Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Te streven naar 100% circulaire afvalinzameling in 2025.

Te streven naar 100% circulaire afvalinzameling in 2025.Toelichting

--
Kwaliteit

In overleg met ROVA in 2019 een vervolgstrategie ontwikkelen voor de verdere uitrol van het omgekeerd inzamelen. Uitgangspunt is het realiseren van de doelstellingen van het Landelijk Afvalstoffenplan en het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) en doorontwikkeling naar uiteindelijk een volledige circulaire inzameling van grondstoffen vanaf 2025.

Streven is 100% circulaire afvalinzameling in 2025. Als tussenstap wordt per 1 juli 2019 een laagfrequente variant van het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Dat houdt in dat de inzamelingsfrequentie van het restaval wordt verlaagd van 1x per 4 weken naar 1x per 6 weken. Binnen het plan Heerde Circulair wordt nagedacht over de volgende stappen gericht op het scheiden van grondstoffen en het circulair maken van grondstoffen. Hierbij zal ook aandacht zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen.

Over 2018 bedroeg het scheidingspercentage 81%. De landelijke doelstelling van 75% in 2020 wordt daarmee behaald.