Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

2. Bedrijfsvoering

Inhoud

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat en de basisregistraties.

Collegeprogramma Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Personeel en Organisatie

  • Een goede werkgever zijn en voldoende interne en externe uitdagingen bieden voor personele ontwikkeling en het opdoen van werkervaring.
  • Investeren in onze medewerkers door hun ontwikkeling te koppelen aan de organisatiedoelen (investor in people).  
  • Onze personele samenstelling is een afspiegeling van de inclusieve samenleving en biedt ook plek aan mensen die (langdurig) werkloos zijn. 

Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie)

  • Het raadhuis is toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik,  binnen de mogelijkheden van het bestaande pand.
  • Waar mogelijk vindt aanbesteding plaats op basis van het principe van circulariteit. 

Financiën

Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
531000 Accountantskosten 115.760 72.400 73.410 74.510 75.700 76.910
531700 Forensenbelasting 2.698 0 0 0 0 0
531751 Reserve Precariobelasting 1.067.253 651.510 828.420 958.320 0 0
531850 Saldo voor bestemming 0 -133.775 12.405 72.953 45.321 119.320
531900 Saldo na bestemming 1.883.432 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 3.069.143 590.135 914.235 1.105.783 121.021 196.230
Baten
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen -48.026 -51.090 -51.579 -72.041 -72.503 -72.965
Totaal Baten -48.026 -51.090 -51.579 -72.041 -72.503 -72.965

Toelichting op de lasten en baten Financiën

Lasten

531751 Reserve Precariobelasting

Met ingang van het jaar 2022 mag er geen precariobelasting meer worden geheven; hierdoor kan er geen bedrag meer aan de reserve worden toegevoegd.

De raad heeft in de vergadering van 15 en 16 juli 2019 besloten om geen hondenbelasting te gaan innen; In 2020 en 2021 is deze inkomstenderving gecompenseerd door in deze jaren minder precariobelasting aan de reserve toe te voegen (€60.000,- per jaar).

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Het voeren van grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
539000 Grondbeleid 0 142.977 84.349 72.638 63.240 59.228
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen 0 14.453 15.169 15.798 16.193 16.566
Totaal Lasten 0 157.430 99.518 88.436 79.433 75.794
Baten
539000 Grondbeleid -282.000 -636.873 -338.967 -329.796 -322.085 -319.163
Totaal Baten -282.000 -636.873 -338.967 -329.796 -322.085 -319.163

Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid

Baten

539000 Grondbeleid

Voor 2019 is er een opbrengst uit de grondexploitaties van €440.000,- in de begroting verwerkt; voor de jaren erna is uitgegaan van een jaarlijkse opbrengst van €200.000,-. In het resultaat is tevens nog een doorberekening van de overheadkosten verwerkt; deze is voor 2020 ruim €39.000,- oplopend naar ruim €43.000,- voor 2023.

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid.  Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van reis- en rijdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
525000 Burgerzaken 247.695 251.453 280.807 291.585 298.577 305.201
525050 Secretarieleges 136.375 54.150 65.640 76.770 78.000 79.250
525100 Verkiezingen 42.194 45.802 0 24.090 24.480 24.870
525150 Vaccinatie & doodschouw 7.539 11.710 11.870 12.050 12.240 12.440
Totaal Lasten 433.802 363.115 358.317 404.495 413.297 421.761
Baten
525000 Burgerzaken -462 0 0 0 0 0
525050 Secretarieleges -329.487 -179.020 -205.440 -229.830 -233.510 -237.250
Totaal Baten -329.949 -179.020 -205.440 -229.830 -233.510 -237.250

Toelichting op de lasten en baten Burgerzaken

Lasten

525100 Verkiezingen

In 2020 zijn er geen verkiezingen gepland; daarom zijn er in dat jaar geen kosten geraamd.

 

Baten

525050 Secretarieleges

De secretarieleges, de inkomsten uit paspoorten, ID-bewijzen, rijbewijzen etc. zijn vanaf het jaar 2020 structureel met €30.000,- verhoogd. In het verleden is deze post teveel (dubbel) afgeraamd. Deze budgetbijstelling maakt onderdeel uit van de financieel technische maatregelen (nagekomen mutaties) zie hiervoor ook het onderdeel 'dekkingsplan'. Ook de budgetten voor de rijksleges en de doorbetaling ervan (budget neutraal) zijn naar boven bijgesteld.

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
521450 Basisregistratie 13.135 87.620 55.180 55.710 56.280 56.850
Totaal Lasten 13.135 87.620 55.180 55.710 56.280 56.850
Baten
521451 Res. Basisregistratie -22.594 0 0 0 0 0
Totaal Baten -22.594 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Basisregistratie

Lasten

521450 Basisregistratie

Bij de resultaatbestemming 2018 is er €33.000,- overgeheveld naar 2019 voor de actualisatie van de BGT. Met dit geld wordt de hoogwatergeul in kaart gebracht. In de daarop volgende jaren zijn de kosten weer op normaal niveau.

 

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheertaken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzagemogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
521550 Streekarchivariaat 64.634 74.411 93.581 94.882 96.292 97.731
Totaal Lasten 64.634 74.411 93.581 94.882 96.292 97.731

Toelichting op de lasten en baten Streekarchivariaat

Lasten

521550 Streekarchivariaat

Bij de perspectiefnota is er voor 2020 e.v. €17.600,- structureel bijgeraamd voor de ontwikkeling en instandhouding van een e-depot.