Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Kaders

Inhoud

Financiële Kaders

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen staat dat de raad een programmabegroting op moet stellen die bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting bevat tenminste het programmaplan en zeven verplichte paragrafen. Het programmaplan bestaat uit door de raad gedefinieerde programma’s.
Programma’s zijn een samenhangende verzameling van producten en activiteiten, die gericht zijn op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke doelen en effecten. In het kader van de nieuwe BBV-richtlijnen zijn hieraan prestatie-indicatoren gekoppeld (bron waarstaatjegemeente.nl). Het programmaplan bevat tevens een integrale opsomming van de baten en lasten. De eisen hiervoor zijn opgenomen in artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarnaast heeft de gemeenteraad een financiële verordening vastgesteld waarin nadere kaders zijn gesteld ten aanzien van planning, budgetbewaking en rapportage. Jaarlijks wordt voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding een perspectiefnota vastgesteld waarin het nieuw/gewijzigd beleid en de financiële uitgangspunten zijn opgenomen.

Indeling begroting

Programma's
De begroting is ingedeeld in vier programma's en zeven verplichte paragrafen. Deze indeling weerspiegelt de keuzes die in het collegeprogramma zijn gemaakt. De begroting is verder onderverdeeld in producten, die als deelprogramma's gezien kunnen worden. De nadere uitwerking van de producten in een productbegroting is aan het college opgedragen. Deze ligt tezamen met tal van calculaties en gedetailleerde ramingen ten grondslag aan de programmabegroting.
De programma's zijn gekoppeld aan de portefeuilles van de burgemeester en wethouders en zijn respectievelijk:
1. Bestuur;
2. Bedrijfsvoering;
3. Ruimte, ondernemen en wonen;
4. Sociaal Maatschappelijk.

Tezamen vormen deze het programmaplan, dat zowel de inhoud (doelen en middelen) van de begroting als de verdeling van baten en lasten bevat. Binnen dit plan is een totaal van enkele honderden maatregelen gedefinieerd: investeringen, lopende activiteiten, projecten en klussen die u op de beleids- en beheersagenda heeft geplaatst. Over deze maatregelen zal met regelmaat gerapporteerd worden aan management, college en raad, binnen ieders respectievelijke verantwoordelijkheden en informatiebehoefte.

Toegevoegde onderdelen a.g.v. de BBV-wijzigingen
Met ingang van het begrotingsjaar 2017 gelden er nieuwe BBV-richtlijnen. Eén van de aanpassingen is dat de apparaats- en personeelskosten die niet direct betrekking hebben op het primaire proces niet meer mogen worden verwerkt in het uurtarief maar als 'overheadkosten' apart inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een andere wijziging is dat de 'algemene dekkingsmiddelen' en de raming voor 'onvoorzien' ook afzonderlijk moeten worden getoond.

Deze onderdelen zijn toegevoegd na de programma's:
• Overzicht overhead;
• Algemene dekkingsmiddelen;
• Onvoorzien.

Paragrafen
Er zijn zeven verplichte paragrafen die elk vanuit een ander perspectief  een ''doorsnede” geven van de begroting. Op onderdelen zijn de paragrafen tamelijk technisch van aard. De paragrafen zijn:
• Weerstandsvermogen en Risicobeheersing;
• Grondbeleid;
• Onderhoud kapitaalgoederen;
• Verbonden partijen;
• Lokale heffingen;
• Financiering;
• Bedrijfsvoering.

Overzicht programma's en producten

 

 

Bestuur
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Bestuur L. Liefers J. Koops - Scheele
Veiligheid L. Liefers J. Koops - Scheele
Bedrijfsvoering
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Financiën A. van Tuijl W.I. Meijer
Uitvoering grondbeleid W. Blankvoort W.I. Meijer
Burgerzaken I. Bron J. Koops - Scheele
Basisregistratie I. Bron Y. Cegerek
Streekarchivariaat I. Bron J. Koops - Scheele
Ruimte, ondernemen en wonen
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Duurzaamheid M. Siliakus W.I. Meijer / Y. Cegerek
Economie M. Siliakus W.I. Meijer
Toerisme M. Siliakus W.I. Meijer
Bouwen en wonen M. Siliakus H.J. Berkhoff
Ruimtelijke ontwikkeling M. Siliakus H.J. Berkhoff
Accommodaties A.van Tuijl Y. Cegerek
Gebiedsontwikkeling W. Blankvoort W.I. Meijer
Beheer en onderhoud W. Blankvoort Y. Cegerek
Bosbeheer W. Blankvoort Y. Cegerek
Sociaal Maatschappelijk
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Preventie R. Bouw / H. Pander H.J. Berkhoff
Onderwijs en educatie R. Bouw H.J. Berkhoff
Onderwijshuisvesting A. van Tuijl H.J. Berkhoff
Kunst, cultuur en media R. Bouw Y. Cegerek
Sport R. Bouw H.J. Berkhoff
Accommodaties SMV A. van Tuijl H.J. Berkhoff
Informatie en toegang sociaal domein H. Pander H.J. Berkhoff
Jeugdhulp individuele voorzieningen R. Bouw H.J. Berkhoff
Jeugdhulp overige voorzieningen R. Bouw H.J. Berkhoff
Participatie en werk R. Bouw Y. Cegerek
Inkomen R. Bouw Y. Cegerek
Wmo maatwerkvoorzieningen H. Pander H.J. Berkhoff
Wmo algemene voorzieningen H. Pander H.J. Berkhoff
Overhead
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Dienstverlening ambtelijke organisatie A. van Tuijl Y. Cegerek
Huisvesting A. van Tuijl Y. Cegerek
Facilitair L. Liefers Y. Cegerek
Personeel en organisatie A. van Tuijl Y. Cegerek
Informatisering en automatisering I. Bron Y. Cegerek
Financiën A. van Tuijl Y. Cegerek
Elektronische dienstverlening I. Bron Y. Cegerek
Overheadtoerekening A. van Tuijl Y. Cegerek
Algemene dekkingsmiddelen
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Algemene dekkingsmiddelen A. van Tuijl W.I. Meijer
Onvoorzien
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Onvoorzien A. van Tuijl W.I. Meijer

Prestatie - indicatoren

Landelijk is er een set van prestatie-indicatoren ontwikkeld die verplicht in de begroting is opgenomen. Door het verplichte karakter wordt de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten verbeterd. Genoemde prestatie-indicatoren zijn hoofdzakelijk opgenomen bij de desbetreffende programma's (34 in totaal) en zijn afkomstig van de website Waarstaatjegemeente.nl. Bij de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing zijn er financiële indicatoren toegevoegd en bij de paragraaf Bedrijfsvoering zijn er indicatoren opgenomen voor de formatie en bezetting (onderdeel Personeelsbeleid) en voor het overheadpercentage (onderdeel Planning & Control).

De indicatoren zijn ontwikkeld door de commissie BBV en de commissie Depla en zijn voor iedere gemeente gelijk. Deze indicatoren worden regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.