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten 430.057 571.358 0 571.358 548.414 22.944
575200 Preventie 16.550 23.940 0 23.940 9.765 14.175
575250 Jeugdgezondheidszorg 414.994 415.669 35.382 451.051 465.790 -14.739
575300 Voorschoolse voorziening 53.183 74.554 35.000 109.554 117.401 -7.847
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk 12.768 14.298 0 14.298 14.092 206
575400 Overige voorziening 100.684 101.039 0 101.039 100.651 388
575450 Buitenschoolse voorzieningen 8.550 5.100 0 5.100 3.375 1.725
575500 Kosten CJG 287.719 276.364 13.000 289.364 226.444 62.920
Totaal Lasten 1.405.488 1.581.838 83.382 1.665.220 1.584.014 81.206
Baten
575300 Voorschoolse voorziening -717 0 0 0 -1.614 1.614
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk -51.200 -41.650 41.650 0 0 0
575500 Kosten CJG -4.896 0 0 0 -18.762 18.762
Totaal Baten -56.813 -41.650 41.650 0 -20.376 20.376

Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp overige voorziening

Lasten

Bij het product Jeugdhulp overige voorzieningen is €81.000,- minder uitgegeven dan geraamd. De belangrijkste verschillen zijn hieronder weergegeven.

Lagere uitgaven ambulante medewerkers / gezinscoaches €23.000
Lagere uitgaven genotmiddelenpreventie €14.000
Hogere kosten jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar -/- €15.000
Lagere uitgaven zorgregio Midden-IJssel Oost-Veluwe €38.000
Geringere kosten centrum Jeugd en Gezin €15.000
Overige afwijkingen (geen toelichting) €6.000
Totaal €81.000

575005 Jeugdhulp uitvoeringskosten
Aan ambulante medewerkers / gezinscoaches is in 2019 €23.000,-minder uitgegeven. Dit komt omdat de gezinscoaches een deel van het jaar minder zijn ingezet als gevolg van het vertrek van één van de medewerkers en de (latere) invulling van de hierdoor ontstane vacature.

575200 Preventie
De scholen hebben minder beroep gedaan op de inzet van Tactus qua voorlichting. Hierdoor is er 14.000,- minder uitgegeven aan genotmiddelenpreventie.

575250 Jeugdgezondheidszorg
De oorzaak van de meerkosten van €15.000,- bij Jeugdgezondheidszorg is dat er meer consulten zijn geweest dan aanvankelijk was verwacht. Bij de voorjaarsnota is de raming naar boven bijgesteld,  maar deze verhoging is niet voldoende geweest.

575500 Kosten CJG
De kosten voor de zorgregio Midden IJssel Oost-Veluwe waren voor 2019 38.000,- lager dan geraamd.  Het grootste deel van deze kosten, €53.000,-,  had betrekking op de Jeugdzorg, het restant betrof de Wmo. Verder zijn er geen (extra) kosten meer gemaakt voor de accountmanagers. Gelet op de feit dat de zorgregio nog continu in ontwikkeling is, is het ramen van deze post lastig. Voor het komende begrotingsjaar zal op basis van de recentste inzichten deze post indien nodig worden bijgesteld.

De kosten voor het CJG zijn €15.000,- lager dan de raming; dit komt doordat er minder scholing is geweest dan gepland. Daarnaast zijn er, rekening houdend met de geplande verhuizing, minder middelen aangeschaft.

Participatie en werk

Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
577050 WSW 2.300.887 2.166.690 41.361 2.208.051 2.194.557 13.494
577105 Werkzoekenden dienstverlening 338.123 438.431 -54.888 383.543 306.069 77.474
577150 Werkgeversdienstverlening 108.442 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 2.747.451 2.605.121 -13.527 2.591.594 2.500.626 90.968
Baten
577101 Reserve Pilot Participatievoorziening -33.000 0 0 0 0 0
Totaal Baten -33.000 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk

Lasten

Voor het product Participatie & Werk is €91.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder is aangegeven waardoor deze afwijking is ontstaan.

Lagere uitvoeringskosten WSW €10.000
Lagere kosten Werkzoekendendienstverlening €45.000
Niet gerealiseerde taakstelling beschut werk €30.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €6.000
Totaal €91.000

577050 WSW
De uitvoeringskosten voor de WSW zijn in werkelijkheid €10.000,- lager dan de raming. Als gevolg van de teruglopende WSW-doelgroep worden de uitvoeringskosten ook minder. Voor de begroting 2021 e.v. wordt een deel van dit budget naar Werkzoekendendienstverlening overgeheveld.

577105 Werkzoekendendienstverlening
In 2019 is op deze post €45.000,- geld overgehouden omdat er is ingezet op het opstarten van een 'Werkclub Statushouders'. Deze werkclub bestaat uit een consulent werkzoekendendienstverlening statushouders en een matcher (werkgeversdienstverlener) specifiek voor statushouders. Daarnaast zal er een sleutelfiguur in de vorm ven een buurtcoach ingezet worden voor statushouders. Dit is een ervaringsdeskundige die statushouders kan bijstaan in de ervaringen in de Nederlandse maatschappij, kan optreden als tolk, ambassadeur, vertrouwenspersoon etc. De raad zal worden voorgesteld om dit resterende budget naar 2020 over te hevelen zodat bovenstaande werkwijze kan worden opgestart.

Voor beschut werk is €30.000,- minder uitgegeven vanwege de niet gerealiseerde taakstelling die door het rijk was opgelegd.

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
579000 Bijstandverlening 357.221 357.353 0 357.353 334.253 23.100
579050 Levensonderhoud 2.788.387 2.493.200 84.358 2.577.558 2.508.145 69.413
579100 Bijstandverlening zelfstandigen 48.353 81.040 0 81.040 27.817 53.223
579200 Inkomensondersteuningsbeleid 241.475 313.876 0 313.876 309.354 4.522
579250 Schulddienstverlening 35.211 78.261 -20.000 58.261 46.933 11.328
579300 Minimabeleid 95.426 150.424 63.655 214.079 155.293 58.786
579400 Kwijtscheldingen 40.644 30.000 10.000 40.000 19.845 20.155
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand 300.171 358.400 -25.000 333.400 309.849 23.551
Totaal Lasten 3.906.888 3.862.554 113.013 3.975.567 3.711.488 264.079
Baten
579050 Levensonderhoud -2.645.030 -2.425.827 -207.498 -2.633.325 -2.652.097 18.772
579100 Bijstandverlening zelfstandigen -22.929 -43.478 0 -43.478 -5.603 -37.875
579300 Minimabeleid -66.142 0 0 0 -996 996
579305 Minimabeleid deelfonds 0 -55.212 0 -55.212 -55.045 -167
579400 Kwijtscheldingen -977 0 0 0 0 0
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand -39.230 -3.080 0 -3.080 -19.819 16.739
Totaal Baten -2.774.309 -2.527.597 -207.498 -2.735.095 -2.733.561 -1.534

Toelichting op de lasten en baten product Inkomen

Lasten
Bij het product Inkomen is in 2019 €264.000,- minder uitgegeven dan was geraamd. Hieronder is toegelicht wat de reden is van deze afwijkingen.

Lagere kosten uitkeringsadministratie Oldebroek/sociale recherche €12.000
Minder uitgaven abonnementen/aankoop boeken €8.000
Lager aantal uitkeringsgerechtigden €123.000
Geen kosten bewindvoering €11.000
Minimabeleid €59.000
Kwijtscheldingen/Bijzondere bijstand €44.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) €7.000
Totaal €264.000

579000 Bijstandsverlening
Bij de uitkeringsadministratie in Oldebroek zijn vorig jaar externe medewerkers vervangen door (goedkoper) intern personeel; dit is de voornaamste reden van de besparing van €9.000,- op de uitkeringsadministratie. Daarnaast is er €3.000,- minder aan de sociale recherche uitgegeven.

Door de verdergaande digitalisering en de check die jaarlijks plaatsvindt op nut en noodzaak van abonnementen/aankoop boeken is hiervoor fors minder uitgegeven.

579050 Levensonderhoud / 579100 Bijstandsverlening zelfstandigen
Op deze posten worden de kosten geboekt die betrekking hebben op de bijstandsuitkeringen (WWB, IOAW, IOAZ en BBZ); tegenover deze kosten staat het BUIG-budget. In totaliteit is er €123.000,- minder aan deze uitkeringen uitgegeven; dit komt doordat het aantal uitkeringsgerechtigden in werkelijkheid lager (162) was dan waarmee rekening was gehouden (174). De uitstroom naar (betaalde) banen  was als gevolg van het goede economische tij hoger dan verwacht.

579250 Schulddienstverlening
Voor 2019 is er geen behoefte geweest aan bewindvoering; hierdoor is het totale budget van €11.000,- niet uitgegeven.

579300 Minimabeleid
Deze post laat een overschot zien van €59.000,- . Bij de bestrijding van armoede en kinderen is fors ingezet op het Jeugdfonds sport en cultuur, ouderbetrokkenheid, het reguliere Kindpakket en een Winterpakket. Hiervan resteert nog een bedrag van €22.000,- waarvan aan de raad wordt gevraagd om  €8.000,- naar 2020 over te hevelen. Bij het tegengaan van armoede en schulden is €10.000,-  overgehouden; ook hiervan wordt gevraagd om dit budget naar 2020 over te hevelen. Daarnaast is er een plan van aanpak armoedebestrijding en schulddienstverlening ontwikkeld die in 2020 verder wordt uitgerold. In beide gevallen ontbrak hiervoor de ambtelijke capaciteit. Bij de najaarsnota 2019 is €22.000,- bijgeraamd voor de verhoging van het taalniveau bij statushouders. De besteding van dit budget kon in 2019 niet meer plaatsvinden; vandaar dat ook hiervoor toestemming aan de raad wordt gevraagd om dit budget over te hevelen naar 2020. Tenslotte zijn er minder activiteitenbijdragen aangevraagd dan begroot. Dit levert een voordeel op van €5.000,-.

579450 Kwijtscheldingen/Bijzondere bijstand
De goed draaiende economie heeft er ook voor gezorgd dat er minder geld is uitgegeven aan kwijtscheldingen (€20.000,-) en aan bijzondere bijstand (€24.000,-).

Baten

De inkomsten zijn bij dit product €2.000,- lager dan geraamd. De geringere ontvangst voor de bijstandsverlening zelfstandigen is vrijwel volledig gecompenseerd door afgeloste leenbijstand en kapitaalverstrekkingen.

Wmo maatwerkvoorzieningen

Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis 527.496 648.100 55.000 703.100 687.053 16.047
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG 776.262 1.317.153 -85.000 1.232.153 1.106.914 125.239
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG 29.339 47.750 -9.000 38.750 14.937 23.813
581201 Reserve opvang, besch. wonen 0 0 196.583 196.583 196.583 0
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo 20.429 22.877 110.000 132.877 22.548 110.329
581255 Doventolk 1.086 0 0 0 0 0
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v 383.246 424.016 30.300 454.316 566.484 -112.168
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w 307.395 110.910 143.000 253.910 192.893 61.017
Totaal Lasten 2.045.253 2.570.806 440.883 3.011.689 2.787.413 224.276
Baten
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo 0 0 -256.583 -256.583 -261.083 4.500
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v -7.968 -1.120 0 -1.120 -16.976 15.856
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand -55.166 -20.000 0 -20.000 -40.556 20.556
Totaal Baten -63.134 -21.120 -256.583 -277.703 -318.615 40.912

Toelichting op de lasten en baten product Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten

Bij het product Wmo maatwerkvoorzieningen is in 2019  €224.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder is toegelicht waarom er op de genoemde onderdelen minder geld is uitgegeven.

 

Lagere Wmo-uitvoeringskosten €16.000
Lagere uitgaven Wmo zorg in natura €125.000
Lagere uitgaven Wmo PGB €24.000
Geen uitnutting budget Opvang en beschermd wonen €110.000
Hogere uitgaven vervoersvoorzieningen -/- €100.000
Lagere uitgaven woonvoorzieningen €61.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht)
-/- €12.000
Totaal €224.000

581005 Wmo-uitvoeringskosten
De afdeling SMV heeft in 2019 minder aan salariskosten uitgegeven dan geraamd; hierdoor is de doorbelasting naar de producten lager; voor dit product is dit een bedrag van ruim €7.000,-. De resterende onderschrijding van €9.000,- komt door geringere regionale uitvoeringskosten en advieskosten voor de Wmo.

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN
De kosten voor zorg in natura zijn nagenoeg gelijk aan de raming voor 2019. Hierbij is al rekening gehouden met nog te verwachten uitgaven door achterblijvende facturatie van de laatste periodes van 2019. Het voordeel van €125.000,- bij dit onderdeel wordt bijna volledig veroorzaakt door een te hoog geraamde balanspost uit 2018. Wel is er een stijging in de uitgaven te zien tussen 2018 en 2019. Dit heeft te maken met een combinatie van uitstroom vanuit de AVR en beschermd wonen en een stijging in verband met de vergrijzing en tariefsverhogingen binnen het regionale inkoopcontract. Mogelijk kan hierbij ook de invoering van het abonnementstarief een rol hebben gespeeld.

581155 Maatwerkvoorzieningen PGB
De uitgaven voor de PGB zijn €24.000,- lager dan de raming. Dit komt doordat de regionale inkoop is geregeld via een open raamcontract, waarbij nieuwe aanbieders eenvoudig kunnen toetreden en een PGB-constructie vaak niet meer noodzakelijk is. PGB-aanbieders moeten daarnaast aan dezelfde kwalitatieve eisen voldoen als aanbieders die voor het regionale raamcontract zijn ingeschreven.

581205 Opvang en beschermd wonen Wmo
Bij de najaarsnota 2019 is €257.000,- bijgeraamd voor het overschot van de rijksvergoeding voor beschermd wonen; dit geld is terugontvangen van de centrumgemeente Apeldoorn.  Van dit bedrag is €147.000,- toegevoegd aan de reserve sociaal domein; €110.000,- is naar de exploitatie overgeheveld. In 2019 is dit budget niet uitgegeven; de raad wordt voorgesteld om dit budget naar 2020 over te hevelen zodat hiervoor de kosten voor de pilot inloop GGZ en een algemene voorziening voor jong volwassenen met LVB/GGZ problematiek kan worden opgestart.

581750 Rolstoel- en vervoersvoorzieningen
De uitgaven voor rolstoelen en vervoervoorzieningen overschrijden met €100.000,- de begroting; deze overschrijding heeft voor ongeveer de helft te maken met de nieuwe inkoop van hulpmiddelen. Deze nieuwe inkoop is gedaan tegen een reëel tarief waardoor de uitgaven voor aanschaf alsook onderhoud en reparatie, zijn toegenomen. We zien, naast de reguliere stijging, geen stijging in het aantal aanvragen voor vervoersvoorzieningen i.v.m. het invoeren van het abonnementstarief. De resterende overschrijding is het gevolg van het sterk aantal toegenomen vervoersbewegingen in het vraagafhankelijk  vervoer (regiotaxi).

581800 Woonvoorzieningen
De uitgaven voor woonvoorzieningen zijn lager als de oorspronkelijk begrote uitgaven. Naar aanleiding van de voorjaarsnota zijn de verwachte uitgaven 2019 bijgeraamd naar €253.000,- (oorspronkelijke uitgaven van €103.000,- en verwachte uitgaven van €150.000,- (drie woningaanpassingen). In werkelijkheid zijn de verwachte uitgaven voor de woningaanpassingen lager dan verwacht. Mede door inzet van externe adviseurs (ombuigingsvoorstel) zijn de kosten voor woningaanpassingen €61.000,- lager.

 

Baten

De inkomsten zijn bij dit product €41.000,- hoger dan de raming. Hiervoor zijn drie oorzaken aan te wijzen die hieronder zijn toegelicht.

Overheveling regionaal budget Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen €5.000
Hogere ontvangst leges invalidenkaart / verkoop hulpmiddelen €16.000
Hogere eigen bijdragen Wmo €20.000
Totaal €41.000

581205 Opvang en beschermd wonen Wmo
In 2019 is €5.000,- ontvangen vanuit het regionale  budget voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Dit geld moet worden ingezet voor de implementatie van een nieuw verdeelmodel. Deze bijdrage was niet voorzien/geraamd.

581750 Rolstoel- en vervoersvoorzieningen
De hogere ontvangst van €16.000,- komt door een grotere afname voor invalidenparkeerkaarten en een niet geraamde verkoopopbrengst van afgeschreven rolstoelen/scootmobielen.

581950 Eigen bijdragen Wmo
Door de overgang van algemene voorzieningen naar maatwerkvoorzieningen (waarvoor een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht) zijn deze inkomsten verdubbeld; hiervoor is €20.000,- meer ontvangen.

Wmo algemene voorzieningen

Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
585000 Volwassenenwerk 231.442 175.619 0 175.619 176.453 -834
585050 Maatschappelijk werk 174.637 6.881 0 6.881 6.867 14
585100 Volksgezondheid 124.876 148.600 0 148.600 147.727 873
585150 Vreemdelingen inburgering 27.981 47.400 -6.880 40.520 20.173 20.347
585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin 926.700 903.393 0 903.393 842.086 61.307
585250 Basismobiliteit 774.160 544.336 266.230 810.566 687.377 123.189
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar 1.166.018 1.491.959 0 1.491.959 1.387.982 103.977
585350 Vrijwilligers 73.528 88.827 0 88.827 76.958 11.869
585400 Mantelzorg 88.728 88.672 0 88.672 94.281 -5.609
Totaal Lasten 3.588.069 3.495.687 259.350 3.755.037 3.439.903 315.134
Baten
585000 Volwassenenwerk -49.820 0 0 0 895 -895
585150 Vreemdelingen inburgering 0 -47.400 23.700 -23.700 -23.700 0
585250 Basismobiliteit -29.883 -15.360 15.360 0 -12.838 12.838
Totaal Baten -79.703 -62.760 39.060 -23.700 -35.644 11.944

Toelichting op de lasten en baten product Wmo algemene voorzieningen

Lasten

Bij het product Wmo algemene voorzieningen is €315.000,- minder uitgegeven dan de raming. De verklaringen voor deze onderschrijding zijn in onderstaande tekst opgenomen.

Lagere kosten inburgering vreemdelingen €20.000
Lagere kosten regieondersteuning (AVR) €34.000
Gedeeltelijke inzet van het transformatiebudget €27.000
Lagere uitgaven PlusOV met name door verevening van 2018 €123.000
Lagere uitgaven algemene voorziening schoon en leefbaar huis €104.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht)  €7.000
Totaal €315.000

585150 Vreemdelingen inburgering
De onderschrijding op dit subproduct komt doordat er begroot wordt op basis van een aanname van het aantal mensen dat gehuisvest kan worden.  Als gevolg van de huisvestingsproblematiek is dit aantal niet gehaald en is er €20.000,- minder op deze post uitgegeven.

585200 Algemene voorzieningen regieondersteuning
In 2019 zijn de uitgaven voor de AVR met €34.000,- teruggebracht. Dit komt door de uitstroom naar maatwerk en naar de Wet langdurige zorg en door het inzetten van een hoogwaardige intake door bij de instroom.

Van het transformatiebudget is €27.000,- overgehouden. Als gevolg van de werkdruk is het niet gelukt om alle  nieuwe zaken op te pakken; hierdoor is dit budget maar deels besteed.

585250 Basismobiliteit
De kosten voor basismobiliteit blijven, ondanks een hoger aantal vervoersbewegingen dan waar rekening mee was gehouden, binnen de begroting. Het exploitatievoordeel van €123.000,- wat is behaald komt grotendeels doordat er nog een vereveningsbijdrage over 2018 is ontvangen van €92.000,-. Deze bijdrage is het gevolg van een gewijzigde kostentoerekeningssystematiek die voordelig heeft uitgepakt voor de gemeente Heerde. Verder zijn de kosten voor de dagbesteding iets hoger dan geraamd. PlusOV heeft de organisatie inmiddels in control, dit blijkt ook uit de jaarstukken over 2019, deze zijn afgesloten met een voordelig exploitatieresultaat.

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar huis
Voor de ondersteuning in de huishouding is in 2019 €104.000,- minder uitgegeven. Dit komt omdat bij de begroting rekening was gehouden dat de nieuwe CAO voor de huishoudelijke hulp aan het begin van het jaar zou ingaan; dit was in werkelijkheid halverwege het jaar. Daarnaast was de werkelijke salarisverhoging minder hoog dan was geraamd.

 

Baten

585250 Basismobiliteit
De extra inkomsten bij dit product van €12.000,- komen voor het overgrote deel van ontvangen reizigersbijdragen; deze waren niet geraamd. 

BBV-indicatoren programma Sociaal maatschappelijk

 

 

 

 

Overzicht overhead

Wat heeft het gekost?

Toelichting op product Overhead

In 2017 zijn nieuwe BBV-voorschriften ingevoerd. Hierin is de verplichting opgenomen om de overheadkosten van de ambtelijke organisatie apart inzichtelijk te maken.

Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Concreet zijn dit de kosten van huisvesting, verzekeringen, facilitaire zaken, ICT en alle salariskosten en overige personeelskosten van het ondersteunende personeel. Een overzicht van de overheadkosten van de gemeente Heerde (zowel raming als realisatie voor 2019) met de berekening van het overheadpercentage is hieronder samengevat weergegeven.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de grootste verschillen zich voordoen bij 'Facilitaire zaken', 'salariskosten overheadpersoneel', 'overige personeelskosten' en 'salariskosten direct personeel'. Deze verschillen worden hieronder toegelicht.

Facilitaire zaken (voordeel € 42.000,-)
Bij dit onderdeel is op meerdere posten minder uitgegeven dan de raming. de verzekeringskosten zijn €13.000,- lager doordat de computerverzekering is overgeheveld naar automatisering. Verder zijn de kosten voor de WA-verzekering lager dan geraamd. Voor printers, kopieerapparaten en papier is, ondanks de neerwaartse bijstelling bij de najaarsnota, €19.000,- minder uitgegeven.  De belangrijkste oorzaak hiervan is dat het contract voor de  kopieerapparaten opnieuw is afgesloten. Dit contract is nu gebaseerd op de veel lagere afname door het papierloos werken. Het vorige contract was gebaseerd op een  hogere minimale afname als gevolg van het oude kantoorconcept. Ook de kosten van papier lopen nog steeds terug door de verdergaande automatisering.  Tenslotte is er minder uitgegeven aan abonnementen (€3.000,- eveneens oorzaak digitalisering), telefoonkosten (€5.000,- oude contracten zijn  omgezet naar goedkopere nieuwe contracten) en schoonmaakartikelen (€2.000,-).

Salariskosten overheadpersoneel (voordeel €48.000,-) / salariskosten direct personeel (nadeel €137.000,-)
Zoals uit onderstaand staatje blijkt is het beschikbare salarisbudget (vacatureruimte) gebruikt om extern in te huren; op het budget voor vast personeel wordt €451.000,- overgehouden, het budget voor inhuur is echter met €564.000,- overschreden. Veelal is er ingehuurd voor specifieke, tijdelijke functies op het gebied van het sociaal domein en vergunningverlening of voor ziektevervanging. Deze kosten worden vaker direct toegerekend; de vervanging door extern personeel op bedrijfsvoeringsonderdelen (overhead) heeft minder vaak plaatsgevonden. Dit is de verklaring van de onderschrijding bij de salariskosten van overheadpersoneel (€48.000,-) en de forsere (duurdere inhuur) overschrijding bij het directe personeel van €137.000,-.

Overige personeelskosten (voordeel €84.000,-)
Het voordeel op deze post is hoofdzakelijk toe te schrijven aan lagere opleidingskosten en minder reis- en verblijfskosten. Ook is er minder geld uitgegeven aan dienst- en werkkleding.

Totaal Personeelskosten 2019 (excl. bestuur; totaal nadeel € 4.000,-)

Op de totale personeelskosten (vast personeel, inhuur, vervanging ziekte,  bovenformatief personeel en overige personeelskosten) is in 2019  €4.000,- meer uitgegeven.  In onderstaande tabel is dit verschil per onderdeel uitgesplitst. De taakstelling van €300.000,-op Bedrijfsvoering  is volledig gerealiseerd.

 

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden. 

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven 3.725 3.324 0 3.324 2.763 561
531150 Geldleningen < 1 jaar -33.363 0 0 0 0 0
531200 Geldleningen > 1 jaar 8.574 842.102 -107.000 735.102 729.883 5.219
531300 Algemene uitkering 5.328 4.780 0 4.780 0 4.780
531510 OZB woningen 116.769 139.929 -10.000 129.929 145.499 -15.570
531560 OZB niet -woningen 105.682 109.160 10.000 119.160 128.173 -9.013
531610 Belastingen overig 21.814 21.800 0 21.800 17.392 4.408
531750 Precariobelasting 9.420 11.237 0 11.237 11.733 -496
Totaal Lasten 237.949 1.132.332 -107.000 1.025.332 1.035.443 -10.111
Baten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven -52.876 -39.000 -1.400 -40.400 -40.430 30
531150 Geldleningen < 1 jaar -22.909 0 0 0 0 0
531200 Geldleningen > 1 jaar -46.470 -995.953 0 -995.953 -911.083 -84.870
531300 Algemene uitkering -13.927.564 -15.063.482 -7.170.469 -22.233.951 -22.608.913 374.962
531510 OZB woningen -3.754.764 -3.422.154 -65.000 -3.487.154 -3.474.658 -12.496
531560 OZB niet -woningen -450.442 -1.162.374 -90.000 -1.252.374 -1.270.911 18.537
531610 Belastingen overig -7.951 -25.670 15.000 -10.670 -13.358 2.688
531750 Precariobelasting -1.065.843 -1.140.000 70.000 -1.070.000 -1.113.740 43.740
533250 Toeristenbelasting -154.687 -270.000 72.000 -198.000 -198.456 456
567200 Integratie uitkering combinatie function -72.697 -73.138 -6.100 -79.238 -78.797 -441
573305 Uitkering deelfonds -5.862.826 -5.588.438 2.519.245 -3.069.193 -3.046.747 -22.446
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie -2.394.718 -2.235.887 18.990 -2.216.897 -2.226.547 9.650
581355 dec.uitk. WMO nieuw -2.576.657 -2.667.443 2.667.443 0 0 0
582050 Integratieuitkering Wmo verplaatsen en w -328.496 -328.496 328.496 0 0 0
585500 Deelfonds Wmo HV -1.206.110 -1.293.226 1.293.226 0 0 0
Totaal Baten -31.925.009 -34.305.261 -348.569 -34.653.830 -34.983.640 329.810

Toelichting op de lasten en baten product Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

De lasten zijn bij het product algemene dekkingsmiddelen € 10.000,- hoger dan geraamd. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen.

Geldleningen € 5.000
Kosten algemene uitkering € 5.000
Invorderingkosten O.Z.B. -/- € 20.000
Totaal €10.000

531150 Geldleningen < 1 jaar
In 2019 is er opnieuw geld ontvangen als gevolg van de rentevergoedingen (negatieve rente) voor leningen met een korte looptijd (< 1 jaar). Bij de begroting en bijstellingen bij de voor- en najaarsnota was rekening gehouden met een voordeel op deze post van ruim € 107.000,-; de uiteindelijke renteontvangst was nog € 5.000,- hoger.

531300 Algemene uitkering
De kosten voor het het pakket waarmee de algemene uitkering wordt berekend (€5.000,-) zijn betaald door automatisering omdat dit pakket tot de software wordt gerekend. Deze post is bij de begroting 2020 afgeraamd.

531510 O.Z.B. woningen en 531560 O.Z.B. niet woningen
De kosten voor het innen van de O.Z.B. zijn dit jaar €20.000,- hoger doordat er taxatiemodellen voor de O.Z.B.-bepaling naar gebruikersoppervlakte zijn gemaakt door een extern bureau. Tevens zijn er meer hertaxaties uitgevoerd.

 

Baten

De baten wijken €330.000,- in positieve zin af van de begroting; de belangrijkste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

Doorberekende rentelasten -/- €83.000
Hogere algemene uitkering  €375.000
Hogere O.Z.B. inkomsten  €9.000
Hogere inkomsten uit Precariobelasting €44.000
Uitkering deelfondsen -/- €13.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht) -/- €2.000
Totaal €330.000

531200 Geldleningen > 1 jaar
De totale werkelijk betaalde rentekosten worden aan de uitgavenkant van dit subproduct geboekt en zijn voor 2019 €728.000,-.  De doorberekening van de rentekosten naar de diverse producten en het grondbedrijf wordt aan de opbrengstenkant van dit subproduct tegengeboekt en is in €83.000,- lager dan de raming; deze boekingen compenseren elkaar en zijn niet van invloed op het rekeningsaldo.

531300 Algemene uitkering
De mutaties uit de decembercirculaire zijn relatief fors en kunnen, doordat deze circulaire zo laat beschikbaar komt, niet worden meegenomen in de najaarsnota. Daarnaast is er in januari 2020 nog een budgetbijstelling geweest die ook niet in de budgetten is verwerkt. Hierdoor is het (positieve) verschil ten opzichte van de raming €375.000,-. In onderstaand staatje is een opsomming gegeven van dit verschil.

Klimaatmiddelen (decembercirculaire) €237.000
Verlaging suppletieuitkering Sociaal Domein -/- €103.000
Verhoging maatstaf Sociaal Domein (ouders psychisch medicijngebruik) €197.000
Afrekening voorgaande jaren €39.000
Overige kleine verschillen €5.000
Totaal €375.000

 531510 O.Z.B. woningen en 531560 O.Z.B. niet woningen
Over 2019 is €9.000,- meer aan O.Z.B.-inkomsten en inkomsten uit aanmaningen ontvangen. Dit is een zeer geringe afwijking van de totale raming (€4.750.000,-) en is het gevolg van relatief weinig neerwaartse WOZ-bijstellingen van hertaxaties, daarnaast zijn er meer woningen/bedrijven waarover O.Z.B. kon worden geheven dan waarmee rekening was gehouden.

531750 Precariobelasting
De werkelijke inkomsten uit Precariobelasting zijn €44.000,- hoger dan de raming.

573305 Uitkering deelfonds Jeugd en 577305 Uitkering deelfonds WSW
De verschillen in de uitkeringen van de deelfondsen worden veroorzaakt door verrekeningen met voorgaande jaren en resulteren in een nadeel van €13.000,-.

BBV Indicatoren

Onvoorzien

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
531400 Onvoorzien 0 50.000 -50.000 0 0 0
Totaal Lasten 0 50.000 -50.000 0 0 0

Toelichting op de baten en lasten van Onvoorzien

Lasten

531400 Onvoorzien
In 2019 is door het college geen gebruik gemaakt van de post Onvoorzien. De oorspronkelijk opgenomen raming van €50.000,- is bij de najaarsnota weer afgeraamd.