Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Toelichting op product Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden. 

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven 3.725 3.324 0 0 0 0
531150 Geldleningen < 1 jaar -33.363 0 0 0 0 0
531200 Geldleningen > 1 jaar 8.574 757.102 -85.000 0 0 0
531300 Algemene uitkering 5.328 4.780 0 -4.870 -4.870 -4.870
531510 OZB woningen 116.769 139.929 0 0 0 0
531560 OZB niet -woningen 105.682 109.160 0 0 0 0
531610 Belastingen overig 21.814 21.800 0 0 0 0
531750 Precariobelasting 9.420 11.237 0 0 0 0
Totaal Lasten 237.949 1.047.332 -85.000 -4.870 -4.870 -4.870
Baten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven -52.876 -50.000 -11.000 0 0 0
531150 Geldleningen < 1 jaar -22.909 0 0 0 0 0
531200 Geldleningen > 1 jaar -46.470 -995.953 0 0 0 0
531300 Algemene uitkering -13.927.564 -15.004.821 58.661 -15.067 12.243 -24.555
531510 OZB woningen -3.754.764 -3.462.154 -40.000 0 0 0
531560 OZB niet -woningen -450.442 -1.342.374 0 0 0 0
531610 Belastingen overig -7.951 -10.670 15.000 15.000 15.000 15.000
531750 Precariobelasting -1.065.843 -1.070.000 70.000 70.000 70.000 70.000
533250 Toeristenbelasting -154.687 -198.000 0 0 0 0
533300 Hondenbelasting 0 0 0 0 0 0
567200 Integratie uitkering combinatie function -72.697 -79.238 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
573305 Uitkering deelfonds -5.862.826 -5.588.438 0 0 0 0
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie -2.394.718 -2.235.675 212 267 374 432
581355 dec.uitk. WMO nieuw -2.576.657 -2.667.443 0 0 0 0
582050 Integratieuitkering Wmo verplaatsen en w -328.496 -328.496 0 0 0 0
585500 Deelfonds Wmo HV -1.206.110 -1.293.226 0 0 0 0
Totaal Baten -31.925.009 -34.326.488 86.773 64.100 91.517 54.777

Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

Lasten
De lasten van product Algemene dekkingsmiddelen worden voor 2019 met €85.000,- verlaagd. De jaren erna is de daling €4.900,-.

531200 Geldleningen
Op 19 maart 2019 is er een nieuwe langlopende geldlening afgesloten voor 0,375%. De rentekosten hiervoor bedragen  ruim €20.000,- voor de rest van het jaar. Daarnaast ontvangt de gemeente Heerde nog een rentevergoeding voor een afgesloten kortlopende lening; deze opbrengst wordt ook op  €20.000,- ingeschat voor dit jaar. In de begroting is voor deze rentekosten een budget van ruim €86.200,- opgenomen (gebaseerd op een rentepercentage van 2%). Voorgesteld wordt om €85.000,- van deze post af te ramen (5).

531300 Algemene uitkering
Het budget van het pakket voor het berekenen van de algemene uitkering is overgeheveld naar de I-dienst. Vanaf 2020 kan hiervoor €4.900,- worden afgeraamd (5).

Baten
De baten van het product Algemene dekkingsmiddelen moeten voor 2019 met €86.800,- naar beneden worden bijgesteld. De jaren erna is de bijstelling respectievelijk €64.100,-; €91.500,- en €54.800,-. Hieronder volgt een specificatie.

531300 Algemene dekkingsmiddelen
Naar aanleiding van de Septembercirculaire 2018 moet de algemene uitkering voor 2019 t/m 2022 worden bijgesteld met respectievelijk €58.700,-; -/- €15.100,-; €12.200,-; en -/- €24.600,- (1).

531100 Deelnemingen nutsbedrijven
De BNG-bank heeft over 2018 het uit te keren dividendbedrag per aandeel bekend gemaakt; deze bedraagt €2,85 per aandeel. De gemeente Heerde bezit 9.126 aandelen, dit betekent een totale dividendopbrengst van €26.000,-. De geraamde dividendopbrengst bedraagt €15.000,-; er kan dus incidenteel €11.000,- voor 2019 worden bijgeraamd (5). 

531510 OZB woningen
Incidentele extra opbrengst van €40.000,- als gevolg van naheffingen over eerdere belastingjaren (5). 

531610 Belastingen overig
De inkomsten als gevolg van opgelegde aanmaningen zijn de afgelopen jaren gedaald. Dit budget is daarom structureel met €15.000,- verlaagd (3).

531750 Precariobelasting
De afgenomen kilometrage kabels en leidingen in gemeentegrond als gevolg van de verkoop van kavels heeft gevolgen voor de opbrengst precariobelasting. Vanaf 2019 moet dit bedrag daarom structureel met €70.000,- worden verlaagd. De toevoeging aan de reserve daalt hierdoor ook met €70.000,- (2).

567200 Integratieuitkering combinatiefunctionaris
De rijksuitkering voor de combinatiefunctionaris is met €6.100,- gestegen en kan daarom bij dit onderdeel worden bijgeraamd (5).

577305 Decentralisatieuitkering WSW/Reintegratie
Naar aanleiding van de Septembercirculaire 2018 is de decentralisatieuitkering voor de jaren 2019-2022 met een gering bedrag verlaagd (1).