Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

4. Sociaal maatschappelijk

Inhoud

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Preventie

Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Onderwijs en Educatie

Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
563000 Lokaal onderwijsbeleid 118.736 97.767 0 0 0 0
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid 176.376 264.024 58.037 47.625 37.213 37.213
563150 Volwasseneneducatie 48.880 43.185 0 0 0 0
Totaal Lasten 343.991 404.976 58.037 47.625 37.213 37.213
Baten
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid -190.501 -263.015 -109.105 -98.695 -88.281 -88.281
563150 Volwasseneneducatie -47.265 -43.185 0 0 0 0
Totaal Baten -237.766 -306.200 -109.105 -98.695 -88.281 -88.281

Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie

Lasten
De lasten voor product Onderwijs en Educatie zijn met €58.000,- verhoogd in 2019 aflopen naar €37.200,- in 2022. Hieronder volgt een toelichting op deze afwijking.

563050 Overige lokaal onderwijsbeleid
Deze post is bijgeraamd in verband met het ontvangen van meer rijksmiddelen met als doel de VVE meer uren per peuter te kunnen aanbieden. De bijstelling bedraagt voor 2019 €58.000,-; voor 2020 €47.600,- en de jaren erna €37.200,- (2).

Baten
De baten voor product Onderwijs en Educatie worden voor 2019 €109.100,- naar boven bijgesteld; voor de jaren erna is dit bedrag €98.700,- (2020) aflopend naar €88.300,- (2021 en 2022). Hieronder volgt de toelichting.

563050 Overige lokaal onderwijsbeleid
De budgetten voor 'DUI versterking voorschoolse voorziening peuters in onderwijsachterstandenbeleid' is overgeheveld van het subproduct 'Decentralisatieuitkering peuterspeelzaalwerk'. Dit betreft een raming van €31.200,- (2019) aflopend naar €20.800,- (2020) tot €10.400,- (2021 en 2022) (2).

De GOAB-inkomsten kunnen structureel met €77.900,- worden verhoogd (2). 

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat mag het kosten

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421) 17.763 17.499 0 0 0 0
502345 OBS De Horsthoek (F 421) -1.237 40.610 16.000 0 0 0
502365 OBS J. Ligthart (F 421) 35.722 27.754 0 0 0 0
502385 OBS De Heemde (F 421) 20.846 4.110 0 0 0 0
549000 Huisvesting basisonderwijs 217.338 216.305 0 0 0 0
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs 0 126.580 0 0 0 0
549050 De Sprengen 63.727 61.118 0 0 0 0
549100 De Noordgouw 90.426 99.963 0 11.094 33.283 33.283
Totaal Lasten 444.585 593.939 16.000 11.094 33.283 33.283
Baten
502345 OBS De Horsthoek (F 421) -2.834 -33.060 0 0 0 0
549000 Huisvesting basisonderwijs -5.824 -41.000 0 0 0 0
Totaal Baten -8.658 -74.060 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten

De lastenverhoging bij het product Onderwijshuisvesting is voor 2019 €16.000,-. Voor 2020 moet er €11.100,- worden bijgeraamd en voor de jaren daaropvolgend €33.300,-. Hieronder zijn deze begrotingsaanpassingen toegelicht.

502345 OBS De Horsthoek
Voor het maandelijks monitoren van de asbestproblematiek bij de Horsthoekschool is een bijraming noodzakelijk van €10.000,- voor 2019. Daarnaast moeten schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd. Hiervoor moet €6.000,- worden bijgeraamd (3).

549100 De Noordgouw
Voor het vervangen van het dak bij de Noordgouw in 2020 is een investeringsbedrag van €733.000,- geraamd. De kapitaallasten zijn het 1e jaar €11.100,- (1/3 deel) en voor 2021 en verder €33.300,- per jaar (3).

 

Kunst, cultuur en media

Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie, muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
565000 Bibliotheekwerk 270.255 270.255 0 0 0 0
565100 Kunst & Cultuur 236.698 248.219 5.000 8.300 10.200 12.100
565150 Theater & Muziek 26.000 26.900 0 0 0 0
565200 Lokale radio 5.100 9.114 0 0 0 0
565300 Monumentenzorg 68.920 93.591 15.162 0 0 0
Totaal Lasten 606.973 648.079 20.162 8.300 10.200 12.100
Baten
565100 Kunst & Cultuur 1.500 0 0 0 0 0
565300 Monumentenzorg -1.273 -2.500 0 0 0 0
Totaal Baten 227 -2.500 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten
Bij dit product zijn alleen de lasten bijgesteld; voor 2019 voor een bedrag van €20.200,-; 2020 voor €8.300,-; 2021 voor €10.200,- en voor 2022 €12.100,-. Hieronder zijn deze bijstellingen toegelicht.

565100 Kunst & Cultuur
Conform de subsidieregeling is er een indexering toegepast voor het Cultuurplein. Dit subsidiebedrag moet voor 2019 met €5.000,- oplopend tot €12.100,- voor 2022 naar boven worden bijgesteld (1).

565300 Monumentenzorg
Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft bij beschikking van 5 februari 2019 een subsidie verleend voor het in stand houden van de gemeentelijke monumenten in Heerde (cofinanciering). Dit is een incidenteel subsidiebedrag en bedraagt voor het jaar 2019 maximaal €15.200,- (3).

Sport

Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
567150 Sportbeleid 144.506 125.287 0 0 0 0
567250 Zwembad 175.868 178.400 0 0 0 0
Totaal Lasten 320.374 303.687 0 0 0 0
Baten
567150 Sportbeleid -10.947 -16.500 0 0 0 0
567151 Reserve Sportbeleid -25.000 0 0 0 0 0
567251 Reserve zwembad -2.953 -4.953 0 0 0 0
Totaal Baten -38.900 -21.453 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Sport

Geen opmerkingen.

Accommodaties SMV

Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
502390 De Heerd 285.227 374.941 0 0 0 0
502395 De Rhijnsburg 460.655 388.889 0 0 0 0
502440 Sportzaal Wapenveld 69.018 79.580 5.000 5.500 5.500 5.500
502450 Binnensportacc2017 1.204 0 0 0 0 0
502460 Sporthal Faberhal 161.032 202.467 5.000 7.500 7.500 7.500
502462 Kantine Faberhal 54.490 15.000 0 0 0 0
502480 Dorpsacc.De Noord 48.963 66.365 0 0 0 0
502590 Hof van Cramer, Wapenveld 25.338 20.049 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.105.927 1.147.291 10.000 13.000 13.000 13.000
Baten
502390 De Heerd -157.908 -170.830 0 0 0 0
502395 De Rhijnsburg -328.089 -335.530 0 0 0 0
502440 Sportzaal Wapenveld -26.056 -18.772 -3.000 0 0 0
502450 Binnensportacc2017 0 0 0 0 0 0
502460 Sporthal Faberhal -61.662 -49.419 -5.000 0 0 0
502462 Kantine Faberhal -15.751 0 0 0 0 0
502480 Dorpsacc.De Noord -14.155 -13.336 -2.000 0 0 0
502590 Hof van Cramer, Wapenveld -12.333 -12.071 0 0 0 0
Totaal Baten -615.954 -599.958 -10.000 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV

Lasten

De uitgaven moet voor dit product met €10.000,- naar boven worden bijgesteld voor 2019; voor de jaren erna moet er €13.000,- worden bijgeraamd. Hieronder zijn deze bijramingen toegelicht.

502440 Sportzaal Wapenveld

Als gevolg van een nieuwe aanbesteding moeten de schoonmaakkosten vanaf 2019 structureel met €5.000,- worden verhoogd. Vanaf 2020 moeten de waterschapslasten met €500,- naar boven worden bijgesteld (3).

502460 Sporthal Faberhal
Voor de Faberhal geldt eveneens dat de schoonmaakkosten vanaf 2019 structureel moeten worden verhoogd met €5.000,-. Daarnaast moet er, als gevolg van het externe kantinebeheer, vanaf 2020 een sluitronde worden ingevoerd. De kosten hiervoor bedragen €2.500,- per jaar (3).

Baten

De inkomsten kunnen voor €10.000,- worden bijgeraamd; dit is een subsidiebijdrage die van het RVO wordt ontvangen voor de zonnepanelen die op de sporthallen zijn aangebracht (5).

Informatie en toegang sociaal domein

Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke clientondersteuning en kosten voor ICT.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
571005 Informatie & Toegang 322.553 414.422 0 0 0 0
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa 29.357 48.672 0 0 0 0
571105 ICT 5.579 35.990 0 0 0 0
Totaal Lasten 357.489 499.084 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein

Geen opmerkingen.

Jeugdhulp individuele voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorzieningen

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven  is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
573005 Jeugdhulp PGB 174.434 150.000 0 0 0 0
573055 Jeugdhulp in natura 4.038.159 4.074.898 0 0 0 0
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 90.386 133.266 13.936 15.704 17.234 18.792
Totaal Lasten 4.302.979 4.358.164 13.936 15.704 17.234 18.792
Baten
573055 Jeugdhulp in natura -86.824 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorzieningen

Lasten
De lasten van product Jeugdhulp individuele voorzieningen worden vanaf 2019 met €13.900,- verhoogd oplopend tot €18.800,- in 2022. Hieronder volgt een onderbouwing van deze bijstelling.

573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
Deze post met structureel worden bijgeraamd ten behoeve van de Spoed Eisende Zorg (SEZ) functie van Jeugdbescherming Gelderland. Deze functie wordt regionaal ingekocht op basis van inwonersaantallen. De structurele kosten hiervoor van €13.900,- zijn nog niet in de begroting geborgd; in 2018 was al wel incidenteel rekening gehouden met deze kosten. Voor de jaren erna is rekening gehouden met een stijging van deze kosten tot uiteindelijk €18.800,- in 2022 (1).

Jeugdhulp overige voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
575000 Jeugdzorg (overig) 80.983 99.516 0 0 0 0
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten 430.057 571.358 0 0 0 0
575200 Preventie 16.550 23.940 0 0 0 0
575250 Jeugdgezondheidszorg 414.994 451.051 35.382 35.382 35.382 35.382
575300 Voorschoolse voorziening 53.183 74.554 0 0 0 0
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk 12.768 14.298 0 0 0 0
575400 Overige voorziening 100.684 101.039 0 0 0 0
575450 Buitenschoolse voorzieningen 8.550 5.100 0 0 0 0
575500 Kosten CJG 287.719 289.364 13.000 13.000 13.000 13.000
Totaal Lasten 1.405.488 1.630.220 48.382 48.382 48.382 48.382
Baten
575300 Voorschoolse voorziening -717 0 0 0 0 0
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk -51.200 0 41.650 52.063 62.476 62.476
575500 Kosten CJG -4.896 0 0 0 0 0
Totaal Baten -56.813 0 41.650 52.063 62.476 62.476

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorzieningen

Lasten
De lasten van het product Jeugdhulp overige voorzieningen worden vanaf 2019 met €48.400,- structureel verhoogd. Hieronder volgt een onderbouwing van deze verhogingen.

575250 Jeugdgezondheidszorg
Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 0-4 jaar heeft de gemeente ook gelabelde gelden ontvangen. Verian voert dit Rijksvaccinatieprogramma uit. Hiervoor moet €23.000,- structureel worden bijgeraamd. Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 4-19 jaar heeft de gemeente Heerde gelabelde gelden ontvangen. De GGD NOG voert dit Rijksvaccinatieprogramma uit. Hiervoor moet €12.400,- structureel worden bijgeraamd (1).

575500 Kosten CJG
Regionaal is er besloten toezichtfuncties in te richten op kwaliteit en rechtmatigheid ten behoeve van het regionale raamcontract voor zorgaanbieders. Het bedrag is verdeeld op basis van het inwonersaantal van de gemeente; voor Heerde betekent dit een verhoging van €13.000,- (1).

Baten

575350 Decentralisatieuitkering peuterspeelzaalwerk
De baten van dit subproduct zijn overgeheveld naar de post onderwijsachterstandenbeleid. Dit is de verklaring van de aframing van respectievelijk €41.700,-; €52.100,-; €62.500,- en €62.500,- voor de jaren 2019 t/m 2022 (2).

Participatie en Werk

Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
577050 WSW 2.300.887 2.166.690 0 0 0 0
577104 Pilot Participatievoorziening 22.610 0 0 0 0 0
577105 Werkzoekenden dienstverlening 338.123 438.431 0 0 0 0
577150 Werkgeversdienstverlening 108.442 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 2.770.061 2.605.121 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk

Geen opmerkingen.

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
579000 Bijstandverlening 357.221 357.353 0 0 0 0
579050 Levensonderhoud 2.788.387 2.625.600 132.400 60.700 50.000 50.000
579100 Bijstandverlening zelfstandigen 48.353 81.040 0 0 0 0
579200 Inkomensondersteuningsbeleid 241.475 313.876 0 0 0 0
579250 Schulddienstverlening 35.211 58.261 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
579300 Minimabeleid 95.426 150.424 0 0 0 0
579400 Kwijtscheldingen 40.644 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand 300.171 333.400 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Totaal Lasten 3.906.888 3.959.954 97.400 25.700 15.000 15.000
Baten
579050 Levensonderhoud -2.645.030 -2.698.167 -272.340 -272.340 -272.340 -272.340
579100 Bijstandverlening zelfstandigen -22.929 -43.478 0 0 0 0
579300 Minimabeleid -66.142 0 0 0 0 0
579305 Minimabeleid deelfonds 0 -55.212 0 0 0 0
579400 Kwijtscheldingen -977 0 0 0 0 0
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand -39.230 -3.080 0 0 0 0
Totaal Baten -2.774.309 -2.799.937 -272.340 -272.340 -272.340 -272.340

Toelichting op de lasten en baten Inkomen

Lasten
Voor het product Inkomen moet er voor 2019 €97.400,- worden bijgeraamd. Voor 2020 is dit een bedrag van €25.700,-; voor de jaren erna is dit €15.000,-.  Hieronder volgt een specificatie.

579050 Levensonderhoud
De gemiddelde jaarkosten per uitkering zijn gestegen. Ondanks dat het aantal uitkeringen is afgenomen is er daardoor sprake van een verhoging van de totale kosten. Uitgangspunt 2019 is 173 uitkeringen met een gemiddelde kostprijs van €14.000,- (obv 2018). Voor 2020 zijn er 165 uitkeringsgerechtigden in de begroting opgenomen. Voor beide jaren betekent dit een bijstelling van de budgetten van respectievelijk €82.400,- en €10.700,- (3).
Het plaatsen van mensen uit het doelgroepenregister met loonkostensubsidie neemt nog steeds toe. Ook voor het komende jaar verwachten we een toename. Structureel €50.000,- verhogen (4).

579250 Schulddienstverlening
Gezien het verloop van de kosten in de afgelopen jaren kan dit budget met €20.000,- worden verlaagd. In het verleden is minder gebruik gemaakt van de stadsbank in Zwolle dan was geprognotiseerd (5). 

579400 Kwijtscheldingen
Gelet op de realisatie in het verleden moet deze begrotingspost met €10.000,- structureel worden verhoogd (4).

579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand
Op basis van het resultaat van 2018 kan deze post met €25.000,- worden afgeraamd. Wel wordt rekening gehouden met de achterstand in de  huisvesting van nieuwe statushouders (5). 

Baten

579050 Levensonderhoud
Op basis van de voorlopige beschikking van het BUIG-Budget voor 2019 kan dit budget structureel met €272.300,- worden verhoogd (5).

Wmo maatwerkvoorzieningen

Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis 527.496 653.100 5.000 5.000 5.000 5.000
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG 776.262 1.232.153 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG 29.339 38.750 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo 20.429 22.877 0 0 0 0
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v 383.246 454.316 30.300 30.300 30.300 30.300
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w 307.395 180.910 70.000 70.000 70.000 70.000
Totaal Lasten 2.044.168 2.582.106 11.300 11.300 11.300 11.300
Baten
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v -7.968 -1.120 0 -5.000 -5.000 -5.000
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand -55.166 -20.000 0 0 0 0
Totaal Baten -63.134 -21.120 0 -5.000 -5.000 -5.000

Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten
De lasten van product WMO maatwerkvoorzieningen zijn in totaliteit met €11.300,- naar boven bijgesteld. Hieronder volgt een onderbouwing van de budgetaanpassingen.

581005 Wmo uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten zijn de afgelopen jaren in werkelijkheid hoger dan de raming. Voorgesteld wordt daarom om deze post met structureel €5.000,- te verhogen (3).

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG
Naar aanleiding van de cijfers van de afgelopen jaren is een uitnutting van 70% van de uitstaande verplichtingen reëel.
Voor 2019 is er voor deze post €1.317.200,- geraamd. De hoogte van de uitstaande verplichtingen per 1-1-2019 bedraagt €1.389.300,-. 70% uitnutting hiervan is €972.500,-. Bij een toename van 3 % door vergrijzing is dit een totale last van € 1.001.700,-. Hierbovenop wordt nog een instroom vanuit de AVR verwacht van circa €180.000,-. Voorgesteld wordt om deze post structureel met €85.000,- te verlagen met ingang van 2019 (3).

581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG
De WMO uitgaven voor de PGB waren in 2018 €30.000,-. Verwacht wordt dat er mogelijk nog een PGB-cliënt bijkomt  van circa €9.000,-. Dit betekent dat het budget met €9.000,- kan worden verlaagd (3).

581750 Maatwerkvoorzieningen natura vervoersvoorzieningen
Vervoersvoorzieningen  en rolstoelvoorzieningen  zijn communicerende vaten. Alle onderhoud en reparatiekosten worden geboekt op 1 onderdeel In oktober 2018 is een nieuw contract afgesloten voor hulpmiddelen. De verwachting is dat de hulpmiddelen met 20% in kosten zullen stijgen in 2019 e.v. Daarnaast zal er een aanzuigende werking zijn in verband met abonnementstarief  van 5%. Structureel betekent dit een verhoging van de begroting met  €30.300,- (3).

581800 Maatwerkvoorzieningen natura woonvoorzieningen
In 2018 is er €200.000,- meer uitgegeven aan woningaanpassingen als oorspronkelijk begroot. Gezien het tekort aan aangepaste woningen in Heerde en het aantal verstrekte woningaanpassingen in 2017 en 2018 moet deze post jaarlijks met €70.000,- worden verhoogd (3).

Baten

581750 Maatwerkvoorzieningen natura vervoersvoorzieningen
De leges voor de gehandicaptenparkeerkaart is de afgelopen jaren hoger geweest dan de raming; deze post kan jaarlijks met €5.000,- worden verhoogd (5).  

Wmo algemene voorzieningen

Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
585000 Volwassenenwerk 231.442 175.619 0 0 0 0
585050 Maatschappelijk werk 174.637 6.881 0 0 0 0
585100 Volksgezondheid 124.876 148.600 0 3.934 3.934 3.934
585150 Vreemdelingen inburgering 27.981 40.520 -6.880 -6.880 -6.880 -6.880
585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin 926.700 903.393 0 0 0 0
585250 Basismobiliteit 774.160 810.566 266.230 266.230 266.230 266.230
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar 1.166.018 1.491.959 0 0 0 0
585350 Vrijwilligers 73.528 88.827 0 0 0 0
585400 Mantelzorg 88.728 88.672 0 0 0 0
Totaal Lasten 3.588.069 3.755.037 259.350 263.284 263.284 263.284
Baten
585000 Volwassenenwerk -49.820 0 0 0 0 0
585150 Vreemdelingen inburgering 0 -23.700 23.700 11.850 11.850 11.850
585250 Basismobiliteit -29.883 -15.360 0 0 0 0
Totaal Baten -79.703 -39.060 23.700 11.850 11.850 11.850

Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen

Lasten

De lasten van het product Wmo algemene voorzieningen stijgen voor 2019 met €259.400,-; de jaren erna is deze stijging €263.300,-. Hieronder volgt een toelichting op deze bijstellingen.

585100 Volksgezondheid
De begroting van de GGD is met een hoger percentage geïndexeerd dan waarmee in de eigen begroting rekening was gehouden. Deze post moet daarom met €3.900,- worden verhoogd (1).

585150 Vreemdelingen inburgering
Naar verwachting worden er jaarlijks 15 volwassen statushouders gehuisvest. De kosten hiervoor bedragen €2.370,- per statushouder; dit betekent een totale kostenpost van €35.600,-. Hiertegenover staat dat de begeleiding van statushouders kan worden afgeraamd  met €42.400,- (4). 

585250 Basismobiliteit
PlusOV heeft voor 2019 en volgende jaren geen goede, betrouwbare begroting opgesteld. De bijstelling van de budgetten is daarom gebaseerd op de realisatie 2018. Dit betekent dat er voor de beheer en regiekosten €37.000,- moet worden bijgeraamd; voor de vervoerskosten is deze bijstelling €229.200,- (1).

Baten
De baten van product Wmo algemene voorzieningen worden voor 2019 verlaagd met €23.700,-. Voor de jaren erna is deze bijstelling €11.900,-.

585150 Vreemdelingen inburgering
In 2018 hebben we 10 volwassen statushouders gehuisvest. Per statushouder ontvangen we hiervoor €2.370,- uit het gemeentefonds via de T-1 systematiek. Dit wordt in de meicirculaire 2019 bekend gemaakt. Voor 2019 moet dit budget daarom met €23.700,- naar beneden worden bijgesteld. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt voorgesteld om het budget met €11.900,- te verlagen (1).