Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Prestatieafspraken met eigenaren van sociale woningbouw maken.

Prestatieafspraken met eigenaren van sociale woningbouw maken.

Woningwet schrijft voor dat er jaarlijks tussen gemeente, corporaties en huurders afspraken gemaakt moeten worden over de te leveren prestaties. Er zijn drie corporaties actief in de gemeente: Habion, Triade en Woonzorg Nederland.Toelichting

--
Kwaliteit

Vóór 1 juli moest er een bod liggen van de corporatie. Aangezien Triada veruit de meeste woningen in bezit heeft, zijn deze afspraken bestuurlijk en ambtelijk voorbereid en besproken. Ondertekening door huurdersraad, Triada en gemeente vindt plaats in november 2019. Deze nieuwe prestatieafspraken moeten vóór 15 december 2019 worden verstuurd aan de minister.

Met WoonZorg Nederland is destijds de afspraak gemaakt dat de prestatieafspraken voor vijf jaar gelden, mits er ontwikkelingen zijn die een actualisering van de afspraken rechtvaardigt. Vooralsnog is dit niet het geval. 

Met Habion zijn in 2018 op regionaal niveau gesprekken gestart over de prestatieafspraken met de afzonderlijke gemeenten. Dit vanwege het feit dat het neergelegde bod van Habion in iedere gemeente te algemeen en nagenoeg gelijk is. De regio wilde in gesprek met Habion om meer maatwerk prestaties op te stellen. Dit is niet gelukt, waardoor er door de afzonderlijke gemeenten geen prestatieafspraken getekend zijn voor 2019 en de jaren daarna.