Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Leeswijzer

Inhoud

In hoofdstuk 2 'kaders' is ingegaan op de vorm en de inhoud van de jaarstukken.

 

De 'controleverklaring van de accountant' is opgenomen in hoofdstuk 3.

 

In hoofdstuk 4 'rekening op hoofdlijnen / analyse exploitatieresultaat' is op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de financiële stand van zaken en is voor de grotere afwijkingen een analyse van het exploitatieresultaat opgenomen (richtlijn: afwijkingen > € 100.000,-).

 

Bij hoofdstuk 5 'resultaatbestemming' is aangegeven hoe er wordt omgegaan met het positieve resultaat van 2019.

 

In de daaropvolgende onderdelen komen de 'programma's' en de 'paragrafen' aan de orde (jaarverslag).

 

Tenslotte is bij de jaarrekening de 'balans plus toelichting' en de voorgeschreven financiële onderdelen en bijlagen opgenomen.