Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

4. Sociaal maatschappelijk

Inhoud

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Collegeprogramma Samenleving

Wat willen we bereiken?

Algemeen

 • Niemand staat aan de kant.
 • Ouderen zijn in beeld.
 • Inwoners zijn betrokken en actief in hun buurt, in verenigingen en in vrijwilligersorganisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen welbevinden en houden zo lang mogelijk zelf de regie.
 • Inwoners die dit niet kunnen worden ondersteund.

Preventie

 • Familie, buurtbewoners en maatschappelijke instellingen en organisaties hebben oog voor problemen bij inwoners en weten waar ze bij problemen met hun signaal terecht kunnen.
 • Algemene voorzieningen zijn bij inwoners bekend evenals mogelijkheden voor financiële ondersteuning om deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten.
 • Ambulante medewerkers zijn zichtbaar en bekend in de wijk en hebben goede contacten met partijen om vroegtijdig (financiële) problemen te signaleren.

Informatie en toegankelijkheid sociaal domein

 • Inwoners van 0 tot 100+ kunnen terecht bij één centraal loket en er is één regisseur per gezin.
 • Er wordt integraal bespreken wat inwoners zelf, met hulp van hun omgeving of algemene voorzieningen, kunnen. Als dit geen oplossing biedt, wordt samen met de inwoner in beeld gebracht welke ondersteuning nodig is. Huisgenoten, mantelzorgers en onafhankelijk cliëntadviseurs zijn welkom bij dit gesprek.

Wet publieke gezondheid / Volksgezondheid

 • Inwoners kennen de gevaren van het overmatig gebruik van drank, drugs, medicijnen en gamen.
 • Ze herkennen drank-, drugs-, medicijn- en gameverslaving en weten waar ze aan moeten kloppen voor hulp.

Basismobiliteit

 • Inwoners worden op tijd gehaald en gebracht in een passend vervoermiddel door een geschikte bestuurder.
 • Het doelgroepenvervoer is financieel en organisatorisch in control.

Accommodaties (sociaal Domein)

 • De identiteit van de dorpen is zichtbaar.
 • In alle vier dorpen is een toekomstbestendige accommodatie waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • Gemeentebreed zijn er mogelijkheden voor het beoefenen en aanschouwen van (lokale en regionale) sport en kunst en cultuur.

Preventie

Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Onderwijs en Educatie

Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
563000 Lokaal onderwijsbeleid 118.736 97.767 103.855 107.462 109.699 111.805
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid 176.376 264.024 308.838 298.424 298.424 298.424
563150 Volwasseneneducatie 48.880 43.185 43.185 43.185 43.185 43.185
Totaal Lasten 343.991 404.976 455.878 449.071 451.308 453.414
Baten
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid -190.501 -263.015 -307.838 -297.424 -297.424 -297.424
563150 Volwasseneneducatie -47.265 -43.185 -43.185 -43.185 -43.185 -43.185
Totaal Baten -237.766 -306.200 -351.023 -340.609 -340.609 -340.609

Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie

Geen bijzonderheden.

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat mag het kosten

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421) 17.763 17.499 16.771 16.745 16.549 16.534
502345 OBS De Horsthoek (F 421) -1.237 40.610 25.010 25.390 25.800 26.210
502365 OBS J. Ligthart (F 421) 35.722 27.754 26.440 26.344 26.248 25.748
502385 OBS De Heemde (F 421) 20.846 4.110 19.304 19.262 19.229 19.197
549000 Huisvesting basisonderwijs 217.338 216.305 214.401 214.542 213.724 201.390
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs 0 126.580 98.360 99.840 101.440 103.070
549050 De Sprengen 63.727 61.118 59.553 58.716 58.895 59.085
549100 De Noordgouw 90.426 99.963 101.276 123.580 124.038 124.728
Totaal Lasten 444.585 593.939 561.115 584.419 585.923 575.962
Baten
502345 OBS De Horsthoek (F 421) -2.834 -33.060 -33.850 -34.660 -35.210 -35.770
549000 Huisvesting basisonderwijs -5.824 -41.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Totaal Baten -8.658 -74.060 -34.850 -35.660 -36.210 -36.770

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten

549100 De Noordgouw

Voor 2020 is er een investeringsbedrag van €733.000,- opgenomen voor het vervangen van het dak bij De Noordgouw. De hiervoor geraamde kapitaallasten veroorzaken de stijging van de kosten bij dit subproduct  in 2021 e.v.

Kunst, cultuur en media

Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie,  muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
565000 Bibliotheekwerk 270.255 270.255 270.255 270.255 270.255 270.255
565100 Kunst & Cultuur 236.698 248.219 252.085 204.294 206.416 209.160
565150 Theater & Muziek 26.000 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900
565200 Lokale radio 5.100 9.114 9.114 9.114 9.114 9.114
565300 Monumentenzorg 68.920 93.591 65.905 66.400 66.754 67.094
Totaal Lasten 606.973 648.079 624.259 576.963 579.439 582.523
Baten
565100 Kunst & Cultuur 1.500 0 0 0 0 0
565300 Monumentenzorg -1.273 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Totaal Baten 227 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten

565100 Kunst & Cultuur

Eén van de uitkomsten van de burgerparticipatie was om de bezuiniging van het Cultuurplein van €100.000,- te splitsen en te verbreden; €50.000,- voor de cultuursector en  €50.000,- voor het programma Sociaal Maatschappelijk. De raad heeft dit aangepaste voorstel in de vergadering van 15 en 16 juli 2019 overgenomen.

Sport

Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
567150 Sportbeleid 144.506 125.287 134.368 134.891 135.219 135.528
567250 Zwembad 175.868 178.400 180.643 183.235 186.037 188.889
Totaal Lasten 320.374 303.687 315.011 318.126 321.256 324.417
Baten
567150 Sportbeleid -10.947 -16.500 -71.978 -72.393 -72.823 -73.263
567151 Reserve Sportbeleid -25.000 0 0 0 0 0
567251 Reserve zwembad -2.953 -4.953 -5.058 -5.058 -5.058 -5.058
Totaal Baten -38.900 -21.453 -77.036 -77.451 -77.881 -78.321

Toelichting op de lasten en baten Sport

Baten

567151 Reserve zwembad

De stand van de reserve die is ingesteld bij de privatisering van het Berghuizerbad bedraagt per 1-1-2019 €131.000,-. Uit deze reserve worden jaarlijks nog de kapitaallasten van de lopende investeringen betaald (boekwaarde €65.000,-). Kosten voor (boventallig) personeel worden niet meer gemaakt.

Accommodaties SMV

Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
502390 De Heerd 285.227 374.941 381.157 382.278 383.509 384.749
502395 De Rhijnsberg 460.655 388.889 441.073 444.305 447.819 451.383
502440 Sportzaal Wapenveld 69.018 79.580 96.533 97.845 99.257 100.680
502450 Binnensportacc2017 1.204 0 0 0 0 0
502460 Sporthal Faberhal 161.032 202.467 223.882 227.353 229.242 230.748
502462 Kantine Faberhal 54.490 15.000 15.210 15.440 15.690 15.940
502480 Dorpsacc.De Noord 48.963 66.365 65.973 69.240 69.525 70.240
502590 Hof van Cramer, Wapenveld 25.338 120.049 21.632 21.744 21.867 21.990
Totaal Lasten 1.105.927 1.247.291 1.245.460 1.258.205 1.266.909 1.275.730
Baten
502390 De Heerd -157.908 -170.830 -174.930 -179.130 -182.000 -184.910
502395 De Rhijnsberg -328.089 -335.530 -343.580 -351.830 -357.460 -363.170
502440 Sportzaal Wapenveld -26.056 -18.772 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
502450 Binnensportacc2017 0 0 -75.870 -77.010 -78.240 -79.490
502460 Sporthal Faberhal -61.662 -49.419 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
502462 Kantine Faberhal -15.751 0 0 0 0 0
502480 Dorpsacc.De Noord -14.155 -13.336 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
502590 Hof van Cramer, Wapenveld -12.333 -12.071 -12.288 -12.473 -12.673 -12.876
Totaal Baten -615.954 -599.958 -616.668 -630.443 -640.373 -650.446

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV

Lasten

502395 De Rhijnsberg

Bij de investeringen die annuïtair worden afgeschreven wordt voor de resterende looptijd een vast rentepercentage van 2% gehanteerd. Voorheen was dit percentage aan het (lagere) omslagpercentage gekoppeld. Het gevolg hiervan is dat vooral bij grote investeringen de toegerekende rentekosten hoger zijn dan in voorgaande jaren.

 

Informatie en toegang sociaal domein

Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke clientondersteuning en kosten voor ICT.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
571005 Informatie & Toegang 322.553 414.422 438.279 406.468 417.880 428.641
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa 29.357 48.672 48.902 49.152 49.432 49.712
571105 ICT 5.579 35.990 37.220 38.750 39.710 40.610
Totaal Lasten 357.489 499.084 524.401 494.370 507.022 518.963

Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein

Geen bijzonderheden.

Jeugdhulp individuele voorziening

Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorziening

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven  is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
573005 Jeugdhulp PGB 174.434 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
573055 Jeugdhulp in natura 4.038.159 4.074.898 4.040.674 4.221.600 4.306.194 4.393.908
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 90.386 133.266 134.430 135.700 137.070 138.460
Totaal Lasten 4.302.979 4.358.164 4.325.104 4.507.300 4.593.264 4.682.368
Baten
573055 Jeugdhulp in natura -86.824 0 0 0 0 0
Totaal Baten -86.824 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorziening

Lasten

573055 Jeugdhulp in natura

De lagere raming in 2020 is het gevolg van de korting die is doorgevoerd naar aanleiding van de vorig jaar gepresenteerde ombuigingsplannen (€203.750,-). De jaren erna stijgt de raming weer als gevolg van de indexering.

Jeugdhulp overige voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
575000 Jeugdzorg (overig) 80.983 99.516 109.741 114.296 117.153 119.847
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten 430.057 571.358 589.838 612.798 626.598 639.488
575200 Preventie 16.550 23.940 24.280 24.640 25.030 25.430
575250 Jeugdgezondheidszorg 414.994 451.051 453.279 455.699 458.319 460.979
575300 Voorschoolse voorziening 53.183 74.554 74.208 75.805 77.019 78.192
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk 12.768 14.298 15.588 16.235 16.641 17.024
575400 Overige voorziening 100.684 101.039 103.899 107.339 109.529 111.599
575450 Buitenschoolse voorzieningen 8.550 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
575500 Kosten CJG 287.719 289.364 296.881 300.776 303.261 305.605
Totaal Lasten 1.405.488 1.630.220 1.672.814 1.712.688 1.738.650 1.763.264
Baten
575300 Voorschoolse voorziening -717 0 0 0 0 0
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk -51.200 0 0 0 0 0
575500 Kosten CJG -4.896 0 0 0 0 0
Totaal Baten -56.813 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorziening

Lasten

575005 Jeugdhulp uitvoeringskosten

Deze post is als gevolg van de ombuigingsplannen verhoogd met €35.000,- zodat een GGZ-specialist kan worden aangetrokken. Verwacht wordt dat o.a. met deze personele uitbreiding een bezuiniging kan worden gerealiseerd bij de individuele jeugdzorg; hiervoor is voor de jaren 2020 en 2021 €135.000,- en voor 2022 en verder €235.000,- afgeraamd.

Participatie en Werk

Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
577050 WSW 2.300.887 2.166.690 2.245.039 2.146.454 2.098.964 2.011.522
577104 Pilot Participatievoorziening 22.610 0 0 0 0 0
577105 Werkzoekenden dienstverlening 338.123 438.431 451.544 476.266 481.293 486.033
577150 Werkgeversdienstverlening 108.442 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 2.770.061 2.605.121 2.696.583 2.622.720 2.580.257 2.497.555

Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk

Lasten

577050 WSW

De dalende uitgaven bij dit subproduct zijn het gevolg van de lagere rijksbijdrage voor de WSW; deze bijdrage wordt aan Lucrato  doorbetaald via deze post. Tevens is op deze post het door Lucrato geprognosticeerde exploitatietekort voor de jaren 2020-2023 opgenomen. Dit tekort bedraagt voor 2020 €149.000,- en daalt vervolgens in 2021 naar €121.000,-tot €90.000,- voor 2022 en verder.

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
579000 Bijstandverlening 357.221 357.353 387.277 395.966 403.304 410.549
579050 Levensonderhoud 2.788.387 2.625.600 2.553.900 2.333.200 2.333.200 2.333.200
579100 Bijstandverlening zelfstandigen 48.353 81.040 82.170 83.400 84.740 86.100
579200 Inkomensondersteuningsbeleid 241.475 313.876 338.078 352.108 360.911 369.212
579250 Schulddienstverlening 35.211 58.261 59.559 60.633 61.662 62.700
579300 Minimabeleid 95.426 192.424 171.912 150.257 150.257 150.257
579400 Kwijtscheldingen 40.644 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand 300.171 333.400 338.070 343.140 348.630 354.210
Totaal Lasten 3.906.888 4.001.954 3.970.966 3.758.704 3.782.704 3.806.228
Baten
579050 Levensonderhoud -2.645.030 -2.698.167 -2.698.167 -2.698.167 -2.698.167 -2.698.167
579100 Bijstandverlening zelfstandigen -22.929 -43.478 -44.083 -44.504 -44.956 -45.439
579300 Minimabeleid -66.142 0 -51.780 -51.780 -51.780 -51.780
579305 Minimabeleid deelfonds 0 -55.212 0 0 0 0
579400 Kwijtscheldingen -977 0 0 0 0 0
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand -39.230 -3.080 -3.120 -3.170 -3.220 -3.270
Totaal Baten -2.774.309 -2.799.937 -2.797.150 -2.797.621 -2.798.123 -2.798.656

Toelichting op de lasten en baten Inkomen

Lasten

579050 Levensonderhoud

Als gevolg van de ombuigingsplannen is deze post voor de jaren 2021 e.v. met €226.800,- afgeraamd. Bij de voorjaarsnota 2019 en de perspectiefnota 2020-2023 zijn de jaren 2019 en 2020 naar boven bijgesteld met € 82.400,- respectievelijk € 10.700,-. Met deze bijstelling is de indexering en het aantal uitkeringsgerechtigden gecorrigeerd.

Wmo maatwerkvoorzieningen

Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis 527.496 653.100 704.908 730.510 747.515 763.707
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG 776.262 1.232.153 1.206.530 1.248.760 1.292.470 1.337.710
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG 29.339 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo 20.429 22.877 24.941 25.976 26.626 27.238
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v 383.246 454.316 491.610 498.990 506.970 515.080
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w 307.395 180.910 158.440 160.820 163.390 166.000
Totaal Lasten 2.044.168 2.582.106 2.625.179 2.703.806 2.775.721 2.848.485
Baten
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v -7.968 -1.120 -6.140 -6.230 -6.330 -6.430
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand -55.166 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Totaal Baten -63.134 -21.120 -26.140 -26.230 -26.330 -26.430

Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten

581055 Wmo maatwerkvoorzieningen ZIN

Als gevolg van de ombuigingsplannen is deze post voor de jaren 2020 en verder met €68.750,- verlaagd.

 

581750 Wmo maatwerkvoorzieningen vervoer

Bij de perspectiefnota 2019-2023 is deze post structureel met €30.300,- verhoogd.

 

581800 Wmo maatwerkvoorzieningen wonen

Als gevolg van de ombuigingsplannen is deze post voor 2019 met €25.000,- en voor de jaren erna met €50.000,- verlaagd.

Wmo algemene voorzieningen

Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
585000 Volwassenenwerk 231.442 175.619 179.531 183.578 186.123 188.519
585050 Maatschappelijk werk 174.637 6.881 7.067 7.160 7.218 7.273
585100 Volksgezondheid 124.876 148.600 177.792 180.484 183.444 186.490
585150 Vreemdelingen inburgering 27.981 40.520 40.520 40.520 40.520 40.520
585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin 926.700 903.393 865.897 878.251 891.440 904.815
585250 Basismobiliteit 774.160 810.566 806.586 819.164 832.458 845.929
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar 1.166.018 1.491.959 1.364.493 1.412.151 1.461.325 1.512.194
585350 Vrijwilligers 73.528 88.827 80.811 83.210 79.716 81.130
585400 Mantelzorg 88.728 88.672 91.420 93.906 95.472 96.947
Totaal Lasten 3.588.069 3.755.037 3.614.117 3.698.424 3.777.716 3.863.817
Baten
585000 Volwassenenwerk -49.820 0 0 0 0 0
585150 Vreemdelingen inburgering 0 -23.700 -35.550 -35.550 -35.550 -35.550
585250 Basismobiliteit -29.883 -15.360 -25.350 -25.730 -26.140 -26.560
Totaal Baten -79.703 -39.060 -60.900 -61.280 -61.690 -62.110

Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen

Lasten

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar huis

Als gevolg van de ombuigingsplannen is deze post voor de jaren 2020 e.v. met €180.000,- afgeraamd.

BBV-indicatoren programma Sociaal maatschappelijk

BBV - Indicatoren