Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

1. Bestuur

Inhoud

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

 

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
506050 Communicatieplan 12.392 20.420 0 0 0 0
521000 Raad 252.716 275.597 80.000 83.000 83.000 83.000
521050 Griffie 147.159 154.331 0 41.000 41.000 41.000
521100 Rekenkamerfunctie 25.546 19.150 0 0 0 0
521150 College 560.681 637.810 -20.500 -33.500 -33.500 -33.500
521300 Best. samenwerking 90.265 154.650 0 0 0 0
521350 Internationale contacten 10.925 1.760 0 0 0 0
521400 Rechtsbescherming 34.987 42.170 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.134.671 1.305.888 59.500 90.500 90.500 90.500
Baten
521000 Raad -600 0 0 0 0 0
521150 College -2.898 0 0 0 0 0
521400 Rechtsbescherming -60.000 0 0 0 0 0
Totaal Baten -63.498 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Lasten

Bij het product Bestuur moet voor 2019 €59.500,- worden bijgeraamd. Voor de jaren erna is de bijstelling €90.500,-. Hieronder volgt de toelichting voor deze bijramingen.

521000 Raad
De rechtspositie van raadsleden is aangepast; de vergoedingen moeten hiermee overeenkomstig structureel worden verhoogd met €80.000,- (1).

Het studiebudget voor de raad is beperkt; hiervan is in het verleden ook weinig gebruik gemaakt. Om de mogelijkheden te verruimen is het gewenst om dit budget structureel vanaf 2020 met €3.000,- bij te ramen (3).

521050 Griffie
De uitbreiding van de griffie (uitbreiding 15,5 uur, totaal 18 uur incl. vacature RKC) moet structureel in de begroting verwerkt worden vanaf 2020. De meerkosten hiervoor bedragen  €50.000,-; het hiervoor gereserveerde vacaturebudget van €10.000,- kan komen te vervallen (5).

Als gevolg van de griffie-uitbreiding moet ook het opleidingsbudget structureel met €1.000,- worden verhoogd (3).

521150 College
De benoeming van de nieuwe burgemeester brengt extra incidentele (woon) lasten van €13.000,- met zich mee (3).

In de collegevergadering van 4 september 2018 is besloten om de kosten van de Human Capitol Agenda, €33.500,- per jaar, te bekostigen uit het opgenomen nieuw beleid uit het collegeprogramma. Deze post is daarom verlaagd met genoemd bedrag (2).

 

Veiligheid

Toelichting op product veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Bij en aframing 2019 bij en aframing 2020 bij en aframing 2021 bij en aframing 2022
Lasten
502020 Brandweergarage Heerde 596 61.032 61.032 62.130 63.250 64.390
502040 Brandweergarage Wapenveld 31.549 26.392 0 900 900 900
523000 Brandweer 942.161 963.565 27.094 57.033 54.489 53.349
523050 Crisisbeheersing 29.490 38.073 0 0 0 0
523100 Openbare orde & Veiligheid 106.623 114.186 7.500 7.500 7.500 7.500
523150 APV 135.945 143.736 0 0 0 0
523200 Drank- en horecawet 36.232 37.693 0 0 0 0
545150 Handhaving Bouwen 176.863 185.792 0 0 0 0
545300 Handhaving Milieubeheer 7.267 7.684 0 0 0 0
551300 Opvang huisdieren 4.229 10.240 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.470.955 1.588.393 95.626 127.563 126.139 126.139
Baten
523000 Brandweer -8.261 0 0 -8.000 -8.000 -8.000
523100 Openbare orde & Veiligheid -5 0 0 0 0 0
523150 APV -12.078 -13.230 8.500 8.500 8.500 8.500
523200 Drank- en horecawet 0 0 0 0 0 0
545150 Handhaving Bouwen -2.000 0 0 0 0 0
551300 Opvang huisdieren 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -22.344 -13.230 8.500 500 500 500

Toelichting op de lasten en baten veiligheid

Lasten
De lasten zijn bij het product Veiligheid voor 2019 €95.600,- verhoogd; voor de jaren erna is de stijging respectievelijk €127.600,-; €126.100 en €126.100,-. Hieronder volgt een toelichting op deze bijstellingen.

502020 Brandweergarage Heerde
De brandweerkazerne te Heerde is teruggekocht van de VNOG. De exploitatiekosten voor 2019 €61.000,- oplopend naar €64.400,- in 2023, worden nu weer in de eigen begroting geraamd. Hierdoor vervalt de bijdrage aan de VNOG voor hetzelfde bedrag (zie de toelichting bij de baten) (2).  

502040 Brandweergarage Wapenveld
De schoonmaakkosten moeten vanaf 2020 structureel met €900,- worden verhoogd, voornamelijk als gevolg van indexeringen (3).

523000 Brandweer
De verhoging van de VNOG-bijdrage is het gevolg van de financiële reparatie van de begroting van deze organisatie. Dit naar aanleiding van de onderzoeken naar het verlies over het boekjaar 2018. Met deze verhoging zou de begroting weer een realistisch beeld moeten laten zien. De verhoging voor 2019 bedraagt €88.100,- oplopend tot €117.700,- in 2023. Daarentegen worden de exploitatiekosten van de brandweergarage Heerde niet meer in rekening gebracht; een jaarlijkse besparing van ruim €61.000,- (2).

523100 Openbare orde & Veiligheid
Jaarlijkse bijdrage aan Veiligheidshuis wordt vanaf 2019 structureel verhoogd van €9.000,- naar €16.500,- (1). 

Baten
De baten zijn bij het product Veiligheid voor 2019 en de jaren erna met €500,- verlaagd. Hieronder zijn deze afwijkingen verklaard.

523000 Brandweer
De gemeente Heerde voert ook voor andere gemeenten de controle uit van de brandputten. De bijdrage van €8.000,- die hiervoor jaarlijks wordt ontvangen was niet geraamd; dit is hierbij gecorrigeerd (5).

523150 APV
Er is al jaren een tendens van dalende inkomsten uit leges APV. Met name komt dat doordat geen leges te vragen voor evenementvergunningen. Andere vergunningen worden zo veel als mogelijk voor meerdere jaren afgegeven. Dit geeft wel fluctuaties in de inkomsten om de 4 jaar. Verwacht wordt dat jaarlijks €8.500,- minder aan inkomsten geboekt kunnen worden (3).