Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Overzicht overhead

Inhoud

Toelichting op product Overhead

In 2017 zijn nieuwe BBV-voorschriften ingevoerd. Hierin is de verplichting opgenomen om de overheadkosten van de ambtelijke organisatie apart inzichtelijk te maken.

Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Concreet zijn dit de kosten van huisvesting, facilitaire zaken, automatisering en alle salariskosten en overige personeelskosten van het ondersteunende personeel. Een overzicht van de overheadkosten van de gemeente Heerde met de berekening van het overheadpercentage is hieronder samengevat weergegeven.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
500010 Kostenplaats Management 901.643 998.876 0 0 0 0
500020 Bestuursondersteuning en -advisering 989.031 1.028.648 0 0 0 0
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering 1.166.483 1.298.622 0 0 0 0
500040 Dienstverlening en informatiebeheer 1.272.123 1.408.743 59.000 0 0 0
500050 Realisatie, onderhoud en beheer 1.275.454 1.353.972 0 0 0 0
500060 Ruimte, ondernemen en wonen 1.618.696 1.373.590 0 0 0 0
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding 2.136.275 2.358.414 0 0 0 0
502160 Raadhuis 62.001 129.633 0 0 0 0
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 264.644 264.083 5.000 6.225 6.225 6.225
502190 Gemeentewerf Veldweg 87.749 92.670 0 0 0 0
503000 Facilitaire zaken 318.863 367.349 0 0 0 0
504000 Personeel & organisatie 4.407.608 4.229.839 13.500 0 0 0
504100 Personeelskosten secundair overig 155.603 207.738 27.000 0 0 0
504109 Personeelskosten secundair management 15.277 6.220 0 0 0 0
504110 Personeelskosten secundair BS 13.833 14.520 0 0 0 0
504111 Personeelskosten secundair BD 11.097 13.130 0 0 0 0
504112 Personeelskosten secundair DIB 16.472 13.130 0 0 0 0
504113 Personeelskosten secundair ROB 18.199 17.270 0 0 0 0
504114 Personeelskosten secundair ROW 20.154 15.210 0 0 0 0
504115 Personeelskosten secundair SMV 10.124 122.810 0 0 0 0
504200 Personeelskosten overig 185.918 197.170 0 0 0 0
505000 Huisvesting en facilitair 1.405.591 1.417.109 0 0 0 0
gezamenlijke I dienst Hattem (505100) 0 0 0 0 0 0
gezamenlijke I dienst Oldebroek (505110) 0 0 0 0 0 0
gezamenlijke I dienst Heerde (505120) -4 0 0 0 0 0
506000 Financiën 16.227 9.220 0 0 0 0
506100 Elektronische dienstverlening 79.621 96.258 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
506150 Overheadtoerekening 330.487 317.756 0 0 0 0
Totaal Lasten 16.779.169 17.351.980 99.500 1.225 1.225 1.225
Baten
500010 Kostenplaats Management -901.643 -998.876 0 0 0 0
500020 Bestuursondersteuning en -advisering -989.031 -1.028.648 0 0 0 0
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering -1.166.483 -1.298.624 0 0 0 0
500040 Dienstverlening en informatiebeheer -1.272.123 -1.349.744 0 0 0 0
500050 Realisatie, onderhoud en beheer -1.275.454 -1.353.971 0 0 0 0
500060 Ruimte, ondernemen en wonen -1.618.696 -1.373.586 0 0 0 0
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding -2.136.275 -2.358.415 0 0 0 0
502160 Raadhuis 200 0 0 0 0 0
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 -5.524 0 0 0 0 0
502190 Gemeentewerf Veldweg 0 0 0 0 0 0
503000 Facilitaire zaken -5 0 0 0 0 0
504000 Personeel & organisatie -307.155 -269.517 0 0 0 0
504110 Personeelskosten secundair BS 0 0 0 0 0 0
504112 Personeelskosten secundair DIB 0 0 0 0 0 0
504200 Personeelskosten overig -2.073 0 0 0 0 0
505000 Huisvesting en facilitair -198.738 -64.000 0 0 0 0
gezamenlijke I dienst H2O (505130) 0 0 0 0 0 0
506000 Financiën 454 0 0 0 0 0
506150 Overheadtoerekening -330.487 -317.756 0 0 0 0
Totaal Baten -10.203.034 -10.413.137 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Overhead

Lasten

De uitgaven bij het onderdeel Overhead moeten voor 2019 met €99.500,- naar boven worden bijgesteld; de jaren erna is de bijstelling €1.200,-.

500040 Dienstverlening en informatiebeheer
Voor de inzet van interne uren voor het project M2A moet er voor dit jaar € 118.000,- worden bijgeraamd. Tevens moet er, conform collegebesluit van 18 december 2018, €35.000,- worden bijgeraamd voor de inzet van 0,5 FTE privacy-officer; in totaliteit €153.000,-. van dit bedrag wordt €94.000,- gedekt vanuit de resultaatbestemming 2018. Het restant van €59.000,- wordt hierbij bijgeraamd (3).

502165 Gemeentekantoor Eperweg 5
De schoonmaakkosten moeten, als gevolg van een nieuwe aanbesteding, jaarlijks met €5.000,- worden verhoogd. Vanaf 2019.
Op taken brandmeldinstallatie. Het budget voor het onderhoud aan de brandmeldinstallatie moet met €1.500,- naar boven worden bijgesteld, verzekeringen kan structureel met €300,- worden verlaagd (3).

504000 Personeel & organisatie
Voor 2019 worden er €13.500,- aan ww-rechten voorzien van een voormalig medewerker (1).

504100 Personeelskosten secundair overig
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wnra in werking. Een onderdeel hiervan is dat het publiek recht over gaat in privaat recht.Vanaf 1 januari aanstaande dient het Burgerlijk Wetboek met alle wetten en regels gevolgd te worden. Daardoor moeten verschillende collega's binnen P&O, juridische zaken en het management team geschoold worden. Ingeschat wordt dat hiervoor €20.000,- nodig is voor 2019 (1).

504200 Personeelskosten overig
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wnra ingevoerd. Dit heeft als grootste consequentie dat het privaatrecht vervangen gaat worden door het publiek recht / Burgerlijk Wetboek. Er dient een aantal fundamentele juridische keuzes gemaakt te worden waarvoor specialistische juridische ondersteuning nodig is. Hiervoor is incidenteel €7.000,- nodig (1).

506100 Elektronische dienstverlening
De kosten van de DigiD-audits zijn als gevolg van de H2O-samenwerking lager geworden; deze post kan daarom structureel met €5.000,- worden afgeraamd (5).