Meer
Publicatiedatum: 09-09-2020

Inhoud

2. Bedrijfsvoering

Inhoud

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.

Financiën

Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
531000 Accountantskosten 0 73.410 5.000 0 0 0
531751 Reserve Precariobelasting 0 828.420 0 0 0 0
531850 Saldo voor bestemming 0 12.405 -12.405 -72.952 -45.323 -119.320
Totaal Lasten 0 914.235 -7.405 -72.952 -45.323 -119.320
Baten
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen 0 -51.579 0 0 0 0
531800 Saldo van kostenplaatsen -1 0 0 0 0 0
Totaal Baten -1 -51.579 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Financiën

Lasten
De raming van de uitgaven bij het product Financiën kan voor 2020 met €7.405,- en voor de jaren erna met respectievelijk €72.952,-; €45.323,- en €119.320,- naar beneden worden bijgesteld. De twee oorzaken hiervan zijn hieronder toegelicht.

531000 Accountantskosten
In 2020 vindt de aanbesteding plaats van de accountantsdienstverlening voor controle van de boekjaren 2021 t/m 2024. Daarbij zijn er in 2020 extra controlewerkzaamheden door de accountant verricht met betrekking tot het inschatten van de effecten van de Corona pandemie voor de jaarrekening 2019. De hiermee verband houdende kosten van naar verwachting €5.000,- drukken op het controlebudget van boekjaar 2020 (6).

531850 Saldo voor bestemming
De positieve begrotingssaldi van de vorige meerjarenraming zijn op deze post teruggeboekt zodat voor de jaren 2020-2024 uiteindelijk de nieuwe saldi kunnen worden bepaald (5). 

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Het voeren van grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
539000 Grondbeleid 0 84.349 0 0 0 0
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen 0 15.169 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 99.518 0 0 0 0
Baten
539000 Grondbeleid 0 -338.967 85.000 0 0 0
Totaal Baten 0 -338.967 85.000 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product uitvoering Grondbeleid

Baten

De verwachte winstneming van de grondexploitatie is met €85.000,- naar beneden bijgesteld naar €115.000,-. Dit is het bedrag dat kan worden gerealiseerd als dit jaar de exploitatie van de Bovenkamp kan worden afgesloten. De overige, nog winstgevende, complexen zijn erg afhankelijk van het economisch tij. Gelet op de Coronacrisis is stagnatie hiervan niet uit te sluiten; daarom wordt hiervan dit jaar geen winst meer in de raming opgenomen (6).

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid.  Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van reis- en rijdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
525000 Burgerzaken 0 280.807 9.785 0 0 0
525050 Secretarieleges 0 65.640 0 0 0 0
525100 Verkiezingen 0 0 0 0 0 0
525150 Vaccinatie & doodschouw 0 11.870 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 358.317 9.785 0 0 0
Baten
525050 Secretarieleges 0 -205.440 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -205.440 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Burgerzaken

Lasten

Bij het product Burgerzaken moet er €9.785,- worden bijgeraamd voor de aanschaf van nieuwe stemhokjes; deze zijn aan vervanging toe (1).

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
521450 Basisregistratie 0 55.180 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 55.180 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie

Geen opmerkingen.

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheer taken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzage mogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
521550 Streekarchivariaat 0 93.581 0 -7.000 -7.000 -7.000
Totaal Lasten 0 93.581 0 -7.000 -7.000 -7.000

Toelichting op de lasten en baten product Streekarchivariaat

Lasten
De uitgaven zijn bij het product Streekarchivariaat met ingang van 2021 €7.000,- lager doordat de afvoer van het archief grotendeels door een eigen medewerker wordt uitgevoerd (3).