Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Inleiding

Inhoud

Aanleiding

Voor u ligt de voorjaarsnota 2019 en de perspectiefnota 2020-2023 in één document. In dit document is getracht om een financiële doorkijk te geven voor het lopende jaar en de jaren erna. Bij het onderdeel 'Meerjarenperspectief' is hiervan een samenvatting opgenomen. In de volgende onderdelen wordt per programma een toelichting op de budgetbijstellingen gegeven; hierbij is een uitsplitsing gemaakt in 'harde onvermijdbare claims'; 'harde claims met dekking'; 'realistisch ramen'; 'overige claims' en 'meevallers'. Gelet op de financiële situatie waarin de gemeente Heerde zich bevindt is er geen nieuw beleid opgenomen. Bij het volgende onderdeel is in hoofdlijnen het investeringsplan en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten weergegeven. Afgesloten wordt met de financiële kaders; een opsomming van de financieel-technische uitgangspunten waarmee bij het opstellen van de begroting rekening mee moet worden gehouden.

 

Leeswijzer

In dit document zijn de voorjaarsnota en perspectiefnota volledig geïntegreerd. De bij- en aframingen 2019 hebben allemaal betrekking op de voorjaarsnota; de bij en aframingen voor de jaren 2020-2022 hebben betrekking op de perspectiefnota. Bij de diverse onderdelen worden deze mutaties naast elkaar in tabelvorm weergegeven. Tevens worden de realisatiecijfers uit 2018 en de budgetten van de primitieve begroting 2019 getoond.

 

Bij het onderdeel 'Meerjarenperspectief' zijn de bijstellingen  van de budgetten in categorieën onderverdeeld. Bij de toelichtingen op de budgetbijstellingen bij de diverse onderdelen is het nummer van de desbetreffende categorie aan het eind van de regel tussen haakjes weergegeven. 

 

Bij de 'Risicoparagraaf' zijn ontwikkelingen genoemd waarvan nog geen financiële vertaling is te maken en/of bestuurlijke besluitvorming vereist is. De verschillende (programma)onderdelen bevatten toelichtingen op iedere budgetaanpassing.  Het boekwerk wordt afgesloten met een 'Investeringsplan' en een uiteenzetting van de 'Financiële kaders'.