Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Inhoud

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Duurzaamheid

Toelichting op product Duurzaamheid

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
521600 Duurzaamheid 37.022 145.612 75.000 75.000 75.000 75.000

Toelichting op de lasten en baten Duurzaamheid

Lasten

De lasten zijn van het product Duurzaamheid €75.000,- verhoogd.  Hieronder volgt een toelichting.

521600 Duurzaamheid
De verwachting is dat in het kader van de regionale energiestrategie (RES) (€50.000,-) en de bijbehorende ruimtelijke planvorming, proces- en ondersteuningskosten en participatie (€25.000,-) de nodige extra uitgaven worden gemaakt. Om volwaardig mee te kunnen doen in regionaal verband is daarom een ophoging van de begroting met €75.000,- noodzakelijk (4).

Economie

Toelichting op product Economie

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik  ten behoeve van de markt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
533000 Economische zaken 91.174 308.659 33.500 33.500 33.500 33.500
533050 Markten 22.098 20.013 4.500 4.500 4.500 4.500
533100 Festiviteiten 3.208 3.491 0 0 0 0
Totaal Lasten 116.481 332.163 38.000 38.000 38.000 38.000
Baten
533000 Economische zaken -2.900 0 0 0 0 0
533050 Markten -6.761 -21.580 0 0 0 0
533100 Festiviteiten 2.206 -1.230 0 0 0 0
Totaal Baten -7.456 -22.810 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Economie

Lasten
De lasten van product Economie zijn structureel verhoogd €38.000,-. Hieronder volgt een toelichting.

533000 Economische zaken
Op grond van het collegebesluit van 10 juli 2018 is besloten om te gaan deelnemen aan de Human Capital Agenda regio Zwolle voor een periode van 5 jaar (2019-2023).  Deze bijdrage is vastgesteld op €9,00 per inwoner voor 5 jaar. Voor de jaren 2019 t/m 2023 is dit een bijdrage van €33.500,- per jaar (2).

533050 Markten
De huurkosten van het kerkelijk terrein wat wordt gebruikt door de markt is niet geraamd; deze huur bedraagt €4.500,- per jaar (3).

Toerisme

Toelichting op product Toerisme

Faciliteren van ‘Visit Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
533200 Toerisme & Recreatie 273.766 386.298 0 16.449 25.347 25.347
533201 Reserve Toerisme & Recreatie 5.077 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 278.844 386.298 0 16.449 25.347 25.347
Baten
533200 Toerisme & Recreatie -21.547 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Toerisme

Lasten
De lasten van product Toerisme zijn verhoogd met €16.400,- voor het jaar 2020. Voor de jaren erna is de verhoging €25.300,-. Hieronder volgt een toelichting.

533200 Toerisme & Recreatie
Na de aanloopfase dient er rekening mee gehouden te worden dat vanaf 2020 de jaarlijkse bijdrage voor het programma Vitale vakantieparken met €12.000,- zal stijgen tot structureel €23.000,- (1).

Voor het bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal is de vervanging van bruggen noodzakelijk. Deze investering kost €600.000,-. De kapitaallasten hiervoor bedragen voor 2020 €4.400,- (1/3 deel); voor de jaren erna zijn deze kosten €13.300,- per jaar (3).

 

 

Bouwen en wonen

Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
545000 Volkshuisvesting 87.189 84.204 10.000 0 0 0
545050 Woonwagenkamp 970 10.265 0 0 0 0
545100 Vergunning & toezicht Bouwen 653.164 396.381 0 0 0 0
545200 Leges WABO 4.659 0 0 0 0 0
545250 Milieubeheer 276.722 316.729 33.246 40.449 42.986 46.563
Totaal Lasten 1.022.704 807.579 43.246 40.449 42.986 46.563
Baten
545000 Volkshuisvesting -6.496 0 0 0 0 0
545050 Woonwagenkamp -3.321 -5.060 0 0 0 0
545200 Leges WABO -676.936 -503.000 0 0 0 0
545250 Milieubeheer -57.887 -62.162 0 0 0 0
Totaal Baten -744.639 -570.222 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Bouwen en Wonen

Lasten
De lasten van product Bouwen en Wonen moeten worden verhoogd met €43.200,- (2019) oplopend naar €46.600,- in 2023. Hieronder volgt een toelichting op de bijstellingen.

545000 Volkshuisvesting
Het college heeft in  de vergadering van 9 april 2019 besloten om de raad voor te stellen om €10.000,- extra budget beschikbaar te stellen voor de startnotitie Woonagenda. In 2018 is hiermee een begin gemaakt; de afronding vindt dit jaar plaats. Incidenteel voor 2019 €10.000,- (4).

545250 Milieubeheer
Voor het behandelen en controleren van extra asbestmeldingen moet het budget van de Omgevingsdienst ( ODNV) voor 2019 met €33.200,- worden bijgeraamd. Voor de jaren erna stijgt dit bedrag tot €46.600,- in 2023.  Dit bedrag is nodig totdat het asbestdakenverbod daadwerkelijk in werking treedt, naar verwachting in 2025 (1). 

Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
547000 RO eigen plannen 138.157 211.089 0 0 0 0
547050 RO initiatieven van derden 156.807 144.097 0 0 0 0
547100 RO toezicht handhaving 2.422 2.561 0 0 0 0
547150 Planschades 24.006 25.000 0 0 0 0
547250 Omgevingswet 0 18.125 18.125 122.500 0 0
Totaal Lasten 321.393 400.872 18.125 122.500 0 0
Baten
547000 RO eigen plannen -19.014 -33.710 0 0 0 0
547050 RO initiatieven van derden -108.087 -48.980 0 0 0 0
547150 Planschades -1.800 -25.000 0 0 0 0
Totaal Baten -128.901 -107.690 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten
De lasten van het product Ruimtelijke ontwikkeling moeten in 2019 worden verhoogd met €18.100,- en in 2020 met €122.500,-. Hieronder volgt een toelichting.

547250 Omgevingswet
Voor de ontwikkeling van een GEO-visie in verband met de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Omgevingswet is voor 2019 een bedrag van €18.100,- en voor 2020 €72.500,- nodig (3).

De invoeringskosten van de nieuwe Omgevingswet voor onze ketenpartners, zoals de Omgevingsdienst en GGD, kosten naar verwachting incidenteel €50.000,- (3).

Accommodaties

Toelichting op product Accommodaties

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
502060 Carillion 1.227 1.600 0 0 0 0
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde 0 1.040 0 0 0 0
502120 Muziekkoepel Veessen 0 100 0 1.500 1.500 1.500
502180 Stalling werf 12.774 15.390 0 0 0 0
502640 Flessenbergerweg 39 21.311 22.215 0 0 0 0
502680 Villa Jacoba 29.948 40.370 7.500 0 0 0
502740 Nachtegaalweg 48 29.757 21.547 0 0 0 0
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties 146.608 150.392 0 0 0 0
549200 Vrijkomende locaties 343.360 48.500 0 0 0 0
549201 Reserve vrijkomende locaties 642.000 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.226.984 301.154 7.500 1.500 1.500 1.500
Baten
502180 Stalling werf -650 0 0 0 0 0
502640 Flessenbergerweg 39 -11.773 -8.760 0 0 0 0
502680 Villa Jacoba -17.796 -17.054 0 0 0 0
502740 Nachtegaalweg 48 -691 -1.800 0 0 0 0
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties -38.651 -36.060 0 0 0 0
549200 Vrijkomende locaties -1.051.643 -28.860 0 0 0 0
549201 Reserve vrijkomende locaties -72.550 0 0 -33.087 -33.087 -30.167
Totaal Baten -1.193.756 -92.534 0 -33.087 -33.087 -30.167

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties

Bij het product Accommodaties wordt bij de lasten voor 2019 €7.500,- bijgeraamd; voor de jaren erna bedraagt de bijraming €1.500,-.

Lasten

502680 Villa Jacoba
Voor het achterstallig onderhoud van de  tuin van Villa Jacoba is incidenteel €7.500,- nodig (4).

502120 Muziekkoepel Veessen
Er is een bestaande afspraak dat de muziekvereniging VIVO jaarlijks een bijdrage ontvangt vanuit de gemeente Heerde voor onderhoudswerkzaamheden. Deze bijdrage, die start in 2020, is vastgesteld op €1.500,- per jaar (3).

Baten

549201 Reserve vrijkomende locaties
Voorgesteld wordt om de afschrijvingskosten van de vrijkomende locaties te dekken uit de reserve gebouwen. Voor 2020 en 2021 is dit een bedrag van €33.100,-; voor de jaren erna moet er €30.200,- uit de reserve worden onttrokken (5). 

 

 

Gebiedsontwikkeling

Toelichting op product Gebiedsontwikkeling

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
537000 Gebiedsontwikkeling 1.414.605 0 0 0 0 0
Baten
537000 Gebiedsontwikkeling -1.663.775 0 0 0 0 0

Toelichting op lasten en baten Gebiedsontwikkeling

Geen opmerkingen.

Beheer en Onderhoud

Toelichting op product Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
502100 Zoutloods 27.341 0 0 0 0 0
502500 Sportpark Molenbeek 8.094 7.950 0 0 0 0
502520 Sportpark Eeuwlanden 9.890 5.120 0 0 0 0
502540 Sportpark Monnikenbos 8.367 6.630 0 0 0 0
502560 Sportpark Veessen 1.771 1.520 0 0 0 0
502620 Aula en baarhuisjes 17.997 24.730 0 0 0 0
549300 Buitensportaccommodaties 299.239 647.653 0 0 0 0
551000 Gemeentelijke gronden 106.891 67.291 0 0 0 0
551050 Erfpachten 11.082 9.890 0 0 0 0
551100 Kadaster & Landmeten 30.443 50.908 0 0 0 0
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 115.095 142.174 0 0 0 0
551200 Beheerplan Wegen 1.220.133 1.636.190 53.000 6.500 0 0
551201 Reserve Beheerplan Wegen 1.108.347 0 0 0 0 0
551220 Gronddepot 32.080 54.659 0 0 0 0
551250 Huisnummering/straatnaamborden 1.925 1.790 0 0 0 0
551350 Herstel degeneratieschade 119.598 108.616 0 0 0 0
551351 reserve Herstel degeneratieschade 43.000 0 0 0 0 0
551400 Beheerplan Kunstwerken 236.989 250.949 0 0 0 0
551450 Verkeersmaatregelen 106.360 123.556 6.000 9.005 15.015 15.015
551600 Beheerplan Water 81.416 96.725 0 0 0 0
551650 Verkeers- en vervoersplan 37.051 38.356 0 0 0 0
551750 Beheerplan Verlichting 171.982 230.187 0 -10.000 -12.000 -14.000
551800 Beheerplan Openbaar groen 1.062.496 1.073.891 0 0 0 0
551850 Beheerplan Speeltuinen 70.668 77.091 0 0 0 0
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen 332.690 393.340 0 -24.000 -24.000 -24.000
552000 Onderhoudsplan Reiniging 1.401.056 1.550.995 0 0 0 0
552100 Onderhoudsplan Riolering 1.448.482 1.124.991 0 0 0 0
552200 Huisaansluiting riolering 12.344 1.858 0 0 0 0
Totaal Lasten 8.122.828 7.727.060 59.000 -18.495 -20.985 -22.985
Baten
502540 Sportpark Monnikenbos -1.166 0 0 0 0 0
502560 Sportpark Veessen -369 0 0 0 0 0
549300 Buitensportaccommodaties -42.182 -52.235 0 0 0 0
551000 Gemeentelijke gronden -46.677 -73.727 -10.000 0 0 0
551050 Erfpachten -45.364 -38.899 0 0 0 0
551100 Kadaster & Landmeten -1.375 -2.130 0 0 0 0
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 0 0 0 0 0 0
551200 Beheerplan Wegen -1.108.347 0 0 0 0 0
551201 Reserve Beheerplan Wegen -138.158 0 0 0 0 0
551220 Gronddepot -32.080 -54.659 0 0 0 0
551350 Herstel degeneratieschade -79.209 -8.750 0 0 0 0
551351 reserve Herstel degeneratieschade -68.997 -138.000 -53.000 0 0 0
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken -164.313 -180.657 0 0 0 0
551450 Verkeersmaatregelen -153 0 0 0 0 0
551550 Inritvergunningen 0 0 0 0 0 0
551650 Verkeers- en vervoersplan -286 0 0 0 0 0
551750 Beheerplan Verlichting -4.997 -4.830 0 0 0 0
551800 Beheerplan Openbaar groen 0 0 0 0 0 0
551901 Reserve Begraafplaatsen -77.885 -43.068 0 24.000 24.000 24.000
551950 Inkomsten begraafplaatsen -462.760 -497.493 0 0 0 0
552001 Reserve Reiniging -195.252 -187.002 0 0 0 0
552050 Inkomsten reiniging -1.686.344 -1.834.670 0 0 0 0
552100 Onderhoudsplan Riolering 0 -66.417 0 0 0 0
552150 Inkomsten riolering -1.746.421 -1.389.476 0 0 0 0
552200 Huisaansluiting riolering -1.680 -1.858 0 0 0 0
Totaal Baten -5.904.014 -4.573.871 -63.000 24.000 24.000 24.000

Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

Lasten

Voor 2019 zijn de lasten bij het product Beheer en Onderhoud €59.000,- hoger dan de oorspronkelijke raming; voor de jaren 2020-2022 wordt deze raming met respectievelijk €18.500, €21.000,- en €23.000,- naar beneden bijgesteld. Hieronder zijn deze wijzigingen op de begroting toegelicht.

551200 Beheerplan wegen

Vanuit de reserve 'onderhoud wegen' wordt voor 2019 €53.000,- aan het budget toegevoegd. Dit geld is voorgaande jaren ontvangen als vergoeding voor het herstel van degeneratieschade (2).

Voor het jaar 2020 wordt er een verhoging van het budget van €6.500,- geraamd voor incidentele weginspecties; deze inspecties moeten eens in de 2 jaar worden uitgevoerd (3).

551450 Verkeersmaatregelen

Het budget voor het onderhoud van bebording was per abuis afgeraamd voor 2020 en verder. Met deze structurele bijraming van €6.000,- is dit weer hersteld (3). 

De voor 2020 geplande VRI-installatie aan de Brinklaan vergt een investering van €125.000,-. De bijbehorende kapitaallasten zijn in 2020 €3.000,- (1/3 deel) en voor de jaren erna €9.000,- (3).

551750 Beheerplan verlichting en uitvoering

Als gevolg van het vervangen van verlichtingsarmaturen door energiezuinige exemplaren kan de raming van het energieverbruik vanaf 2020 met €10.000,-, jaarlijks oplopend met €2.000,-, worden afgeraamd (5).

551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen

Er is nog één medewerker van Lucrato werkzaam op de begraafplaatsen, daarom kan de raming worden verlaagd met €24.000,-. De resterende raming is gebaseerd op de loonwaarde van de betreffende medewerker (2).

Voor 2019 moet er een nieuwe schutting geplaatst worden bij de begraafplaats Wapenveld. De investeringskosten hiervoor bedragen €21.500,-. Deze (meer)kosten worden gedekt uit de reserve.

 

Baten
De baten van product Beheer en Onderhoud worden voor 2019 met €63.000,- verhoogd; de jaren erna is de aframing van het budget €24.000,-. Hieronder volgt de specificatie van deze afwijkingen.

551000 Gemeentelijke gronden
In verband met de verkoop van 1 pachtperceel kan de raming voor de grondverkopen voor 2019 met €10.000,- worden verhoogd (5).

551351 Reserve herstel degeneratieschade

De onttrekking uit de reserve van  €53.000,- wordt ingezet voor het herstel van de wegen. Dit geld is in voorgaande jaren ontvangen als vergoeding voor degeneratieschade (2).

551901 Reserve begraafplaatsen

De aframing van de loonkosten van €24.000,- bij het onderdeel 'begraven' wordt met de reserve verrekend (zie ook de toelichting bij de uitgavenkant) (2).

 

 

Bosbeheer

Toelichting op product Bosbeheer

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
502200 Gebouwen Bosbedrijf 3.208 8.796 0 0 0 0
555000 Bosbeheer 101.653 99.246 0 0 0 0
555050 Recreatiebeheer 11.880 4.129 0 0 0 0
Totaal Lasten 116.741 112.171 0 0 0 0
Baten
502200 Gebouwen Bosbedrijf -3.688 -4.475 0 0 0 0
555000 Bosbeheer -142.854 -145.990 0 0 0 0
Totaal Baten -146.542 -150.465 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer

Geen opmerkingen.