Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Toelichting op product Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden. 

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven 3.725 3.324 1.631 1.631 1.631 1.631
531150 Geldleningen < 1 jaar -33.363 0 0 0 0 0
531200 Geldleningen > 1 jaar 8.574 757.102 651.382 545.132 437.983 331.822
531300 Algemene uitkering 5.328 4.780 -20 -20 -20 -20
531510 OZB woningen 116.769 139.929 119.501 123.333 126.025 128.614
531560 OZB niet -woningen 105.682 129.160 110.885 114.590 117.146 119.597
531610 Belastingen overig 21.814 21.800 22.100 22.430 22.790 23.150
531750 Precariobelasting 9.420 11.237 6.580 6.680 0 0
Totaal Lasten 237.949 1.067.332 912.059 813.776 705.555 604.794
Baten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven -52.876 -50.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
531150 Geldleningen < 1 jaar -22.909 0 0 0 0 0
531200 Geldleningen > 1 jaar -46.470 -995.953 -963.366 -985.482 -957.627 -931.121
531300 Algemene uitkering -13.927.564 -22.003.562 -22.983.035 -23.511.797 -23.788.714 -24.500.530
531510 OZB woningen -3.754.764 -3.462.154 -3.483.750 -3.536.010 -3.592.590 -3.650.070
531560 OZB niet -woningen -450.442 -1.342.374 -1.361.510 -1.381.930 -1.404.040 -1.426.510
531610 Belastingen overig -7.951 -10.670 -10.820 -10.980 -11.160 -11.340
531750 Precariobelasting -1.065.843 -1.070.000 -1.070.000 -1.070.000 0 0
533250 Toeristenbelasting -154.687 -198.000 -225.000 -225.000 -270.000 -270.000
567200 Integratie uitkering combinatie function -72.697 -79.238 -78.797 -78.797 -78.797 -78.797
573305 Uitkering deelfonds -5.862.826 -2.947.113 -2.785.655 -2.785.655 -3.055.655 -3.055.655
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie -2.394.718 -2.167.424 -2.101.264 -2.030.032 -2.024.591 -1.932.283
581355 dec.uitk. WMO nieuw -2.576.657 0 0 0 0 0
582050 Integratieuitkering Wmo verplaatsen en w -328.496 0 0 0 0 0
585500 Deelfonds Wmo HV -1.206.110 0 0 0 0 0
Totaal Baten -31.925.009 -34.326.488 -35.102.197 -35.654.683 -35.222.174 -35.895.306

Toelichitng op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

Lasten
531150 Geldleningen < 1 jaar
Dit subproduct is samengevoegd met 531200 'Geldleningen'.

531200 Geldleningen
Op deze post worden zowel de rentekosten van de langlopende geldleningen als de geraamde rentekosten voor het geprognosticeerde liquiditeitstekort geraamd. Als gevolg van de negatieve rente is er in 2019 extra geleend; hierdoor is er t/m 2023 geen liquiditeitstekort en lopen de rentekosten (sterk) terug.

Baten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven
De dividendvergoeding van Vitens is in 2019 naar beneden bijgesteld van €40.000,- naar €24.000,-. Aanleiding hiervoor is dat het drinkwaterbedrijf een gemaximeerd rendement mag halen; dit heeft zijn weerslag op een lagere dividenduitkering.

531200 Geldleningen
De kosten van geldleningen worden tweemaal opgenomen in de begroting; eenmaal aan de lastenkant bij dit subproduct en bij de specifieke functies waarop deze rentekosten betrekking hebben. Om een dubbeling te voorkomen vindt een tegenboeking van deze rentekosten aan de batenkant plaats.


531300 Algemene uitkering
De inkomsten van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de meicirculaire 2019.

531510/531560 OZB (niet) woningen
De inkomsten uit OZB worden jaarlijks verhoogd op basis van het indexeringspercentage van de meicirculaire. Voor 2019 e.v. is tevens €180.000,- bijgeraamd voor het ondernemersfonds; dit geld wordt weer naar dit fonds doorgestort en heeft geen effect op de begroting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

531750 Precariobelasting
Vanaf 2022 mag er geen precariobelasting meer worden geheven; de raming is daarom met ingang van 2022 stopgezet.

533250 Toeristenbelasting
De toeristenbelasting wordt trapsgewijs verhoogd van €1,00 naar  €1,25 (2020 en 2021) tot €1,50 (2022 e.v.). Dit is in afwijking van het oorspronkelijke  ombuigingsvoorstel; de bedoeling was om dit tarief ineens met ingang van 2019 te verhogen van €1,00 naar €1,50 per persoon per overnachting.

533300 Hondenbelasting
De  raad heeft in de vergadering van 15 en 16 juli 2019 besloten om geen hondenbelasting te gaan innen, dit ombuigingsvoorstel is tenietgedaan. In 2020 en 2021 wordt deze inkomstenderving gecompenseerd door minder precariobelasting aan de reserve toe te voegen.

BBV Indicatoren