Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Bijlagen

Inhoud

Bijlage 1: Interne beheersing

Voortgang / beleidsontwikkeling

Interne beheersing

De gemeente Heerde streeft een zelfcontrolerende organisatie na, waarbij zij voortdurend aandacht schenkt aan het verbeteren van haar procesinrichting en haar sturende en beheersende taken. Vanzelfsprekend pakt zij de aanbevelingen die zij ontvangt van haar accountant op door gericht deze aanbevelingen uit te zetten en te monitoren op welke wijze de organisatie deze aanbevelingen afweegt, oppakt en implementeert. Twee keer per jaar beoordeelt en rapporteert de Control-functie over de mate waarop de organisatie opvolging heeft gegeven aan de aan haar opgelegde aanbevelingen. Verantwoording over de mate waarop de organisatie opvolging geeft aan de opgelegde aanbevelingen door de accountant vindt in deze paragraaf plaats (verantwoording in de najaarsnota en de jaarstukken).

Ontwikkelingen op het gebied van ‘Interne beheersing’ binnen gemeenten

De commissie Depla heeft in 2015 een advies uitgebracht op het vernieuwde BBV (Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten). Eén van die adviezen betreft de invoering van een ‘rechtmatigheidsverantwoording’ door gemeenten. Met het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording, neemt het college expliciet de verantwoordelijkheid voor het financieel rechtmatig handelen van de gemeente. Rechtmatigheid is hierbij één kernbegrip van goed overheidsbestuur. Doel is dat gemeenten professionaliseren in het verantwoord omgaan met publieke middelen en dat zij daarbij mogelijkheden biedt om de service aan de inwoners (klanten) naar tevredenheid en in continuïteit te organiseren. Burgers en bedrijven moeten er op kunnen vertrouwen dat overheden publieke gelden rechtmatig verwerven en besteden en dat hun vertegenwoordigers in de besturen van overheden erop toezien dat dit gebeurt.

Het college is verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de begroting. Het is daarom aan het college om hier verantwoording over af te leggen.

Een toelichting op de stand van zaken rondom de ontwikkeling en implementatie van de genoemde rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in deze paragraaf.

De gesprekken tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de commissie BBV (met betrokkenheid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de VNG en het IPO) bevinden zich in een vergevorderd stadium t.a.v. de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Duidelijkheid is er t.a.v.:

  • De reikwijdte van de verantwoording: deze zal betrekking hebben op de financiële beheershandelingen. Daarmee komt de reikwijdte van de verantwoording door het college overeen met de huidige rechtmatigheidsverklaring door de accountant. Vooralsnog sluit het college zich aan bij de reikwijdte van deze scope;
  • Rechtmatig handelen omvat de financiële beheershandelingen die in overeenstemming zijn met de begroting en de relevante wet- en regelgeving (waaronder gemeentelijke verordeningen);
  • De rechtmatigheidscriteria waarover het college verantwoording dient af te leggen:
    1. Calculatiecriterium;
    2. Valuteringscriterium;
    3. Volledigheidscriterium;
    4. Adresseringscriterium;
    5. Aanvaardbaarheidscriterium;
    6. Leveringscriterium;
    7. Begrotingscriterium;
    8. Voorwaardencriterium;
    9. Misbruik & oneigenlijk gebruikscriterium.

Aangezien de accountant een oordeel geeft over de getrouwheid van de financiële verantwoording én de eerste 6 rechtmatigheidscriteria eveneens dit getrouwheidsaspect afdekken zal het getrouwheidsoordeel van de accountant impliciet een oordeel geven over deze rechtmatigheidsaspecten.

  • De rechtmatigheidsverantwoording zal binnen de jaarstukken onderdeel gaan uitmaken van het onderdeel ‘de jaarrekening’, het onderdeel waarover de accountant haar getrouwheidsverklaring verstrekt. Door het plaatsten van de verantwoording binnen dit deel van de jaarstukken maakt dat de accountant eveneens een oordeel over het beheerssysteem, wat leidt tot de rechtmatigheidsverantwoording door het college, geeft.

Ontwikkelingen binnen uw gemeente

Met de komst van de rechtmatigheidsverantwoording neemt het belang van rechtmatigheid en de bijbehorende goede interne beheersing toe. Het gaat hierbij niet alleen om de beheersing van processen, maar vooral ook om het versterken van de cultuur (de houding en het gedrag) en het bewustzijn binnen de organisatie. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het college, het MT én de lijn. Daarbij zal er duidelijkheid moeten komen over de invulling van de rol van de raad, het college, de ambtelijke organisatie en de accountant. Deze rol zal daarbij (deels) veranderen. Vragen die hierbij spelen zijn o.a. wat is de aan te nemen grondhouding t.a.v. de te nemen verandering bij de raad en het college en zijn zij zich hiervan bewust?

Door het college wordt momenteel ingezet op het nog verder optimaliseren van het beheerssysteem binnen de gemeente, waaronder explicitering van het te hanteren managementmodel[1]. Expliciet heeft het college hierbij aandacht voor de verantwoordelijkheden die zij krijgt m.b.t. de afgifte van de rechtmatigheidsverantwoording. Het college laat zich hierbij informeren door zowel interne deskundigen als haar accountant. Het college neemt de raad, het MT en de lijn hierin mee. Op 10 februari 2020 heeft de raad in gezamenlijkheid met het college een workshop gevolgd rondom de impact van de rechtmatigheidsverantwoording.

Basis voor het normenkader van de rechtmatigheidsverantwoording is de Kadernota rechtmatigheid 2019. De kaders vanuit deze kadernota verwerkt het college in het controleprotocol 2020 e.v. Met de jaarlijkse vaststelling van het controleprotocol door de raad heeft zij invloed op de scope van de rechtmatigheidsverantwoording door het college.  

De kaders vanuit het controleprotocol zijn voor de Control-functie binnen de gemeente Heerde (de 3e controlelijn[2]) uitgangspunt voor de uit te voeren audits. De audits zijn nader omschreven in het intern controleplan en de onderliggende opdrachtformuleringen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Control-functie liggen vast in het Interne Controle Statuut. Begin dit jaar is een aanzet gemaakt tot het doorvoeren van een transparante splitsing tussen het beheerssysteem getrouwheid en rechtmatigheid en de verwerking daarvan binnen de opdrachtformuleringen voor de uit te voeren audits.

De commissie BBV heeft in januari 2020 de model tekst en toelichting voor de rechtmatigheidsverantwoording uitgebracht.

Follow-up aanbevelingen accountant

Naast de toelichting op de ontwikkeling en implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording geeft deze paragraaf inzicht in de wijze waarop de organisatie is omgegaan met de opvolging van de aanbevelingen welke zijn aangereikt door uw accountant. De bijbehorende toelichting hierop is opgenomen onder de navolgende kop ‘Risicogebieden’.

Raakvlak paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheer’

De paragraaf Interne Beheersing heeft direct een raakvlak met de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheer’. Beiden geven inzicht in de wijze waarop wij als gemeente de risico’s inventariseren en hoe wij deze willen beheersen. Voor zover risico’s te kwantificeren zijn, zijn deze opgenomen in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheer’.

Risicogebieden

In de onderstaande tabel is zichtbaar gemaakt binnen welk risicogebied of proces verbeteringen zijn doorgevoerd en binnen welke processen nog procesverbeteringen te realiseren zijn. Aansluitend op de tabel is een toelichting opgenomen op de ontwikkelingen binnen de aangewezen risicogebieden. De openstaande aanbevelingen zijn aansluitend in tabelvorm opgenomen, waarbij in een afzonderlijke kolom de geplande realisatiedatum is toegevoegd.

Risicogebied/ proces

Aanbevelingen onderhanden ten tijde van de jaarstukken 2018

 

Aanbevelingen nieuw

Aanbevelingen afgerond, niet opgevolgd of vervangen door nieuwe aanbeveling

Aanbevelingen onderhanden

Decentralisatie rijkstaken

1

 

 

1

Inkoop & aanbesteding

1

 

 

1

Planning & Control

2

 

 

2

Bestuurlijke samenwerking

1

 

 

1

Subsidieverstrekking

 

 

 

 

Verbonden Partijen/ H2O

1

 

 

1

Wet- en regelgeving

1

 

 

1

Totaal

7

0

0

7

 

Decentralisatie rijkstaken

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet 2015, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet 2015 in werking getreden. Gemeenten zijn per deze datum verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten.

Over de boekjaren 2017 en 2018 is een goedkeurende controleverklaring verstrekt aan uw gemeente. Om de resterende onzekerheden zoveel als mogelijk in te perken en zodoende meer grip te krijgen op de jeugd en Wmo (nieuw) processen is in de afgelopen jaren ingezet op de implementatie van een aantal beheersmaatregelen. Enerzijds gericht op het zicht krijgen op de jaarlast (gereed), anderzijds op het inrichten van beheersmaatregelen die zijn gericht op het verkrijgen van zekerheid t.a.v. de prestatielevering. Deze beheersmaatregelen omvatten zogenaamde ‘soft controls’ en zijn deels door uw gemeente in richten, deels zijn wij daarbij afhankelijk van te maken afspraken met uw regio. De beheersing zal bestaan uit een mix van de implementatie van onderstaande beheersmaatregelen:

    1. Transparante klachtenregistratie en bijbehorende klachtafhandeling;
    2. Toets op geleverde prestatie door zichtbare uitvraag omtrent bevindingen en toekenningen ter zake van herindicaties;
    3. Uitbreiden van cliëntervaringsonderzoeken met vragen rondom de prestatielevering;
    4. Periodieke evaluaties met zorgaanbieders, waarbij de prestatielevering onderdeel uitmaakt van de bespreekpunten tijdens de jaarcyclus;
    5. Evaluaties tegengestelde belangen eigen bijdrage zorg vs ontvangen zorg;
    6. Steunen op controlemogelijkheden die het elektronisch berichtenverkeer ons biedt.

Inmiddels is het concept controleplan, gericht op de beheersing van de prestatielevering, afgestemd met uw accountant en de regio (inkoop, accountmanagement en toezichthouder). Uitwerking en implementatie van de daaruit voortvloeiende afspraken vinden plaats ultimo 2019 en 2020. Realisatie vindt naar verwachting ultimo 2020/primo 2021 plaats.

Inkoop & aanbesteding

Om zicht te krijgen op het toepassen van de juiste aanbestedingsprocedure is m.i.v. 1 juli 2019 het inkoopstartformulier beschikbaar gekomen. Het invullen van het inkoopstartformulier maakt dat de inkoopadviseurs, de door de inkopers ingenomen overwegingen, kunnen toetsen die leiden tot het innemen van de juiste keuze van de aanbestedingsprocedure. Daarbij is er zicht op het toerekenen van facturen aan het juiste project of de juiste kostenplaats.

De pilot-periode omvat 9 maanden. Momenteel wordt de evaluatie van het gebruik van het inkoopstartformulier opgestart. Oplevering van de evaluatie vindt plaats in Q2 2020, waarna zo nodig bijstelling en optimalisatie van het proces en het formulier plaats kan vinden.

Planning & Control

In 2018 zijn de kosten voor het achterstallig groot onderhoud gebouwen in beeld gebracht en is er een reserve voor aangemaakt. De feitelijke onttrekking in 2019 blijft achter op de geplande uitgaven.

Het onderhoudsplan gebouwen is onderhanden, de vertaling naar een meerjarenonderhoudsplan is nog niet gemaakt, evenmin het concretiseren van de investeringsbeslissing en de vertaling naar de exploitatie. Er is momenteel geen aansluiting met het in de reserve opgebouwde kapitaal.

Wet- en regelgeving

Het college heeft primo 2020 het geactualiseerde beleid ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk gebruik vastgesteld. Daarmee zal de aanbeveling tot het opstellen en implementeren van een overkoepelend anticorruptiebeleid in de najaarsnota 2020 als gereed worden aangemerkt. De toets op de naleving van het beleid zal vwb de rechtmatigheid en getrouwheid onderdeel gaan uitmaken van de toets op de meest materiële financiële processen binnen de gemeente Heerde.

Openstaande aanbevelingen

Een overzicht van de openstaande aanbevelingen is in onderstaande tabel opgenomen.


[1] Tevens referentiemodel dat door auditors wordt gebruikt bij het uitvoeren van een onderzoek. Dit beheersmodel geeft inzicht in de wijze waarop de organisatie omgaat met de beheersing van risico’s t.a.v. de realisatie van haar doelstellingen.

[2] Eerste lijn omvat het primaire proces, waarbij de business verantwoordelijkheid draagt voor de beheersing van haar eigen processen. De tweede lijn is ingericht om ondersteuning te bieden aan de eerste lijn. Zij adviseert, coördineert en bewaakt dat het lijnmanagement haar verantwoordelijkheid in de eerste lijn ook daadwerkelijk neemt.

[3] Met het ontbreken van een actueel beheerplan is de voorziening omgezet in een reserve onderhoud gebouwen. In aansluiting op de actualisatie van het beheerplan en de aansluiting op het accommodatiebeleid zal de keuze moeten worden gemaakt de reserve te handhaven, hetzij deze om te vormen naar een voorziening.

Bijlage 2: Voortgang ombuigingen 2019

Overzicht voortgang ombuigingsvoorstellen 2019
Nr. Ombuigingsvoorstel Bedrag Stand van zaken
Bestuur en Financiën
1 Openingstijden gemeentekantoor € 16.500 Deze taakstelling is gerealiseerd binnen de lopende personeelskosten.
2 Mediation en juridisch advies € 15.000 Deze ombuiging is grotendeels gerealiseerd (overschrijding €3.500,-).
3 Afschrijving De Heerd en De Rhijnsberg € 80.000 Deze ombuiging is grotendeels gerealiseerd (overschrijding €26.000,-).
4 Hondenbelasting (wordt van afgezien; amendement 2019-09) Niet van toepassing.
5 Toeristenbelasting (gefaseerd verhoogd met €0,10 voor 2019; €0,25 voor 2020 en 2021 en €0,50 voor 2022 e.v.) € 18.000 Deze ombuiging is volledig gerealiseerd.
Ruimte
6 Leges WABO € 75.000 Deze taakstelling is gerealiseerd; er is nog €74.600,- extra aan legesinkomsten ontvangen.
7 Tarieven riolering verlagen/tarieven OZB verhogen € 300.000 De aangepaste tarieven zijn verwerkt in de legesverodening; daarmee is de ombuiging ook gerealiseerd.
8 Verkoop gemeentelijke gronden p.m. In 2019 is voor €45.000,- extra inkomsten aan grondverkoop ontvangen.
9 Beheerplan Openbaar Groen € 11.000 Deze taakstelling is gerealiseerd. € 5
10 Kadaster en Landmeten € 2.400 Deze taakstelling is gerealiseerd.
11 Beheerplan Wegen en Vegen € 4.000 Deze taakstelling is gerealiseerd.
12 Beheerplan Water verwerkingskosten € 10.000 Deze taakstelling is gerealiseerd.
13 Beheerplan Wegen verwerkingskosten € 10.000 Deze taakstelling is gerealiseerd.
14 Beheerplan Wegen weginspectie € 5.500 Deze taakstelling is gerealiseerd.
15 Voormalige zoutloods Zwarteweg € 27.086 Deze ombuiging is niet gerealiseerd omdat de zoutloods nog niet is verkocht. Verkoop vindt plaats binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.
Samenleving
16 Investeren en doorontwikkelen toegang sociaal domein € -100.000 In 2019 is hiervan €50.000 uitgegeven; het restant is toegevoegd aan de reserve ' Sociaal domein' en kan op een later moment worden ingezet voor vakgerichte opleidingen.
18 Algemene voorziening regieondersteuning (AVR) € 115.000 In 2019 is het algemeen maatschappelijk werk omgevormd naar sociaal werk onder de vlag van de AVR. Daarbij is de uitstroom vanuit de AVR zoals verwacht op gang gekomen, conform het ombuigvoorstel is de besparing gerealiseerd.
19 Woningaanpassingen € 25.000 Conform het ombuigvoorstel wordt bij complexe woningaanpassingen technisch advies ingewonnen. Het oorspronkelijke budget van €110.900,- is echter bij de voorjaarsnota als bij de najaarsnota met €70.000,- respectievelijk €73.000,- bijgeraamd tot een totaal budget van €253.900,-. In werkelijkheid is er €192.900,- uitgegeven.
20 Specialistische GGZ kennis in het CJG € -35.000 Met ingang van 1 juli 2019 is een GZ-psycholoog toegevoegd aan het CJG. We zien dat de doorverwijzingen vanuit huisartsen nu langzaam op gang komt.
22 Inzet op activerings- en participatiekandidaten € -43.200 In 2019 is met ingang van 1 maart de formatie gespreksvoering voor de participatiewet uitgebreid conform het ombuig voorstel. Er is daarmee meer tijd beschikbaar om de doorstroom van participatie- en activeringskandidaten naar de re-integratiegroep te vergroten. We zien daar ook de eerste resultaten van.
25 Mantelzorgcompliment € 20.500 Het mantelzorgcompliment is in oude vorm gecontinueerd. Op basis van de verordening is geen plafond ingesteld waardoor de ombuiging niet volledig kon worden gerealiseerd. Van de geraamde besparing is €14.000,- gerealiseerd.
26 Subsidies < € 1.000,- (niet overgenomen; burgerparticipatie) Niet van toepassing.
Overhead
29 Taakstellende bezuiniging € 300.000 Deze ombuiging is onder andere door de inzet van trainees binnen de organisatie gerealiseerd voor 2019.
€ 856.786

Bijlage 3: Emu - saldo

Bijlage 4: Investeringen mee naar volgend jaar

Investeringen automatisering
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7999010 Zaakgericht werken 314.452 27.038 287.414 Eind 2019 is het project zaakgericht werken gestart. In december is besloten dat de voorbereidingsfase moet voldoen aan de nieuwe afspraken in H2O verband. Met ondersteuning van een O&I-adviseur wordt dit begin 2020 opgepakt. Het project loopt hierdoor iets achter op planning en zal waarschijnlijk in 2021 nog doorlopen. Op dit moment is er nog geen reden om aan te nemen dat het beschikbaar gestelde budget ontoereikend zou zijn.
Investeringen begraafplaatsen
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7724026 Renovatie Groenstructuur EK, 1301 25.000 18.569 6.431 Budget noodzakelijk voor het aanleggen van nieuwe lobben op de begraafplaats Engelmanskamp
7724200 Wapenveld, div onderhoud 1701 10.000 3.482 6.518 Aandrijving scheidingswand is vervangen. Deur van de sportberging moet nog worden aangepast.
7724201 Wapenveld, led verlichting, 1701 12.000 3.510 8.490 Bij defecten zijn de tl lichtbronnen vervangen door led lichtbronnen. Dit is de komende jaren een doorlopend proces. Het natuurlijke onderhoudsmoment wordt aangemerkt als vervangingsmoment.
Investeringen gebouwen
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7120113 W'veld, verv. CV ketel,1701 9.680 2.420 7.260 ja, graag 2500 euro meenemen.Reservering is gedaan voor oa Sprengen College, maar daar loopt een onderzoek naar voor renovatie/vervangende nieuwbouw en brandweerkazerne maar die cv ketel is inmiddels vervangen, heater is nog niet vervangen. Daarnaast is de tennishal in eigendom gekomen die cv ketel/installatie dienen nog werkzaamheden aan uitgevoerd te worden.
7421004 Bouwk.voorz.verh.scholen,B1701 10.000 472 9.528 Horsthoekschool heeft een sterk verouderde en zeer slecht functionerende cv ketel in het deel van de kleuters. Tevens is er geen brandmeldinstallatie aanwezig welke vanuit de wet- en regelgeving wel benodigd is. Brandveiligheid wordt nog nader onderzocht.
7424008 Rhijnsberg - verv. Gymtoestel,1901 10.000 0 10.000 Keuring op het sportmateriaal is uitgevoerd, geen bijzonderheden geconstateerd. MJOP geeft volgend jaar preventief onderhoud voor sporttoestellen weer. Budget daarom beschikbaar houden voor 2021.
7424104 De Heerd - reservering BTW 868.447 59.092 809.355 Proces is nog lopende. Kan nog niet worden afgesloten.
7424106 De Heerd - Laatste fase,1799 75.000 83.883 -8.883 Proces is nog lopende. Kan nog niet worden afgesloten.
7530413 Wapenveld - Led verlichting 1701 9.500 6.990 2.510 Led verlichting in sporthal deels aangepast, met name de sportvelden. Overige armaturen en noodverlichting moeten nog worden omgebouwd. Dat gebeurt op 'natuurlijke' onderhoudsmomenten.
7530414 Wapenveld - Verv.Linoleum, 1801 16.500 0 16.500 In verband met onderzoek naar ontwikkeling ter plaatse van de sporthal zijn de daarmee in relatie staande gebouwen/activiteiten preventief onderhoud on hold gezet. Volgens MJOP dient preventief onderhoud wel uitgevoerd te worden. Graag budget meenemen.
7530415 Wapenveld - Verv. Elec.installatie,1801 12.000 0 12.000 NEN 3140 keuringen dienen nog uitgevoerd te worden.
7530416 Wapenveld - verv. Gymtoestellen, 1901 18.000 1.263 16.737 Keuringen zijn uitgevoerd. Geen bijzonderheden uit naar voren gekomen. Preventief onderhoud stilgelegd in verband met onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden op deze locatie. Preventief onderhoud bij handhaven sporthal wel weer uitvoeren in 2021. Vandaar verzoek om budget mee te nemen naar 2021.
7530534 Faberhal - Verv.boilers+ exp.vaten, 1401 9.000 0 9.000 Investering groot onderhoud keukenfaciliteiten  in 2020.
7530541 Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling 30.000 0 30.000 Keukenrenovatie wordt uitgevoerd in 2020.
7530543 Faberhal - vloerafwerking, 1801 35.000 0 35.000 Investering benodigd volgens MJOP in 2022.
7530544 Faberhal - TL verlichting naar Led, 1801 25.000 10.743 14.257 Tijdens natuurlijke onderhoudsmomenten in relatie tot defecten worden de tl lichtbronnen omgezet naar led lichtbronnen. Een lopend proces, ingezet in 2019.
7530545 Faberhal - Verbetering 1873 20.000 14.774 5.226 Sanitaire ruimten van turnhal vertoonden bouwkundige gebreken. De wanden trokken krom waardoor het tegelwerk los knapte van de ondergrond. Bouwkundig probleem is opgelost. Loskomende wandafwerking moet nog worden aangepakt.
7530546 Faberhal - verv. Gymtoestellen, 1901 15.000 0 15.000 Keuringen uitgevoerd en er volgen herstelkosten voor herstel springbokkasten. Overig budget meenemen naar 2021 voor preventief-/vervangingsonderhoud.
7530625 Veessen - HWA,Hekwerk,dakvent. B1701 11.000 0 11.000 Meenemen naar 2021. Divers groot onderhoud gepland.
7530626 Veessen - dakbedek, sportvloer, 1701 36.000 0 36.000 Sportvloer wordt in 2020 vervangen naar aanleiding van afkeur tijdens keuring.
7530627 Veessen - Verv. Gymtoestellen, 1801 12.500 0 12.500 Touwconstructie moet in 2020 preventief worden vervangen. Bedrag hiervoor benodigd.
7530629 Veessen - verv.E-installatie,1901 6.500 0 6.500 Groot onderhoud is in voorbereiding.
7530631 Veessen - Verv.TL verlichting - Led 1901 19.000 0 19.000 Groot onderhoud wordt voorbereid.
7650009 Flessenberg - Keukenblok,verlichting,170 20.000 0 20.000 Dit jaar wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan het speellokaal. Verlichting wordt dan ook aangepakt.
7650010 Flessenberg - Verv. E Installatie, 1801 5.000 0 5.000 Elektrische installatie aanpassen/vervangen naar aanleiding van NEN 3140 keuring.
7724200 Wapenveld, div onderhoud, 1701 10.000 3.482 6.518 Aandrijving scheidingswand is vervangen. Deur van de sportberging moet nog worden aangepast.
7724201 Wapenveld, Led verlichting, 1701 12.000 3.510 8.490 Bij defecten zijn de tl lichtbronnen vervangen door led lichtbronnen. Dit is de komende jaren een doorlopend proces. Het natuurlijke onderhoudsmoment wordt aangemerkt als vervangingsmoment.
7822753 Groteweg - keukenblok, 1701 6.000 0 6.000 Budget nog niet besteed. Graag meenemen naar 2021.
7822754 Algemeen - Verv. CV, 1701 18.400 12.300 6.100 Bij de Horsthoekschool is de hoofd cv ketel vervangen vanwege lekkage van rookgassen. Resterend budget graag meenemen voor verouderde cv toestellen/geisers (vervangen door elektrische boilers).
7822900 Gemeentelijke gebouwen, B1799 490.605 5.686 484.919 Budget samengesteld uit meerdere activiteiten op het gebied van verduurzaming en investeringen op onderhoud. Budget wordt op natuurlijke onderhoudsmomenten aangesproken. Proces is lopende. Gelieve niet af te sluiten.
7960129 Raadhuis - Renovatie,B1799 1.860.508 -655.928 2.516.436 Proces renovatie raadhuis is lopende. Aanbesteding is geweest, aannemer is gekozen, bouwteam wordt opgestart.
7960306 Eperweg - Verbeterpunten B1701 50.000 21.718 28.282 Budget handhaven, proces is lopende naar onderzoek uitbreiding huisvesting.
7960307 Eperweg - Verv.TL Verlichting Led, 1801 30.000 0 30.000 Vervangen TL verlichting door LED verlichting. Installatie wordt in beeld gebracht waarna dit opgepakt kan worden. NEN 3140 keuring heeft voorrang.
7960308 Eperweg - Verv. Elektr.installatie, 1901 8.000 5.288 2.712 Elektrische installatie heeft een afkeur op de NEN 3140. Voorbereiding opgestart om een goedkeur te krijgen op de e-installatie.
Investering onvoorzien
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7210241 Onvoorzien investeringen, 1901 25.000 0 25.000 Er zijn een aantal parkeer,- en verkeerssituatie die nader moeten worden uitgewerkt en opgelost (uitgevoerd).
Investering Platsoenen
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7560014 Renovatie plantsoenen, 1701 100.000 92.129 7.871 Omvormen openbaar groen, div. locaties.
7560016 Renovatie Plantsoenen, 1901 50.000 0 50.000 In 2019 zijn een aantal omvormingsprojecten uitgesteld vanwege de PFAS problematiek. Deze projecten zijn uitgesteld naar 2020.
Investering Riolering
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7211999 Distelakker Kloosterakker(niet afschr) 590.000 12.128 577.872 De voorbereiding is in 2019 gestart en de werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd.
7722087 Vervanging drukriolering, 1601 66.391 2.478 63.913 Op het moment wordt een nulmeting uitgevoerd op de mechanische riolering. De eerste berichten zijn dat de vastgestelde investeringen van 2016, 2017 en 2018 noodzakelijk zijn om de drukriolering op orde te brengen. Grote projecten als de hoogwatergeul hebben er toe geleid dat een achterstand in de vervanging is ontstaan. Dit willen we in 2020, voor zover mogelijk, in gang zetten
7722090 Vervanging drukriolering, B1567 36.399 25.832 10.567 Op het moment wordt een nulmeting uitgevoerd op de mechanische riolering. De eerste berichten zijn dat de vastgestelde investeringen van 2016, 2017 en 2018 noodzakelijk zijn om de drukriolering op orde te brengen. Grote projecten als de hoogwatergeul hebben er toe geleid dat een achterstand in de vervanging is ontstaan. Dit willen we in 2020, voor zover mogelijk in gang zetten.
7722095 Export DG Dialog (HWA),1701 485.294 242.641 242.653 Op het moment wordt een nulmeting uitgevoerd op de riolering. De eerste berichten zijn dat de vastgestelde investeringen van 2016, 2017 en 2018 noodzakelijk zijn om de drukriolering op orde te brengen. Grote projecten als de hoogwatergeul hebben er toe geleid dat een achterstand in de vervanging is ontstaan. Dit willen we in 2020, voor zover mogelijk in gang zetten
7722097 Vervanging drukriolering, 1701 41.422 0 41.422 Op het moment wordt een nulmeting uitgevoerd op de mechanische riolering. De eerste berichten zijn dat de vastgestelde investeringen van 2016, 2017 en 2018 noodzakelijk zijn om de drukriolering op orde te brengen. Grote projecten als de hoogwatergeul hebben er toe geleid dat een achterstand in de vervanging is ontstaan. Dit willen we in 2020, voor zover mogelijk in gang zetten.
7722098 Deelrep. Vrijverval riolering, 1701 49.000 4.863 44.137 Op het moment wordt een nulmeting uitgevoerd op de riolering. De eerste berichten zijn dat de vastgestelde investeringen van 2016, 2017 en 2018 noodzakelijk zijn om de drukriolering op orde te brengen. Grote projecten als de hoogwatergeul hebben er toe geleid dat een achterstand in de vervanging is ontstaan. Dit willen we in 2020, voor zover mogelijk, in gang zetten.
7722099 Verbetering vuilemmissie, 1701 36.272 16.945 19.327 Op het moment wordt een nulmeting uitgevoerd op de riolering. De eerste berichten zijn dat de vastgestelde investeringen van 2016, 2017 en 2018 noodzakelijk zijn om de drukriolering op orde te brengen. Grote projecten als de hoogwatergeul hebben er toe geleid dat een achterstand in de vervanging is ontstaan. Dit willen we in 2020, voor zover mogelijk in gang zetten.
7722101 Export DG Dialog (HWA),1801 605.026 561.842 43.184 Op het moment wordt een nulmeting uitgevoerd op de riolering. De eerste berichten zijn dat de vastgestelde investeringen van 2016, 2017 en 2018 noodzakelijk zijn om de drukriolering op orde te brengen. Grote projecten als de hoogwatergeul hebben er toe geleid dat een achterstand in de vervanging is ontstaan. Dit willen we in 2020, voor zover mogelijk in gang zetten.
7722102 Vernieuwen roilering, 1801 66.390 0 66.390 Op het moment wordt een nulmeting uitgevoerd op de riolering. De eerste berichten zijn dat de vastgestelde investeringen van 2016, 2017 en 2018 noodzakelijk zijn om de riolering op orde te brengen. Grote projecten als de hoogwatergeul hebben er toe geleid dat een achterstand in de vervanging is ontstaan. Dit willen we in 2020, voor zover mogelijk in gang zetten.
7722103 Vervanging drukriolering, 1801 245.754 219.622 26.132 Op het moment wordt een nulmeting uitgevoerd op de mechanische riolering. De eerste berichten zijn dat de vastgestelde investeringen van 2016, 2017 en 2018 noodzakelijk zijn om de drukriolering op orde te brengen. Grote projecten als de hoogwatergeul hebben er toe geleid dat een achterstand in de vervanging is ontstaan. Dit willen we in 2020, voor zover mogelijk, in gang zetten.
7722104 Vervanging gemalen em, 1801 12.540 4.995 7.545 Op het moment wordt een nulmeting uitgevoerd op de mechanische riolering. De eerste berichten zijn dat de vastgestelde investeringen van 2016, 2017 en 2018 noodzakelijk zijn om de drukriolering op orde te brengen. Grote projecten als de hoogwatergeul hebben er toe geleid dat een achterstand in de vervanging is ontstaan. Dit willen we in 2020, voor zover mogelijk in gang zetten.
7722105 Verbetering vuilemmissie, 1801 248.766 6.741 242.025 Op het moment wordt een nulmeting uitgevoerd op de riolering. De eerste berichten zijn dat de vastgestelde investeringen van 2016, 2017 en 2018 noodzakelijk zijn om de riolering op orde te brengen. Grote projecten als de hoogwatergeul hebben er toe geleid dat een achterstand in de vervanging is ontstaan. Dit willen we in 2020, voor zover mogelijk, in gang zetten.
7722106 Export DG Dialog (HWA),1901 283.203 89.243 193.960 In 2019 zijn de voorbereidingswerkzaamheden gestart. In 2020 worden de werkzaamheden uitgevoerd.
7722107 Vernieuwen roilering, 1901 283.017 246.957 36.060 In 2019 zijn de voorbereidingswerkzaamheden gestart. Planning is om de werkzaamheden in 2020 uit te voeren.
7722108 Vervanging drukriolering, 1901 64.554 0 64.554 In 2019 zijn de voorbereidingswerkzaamheden gestart. In 2020 worden de werkzaamheden uitgevoerd.
7722109 Vervanging gemalen EM, 1901 5.000 0 5.000 In 2019 zijn de voorbereidingswerkzaamheden opgestart. In 2020 worden de werkzaamheden in gang gezet.
7722110 Verbetering vuilemmissie, 1901 330.689 279.156 51.533 De voorbereidingen van de werkzaamheden zijn in 2019 gestart. In 2020 worden de werkzaamheden buiten in gang gezet.
Investering Speelplan
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7580015 Investeringen speelplan, B1901 25.000 0 25.000 Renovatie/vervanging speelplek is in 2019 uitgesteld. Deze is doorgeschroven naar 2020
Investering Sport
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7531520 Verv.bereg.instal, bron, ond.w.pomp,1601 40.000 11.448 28.552 Afgelopen jaar zijn de slangen en pomp voor de beregeningsinstallatie bij voetbalvereniging vv Heerde vervangen. Budget dient behouden te blijven voor toekomstige vervanging/reparaties.
7531524 Renovatie sportvelden, b1801 40.000 30.307 9.693 Afgelopen jaar zijn op meerdere sportparken hekwerken geplaatst/vervangen. Er staat nog een restbedrag open dat voor toekomstige vervanging gebruikt kan worden.
7531525 Ver.sportvelden div.object,B1901 7.500 6.330 1.170 In 2019 is een gedeelte van het budget uitgegeven aan herstel van de voetbalvelden bij SEH. Hier was schade ontstaan door de wilde zwijnen.  Het resterend budget dient behouden te blijven voor toekomstige uitgaven.
7531526 Renovatie sportvelden, B1901 40.000 0 40.000 Nog geen budget uitgegeven. Budget dient behouden te blijven in verband met mogelijke subsidie aanvragen van de sportverenigingen
Investering Toerisme
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7560120 Verbet.fietsvoorziening Kamperweg,1701 350.000 254.881 95.119 De omschrijving is niet correct. Het fietspad langs de Eperweg is vernieuwd en het fietspad over de spoorbaan tussen de Elburgerweg en Bovenkamp. Het resterende bedrag is gereserveerd voor het verbeteren van het fietspad tussen het Heerderstrand en de Elburgerweg. Het probleem is dat de vergunningen nog niet worden afgegeven door de Provincie Gelderland.
7560124 Verbetering fietsvoorziening, 1901 200.000 189.894 10.106 De fietspaden langs de Groteweg in Wapenveld zijn vernieuwd. Het resterende bedrag is gereserveerd voor een bijdrage van een snelle fietsroute Epe-Zwolle.
Investering Tractie
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7960776 Bestelauto plus kraan 1, 1601 51.000 0 51.000 Aanbesteding loopt.
7960777 Bestelauto plus kraan 2, 1601 51.000 0 51.000 Aanbesteding loopt.
7960900 Tractie investeringen 405.406 0 405.406 We proberen zo lang mogelijk met bestaande tractie te doen.  Maar op het moment dat vervangen moet worden, is de noodzaak ook acuut en moet er voldoende geld beschikbaar zijn. Er is veel tractie dat ruimschoots over de afschrijvingstermijn heen gaat maar ook op de laatste benen loopt. De meetwagen is vervangen door een elektrische auto in 2018. Deze kent een nieuwe afschrijvingstermijn en komt voorlopig nog niet op de lijst voor te vervangen tractie.
Onderbouwing tractie
oud nummer Investering Bedrag
7960723 Hogedrukreiniger 2006 €  8.000,-
7960727 Bladzuigwagen 2007 € 9.500,-
7960734 Meetwagen 2008 € 21.000,- deze is vervangen door Elektrische auto.
7960735 Rolbezem 2008 € 7.000,-
7960747 Peugeot Partner 2009 € 21.000,-
7960753 Voorlader 2010 € 12.000,-
7960754 Frees 2010 € 8.000,-
7960758 Klein materiaal 2011 € 1.365,-
7960759 Grasmachines 2011 € 10.000,-
7960767 Takkenversnipperaar 2012 € 24.000,-
7960768 Klein materiaal 2012 € 5.000,-
7960770 Verv. Sneeuwploeg 2013 € 15.000,-
7960773 Aanhanger/ bladwagen 2015 € 9.500,-
7960774 Cultivator 2015 € 10.000,-
7960775 Bladblazer 2015 € 9.000,-
Mini kipper 1701 € 21.500,-
Bestelauto 1701 € 21.000,-
Bestelauto 1701 € 21.000,-
Vrachtauto 1801 € 135.000,-
Piaggio Porter 1801 € 15.000,-
2018 Peugeot RP 911 F, 1800  (7961015) - € 22.459,-
2019 Vrachtauto 1901 € 35.000,-
2019 Weidesleep, 1901 € 6.000,-
2019 Piaggio porter 1901 € 3.000,-
Totaal investering 7960900 € 405.406,-
Investering Verkeersveiligheid
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7211035 Actualisatie GVVP, 1701 25.000 7.522 17.478 De opdracht voor het actualiseren van het GVVP te verstrekt. In 2019 is de voorbereiding gestart en de afronding is in 2020
7211037 Aanp. conflictsituatie GVVP, B1901 25.000 9.358 15.642 Aanpassing wegmarkering Groteweg Wapenveld. In 2020 is er een opdracht verstrekt om voor de Oude IJssel de wegmarkering aan te passen (60 km/h) en een verhoogd plateau aan te brengen met de kruising Hondehoekseweg.
Investering Wegen
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7210236 Reconstructie wegen, 1701 35.000 18.129 16.871 Deze investering moet mee naar volgend jaar, omdat alle mutaties als gevolg van de Hoogwatergeul nog niet zijn verwerkt.
7210240 Reconstructie wegen, 1901 250.000 95.902 154.098 herinrichting Bomenbuurt is afgerond. De herinrichting van de Zwaaikolk in Wapenveld loopt nog door in 2020. De planning is dat deze werkzaamheden medio april 2020 zijn afgerond

Bijlage 5: Investeringen afgesloten

Investeringen begraafplaatsen
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7724030 W'veld, schutting 1907 0 21.796 -21.796 Op de begraafplaats aan de Kwartelweg  in Wapenveld is in 2019 (afgelopen jaar) een schutting geplaatst. Het project is afgerond.
Investeringen gebouwen
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7120115 W'veld, vervanging buitenkozijnen 1801 12.000 0 12.000
7421005 Bouwk.voorz.verh.scholen,B1801 10.000 0 10.000 Budget niet aangesproken, beheer scholden ligt bij schoolbesturen. Achterstallig onderhoud is voor zover mogelijk, muv Sprengen College, afgehandeld.
7421006 Bouwk.voorz.verh.scholen, B1901 0 0 0 Budget niet aangesproken. Onderhoud onderwijshuisvesting ligt bij schoolbesturen
7530628 Veessen - Vervanging CV 7.000 7.028 -28 CV is vervangen.
7530630 Veessen - verg.gymtoestellen, 1901 0 19.857 -19.857 Vervanging heeft plaats gevonden, graag afsluiten. Afkeur op klimrek en basketbal voorziening. Vervanging heeft plaats gevonden. Helaas meer afkeur dan in MJOP aangegeven.
7530800 Gem.gebouwen - Zonnepanelen 293.000 289.877 3.123 Zonnepanelen zijn aangebracht op meerdere gebouwen.
7630202 Hof Cramer - verv.b.kozijnen, dakop1901, 0 0 0 Hof van Cramer is geschilderd in 2018 en alle rotte delen zijn hersteld. Er loopt een haalbaarheidsonderzoek naar een Hof van Cramer in het centrum van Wapenveld. Kozijn vervanging wordt niet ingezet tot er helderheid is of dit doorgaat.
Investering onvoorzien
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7210237 Klein onvoorziene wegen, B1701 29.175 20.892 8.283 afgerond
7210238 Onvoorziene investeringen, 1801 25.000 23.243 1.757 Aanpassing bewegwijzering ISALA  en openbare verlichting Groteweg
Investering Openbaar groen
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7560010 Herplant bomen Bonenburgerlaan, 1407 30.000 15.517 14.483 In 2015 is circa 15.500,- euro uitgegeven aan het rooien en herplanten van de bomen langs de Bonenburgerlaan. Dit project is afgerond. In navolging van de bomen langs de Bonenburgerlaan dienen de bomen langs de Griftdijk vervangen te worden. Voor dit project zal een nieuwe investering aangevraagd worden.
Investering Openbare verlichting
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7210616 Vern. openbare verlichting,1801 80.000 82.566 -2.566 Afgerond.
7210617 Vern. Openbare verlichtingen, B1901 80.000 92.652 -12.652 Budget is met een bedrag van € 12.652,- overschreden.  Reden hiervoor is dat de aannemer de kosten van de infrastructuur voor OV-verlichting in het plangebied Wendhorst bij ons heeft neergelegd. De ontwikkelaar heeft hier het recht toe en wij zijn verplicht deze kosten te vergoeden. De ontwikkelaar heeft een periode van zes jaar om deze kosten te claimen en dat gebeurt vrijwel altijd na afronding. Nu heeft de aannemer de kosten vroegtijdig geclaimd, terwijl de opdrachten voor 2019 al waren gegeven.
Investering Riolering
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7210054 Reconstruction Beatrixweg, 1801 50.000 35.029 14.971 De reconstructie is afgerond.
7722089 Vernieuwing vrijval riool, b1567 10.386 10.396 -10 De werkzaamheden betreffende de vervanging van de riolering zijn uitgevoerd.
7723000 Ondergrondse containers, 2019 0 52.070 -52.070 Zonder besluitvorming van de raad
Investering Speelplan
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7580014 Investeringen speelplan, B1801 25.000 23.763 1.237 In 2019 is de speelplek in het Van Apeldoornshof vervangen. Project afgerond, geen uitgaven meer verwacht.
Investering Sport
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7531522 Sportvelden renovatie,B1701 40.000 40.000 0 Volledig budget uitgegeven aan diverse werkzaamheden omtrent renovatie sportvelden.
7531523 Ver.sportvelden div objecten, B1801 7.500 7.937 -437 Investering kan worden afgerond. Budget uitgegeven aan diverse werkzaamheden en investeringen in het kader van de privatisering sportverenigingen.
Investering Toerisme
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7560117 Natuurtransferium, 1401 57.000 60.612 -3.612
7560122 Ren. Recreatieve Fietspaden, 1801 30.000 36.479 -6.479 fietspad Weteringdijk verbeterd
Investering Verkeersveiligheid
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7211036 Aanpassing conflictsituatie GVVP, 1801 25.000 25.074 -74 Aanpassing snelheidsverlaging Groteweg in Wapenveld
Investering Wegen
Order Omschrijving Begroting werkelijk restant opmerking
7210051 Wapenveld- zwartepaard ,17 Het nieuwbouw project Het Zwartepaard in Wapenveld is afgerond. De infrastructuur en groenvoorziening rondom de nieuwbouw is aangepast en gereed.
7210234 Grasbetonstenen buitenwegen, 1601 40.000 39.758 242 Aanleg grasbetonstenen Kerkdijk en IJsseldijk en aanleg bermbeton Kloosterweg
7210239 Grasbeton buitenwegen, 1801 40.000 40.027 -27 Aanleg bermbeton Kloosterweg en grasbetonstenen IJsseldijk
7210242 Reconstructie wegen HWG, 1901 200.000 200.588 -588 De Oenerweg .en Kloosterweg zijn hersteld (transportwegen HWG)

Bijlage 6: Begrotingsrechtmatigheid

Conform de kadernota rechtmatigheid dient de jaarrekening rechtmatig tot stand te komen. Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn’.

Begrotingsafwijkingen en –overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door de raad. In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad worden voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag. Alleen als de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken, zal achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien de raad ermee instemt wordt de besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog door de raad worden vastgesteld.

Met het vaststellen van de tussentijdse rapportages (voorjaars- en najaarsnota) door de raad zijn de budgetten bijgesteld en zijn daarmee de begrotingsafwijkingen en –overschrijdingen rechtmatig.

Een toelichting op het restant van de begrotingsafwijkingen en –overschrijdingen zijn in deze jaarstukken toegelicht in de programma’s. Onder het onderdeel ‘toelichting op de producten’ zijn de verschillen in deze zichtbaar gemaakt en verklaard. Met de vaststelling van de jaarstukken zijn deze bijstellingen rechtmatig.

Bijlage 7: Afkortingenlijst

AED

=

automatische externe defibrillator

AmvB

=

Algemene maatregel van Bestuur

AMW

=

Algemeen Maatschappelijk Werk

AOV-er

=

Ambtenaar Openbare Veiligheid

APV

=

Algemeen Plaatselijke Verordening

Arbo

=

Arbeidsomstandigheden

AU

=

Algemene Uitkering

AWBZ

=

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 

 

 

BAG

=

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BB

BBO

=

=

Bijzondere Bijstand

Bijzonder Basis Onderwijs

BBV

=

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Begr.wijz.

BGT

=

=

=

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

begrotingswijziging

Basiskaart Grootschalige Topografie

BJZ

=

Bureau Jeugdzorg

BNG

=

Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv

=

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BRO

=

Besluit Ruimtelijke Ordening

BRP

=

Basis Registratie Personen

BSHW

=

Brede School Heerde West

BTW

=

Bruto Toegevoegde Waarde

BV

=

Besloten Vennootschap

BWS

=

Besluit woning gebonden subsidies

 

 

 

c.q.

=

casu quo

CAK

Cao

=

=

Centraal Administratie Kantoor

Collectieve arbeidsovereenkomst

CJG

CMS

CVN

=

=

=

Centra Jeugd en Gezin

contentmanagementsysteem

Centraal Veluws Natuurgebied

 

 

 

d.d.

DD JGZ

DigiD

=

=

=

de dato

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Digitale identiteit

DLG

DVA

=

=

Dienst Landelijk Gebied

dienstverleningsafspraken

 

e.d.

 

=

 

en dergelijke

EG

=

Europese Gemeenschap

E-gem

=

Elektronische gemeenten

EKD

=

Elektronisch Kinddossier

EMU

=

Economische en Monetaire Unie

EPC

=

Energie Prestatie Coëfficiënt

etc.

=

et cetera

EVA

=

Epe, Voorst en Apeldoorn

 

 

 

Fido

=

Financiering decentrale overheden

fte

FWI

=

=

fulltime-equivalent

Fonds Werk en Inkomen

 

 

 

GAP

=

Gemeentelijk Afkoppel Plan

GBA

=

Gemeentelijke Basis Administratie

GBKN

=

Grootschalige Basiskaart Nederland

GFT

=

Groente, Fruit en Tuin

GGD

=

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGNet

=

Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg)

GGZ

=

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

=

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GPR

=

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn

GRP

=

Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

=

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

 

 

 

H2O

=

Hattem, Heerde en Oldebroek

ha.

=

hectare

 

 

 

HAVO

HHV

HOF

HUP

HV

=

=

=

=

=

hoger algemeen voortgezet onderwijs

Heerder Historische Vereniging

Houdbare Overheidsfinanciën

Handhavings Uitvoerings Programma

Huishoudelijke Verzorging

 

 

 

IAU

i.h.k.v.

I&M

=

=

=

Incidenteel aanvullende uitkering

in het kader van

Infrastructuur en Milieu

i.o.

=

in oprichting

i.r.t.

=

in relatie tot

ICT

=

informatie- en communicatietechnologie

ID-kaart

=

Identiteitskaart

IOAW

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISV

 

JCO

=

 

=

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

 

Justitieel casusoverleg

 

 

 

KCC

=

Klant Contact Centrum

KWP3

=

Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

 

 

 

LEA

=

Lokale Educatieve Agenda

LOP

=

landschapsontwikkelingsplan

 

 

 

m.b.t.

=

met betrekking tot

m2

=

vierkante meter

M2A

= project modernisering applicatielandschap

mbo

=

middelbaar beroeps onderwijs

MD Veluwe

=

Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe

MDT

=

Multi Disciplinair Team

Mer

=

Milieueffectrapportage

MFA

=

multifunctionele accommodatie

MPG

MT

=

=

Meerjaren Prognose Grondexploitatie

Managementteam

 

 

 

NAW

NEN

NHR

NIEGG

=

=

=

=

Naam, adres en woonplaats

Nederlandse norm

Nieuwe Handels Register

Niet in exploitatie genomen gronden

n.l.

=

namelijk

NOG

=

Noord- en Oost Gelderland

NSVV

NT

=

=

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

Nederlandse Taal

NUP

=

Nationaal Uitvoerings Programma

NV

=

Naamloze Vennootschap

 

 

 

o.a.

=

onder andere

OAB

OBO

=

=

Onderwijs Achterstanden Beleid

Openbaar Basis Onderwijs

ODNV

=

Omgevingsdienst Noord- Veluwe

OEM

=

Overige eigen middelen

OKE

=

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

OM

=

Openbaar Ministerie

OW

=

Openbare Werken

OZB

=

Onroerende Zaak Belasting

 

 

 

PDCA

PDR

pgb

=

=

=

Plan, Do, Check en Act

Programma Directie Rijkswaterstaat

Persoonsgebonden budget

PGO

PGO

PIOFACH

 PKB

pva

 

=

=

=

=

=

 

Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden

Periodiek Gezondheids Onderzoek

Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

planologische kernbeslissing

plan van aanpak

P&C cyclus

 

=

Planning- en control cyclus

RDW

RGV

RIP

RMC/VSV

RNV

RO

ROD

ROVA

=

=

=

=

=

=

=

=

Rijksdienst Wegverkeer

Recreatiegemeenschap Veluwe

Rijksinpassingsplan

Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten

Regio Noord-Veluwe

Ruimtelijke ontwikkeling

Regionale Omgevingsdiensten

Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen

RPD

=

Regionaal Programma Bedrijventerreinen

RROL

=

Regionale Regeling Operationele Leiding

RUD

=

Regionale Uitvoeringsdiensten

 

 

 

SLOK

soza

=

=

Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven

sociale zaken

 

 

 

t.b.v.

TOP

 

UWV

=

=

 

=

ten behoeve van

toeristisch overstap punt

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 

 

 

VAVO

VBT

vm.

=

=

=

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Veluws Bureau voor Toerisme

Voormalig

VNG

=

Vereniging van Nederlandse gemeenten

VNOG

VOF

=

=

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Vennootschap onder firma

VRM

=

Veiligheid, Ruimte en Milieu

VROM

VSV

VTH

VVE

=

=

=

=

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Vroegtijdig schoolverlaten

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Voor- en Vroegschoolse Educatie

vwo

=

voortgezet wetenschappelijke onderwijs

VWS

=

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 

 

Wabo

WGS

=

=

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WIJ

=

Wet Investeren in Jongeren

WION

=

Wet Informatie Ondergrondse Netwerken

WIW

=

Wet inschakeling werkzoekenden

WMO

=

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wob

=

Wet openbaarheid van bestuur

WOZ

=

Wet Onroerende Zaken

WRO

=

Wet Ruimtelijke Ordening

WSNP

=

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wsw

=

Wet sociale werkvoorziening

WWB

=

Wet Werk en Bijstand

ZAT

=

Zorg Advies Team

ZAS

=

Ziekteverzuim als signaal