Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Voorwoord

Inhoud

Het leven wordt voorwaarts geleefd en kan slechts achterwaarts begrepen worden – zo ongeveer luidt een uitspraak van de Deense filosoof Kierkegaard. Die wijsheid schoot door het hoofd bij het afronden van de Jaarrekening 2019 die wij bijgaand presenteren. Misschien is die wel van toepassing op deze jaarrekening. Een jaar lang zijn we druk in de weer om mooie dingen voor Heerde te realiseren. Onderaan de streep resteert een flinke plus, waarvan het merendeel incidenteel is. Daarom stelt het College voor het merendeel van het jaarrekeningoverschot voor actuele zaken te bestemmen en een deel toe te voegen aan de reserves. Dat verbetert onze financiële positie enerzijds en biedt ruimte voor actuele vraagstukken. Als de boeken sluiten, blik je terug en maak je de balans op. Wat is er goed gegaan, wat kon beter, wat laten we achter ons. Dat hebben we als College ook gedaan.

Ondertussen lijkt 2019 ver weg. De Corona-crisis en de stikstofcrisis slokken alle aandacht op. In het Haagse wordt druk gesleuteld aan een nieuw verdeelmodel van het Gemeentefonds, dat een jaar later wordt doorgevoerd, omdat zowel het klassiek, als het sociaal domein niet goed uit de verf kwam.

De Jaarrekening is zoals gebruikelijk opgezet volgens de bekende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De financiële overzichten worden – zoals de raad dat graag ziet – op product- en subproductniveau gepresenteerd. Bovendien presenteren we deze rekening volledig digitaal in de inmiddels vertrouwde app.


Wij zien uit naar een plezierig en constructief debat met uw raad over deze jaarrekening 2019.

Namens het College van BenW,
Wolbert Meijer
Wethouder Financiën.