Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Resultaatbestemming

Inhoud

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van €919.912,-. Dit resultaat bestaat voor €1.380.573,- uit een positief resultaat van de reguliere exploitatie en voor -/- €460.661,- uit een negatief resultaat van de grondexploitatie.

Over te hevelen (restant)budgetten

1. Rekenkamercommissie (€5.000,-)
Er loopt nog een onderzoek dat door de Rekenkamercommissie zelf wordt uitgevoerd maar waarvoor de kosten nog moeten worden gedeclareerd. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat het resterende budget wordt overgeheveld naar het volgende jaar. Voorgesteld wordt daarom om het restantbudget van 2019 van €5.000,- over te hevelen naar 2020.

2. Duurzaamheid (€37.000,-)
Voorgesteld wordt om het resterende budget van Duurzaamheid naar 2020 over te hevelen. Dit budget kan in dit jaar worden ingezet voor externe advisering van de Regionale Energiestrategie (RES) en de transitievisie Warmte; beide vinden in 2020 plaats.

3. Omgevingsvisie (€79.000,-)
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Om met de Omgevingswet te kunnen werken moeten gemeenten hiervoor software aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Aan het college is gevraagd om de aanbesteding voor de VTH-software (VTH=vergunningen, toezicht en handhaving) uit te stellen en de aansluiting op het DSO tijdelijk te regelen door middel van het afsluiten van een overbruggingsovereenkomst met de huidige softwareleverancier. Dit wordt samen met de gemeenten Hattem en Oldebroek gedaan. De implementatiekosten voor deze software bedragen €45.000,-. Het resterende, niet bestede budget ad. €34.000,- is in 2020 nodig om de Omgevingsvisie op te stellen met hulp van een extern bureau. De raad wordt daarom voorgesteld om het gehele niet bestede budget voor de Omgevingsvisie over te hevelen.

4.  OAB-gelden/Kwalificatieplicht/Volwasseneneducatie (€87.000,-)
De budgetten en de uitnutting van de OAB-gelden lopen niet synchroon met de boekjaren; in 2019 is €63.000,- niet uitgegeven. Conform advies van het Ministerie van OCW wordt de raad voorgesteld om dit onbenutte budget mee te nemen naar een volgende begrotingsjaar zodat fluctuaties in de OAB-uitgaven kunnen worden opgevangen. Verder wordt voorgesteld om het restantbudget van de Kwalificatieplicht ad. €9.000,- over te hevelen zodat dit kan worden ingezet om het samenwerkingsniveau van de RMC/VSV-regio op te kunnen schalen. Tevens is in 2019 €15.000,- minder uitgegeven aan Volwasseneneducatie; voorgesteld wordt om dit geld in 2020 in te zetten voor het continueren van de taallessen in Wapenveld.

5. Noodhuisvesting Jenaplanschool (€67.000,-)
Bij de najaarsnota 2019 is er €67.000,- beschikbaar gesteld voor noodhuisvesting bij de Jenaplanschool. Omdat dit project vertraging heeft opgelopen is er in 2019 nog geen aanspraak op dit budget gemaakt. Voorgesteld wordt daarom m dit budget naar 2020 over te hevelen zodat in dit jaar alsnog de noodhuisvesting kan worden gerealiseerd.

6. Monumentenzorg (€73.000,-)
De ontvangen provinciale subsidie voor Monumentenzorg is in 2019 maar voor een klein deel besteed en heeft betrekking op meerdere jaren. Dit geldt ook voor de toegekende subsidieaanvragen; de uitvoering mag over meerdere jaren plaatsvinden. Voorgesteld wordt daarom om zowel de niet bestede provinciale subsidiegelden van €29.000,- als  het restant van het toegekende subsidiebudget van €44.000,- naar 2020 over te hevelen.

7. Minimabeleid (€40.000,-)
Gevraagd wordt om van het resterende budget van Minimabeleid €40.000,- over te hevelen naar 2020. Een deel hiervan wordt ingezet voor de bestrijding van armoede (o.a. Kindpakket en Winterpakket). Verder is er een plan van aanpak armoedebestrijding en schulddienstverlening ontwikkeld die in 2020 verder wordt vormgegeven; in 2019 ontbrak hiervoor de ambtelijke capaciteit. Tenslotte is het budget wat in de najaarsnota 2019 is bijgeraamd voor de verhoging van het taalniveau bij statushouders nog niet besteed; ook hiervoor wordt toestemming aan u gevraagd om dit budget over te hevelen naar 2020.

8. Jeugdreclassering (€46.000,-)
In 2019 is er gestart met de pilot ouderbetrokkenheid in Wapenveld. Doordat de pilot aanvankelijk klein is gehouden, zijn de kosten laag gebleven. Het is de bedoeling om in 2020 deze pilot te intensiveren naar de kern van Heerde. Daarnaast is er de behoefte om de pilot 'Kansen in de Klas' te prolongeren. De raad wordt daarom voorgesteld om het resterende budget van €46.000,- naar 2020 over te hevelen zodat beide projecten kunnen worden voortgezet.

9. Re-integratie (€45.000,-)
De raad wordt voorgesteld om het resterende budget voor re-integratie van €45.000,- over te hevelen naar 2020. Met dit geld kan de in 2019 opgestarte 'Werkclub Statushouders' worden gecontinueerd en uitgebreid.

10. Pilot GGZ/MO/BW (€110.000,-)
Bij de najaarsnota 2019 is er €257.000,- ingeboekt voor de bijdrage die vanuit de gemeente Apeldoorn is ontvangen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW); hiervan resteert nog €110.000,-.  De raad wordt voorgesteld om dit geld naar 2020 over te hevelen en in te zetten voor de pilot GGZ en voor MO/BW.  Binnen de pilot GGZ wordt er een geschikte vorm van dagbesteding ontwikkelt die aan de behoeftes van de doelgroep voldoet. Samen met de lokale partijen zal er een aanbod worden gecreëerd voor deze doelgroep. De kosten voor deze pilot zijn €45.000,-.  Het restant van €65.000,- kan worden ingezet voor het sociaal domein met als doel een algemene voorziening te creëren voor de doelgroep jong volwassenen met LVB en GGZ-problematiek.

Resultaatbestemming
Wanneer bovengenoemde restantbudgetten, in totaliteit €589.000,-, naar 2020 worden overgeheveld, dan resteert er nog een te bestemmen resultaat van €330.912,-. Voorgesteld wordt om:

  • De middelen die door het rijk in de decembercirculaire beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de gemeentelijke taken in in de energietransitie (€237.000,-) toe te voegen aan de reserve 'Duurzaamheid';
  • Het in 2019 vrijgevallen saldo van de verliesvoorziening bedrijventerrein H2O ad. €53.500,- toe te voegen aan de 'reserve afrit A28 bedrijventerrein H2O'. Met deze dotatie bedraagt het saldo van deze reserve €1.000.000,-;
  • Het resterende positieve resultaat van €40.412,- toe te voegen aan de 'algemene reserve Grondbeleid'.