Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Overzicht overhead

Inhoud

Toelichting op product Overhead

In 2017 zijn nieuwe BBV-voorschriften ingevoerd. Hierin is de verplichting opgenomen om de overheadkosten van de ambtelijke organisatie apart inzichtelijk te maken.

Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Concreet zijn dit de kosten van huisvesting, facilitaire zaken, automatisering en alle salariskosten en overige personeelskosten van het ondersteunende personeel. Een overzicht van de overheadkosten van de gemeente Heerde met de berekening van het overheadpercentage is hieronder samengevat weergegeven.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
500010 Kostenplaats Management 901.643 998.876 0 0 0 0
500020 Bestuursondersteuning en -advisering 989.031 1.028.648 0 0 0 0
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering 1.166.483 1.298.622 0 0 0 0
500040 Dienstverlening en informatiebeheer 1.272.123 1.408.743 0 0 0 0
500050 Realisatie, onderhoud en beheer 1.275.454 1.353.972 0 0 0 0
500060 Ruimte, ondernemen en wonen 1.618.696 1.373.590 0 0 0 0
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding 2.136.275 2.358.414 0 0 0 0
502160 Raadhuis 62.001 129.633 131.155 141.763 142.936 144.138
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 264.644 264.083 254.170 259.366 262.416 264.698
502190 Gemeentewerf Veldweg 87.749 92.670 96.340 96.800 97.291 97.791
503000 Facilitaire zaken 318.863 367.349 360.700 366.110 371.970 377.930
504000 Personeel & organisatie 4.407.608 4.229.839 4.380.702 4.568.700 4.686.869 4.798.351
504100 Personeelskosten secundair overig 155.603 207.738 202.243 207.913 212.123 216.219
504109 Personeelskosten secundair management 15.277 6.220 7.030 7.300 7.470 7.630
504110 Personeelskosten secundair BS 13.833 14.520 16.420 17.050 17.450 17.840
504111 Personeelskosten secundair BD 11.097 13.130 14.840 15.420 15.790 16.140
504112 Personeelskosten secundair DIB 16.472 13.130 14.840 15.420 15.790 16.140
504113 Personeelskosten secundair ROB 18.199 17.270 19.530 20.280 20.770 21.230
504114 Personeelskosten secundair ROW 20.154 15.210 17.200 17.850 18.280 18.680
504115 Personeelskosten secundair SMV 10.124 122.810 25.780 26.770 27.410 28.020
504200 Personeelskosten overig 185.918 197.170 188.030 190.850 193.910 197.010
505000 Huisvesting en facilitair 1.405.591 1.417.109 1.342.939 1.457.443 1.546.604 1.543.435
gezamenlijke I dienst Hattem (505100) 0 0 0 0 0 0
gezamenlijke I dienst Oldebroek (505110) 0 0 0 0 0 0
gezamenlijke I dienst Heerde (505120) -4 0 0 0 0 0
506000 Financiën 16.227 9.220 9.350 9.490 9.640 9.790
506100 Elektronische dienstverlening 79.621 96.258 100.286 103.593 105.884 108.084
506150 Overheadtoerekening 330.487 317.756 321.187 337.358 348.465 354.302
Totaal Lasten 16.779.169 17.351.980 7.502.742 7.859.476 8.101.068 8.237.428
Baten
500010 Kostenplaats Management -901.643 -998.876 0 0 0 0
500020 Bestuursondersteuning en -advisering -989.031 -1.028.648 0 0 0 0
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering -1.166.483 -1.298.624 0 0 0 0
500040 Dienstverlening en informatiebeheer -1.272.123 -1.349.744 0 0 0 0
500050 Realisatie, onderhoud en beheer -1.275.454 -1.353.971 0 0 0 0
500060 Ruimte, ondernemen en wonen -1.618.696 -1.373.586 0 0 0 0
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding -2.136.275 -2.358.415 0 0 0 0
502160 Raadhuis 200 0 0 0 0 0
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 -5.524 0 0 0 0 0
502190 Gemeentewerf Veldweg 0 0 0 0 0 0
503000 Facilitaire zaken -5 0 0 0 0 0
504000 Personeel & organisatie -307.155 -269.517 -277.195 -286.455 -292.850 -298.978
504110 Personeelskosten secundair BS 0 0 0 0 0 0
504112 Personeelskosten secundair DIB 0 0 0 0 0 0
504200 Personeelskosten overig -2.073 0 0 0 0 0
505000 Huisvesting en facilitair -198.738 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000
gezamenlijke I dienst H2O (505130) 0 0 0 0 0 0
506000 Financiën 454 0 0 0 0 0
506150 Overheadtoerekening -330.487 -317.756 -321.187 -337.358 -348.466 -354.303
Totaal Baten -10.203.034 -10.413.137 -662.382 -687.813 -705.316 -717.281

Toelichting op de lasten en baten Overhead

Lasten

502165 Gemeentekantoor

De kapitaallasten van het gemeentekantoor zijn opnieuw berekend waarbij rekening is gehouden met een restwaarde (onderdeel van de ombuigingsplannen). Hierdoor zijn de kapitaallasten lager dan voorheen. De stijgende lasten in de jaren erna is het gevolg van indexeringen op de overige posten.

 

503000 Facilitaire zaken

Het documentair informatiesysteem (Verseon) is in 2020 afgeschreven. De kapitaallasten vallen in dat jaar weg waardoor de lasten in 2020 lager zijn dan voorheen.

 

504000 Personeel & organisatie

De raming van de salarissen is gebaseerd op de nieuwe CAO die is afgesloten voor de jaren 2019 en 2020. Voor de jaren erna is er een indexering toegepast conform de meicirculaire 2019; voor de jaren 2021 tot en met 2023 is dit percentage respectievelijk 2,9%, 2,5% en 2,3%. De structurele taakstelling van €300.000,- op Bedrijfsvoering blijft gehandhaafd. De stelpost voor het generatiepact (€100.000,- structureel) is voor €60.000,- ingevuld; er resteert nog een restantbudget van €40.000,-.

 

504100 Personeelskosten secundair

Voor 2019 is er €20.000,- in de perspectiefnota 2019-2023 bijgeraamd voor scholing in het kader van de Wnra. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 

504115 Personeelskosten secundair SMV

Bij de ombuigingsplannen is er voor 2019 €100.000,- opgenomen voor de professionalisering en doorontwikkeling van het Sociaal Domein. Dit budget is op deze post geraamd.

 

504200 Personeelskosten overig

Voor 2019 is er €7.000,- in de perspectiefnota 2020-2023 bijgeraamd voor het inhuren van specialistische juridische kennis voor de inwerkingtreding van de Wnra.

 

Baten

505000 Automatiseringskosten

De gemeente Heerde ontvangt een bijdrage van €64.000,- voor het uitvoeren van de financiële administratie en de P&C-werkzaamheden voor zowel de BVO als de I-dienst.