Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Uitkomsten burgerparticipatie ombuigingen

Inhoud

Aanleiding

De resultaten van de voorjaarsnota 2018 en de ramingen voor de begroting 2019 zijn aanleiding geweest om in de zomer van 2018 drastische besluiten te nemen. Er is een budgetfreeze in 2018 afgekondigd en er is een pakket aan maatregelen vastgesteld, dat uiteindelijk in 2022 gerealiseerd moet zijn. De maatregelen zijn in september 2018 onder de aandacht van de raadsbrede commissie gebracht en, voor zover van toepassing, verwerkt in de begroting 2019.

Na de vaststelling van de begroting 2019 is gestart met een traject om voor het begrotingsjaar 2020 en volgende jaren met behulp van inwonerparticipatie tot een sluitende begroting te komen. In januari, februari en maart hebben hiervoor een drietal bijeenkomsten plaatsgevonden, waarvoor 525 inwoners en 80 organisaties zijn uitgenodigd. Daarnaast is in De Schaapskooi een oproep gedaan aan alle inwoners om te reageren op de voorgenomen maatregelen.

Tijdens de informatieavonden hebben 30 inwoners en 50 vertegenwoordigers van organisaties een reactie gegeven op de voorgestelde maatregelen. Het gros van de aanwezige organisaties was vertegenwoordigd door twee personen. Via e-mail en sociaal media zijn 20 reacties binnen gekomen. Zowel inwoners als organisaties zijn gevraagd om ook alternatieve bezuinigingsvoorstellen aan te dragen.

Onze waardering gaat uit naar de inwoners en vertegenwoordigers van organisaties die met ons hebben mee gedacht.

Op basis van de aard van de reacties concluderen wij, dat de reacties een afspiegeling zijn van onze lokale samenleving. Er zijn voor- en tegenstanders van de maatregelen die wij hebben genomen.

Wel zijn er enkele onderwerpen waarop meerdere reacties zijn ontvangen. Hieronder geven wij de onderwerpen aan evenals ons standpunt naar aanleiding van de reacties.

 

Onderwerp

Standpunt college na inwonerparticipatie.

Cultuurplein

De voorgenomen maatregel om €100.000,- te bezuinigen op het Cultuurplein willen we aanpassen, door de maatregel te splitsen en te verbreden. Ons voorstel aan de gemeenteraad is om een bezuinigingsmaatregel van €50.000,- neer te leggen bij de cultuursector als totaal en het resterende bedrag van €50.000,- mee te geven als opgave voor het programma Sociaal Maatschappelijk.

Bedrijfsvoering

Inwoners en organisaties mogen er van verzekerd zijn dat efficiënt werken een aandachtspunt is in de organisatie; hiervoor is al €300.000,- ingeboekt als bezuiniging. Wanneer deze kosten nog verder kunnen worden verlaagd, dan zullen wij niet nalaten om dit te verwerken in de begroting.

Onderhoud Openbaar Groen

Er zijn weliswaar meerdere reacties ontvangen, maar de inhoud verschilt. Zo zijn er voor- en tegenstanders van verschraling van het onderhoud. De veronderstelling dat natuurlijk beheer van onze bermen tot minder kosten leidt, kunnen wij niet bevestigen. Sterker nog, verschraling van de grond om dit mogelijk te maken, leidt tot meerkosten omdat bermmaaisel moet worden afgevoerd. We omarmen het idee om inwoners of bedrijven groen te laten adopteren. De ervaring leert dat dit alleen duurzaam werkt op verzoek van inwoners of bedrijven, waardoor het effect beperkt is. Voorgesteld wordt om geen aanvullende bezuinigingen door te voeren op dit onderdeel.

Inkomsten verwerven door gemeentelijk eigendom te verkopen

Onze bouwgronden maken deel uit van de grondexploitaties en leveren geen extra middelen op, anders dan de bedragen waarmee we jaarlijks rekenen. De vrijkomende locaties staan in de verkoop. Snippergroen wordt op verzoek, voor zover er geen redenen zijn om hiervan af te zien, verkocht.

Vrijwilligers

De oproep om vrijwilligersorganisaties te ontzien en vrijwilligerswerk te stimuleren, delen wij. We hebben dan ook besloten om de voorgenomen maatregel om €5.000,- te bezuinigen op subsidiebedragen onder de €1.000,- terug te draaien.