Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn actueel.

De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn actueel.

Er zijn beheerplannen voor wegen, kunstwerken, riolering  en speelvoorzieningen. De beleidsvisies voor openbare verlichting, bos en groen bieden voldoende kader voor de uitvoering. Het afvalwaterketenplan is kaderstellend voor riolering.Toelichting

--
Kwaliteit

De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn voorzien van het juiste areaal en jaarlijkse kosten om dit areaal te onderhouden en worden tijdig geactualiseerd. Een toelichting wordt gegeven in de paragraaf Kapitaalgoederen.

Aan de beheerplannen wordt jaarlijks gewerkt om het areaal  actueel te houden en het geplande onderhoud uit te voeren. Daarbij zal, in toenemende mate, onderzocht worden in hoeverre het beheer met buurt en inwoners mogelijk is (participatie). Eén keer in de vijf jaar wordt het areaal doorgerekend om de onderhoudskosten voor de komende vijf jaar te bepalen. Voor riolering wordt het afvalwaterketenplan naar verwachting begin 2020 geactualiseerd.