Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Bijlagen programmabegroting

Inhoud

Bijlagen

Bijlage 1a. Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (oorspronkelijke versie)

 

 

Bijlage 1b: Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (geactualiseerde versie)

Bijlage 2. Overzicht taakvelden

Bestuur
0.1 Bestuur 1.215.726
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.097.012
7.4 Milieubeheer 7.472
0.10 Mutaties reserves 40.000
1.2 Openbare orde en Veiligheid 290.423
0.4 Overhead 20.700
8.3 Wonen en bouwen 181.178
2.852.511
Bedrijfsvoering
0.1 Bestuur 73.410
0.2 Burgerzaken 196.187
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 15.169
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -254.618
5.4 Musea 93.581
0.10 Mutaties reserves 776.841
1.2 Openbare orde en Veiligheid 11.870
0.8 Overige baten en lasten 12.405
924.845
Ruimte, Ondernemen en Wonen
7.3 Afval -302.995
3.3 Bedrijfsloket en - regelingen -15.810
7.5 Begraafplaatsen -87.933
3.1 Economische ontwikkeling 331.545
3.4 Economische promotie 344.802
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 22.757
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 26.905
7.4 Milieubeheer 406.498
0.10 Mutaties reserves -543.384
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.242.942
7.2 Riolering -243.526
8.1 Ruimtelijke ordening 439.132
5.2 Sportaccommodaties 307.937
2.1 Verkeer en vervoer 2.508.873
0.3 Wonen en bouwen 420.059
4.857.802
Sociaal Maatschappelijk
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -51.780
6.4 Begeleide participatie 2.696.583
5.5 Cultureel erfgoed 63.405
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 278.985
6.82 Geëscaleeerde zorg 18- 158.710
6.3 Inkomensregelingen 1.225.596
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.871.689
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 668.851
5.6 Media 279.369
0.10 Mutaties reserves 93.302
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 797.824
4.2 Onderwijshuisvesting 731.625
4.1 Openbaar basisonderwijs 103.855
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.100
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.016.140
5.2 Sportaccommodaties 315.728
5.1 Sportbeleid en activering 243.033
7.1 Volksgezondheid 631.071
6.2 Wijkteams 1.526.190
8.3 Wonen en bouwen 9.344
18.664.620
Overhead
0.4 Overhead 6.840.360
6.840.360
Algemene dekkingsmiddelen
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -27.948.771
0.64 Belastingen overig -1.052.140
3.4 Economische promotie -225.000
0.62 OZB niet woningen -1.250.625
0.61 OZB woningen -3.364.249
0.5 Treasury -349.353
-34.190.138
Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten 50.000
50.000

Bijlage 3: Emu-saldo

Vragenlijst
Centraal Bureau voor de Statistiek Berekening EMU-saldo
www.cbs.nl/kredo Gemeente Heerde (0246)
Algemene gegevens:
Overheidslaag: Gemeente
Berichtgevernaam: Heerde
Berichtgevernummer: 0246
Jaar: 2020
Naam contactpersoon: E.J. Sluiter
Telefoon: 0578-699.494
E-mail: e.j.sluiter@heerde.nl
Bestandsnaam: EMU200060246.XLS
2019 2020 2021
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2020 Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 958 521 668
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 8.352 -760 498
3. Mutatie voorzieningen 219 -20 -436
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 1.572 -3.437 -796
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo -8.747 4.698 530
Ruimte voor uw toelichting
2. mutatie MVA 2019 wordt beïnvloed door een verschil in jaarrekeningcijfers en begrotingscijfers.
4. mutatie voorraden wordt beïnvloed door de grondverkopen in de grondexploitatie

Bijlage 4: Afkortingenlijst

 

a.s.

 

=

 

aanstaande

AED

=

Automatische externe defibrillator

AmvB

=

Algemene maatregel van Bestuur

AMW

=

Algemeen Maatschappelijk Werk

AOV-er

=

Ambtenaar Openbare Veiligheid

APV

=

Algemeen Plaatselijke Verordening

Arbo

AU

=

=

Arbeidsomstandigheden

Algemene Uitkering

AWBZ

=

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 

 

 

BAG

=

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BB

BBO

=

=

Bijzonder Bijstand

Bijzonder Basis Onderwijs

BBV

=

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Begr.wijz.

BGT

=

=

=

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

begrotingswijziging

Basiskaart Grootschalige Topografie

BJZ

=

Bureau Jeugdzorg

BNG

=

Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv

=

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BRO

=

Besluit Ruimtelijke Ordening

BRP

=

Basis Registratie Personen

BSHW

=

Brede School Heerde West

BTW

=

Bruto Toegevoegde Waarde

BV

=

Besloten Vennootschap

BWS

=

Besluit woning gebonden subsidies

 

 

 

c.q.

=

casu quo

ca.

=

circa

CAK

CAO

=

=

Centraal Administratie Kantoor

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CJG

CMS

CVN

=

=

=

Centra Jeugd en Gezin

Contentmanagementsysteem

Centraal Veluws Natuurgebied

 

 

 

d.d.

DD JGZ

DigiD

=

=

=

de dato

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Digitale identiteit

DLG

DVA

=

=

Dienst Landelijk Gebied

dienstverleningsafspraken

 

e.d.

 

=

 

en dergelijke

e.v.

=

en verdere

EG

=

Europese Gemeenschap

E-gem

=

Elektronische gemeenten

EKD

=

Elektronisch Kinddossier

EMU

=

Economische en Monetaire Unie

EPC

=

Energie Prestatie Coëfficiënt

etc.

=

et cetera

EVA

=

Epe, Voorst en Apeldoorn

 

 

 

Fido

=

Financiering decentrale overheden

fte

FWI

=

=

fulltime-equivalent

Fonds Werk en Inkomen

 

 

 

GAP

=

Gemeentelijk Afkoppel Plan

GBA

=

Gemeentelijke Basis Administratie

GBKN

=

Grootschalige Basiskaart Nederland

GFT

=

Groente, Fruit en Tuin

GGD

=

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst

GGNet

=

Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg)

GGZ

=

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

=

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GPR

=

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn

GRP

=

Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

=

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

 

 

 

H2O

=

Hattem, Heerde en Oldebroek

ha.

=

hectare

havo

HHV

HOF

HUP

HV

HWA

HWG

=

=

=

=

=

=

=

hoger algemeen voortgezet onderwijs

Heerder Historische Vereniging

Houdbare Overheidsfinanciën

Handhavings Uitvoerings Programma

Huishoudelijke Verzorging

Hemelwaterafvoer

Hoogwatergeul

 

 

 

IAU

i.h.k.v.

I&M

=

=

=

Incidenteel aanvullende uitkering

in het kader van

Infrastructuur en Milieu

i.o.

=

in oprichting

i.r.t.

=

in relatie tot

ICT

=

informatie- en communicatietechnologie

ID-kaart

=

Identiteitskaart

IOAW

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISV

 

JCO

=

 

=

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

 

Justitieel casusoverleg

 

 

 

KCC

=

Klant Contact Centrum

KWP3

=

Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

 

 

 

LEA

=

Lokale Educatieve Agenda

LOP

=

landschapsontwikkelingsplan

 

 

 

m.b.t.

=

met betrekking tot

m2

=

vierkante meter

M2A

  project modernisering applicatielandschap

mbo

=

middelbaar beroeps onderwijs

MD Veluwe

=

Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe

MDT

=

Multi Disciplinair Team

Mer

=

Milieueffectrapportage

MFA

=

multifunctionele accommodatie

MPG

MT

=

=

Meerjaren Prognose Grondexploitatie

Managementteam

 

 

 

NAW

NEN

NHR

NIEGG

=

=

=

=

Naam, adres en woonplaats

Nederlandse norm

Nieuwe Handels Register

Niet in exploitatie genomen gronden

n.l.

=

namelijk

NOG

=

Noord- en Oost Gelderland

NSVV

NT

=

=

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

Nederlandse Taal

NUP

=

Nationaal Uitvoerings Programma

NV

=

Naamloze Vennootschap

 

 

 

o.a.

=

onder andere

OAB

OBO

=

=

Onderwijs Achterstanden Beleid

Openbaar Basis Onderwijs

ODNV

=

Omgevingsdienst Noord- Veluwe

OEM

=

Overige eigen middelen

OKE

=

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

OM

=

Openbaar Ministerie

OW

=

Openbare Werken

OZB

=

Onroerende Zaak Belasting

 

 

 

PDCA

PDR

pgb

=

=

=

Plan, Do, Check en Act

Programma Directie Rijkswaterstaat

Persoonsgebonden budget

PGO

PGO

PIOFACH

 PKB

pva

 

=

=

=

=

=

 

Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden

Periodiek Gezondheids Onderzoek

Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

planologische kernbeslissing

plan van aanpak

P&C cyclus

 

=

Planning- en control cyclus

RDW

RGV

RIP

RMC/VSV

RNV

RO

ROD

ROVA

=

=

=

=

=

=

=

=

Rijksdienst Wegverkeer

Recreatiegemeenschap Veluwe

Rijksinpassingsplan

Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten

Regio Noord-Veluwe

Ruimtelijke ontwikkeling

Regionale Omgevingsdiensten

Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen

RPD

=

Regionaal Programma Bedrijventerreinen

RROL

=

Regionale Regeling Operationele Leiding

RUD

=

Regionale Uitvoeringsdiensten

 

 

 

SLOK

soza

=

=

Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven

sociale zaken

 

 

 

t.b.v.

TOP

 

UWV

=

=

 

=

ten behoeve van

toeristisch overstap punt

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 

 

 

VAVO

VBT

vm.

=

=

=

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Veluws Bureau voor Toerisme

Voormalig

VNG

=

Vereniging van Nederlandse gemeenten

VNOG

VOF

=

=

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Vennootschap onder firma

VRM

=

Veiligheid, Ruimte en Milieu

VROM

VSV

VTH

VVE

=

=

=

=

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Vroegtijdig schoolverlaten

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Voor- en Vroegschoolse Educatie

vwo

=

voortgezet wetenschappelijke onderwijs

VWS

=

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 

 

Wabo

WEB

WGS

=

=

=

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet Educatie Beroepsonderwijs

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WIJ

=

Wet Investeren in Jongeren

WION

=

Wet Informatie Ondergrondse Netwerken

WIW

=

Wet inschakeling werkzoekenden

WMO

=

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

=

Wet Onroerende Zaken

WRO

=

Wet Ruimtelijke Ordening

WSNP

=

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wsw

=

Wet sociale werkvoorziening

WWB

=

Wet Werk en Bijstand

ZAT

=

Zorg Advies Team

ZAS

=

Ziekteverzuim als signaal