Meer
Publicatiedatum: 09-09-2020

Inhoud

Verantwoording keuzes en prioriteiten college

Inhoud

Hiervoor zijn de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen per programma beschreven. Hieruit blijkt dat er de komende jaren nog veel op ons af komt. Ontwikkelingen die in sommige gevallen gepaard gaan met kosten.
Anderzijds hebben we de meerjarenramingen in beeld gebracht. Uit dit overzicht blijkt dat voor de komende jaren per saldo sprake is van positieve saldi, oftewel jaarlijks vrije ruimte.

Gelijktijdig is dit zittende college halverwege de lopende collegeperiode. Dit was aanleiding om een tussentijdse evaluatie te doen op de uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022.
Daarbij is gekeken in welke mate de doelen uit het collegeprogramma inmiddels zijn afgerond, in voorbereiding zijn resp. nog opgestart moeten worden.
Op basis van deze midterm review heeft het college tevens bepaald welke ontwikkelingen prioriteit krijgen. Dit zijn de ontwikkelingen waarvoor het college in deze periode tenminste wil gaan om tot realisatie/ afronding te komen (‘kroonjuwelen’). Dit betekent eveneens dat deze ontwikkelingen ingeval van schaarste bestuurlijke en ambtelijk de aandacht krijgen en in financiële zin voorrang.
De navolgende ontwikkelingen hebben de prioriteit van het college:

- Aanpak 0-100 in het sociaal domein: inhoudelijke en organisatorische vormgeving, alsook fysieke huisvesting en inrichting Sportlaan.
  Toelichting: deze ontwikkeling ondersteunt de transformatie voor het gehele sociale domein. Deze transformatie is inhoudelijk (kadernota) en financieel urgent.
- Hof van Cramer: de ontwikkeling naar een multifunctionele accommodatie in het centrum van Wapenveld, inclusief de locatie aanpak 0-100.
  Toelichting: sprake is van een lang bestaande ambitie, die het centrum van Wapenveld een forse en beeldbepalende impuls geeft.
- Centrumontwikkeling Heerde: het plan om te komen tot de herontwikkeling van de (oude) gemeentewerf t/m het gebouw van Van Setten/Van Loenen.
  Toelichting: ook hier is sprake van een reeds langlopend traject, dat beeldbepalend is voor het centrum van Heerde en tevens dit centrum een upgrade geeft.
- Integraal Huisvestingsplan onderwijsgebouwen
Toelichting: samen met het onderwijsveld wordt een integraal huisvestingsplan opgesteld met als doel onze schoolgebouwen toekomstbestendig te maken. De verwachting is dat dit plan binnen afzienbare tijd voor besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. Dit plan zal evenwel gepaard gaan met forse investeringen, waardoor fasering onvermijdbaar wordt.

Deze vier ontwikkelingen hebben voor het college topprioriteit. Dit betekent ook dat het college de beschikbare budgettaire vrije ruimte voor de komende jaren (zie paragraaf meerjarenramingen) wil aanwenden voor deze majeure ontwikkelingen.
Aangezien alle vier de prioriteiten nog volop in ontwikkeling resp. onderzoek zijn, is het in dit stadium niet mogelijk aan te geven welk bedrag gemoeid is met elk onderwerp. Wel is sprake van een richting: het college opteert ervoor de geraamde budgettaire ruimte te oormerken voor deze vier ontwikkelingen.