Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Voorwoord

Inhoud

Voor u ligt de Programmabegroting 2020. De tweede begroting van deze raadsperiode. De kaders voor deze begroting heeft uw raad vastgelegd in de Perspectiefnota 2020-2023. Die kaders hebben wij zorgvuldig ingevuld. In het debat over de Perspectiefnota 2020-2023 hebben wij met uw raad afgesproken, dat wij de begroting 2020 met een viertal financieel-technische maatregelen sluitend zouden maken in meerjarenperspectief en dat wij niet met nieuwe bezuinigingsvoorstellen zouden komen. Daarin zijn wij geslaagd. Dat betekent dat wij u een begroting presenteren die meerjarig sluit. In het Dekkingsplan leggen wij verantwoording af hoe wij tot die keuzen gekomen zijn.

2020 is een jaar van uitvoering. In de afgelopen maanden is gewerkt aan een aantal plannen die deze bestuursperiode gerealiseerd wordt. Wij zullen uw Raad een aantal voorstellen presenteren: de Woonagenda, de Participatienota, de Regionale Energiestrategie, het actieplan Circulaire Economie, een nieuw inkoopbeleid, de herontwikkeling van de Gemeentewerf, de duurzaamheidslening, een plan voor begraven in Heerde. Tegelijk blijven we inzetten op zorg aan kwetsbaren in onze gemeente om welke reden dan ook. De door uw raad vastgestelde bezuinigingen zullen wij beleidsmatig vertalen. Wij zetten onverminderd ons verzet tegen de laagvliegroute boven de Noord-Veluwe voort. 

Ondertussen raken wij steeds meer thuis in de CleanTechregio en leveren als vanouds onze bijdrage in de Regio Zwolle. Wij werken intensief samen met de gemeenten om ons heen in heel veel dossiers.

Van ons College bent uw gewend dat wij samen duurzaam verbinden. Dat is onze herkenningsmelodie. In ons doen en laten werken wij samen met al die partijen die onze gemeente en onze regio’s rijk zijn. Soms als initiator, soms als facilitator, soms kaderstellend, soms handhavend, soms ruimte biedend, altijd met het oog op het versterken van onze gemeente in al zijn facetten.

De opzet van deze begroting is gelijk aan die van vorig jaar. Ook nu presenteren wij het financieel overzicht op product- en subproductniveau. Verder is de begroting opgezet volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording. We verwachten dat uw raad daarmee een beter sturingsinstrument in handen heeft.

Als gevolg van de budgetfreeze in 2018 wijken de realisatiecijfers op onderdelen af van de ramingen. in de jaren erna. Bij de jaarstukken 2018 zijn deze afwijkingen toegelicht; deze toelichtingen zijn niet opnieuw opgenomen in deze begroting. 

Wij spreken de wens uit dat alle voorgenomen maatregelen in deze begroting bijdragen tot versterking van onze Heerder samenleving en lokale economie.

Hartelijk dank aan allen die een bijdrage leverden aan het tot stand komen van deze begroting.

Wij wensen u veel leesplezier en zien uit naar een plezierig en constructief debat met uw Gemeenteraad over deze begroting.

 

Namens het College van BenW,

 

Wolbert Meijer