Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

1. Bestuur

Inhoud

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Collegeprogramma Bestuur

Wat willen we bereiken?

Regionale bestuurlijke samenwerking

  • Regionale samenwerking op de Noord-Zuid as waarbij Heerde volop op alle domeinen mee doet. Wij willen omgevingsbewust inspelen op ontwikkelingen waarbij we zien dat de speerpunten van Cleantech Regio Stedendriehoek, de Regio Zwolle en de provincies Gelderland en Overijssel steeds meer in elkaar schuiven.
  • Wij willen daarin een verbindende rol spelen. Gemeentegrenzen mogen daarbij geen belemmering vormen.

Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet

  • Onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is duidelijk voor onze inwoners en handhaafbaar.
  • Para-commerciële organisaties krijgen meer mogelijkheden om ontmoetingsmomenten voor gerelateerde activiteiten te organiseren, binnen de kaders van de drank- en horecawet, veiligheid en geluid.

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

 

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
506050 Communicatieplan 12.392 20.420 20.700 21.010 21.340 21.680
521000 Raad 252.716 275.597 279.510 290.730 297.880 304.630
521050 Griffie 147.159 154.331 146.201 152.060 155.790 159.320
521100 Rekenkamerfunctie 25.546 22.150 19.490 19.780 20.100 20.420
521150 College 560.681 637.810 609.165 617.500 639.280 650.440
521300 Best. samenwerking 90.265 154.650 156.820 159.170 161.720 164.310
521350 Internationale contacten 10.925 1.760 1.780 1.810 1.840 1.870
521400 Rechtsbescherming 34.987 42.170 42.760 43.400 44.090 44.800
Totaal Lasten 1.134.671 1.308.888 1.276.426 1.305.460 1.342.040 1.367.470
Baten
521000 Raad -600 0 0 0 0 0
521150 College -2.898 0 0 0 0 0
521400 Rechtsbescherming -60.000 0 0 0 0 0
Totaal Baten -63.498 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Lasten

521150 College

Voor 2020 is er €20.000,- geraamd voor de viering van de 75-jarige bevrijding. Deze budgetbijstelling maakt onderdeel uit van de financieel technische maatregelen (nagekomen mutaties) zie hiervoor ook het onderdeel 'dekkingsplan'. De hogere raming in 2019 is het gevolg van incidenteel hogere loonkosten van een voormalig wethouder.

Veiligheid

Toelichting op product veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
502020 Brandweergarage Heerde 596 61.032 58.521 59.051 59.621 60.191
502040 Brandweergarage Wapenveld 31.549 26.392 27.447 28.372 28.662 28.962
523000 Brandweer 942.161 963.565 980.456 969.900 970.340 970.790
523050 Crisisbeheersing 29.490 38.073 38.588 39.644 40.367 41.056
523100 Openbare orde & Veiligheid 106.623 114.186 115.962 118.819 120.942 122.997
523150 APV 135.945 143.736 139.583 145.375 149.010 152.437
523200 Drank- en horecawet 36.232 37.693 37.918 39.491 40.478 41.409
545150 Handhaving Bouwen 176.863 185.792 181.178 188.697 193.415 197.864
545300 Handhaving Milieubeheer 7.267 7.684 7.472 7.782 7.977 8.160
551300 Opvang huisdieren 4.229 10.240 10.380 10.540 10.710 10.880
Totaal Lasten 1.470.955 1.588.393 1.597.505 1.607.671 1.621.522 1.634.746
Baten
523000 Brandweer -8.261 0 -8.000 -8.120 -8.250 -8.380
523100 Openbare orde & Veiligheid -5 0 0 0 0 0
523150 APV -12.078 -13.230 -13.420 -13.620 -13.840 -14.060
523200 Drank- en horecawet 0 0 0 0 0 0
545150 Handhaving Bouwen -2.000 0 0 0 0 0
551300 Opvang huisdieren 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -22.344 -13.230 -21.420 -21.740 -22.090 -22.440

Toelichting op de lasten en baten veiligheid

Lasten

523000 Brandweer

De VNOG heeft alleen voor de jaren 2020 en 2021 een gemeentelijke bijdrage berekend. Na de bestuurlijke tweedaagse in september en de besluitvorming in de maanden daaropvolgend kan er pas duidelijkheid worden gegeven over de jaren 2022 e.v. Vooralsnog is voor de jaren 2022 en 2023 dezelfde gemeentelijke bijdrage aangehouden als voor het jaar 2021. 

 

BBV-indicatoren programma Bestuur

BBV indicatoren