Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

2. Bedrijfsvoering

Inhoud

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.

Financiën

Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
531000 Accountantskosten 115.760 72.400 0 0 0 0
531700 Forensenbelasting 2.698 0 0 0 0 0
531751 Reserve Precariobelasting 1.067.253 651.510 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
531850 Saldo voor bestemming 0 -11.500 -35.767 -26.590 -224.333 -204.056
531900 Saldo na bestemming 1.883.432 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 3.069.143 712.410 -105.767 -96.590 -294.333 -274.056
Baten
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen -48.026 -51.090 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Financiën

Lasten

Bij het product Financiën zijn er 2 oorzaken voor de afname van de lasten van €105.800,- in 2019 tot €274.100,- in 2020.

531751 Reserve Precariobelasting 

De inkomsten uit de precariobelasting zijn met €70.000,- afgeraamd als gevolg van een afname in het aantal meters kabels en leidingen. Omdat deze inkomsten worden toegevoegd aan de reserve is deze ook met hetzelfde bedrag naar beneden bijgesteld (2).

531850 Saldo voor bestemming

Het positieve begrotingssaldo van de vorige meerjarenraming is op deze post teruggeboekt zodat de nieuwe meerjarenraming voor de jaren 2019-2023 kan worden bepaald (5).

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Het voeren van grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
539000 Grondbeleid 0 142.977 0 0 0 0
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen 0 14.453 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 157.430 0 0 0 0
Baten
539000 Grondbeleid -282.000 -636.873 -440.000 -200.000 -200.000 -200.000

Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid

Baten

539000 Grondbeleid

Voor 2019 en verder is een doorrekening gemaakt van het te verwachten exploitatievoordeel op de grondexploitaties. Voor 2019 bedraagt deze €440.000,-. Voor de jaren erna is hiervoor €200.000,- opgenomen. Het werkelijke exploitatievoordeel is naar verwachting hoger (5).

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid.  Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van reis- en rijdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
525000 Burgerzaken 247.695 251.453 0 0 0 0
525050 Secretarieleges 136.375 54.150 0 0 0 0
525100 Verkiezingen 42.194 45.802 0 -23.670 0 0
525150 Vaccinatie & doodschouw 7.539 11.710 0 0 0 0
Totaal Lasten 433.802 363.115 0 -23.670 0 0
Baten
525000 Burgerzaken -462 0 0 0 0 0
525050 Secretarieleges -329.487 -179.020 0 0 0 0
Totaal Baten -329.949 -179.020 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Burgerzaken

Lasten

525100 Verkiezingen

Bij het product Burgerzaken is voor 2020 het budget voor de verkiezingen van €23.700,- afgeraamd; in dat jaar zijn er geen verkiezingen gepland (5).

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
521450 Basisregistratie 13.135 54.620 8.800 8.800 8.800 8.800
Baten
521451 Res. Basisregistratie -22.594 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Basisregistratie

Lasten
De lasten zijn bij het product Basisregistratie €8.800,- verhoogd. Hieronder volgt een toelichting.

521450 Basisregistratie
Naast reguliere luchtfoto's voor cartering zullen geo-obliek foto's jaarlijks gevlogen worden. Geo-obliek zijn luchtfoto’s die aanvullend op de verticale luchtfoto’s gebruikt worden. De beelden zijn onder een hoek van 45 graden opgenomen en bezitten veel detail informatie waarmee objecten bekeken kunnen worden vanuit 4 windrichtingen. Het merendeel van de gemeenten gebruikt de beelden hoofdzakelijk voor de inzet bij BGT, BAG en WOZ omdat deze taakvelden te maken hebben en krijgen met onder andere vergunningsvrij bouwen en (voorbereidingen op) de Omgevingswet. Structureel €8.800,- verhogen (3).

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheer taken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzage mogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
521550 Streekarchivariaat 64.634 74.411 8.000 25.600 25.600 25.600

Toelichting op de lasten en baten Streekarchivariaat

Lasten
De lasten van het product Streekarchivariaat worden voor 2019 €8.000,- verhoogd; voor de jaren erna is de verhoging €25.600,-. Hieronder volgt een toelichting.

521550 Streekarchivariaat

De kosten voor de huur van de ruimte in het streekarchief zijn niet (meer) begroot. Deze moeten vanaf 2019 structureel worden bijgeraamd met €8.000,- (1).

Voor de ontwikkeling en instandhouding van een e-depot is vanaf 2020 structureel €17.600,- nodig (3).