Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Risicoparagraaf

Inhoud

Naast de bijstellingen die in de meerjarenramingen zijn verwerkt, worden ontwikkelingen voorzien waarvan ofwel een financiële vertaling nog niet is te maken, ofwel eerst bestuurlijke besluitvorming vereist is (nieuw beleid). De volgende risico's worden geschetst.

 

Bestuur, bedrijfsvoering en organisatie

- Toename van kosten van verbonden partijen waarop de invloed beperkt is;

- Wettelijke verplichtingen doorontwikkeling ICT die leiden tot extra kosten;

- De daadwerkelijke realisatie van bezuinigingsmaatregelen.

 

Ruimte

- De kosten van aanschaf, implementatie, beheer en onderhoud van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);

- Afname van de leges WABO;

- De kostendekkendheid van de begraafplaatsenexploitatie;

- Formatie en maatregelen in het kader van duurzaamheid;

- De opbrengst van de Grondexploitatie die na een aanvankelijke plus voor de komende jaren af zal lopen.

 

Sociaal Maatschappelijk

- Open eind financieringen vanuit de Jeugdwet, Wmo2015 en Participatiewet;

- De effecten van de invoering van het abonnementstarief Wmo;

- De uitkomst van de landelijke herverdeling van de rijksmiddelen in het sociaal domein;

- De financiële effecten van het woonplaatsbeginsel jeugd;

- Herverdeling met een positief resultaat of mogelijk extra tekorten bij PlusOV;

- Kapitaallasten van investeringskosten voor onderwijshuisvesting. Gelet op de omvang van de bedragen, vraagt dit een eigen  financiële afweging (bijv. inzet deel algemene reserve).