Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Detailoverzicht mutaties per categorie

Inhoud
Omschrijving kostenplaats Omschrijving kostensoort lasten/baten bij-aframing 2019 bij- aframing 2020 bij- aframing 2021 bij- aframing 2022 categorie
504000 Personeel & organisatie Overige kosten voormalig personeel Lasten 13.500 1
504100 Personeelskosten secundair overig Opleiding en ontwikkeling Lasten 20.000 1
504200 Personeelskosten overig Juridisch advies Lasten 7.000 1
521000 Raad Salarissen personeel Lasten 80.000 80.000 80.000 80.000 1
521050 Griffie Salarissen personeel Lasten 50.000 50.000 50.000 1
521550 Streekarchivariaat Bijdrage streekarchivariaat Lasten 8.000 8.000 8.000 8.000 1
523000 Brandweer Bijdrage gemeenschapp.regelingen Lasten 88.126 119.163 117.739 117.739 1
523100 Openbare orde & Veiligheid NOG Veiligheidshuis Lasten 7.500 7.500 7.500 7.500 1
531300 Algemene uitkering Algemene uitkering gemeentefonds Baten 58.661 -15.067 12.243 -24.555 1
533200 Toerisme & Recreatie Bijdrage vitale vakantieparken Lasten 12.000 12.000 12.000 1
545250 Milieubeheer Bijdrage omgevingsdienst Lasten 33.246 40.449 42.986 46.563 1
565100 Kunst & Cultuur Cultuurplein Lasten 5.000 8.300 10.200 12.100 1
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Veilig thuis/spoed Lasten 13.936 15.704 17.234 18.792 1
575250 Jeugdgezondheidszorg Bijdr.GGD Gelre 4-19 jaar Lasten 12.382 12.382 12.382 12.382 1
575250 Jeugdgezondheidszorg Verian JGZ 0-4 jaar Lasten 23.000 23.000 23.000 23.000 1
575500 Kosten CJG Kosten regioteam Apeldoorn accountmanager Lasten 13.000 13.000 13.000 13.000 1
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie Deelfonds Reintegratie Baten 212 267 374 432 1
585100 Volksgezondheid Bijdrage gemeenschapp.regelingen Lasten 3.934 3.934 3.934 1
585150 Vreemdelingen inburgering Ov.inkomensoverdrachten v. provincie Baten 23.700 11.850 11.850 11.850 1
585250 Basismobiliteit Beheer en regie Plus OV Lasten 37.000 37.000 37.000 37.000 1
585250 Basismobiliteit Vervoer PlusOV Lasten 229.230 229.230 229.230 229.230 1
Subtotaal categorie 1 673.493 656.712 688.672 658.967
502020 Brandweergarage Heerde Energieverbruik Lasten 11.000 11.000 11.000 11.000 2
502020 Brandweergarage Heerde Gemeentelijke belastingen Lasten 500 500 500 500 2
502020 Brandweergarage Heerde Verzekeringen overig Lasten 275 275 275 275 2
502020 Brandweergarage Heerde Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 15.000 15.000 15.000 15.000 2
502020 Brandweergarage Heerde Schoonmaakkosten en -artikelen Lasten 5.325 5.325 5.325 5.325 2
502020 Brandweergarage Heerde Waterverbruik Lasten 500 500 500 500 2
502020 Brandweergarage Heerde Ledigen containers Lasten 750 750 750 750 2
502020 Brandweergarage Heerde Verzekering opstal Lasten 1.250 1.250 1.250 1.250 2
502020 Brandweergarage Heerde Kapitaallasten Lasten 26.432 27.530 28.650 29.790 2
521150 College Ov.niet duurz.goed.diensten Lasten -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 2
523000 Brandweer Bijdrage VNOG Brandweer Lasten -61.032 -62.130 -63.250 -64.390 2
531751 Reserve precariobelasting -70.000 -70.000 -70.000 0 2
531750 Precariobelasting Precariobelasting Baten 70.000 70.000 70.000 0 2
533000 Economische zaken Bijdrage Regio Zwolle Lasten 33.500 33.500 33.500 33.500 2
551200 Beheerplan Wegen Groot onderhoud Lasten 53.000 2
551351 Reserve herstel degeneratieschade Beschikking reserve Baten -53.000 2
551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen Felua groep Lasten -24.000 -24.000 -24.000 2
551901 Reserve begraafplaatsen Beschikking reserve Baten 24.000 24.000 24.000 2
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid Onderwijsachterstandenbeleid Lasten 58.037 47.625 37.213 37.213 2
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid Onderwijsachterstandenbeleid Baten -31.238 -20.828 -10.414 -10.414 2
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid Onderwijsachterstandenbeleid Baten -77.867 -77.867 -77.867 -77.867 2
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk Ov. ink.overdr. Rijk Baten 41.650 52.063 62.476 62.476 2
Subtotaal categorie 2 -9.418 993 11.408 11.408
500040 Dienstverlening en informatiebeheer Overige personeel van derden Lasten 59.000 3
502040 Brandweergarage Wapenveld Schoonmaakkosten en -artikelen Lasten 900 900 900 3
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 Schoonmaakkosten en -artikelen Lasten 5.000 5.000 5.000 5.000 3
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 1.500 1.500 1.500 3
502345 OBS De Horsthoek (F 421) Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 10.000 3
502345 OBS De Horsthoek (F 421) Schoonmaakkosten en -artikelen Lasten 6.000 3
502440 Sportzaal Wapenveld Schoonmaakkosten en -artikelen Lasten 5.000 5.000 5.000 5.000 3
502440 Sportzaal Wapenveld Waterschapslasten Lasten 500 500 500 3
502460 Sporthal Faberhal Beveiliging Lasten 2.500 2.500 2.500 3
502460 Sporthal Faberhal Schoonmaakkosten en -artikelen Lasten 5.000 5.000 5.000 5.000 3
521000 Raad Studie gemeenteraad Lasten 3.000 3.000 3.000 3
521050 Griffie Opleiding en ontwikkeling Lasten 1.000 1.000 1.000 3
521150 College Overige loonbetalingen personeel Lasten 5.000 3
521150 College Representatiekosten Lasten 8.000 3
521450 Basisregistratie Digitaal beeldmateriaal Lasten 8.800 8.800 8.800 8.800 3
521550 Streekarchivariaat Bijdrage streekarchivariaat Lasten 17.600 17.600 17.600 3
523150 APV Leges APV Baten 8.500 8.500 8.500 8.500 3
531610 Belastingen overig Aanmaning Baten 15.000 15.000 15.000 15.000 3
533050 Markten Ov.niet duurz.goed.diensten Lasten 4.500 4.500 4.500 4.500 3
533200 Toerisme & Recreatie Kapitaallasten Lasten 4.449 13.347 13.347 3
547250 Omgevingswet Overige goederen en diensten Lasten 18.125 72.500 3
547250 Omgevingswet Bijdrage gemeenschapp.regelingen Lasten 50.000 3
549100 De Noordgouw Kapitaallasten Lasten 11.094 33.283 33.283 3
551200 Beheerplan Wegen Weginspectie Lasten 6.500 3
551450 Verkeersmaatregelen Kapitaallasten Lasten 3.005 9.015 9.015 3
551450 Verkeersmaatregelen Ov.niet duurz.goed.diensten Lasten 6.000 6.000 6.000 6.000 3
565300 Monumentenzorg Provinciale subsidie voor gemeentelijke monumenten Lasten 15.162 3
579050 Levensonderhoud Ov. sociale uitkeringen in geld Lasten 82.400 3
579050 Levensonderhoud Ov. sociale uitkeringen in geld Lasten 10.700 3
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis Advieskosten Wmo Lasten 5.000 5.000 5.000 5.000 3
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG maatwerk immaterieel ZIN Lasten -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 3
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG Maatwerk immaterieel PGB Lasten -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 3
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v Vervoersvoorzieningen Lasten 30.300 30.300 30.300 30.300 3
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w Woonvoorzieningen Lasten 70.000 70.000 70.000 70.000 3
502120 Muziekkoepel Veessen Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 1.500 1.500 1.500 3
Subtotaal categorie 3 272.787 255.848 153.245 153.245
502680 Villa Jacoba Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 7.500 4
521600 Duurzaamheid Ov.niet duurz.goed.diensten Lasten 75.000 75.000 75.000 75.000 4
545000 Volkshuisvesting Ov.niet duurz.goed.diensten Lasten 10.000 4
579050 Levensonderhoud Loonkostensubsidie Lasten 50.000 50.000 50.000 50.000 4
579400 Kwijtscheldingen Kwijtschelding reinigingsrechten Lasten 10.000 10.000 10.000 10.000 4
585150 Vreemdelingen inburgering Maatschappelijk begeleiding Lasten 35.550 35.550 35.550 35.550 4
585150 Vreemdelingen inburgering Informatie & Advies Lasten -42.430 -42.430 -42.430 -42.430 4
Subtotaal categorie 4 145.620 128.120 128.120 128.120
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 Verzekeringen overig Lasten -275 -275 -275 5
502440 Sporthal Wapenveld / 502460 Sporthal Faberhal / 502480 Dorpsaccommodatie Veessen Overige ink. overdrachten v.h. rijk Baten -10.000 5
506100 Elektronische dienstverlening Ov.niet duurz.goed.diensten Lasten -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5
521050 Griffie Salarissen personeel Lasten -10.000 -10.000 -10.000 5
523000 Brandweer Overige goederen en diensten Baten -8.000 -8.000 -8.000 5
525100 Verkiezingen Presentiegelden Lasten -7.330 5
525100 Verkiezingen Diverse aanschaffingen Lasten -16.340 5
531100 Deelnemingen nutsbedrijven Dividend BNG Baten -11.000 5
531200 Geldleningen > 1 jaar Rente kort geld Lasten -85.000 5
531300 Algemene uitkering Ov.niet duurz.goed.diensten Lasten -4.870 -4.870 -4.870 5
531510 OZB woningen OZB - zakelijk gerechtigden woningen Baten -40.000 5
531850 Saldo voor bestemming Niet in te delen lasten Lasten -35.767 -26.590 -224.333 -204.056 5
549201 Reserve vrijkomende locaties Beschikking reserve Baten -33.087 -33.087 -30.167 5
551000 Gemeentelijke gronden Opbrengsten van grondverkopen Baten -10.000 5
551750 Beheerplan verlichting en uitvoering Energie Lasten -10.000 -12.000 -14.000 5
567200 Integratie uitkering combinatie function Ov. ink.overdr. Rijk Baten -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 5
579050 Levensonderhoud Deelfonds Reintegratie Baten -272.340 -272.340 -272.340 -272.340 5
579250 Schulddienstverlening Bijdrage stadsbank Lasten -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 5
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand Bijzondere bijstand Lasten -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 5
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel Leges gehandicaptenparkeerkaart Baten -5.000 -5.000 -5.000 5
539000 Grondexploitaties Grondexploitaties Baten -440.000 -200.000 -200.000 -200.000 5
Subtotaal categorie 5 -960.207 -649.932 -826.005 -804.808
Totaal 122.275 391.741 155.440 146.932