Meer
Publicatiedatum: 09-09-2020

Inhoud

4. Sociaal maatschappelijk

Inhoud

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Preventie

Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Onderwijs en Educatie

Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
563000 Lokaal onderwijsbeleid 0 103.855 0 0 0 0
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid 0 308.838 0 0 0 0
563150 Volwasseneneducatie 0 43.185 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 455.878 0 0 0 0
Baten
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid 0 -307.838 0 0 0 0
563150 Volwasseneneducatie 0 -43.185 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -351.023 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Onderwijs & Educatie

Geen opmerkingen.

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat mag het kosten

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421) 0 16.771 0 0 0 0
502345 OBS De Horsthoek (F 421) 0 25.010 5.000 0 0 0
502365 OBS J. Ligthart (F 421) 0 26.440 0 0 0 0
502385 OBS De Heemde (F 421) 0 19.304 0 0 0 0
549000 Huisvesting basisonderwijs 0 214.401 0 0 0 0
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs 0 98.360 0 0 0 0
549050 De Sprengen 0 59.553 9.000 9.000 9.000 9.000
549100 De Noordgouw 0 101.276 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 561.115 14.000 9.000 9.000 9.000
Baten
502345 OBS De Horsthoek (F 421) 0 -33.850 0 0 0 0
549000 Huisvesting basisonderwijs 0 -1.000 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -34.850 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Onderwijshuisvesting

Lasten

De lastenverhoging bij het product Onderwijshuisvesting is voor 2020 €14.000,-. Voor 2021 e.v. moet er €9.000,- worden bijgeraamd. Hieronder zijn deze begrotingsaanpassingen toegelicht.

502345 OBS De Horsthoek
De levensduur van de technische installaties bij de OBS De Horsthoek is al lang verstreken; de installaties worden in werking gehouden door te acteren op klachten. Er wordt geen preventief onderhoud meer uitgevoerd. Ingeschat wordt dat de meerkosten als gevolg van deze reparaties €5.000,- gaat bedragen dit jaar. Voorgesteld wordt om ook deze kosten te dekken uit de reserve gebouwen (2).

549050 De Sprengen
De kosten voor de huur van een houtwerkplaats, €9.000,- per jaar, moeten worden vergoed aan het Sprengen College. Hiervoor was tot op heden geen raming in de begroting opgenomen (3).

Kunst, cultuur en media

Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie, muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
565000 Bibliotheekwerk 0 270.255 0 -25.000 -25.000 -25.000
565100 Kunst & Cultuur 0 252.085 0 25.000 25.000 25.000
565150 Theater & Muziek 0 26.900 0 0 0 0
565200 Lokale radio 0 9.114 0 0 0 0
565300 Monumentenzorg 0 65.905 0 7.500 7.500 7.500
Totaal Lasten 0 624.259 0 7.500 7.500 7.500
Baten
565300 Monumentenzorg 0 -2.500 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -2.500 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Kunst, cultuur en media

Lasten
Bij het product Kunst, cultuur en media zijn de lasten met ingang van 2021 met €7.500,- naar boven bijgesteld.  Hieronder is deze bijstelling, en de overige budgetneutrale mutatie, toegelicht.

565000 Bibliotheekwerk / 565100 Kunst & Cultuur
In het ombuigingsvoorstel is in eerste instantie afgesproken om €100.000,- te bezuinigen op de cultuursector. Inmiddels is deze bezuinigingsmaatregel verder geconcretiseerd door €25.000,- te bezuinigen op de bibliotheek, €25.000,- te bezuinigen op het Cultuurplein en €50.000,- te bezuinigen op het overige sociaal domein. Deze budgettair neutrale aanpassingen zijn in deze perspectiefnota verwerkt (2).

565300 Monumentenzorg
De bijraming bij dit onderdeel van €7.500,- voor de komende jaren betreft de structurele kosten voor het functioneren en in stand houden van een erfgoedcommissie. De gemeente Heerde heeft deze commissie momenteel alleen op papier; er is nu te weinig budget om hier goede invulling aan te geven. Daarom worden nu stappen gezet om een dergelijke commissie, onder de naam 'Erfgoedcommissie Heerde' nieuw leven in te blazen (4).

Sport

Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
567150 Sportbeleid 0 134.368 25.000 10.000 10.000 0
567250 Zwembad 0 180.643 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 315.011 25.000 10.000 10.000 0
Baten
567150 Sportbeleid 0 -71.978 -25.000 -10.000 -10.000 0
567251 Reserve zwembad 0 -5.058 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -77.036 -25.000 -10.000 -10.000 0

Toelichting op de lasten en baten product Sport

Lasten en baten

567150 Sportbeleid
Zowel de uitgaven als de inkomsten zijn bij het product Sportbeleid voor 2020 met €25.000,- en voor de jaren 2021 en 2022 met €10.000,- naar boven bijgesteld. Van deze budgetbijstelling wordt €15.000,- in 2020 gebruikt voor het opstellen van een lokaal sportakkoord door een sportformateur.  Voor de uitvoering van dit sportakkoord wordt voor de komende jaren €10.000,- geraamd. Deze kosten worden allemaal door het rijk vergoed en verlopen daarom voor de begroting budgetneutraal (2).

Accommodaties SMV

Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
502390 De Heerd 0 381.157 0 0 0 0
502395 De Rhijnsberg 0 441.073 0 10.000 10.000 10.000
502440 Sportzaal Wapenveld 112.972 96.533 5.000 9.000 9.000 9.000
502460 Sporthal Faberhal 201.958 223.882 0 0 0 0
502462 Kantine Faberhal 0 15.210 0 0 0 0
502480 Dorpsacc.De Noord 63.422 65.973 10.000 0 0 0
502590 Hof van Cramer, Wapenveld 0 21.632 9.000 0 0 0
Totaal Lasten 378.352 1.245.460 24.000 19.000 19.000 19.000
Baten
502390 De Heerd 0 -174.930 0 0 0 0
502395 De Rhijnsberg 0 -343.580 0 0 0 0
502440 Sportzaal Wapenveld -34.880 -4.000 0 0 0 0
502450 Binnensportacc2017 0 -75.870 0 0 0 0
502460 Sporthal Faberhal -78.399 -4.000 0 0 0 0
502480 Dorpsacc.De Noord -14.877 -2.000 0 0 0 0
502481 Reserve Dorpsacc.De Noord 0 0 -10.000 0 0 0
502590 Hof van Cramer, Wapenveld 0 -12.288 0 0 0 0
Totaal Baten -128.157 -616.668 -10.000 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties SMV

Lasten
De uitgaven moeten voor het product Accommodaties SMV voor 2020 met €24.000,- en voor de jaren erna met €19.000,- worden verhoogd. Hieronder is een toelichting gegeven op deze budgetbijstellingen.

502395 De Rhijnsberg
De kosten voor het preventief onderhoud aan de technische installaties van De Rhijnsberg is in werkelijkheid hoger dan nu is begroot; daarnaast heeft het gebouw te kampen met lekkages aan de dakafwerking. Vanaf het jaar 2021 moet het onderhoudsbudget voor dit gebouw worden verhoogd met €10.000,-. Voorgesteld wordt om deze kosten voor de jaren 2021 t/m 2023 te dekken uit de reserve gebouwen. Voor de jaren erna moeten deze meerkosten worden gedekt binnen de reguliere exploitatie (2).

502440 Sportzaal Wapenveld
De kosten voor het schoonmaken van de sporthal Wapenveld zijn te laag begroot en moeten met ingang van 2020 met €5.000,- worden verhoogd. De raming voor de beveiligingsrondes moet eveneens worden verhoogd met €4.000,- ingaande 2021 (3).

502480 Dorpsaccommodatie De Noord
Het college heeft in de vergadering van 12 mei 2020 besloten om aan Lucrato €10.000,- beschikbaar te stellen als schadeloosstelling voor een deel van de gemeenschapsaccommodatie De Stikke/de Noord in Veessen. Hiermee is het ruimtegebrek bij de verenigingen opgelost en heeft Veessen weer een toekomstbestendige gemeenschapsaccommodatie. Het college heeft tevens besloten om de raad voor te stellen om deze kosten te dekken uit de reserve gebouwen (2).

502590 Hof van Cramer
Bij de Hof van Cramer moeten dit jaar twee asbesthoudende constructies worden gesaneerd in verband met het risico van beschadigen. De kosten hiervoor bedragen €9.000,-; voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de reserve gebouwen (2).

Baten

502481 Reserve dorpsaccommodatie De Noord
De schadeloosstelling van €10.000,- voor de gemeenschapsaccommodatie De Stikke/De Noord in Veessen wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve; deze mutaties is hier geboekt (zie ook de lastenkant) (2).

Informatie en toegang sociaal domein

Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke clientondersteuning en kosten voor ICT.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
571005 Informatie & Toegang 0 438.279 210.000 0 0 0
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa 0 48.902 0 0 0 0
571105 ICT 0 37.220 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 524.401 210.000 0 0 0
Baten
571005 Informatie & Toegang 0 0 -210.000 0 0 0
Totaal Baten 0 0 -210.000 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Informatie en toegang sociaal domein

Lasten en baten

571005 Informatie & Toegang
In 2019 is er €250.000,- beschikbaar gesteld voor het project 'aanpak 0-100 jaar'. Van dit budget resteert nog €210.000,-;  dit geld moet  dit jaar worden ingezet om het project te kunnen afronden. Voorgesteld wordt daarom om dit geld vrij te geven uit de daarvoor ingestelde reserve 'aanpak 0-100 jaar'. Voor de exploitatie verloopt dit dus budgetneutraal (2).

 

Jeugdhulp individuele voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorzieningen

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven  is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
573005 Jeugdhulp PGB 0 150.000 0 0 0 0
573055 Jeugdhulp in natura 0 4.040.674 0 0 0 0
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 0 134.430 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 4.325.104 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp individuele voorzieningen

Geen opmerkingen.

Jeugdhulp overige voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
575000 Jeugdzorg (overig) 0 109.741 0 0 0 0
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten 0 589.838 0 18.900 18.900 18.900
575200 Preventie 0 24.280 0 0 0 0
575250 Jeugdgezondheidszorg 0 453.279 8.750 17.429 17.429 17.429
575300 Voorschoolse voorziening 0 74.208 35.000 36.616 36.616 36.616
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk 0 15.588 0 0 0 0
575400 Overige voorziening 0 103.899 46.590 780 780 780
575450 Buitenschoolse voorzieningen 0 5.100 0 100 100 100
575500 Kosten CJG 0 296.881 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 1.672.814 90.340 73.825 73.825 73.825
Baten
575401 Reserve soc.domein jeugd 0 0 -46.590 0 0 0
Totaal Baten 0 0 -46.590 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp overige voorzieningen

Lasten
De lasten van het product Jeugdhulp overige voorzieningen moeten voor 2020 met €43.750,- worden verhoogd. Voor de jaren 2021 e.v. geldt een verhoging van €73.825,-. Hieronder volgt een onderbouwing van deze verhogingen.

575005 Jeugdhulp uitvoeringskosten
Als gevolg van een hogere loon- en prijsbijstelling van de gezinscoaches dan rekening mee was gehouden in de begroting van de gemeente Heerde, moet het budget hiervoor met ingang van het jaar 2021 met €18.900,- worden verhoogd (3). 

575250 Jeugdgezondheidszorg
De loonindexering voor de jeugdgezondheidszorg is ook sneller gestegen dan verwacht; deze kosten moeten vanaf dit jaar structureel met €8.750,- naar boven worden bijgesteld (3).

Herijking van de budgetten van de GGD plus de mogelijke afname van het plusproduct 'nu niet zwanger' resulteren in een stijging van de gemeentelijk bijdrage aan deze organisatie van €8.679,- vanaf 2021 (3).

575300 Voorschoolse voorzieningen
De kosten  voor kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) ten behoeve van kinderen in een kwetsbare thuissituatie is een preventieve maatwerkvoorziening. Deze voorziening wordt vanaf 2019 vaker ingezet in gemeenten, ook in Heerde, met als doel kostenreductie van zogenaamde zwaardere maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg en Wmo. Deze post moet daarom structureel met €25.000,- worden bijgeraamd (3).

In de collegevergadering van 24 maart 2020 is besloten om de huur voor de kinderopvang in De Rhijnsberg terug te brengen naar een realistischer bedrag. Voor 2020 kan dit voor een klein deel binnen het bestaande budget worden opgevangen; €10.000,- is extra nodig en wordt dit jaar gedekt uit de post Onvoorzien (2).  Voor 2021 en verder moet de begroting hiervoor worden bijgesteld met €11.616,- (3).

575400 Overige voorzieningen
Voor 2020 is er €46.590,- extra budget nodig voor het aanstellen van een 2e straathoekwerker/jongerenwerker.  Deze kosten kunnen worden betaald uit de uitkering voor beschermd wonen die in 2019 is ontvangen van de gemeente Apeldoorn. Deze uitkering is voor het grootste deel bij de najaarsnota 2019 overgeheveld naar de reserve 'sociaal domein' .  Daarom wordt voorgesteld om dit geld uit deze reserve te onttrekken ter dekking van deze kosten (2).

De huur van het jongerencentrum (Verian) moet met ingang van 2021 worden verhoogd met €780,- (3).

575450 Buitenschoolse voorzieningen
De subsidie voor de scouting vereniging moet met ingang van 2021 met €100,- per jaar worden verhoogd (3).

Baten
575401 Reserve sociaal domein
De mutatie aan de opbrengstenkant voor 2020 van €46.590,- betreft de onttrekking uit de reserve 'sociaal domein'  voor de aanstelling van een 2e straathoekwerker/jongerenwerker (zie hiervoor ook de lastenkant) (2).

Participatie en Werk

Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
577050 WSW 0 2.245.039 7.797 7.327 38.268 37.507
577105 Werkzoekenden dienstverlening 0 451.544 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 2.696.583 7.797 7.327 38.268 37.507

Toelichting op de lasten en baten product Participatie & Werk

Lasten
De begroting moet voor dit product voor de jaren 2020 t/m 2023 met respectievelijk €7.797,-; €7.327,-; € 38.268,- en €37.507,- naar boven worden bijgesteld. Hieronder is e.e.a. toegelicht.

577050 WSW
Naar aanleiding van de septembercirculaire 2019 moeten de WSW-budgetten met ruim €7.000,- per jaar naar boven worden bijgesteld; deze gelden worden 1 op 1 doorgestort naar Lucrato. De betreffende inkomsten zijn, conform BBV-voorschriften, opgenomen bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen (tezamen met de bijraming voor re-integratie) (2).

Het geraamde jaarlijkse exploitatietekort bij Lucrato komt voor rekening van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde. Het aandeel in dit tekort voor Heerde bedraagt €120.999,- (8% van het totaal).  Voor de jaren 2020 en 2021 is dit tekort reeds in de begroting opgenomen; voor de jaren erna moet hiervoor €31.223,- worden bijgeraamd (1).

 

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
579000 Bijstandverlening 0 387.277 0 0 0 0
579050 Levensonderhoud 0 2.553.900 0 0 0 0
579100 Bijstandverlening zelfstandigen 0 82.170 -40.580 0 0 0
579200 Inkomensondersteuningsbeleid 0 338.078 0 0 0 0
579250 Schulddienstverlening 0 59.559 0 0 0 0
579300 Minimabeleid 0 171.912 0 0 0 0
579400 Kwijtscheldingen 0 40.000 0 0 0 0
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand 0 338.070 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 3.970.966 -40.580 0 0 0
Baten
579050 Levensonderhoud 0 -2.698.167 33.512 33.512 33.512 33.512
579100 Bijstandverlening zelfstandigen 0 -44.083 0 0 0 0
579300 Minimabeleid 0 -51.780 0 0 0 0
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand 0 -3.120 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -2.797.150 33.512 33.512 33.512 33.512

Toelichting op de lasten en baten product Inkomen

Lasten

579050 Levensonderhoud
In de prestatieafspraken met Lucrato was opgenomen dat deze organisatie zou zorgen voor een uitstroom van 30 uitkeringsgerechtigden in 2020. Afgezet tegenover de nieuwe, gemiddelde instroom zou dit betekenen dat, wanneer zich geen Corona crisis had voorgedaan, het aantal uitkeringsgerechtigden ongeveer gelijk gebleven zou zijn met de stand ultimo 2019. Dit zou betekenen dat er €206.665,- van het bijstandsbudget kon worden afgeraamd (3). Nu de Corona crisis zorgt voor spanningen en werkloosheid op de arbeidsmarkt is de verwachting dat deze besparing niet kan worden gerealiseerd (6).

579100 Bijstandsverlening zelfstandigen
De kosten voor het levensonderhoud Bbz worden gedekt uit het BUIG-budget en zijn al geraamd op de post 579050. Deze post kan daarom voor deze kosten, in totaliteit €40.580,-, worden afgeraamd (5).


Baten

579050 Levensonderhoud
Op basis van de voorlopige beschikking van het BUIG-budget voor 2020 is het budget met structureel €33.512,- verlaagd (1).

Wmo maatwerkvoorzieningen

Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis 0 704.908 50.000 0 0 0
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG 0 1.206.530 70.000 70.000 70.000 70.000
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG 0 38.750 0 0 0 0
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo 0 24.941 44.640 0 0 0
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v 0 491.610 40.000 75.000 75.000 75.000
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w 0 158.440 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 2.625.179 204.640 145.000 145.000 145.000
Baten
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis 0 0 -50.000 0 0 0
581206 Reserve Soc Domein wmo 0 0 -44.640 0 0 0
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v 0 -6.140 0 0 0 0
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand 0 -20.000 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -26.140 -94.640 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten
De lasten van het product Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen in 2020 met €204.640,-; de jaren erna is de stijging €145.000,-. Hieronder volgt een onderbouwing van de budgetaanpassingen.

581005 Wmo uitvoeringskosten
Vanuit de overheid is er €100.000,- beschikbaar gesteld voor het project logeerzorg welke loopt van mei 2019 t/m mei 2020. In 2019 is hiervoor €50.000,- uitgegeven; het restant is toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Voorgesteld wordt om de resterende €50.000,- vanuit de reserve vrij te geven zodat het project dit jaar kan worden afgerond (2).

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG
Vanuit de algemene voorziening regieondersteuning (AVR/585200) wordt structureel €70.000,- overgeheveld naar maatwerkvoorzieningen ZIN (2).

581205 Opvang en beschermd wonen GGZ
Voor 2020 is er €44.640,- nodig voor het realiseren van een inloop GGZr. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de ontvangen uitkering voor beschermd wonen; dit geld is in 2019 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Voorgesteld wordt daarom om dit bedrag voor dit doel uit deze reserve vrij te geven (2).

581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel vervoerskosten
De regiekosten voor het vraagafhankelijk vervoer waren ondergebracht bij Basismobiliteit; deze kosten zijn naar deze post overgeheveld (€40.000,- structureel). Daarnaast is er een toename van het gebruik van de regiotaxi waardoor deze kostenpost met ingang van 2021 met €35.000,- is verhoogd (1).

Baten
De opbrengsten moeten met €94.640,- worden verhoogd als gevolg van twee onttrekkingen uit de reserve 'sociaal domein'; deze mutaties zijn hieronder toegelicht.

581005 Wmo uitvoeringskosten
Bij de najaarsnota 2019 is er €50.000,- toegevoegd aan de reserve 'sociaal domein' voor het project logeerzorg (zie ook hierboven).  Dit geld wordt dit jaar besteed; het vrijgeven van dit bedrag uit de reserve is een opbrengst in de exploitatie en is op deze post verwerkt (2).

581206 Reserve sociaal domein
De kosten voor het realiseren van een inloop GGZr worden gedekt uit de reserve 'sociaal domein'. Deze onttrekking ad. €44.640,- is op deze post verwerkt.

Wmo algemene voorzieningen

Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
585000 Volwassenenwerk 0 179.531 0 0 0 0
585050 Maatschappelijk werk 0 7.067 0 0 0 0
585100 Volksgezondheid 0 177.792 8.000 8.000 8.000 8.000
585150 Vreemdelingen inburgering 0 40.520 -18.860 0 0 0
585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin 0 865.897 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
585250 Basismobiliteit 0 806.586 -28.000 -43.000 -43.000 -43.000
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar 0 1.364.493 600.000 800.000 0 0
585350 Vrijwilligers 0 80.811 5.000 5.000 5.000 5.000
585400 Mantelzorg 0 91.420 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 3.614.117 496.140 700.000 -100.000 -100.000
Baten
585150 Vreemdelingen inburgering 0 -35.550 21.330 0 0 0
585250 Basismobiliteit 0 -25.350 5.000 12.500 12.500 12.500
585301 Reserve algemene voorzieningen huishoude 0 0 -600.000 -800.000 0 0
Totaal Baten 0 -60.900 -573.670 -787.500 12.500 12.500

Toelichting op de lasten en baten product Wmo algemene voorzieningen

Lasten

De lasten van het product Wmo algemene voorzieningen stijgen voor 2020 met €496.140,-; voor 2021 is deze stijging €700.000,-. De daaropvolgende jaren is er €100.000,- minder nodig van het oorspronkelijke budget. Hieronder zijn de afwijkingen toegelicht.

585100 Volksgezondheid
Conform de begroting van de GGD moet de gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel Volksgezondheid structureel met €8.000,- worden verhoogd (1).

585150 Vreemdelingen inburgering
De kosten voor het inburgeren van vreemdelingen kunnen voor dit jaar met €18.860,- naar beneden worden bijgesteld. Hierbij is als uitgangspunt genomen  dat er 10 statushouders worden gehuisvest(3).

585200 Algemene voorziening regieondersteuning
Dit budget is structureel verlaagd met €70.000,-  en is naar Wmo ZIN maatwerkvoorzieningen (581055) overgeheveld (2).

585250 Basismobiliteit
Het budget voor het onderdeel Basismobiliteit kan voor 2020 met €28.000,- en voor de jaren erna met €43.000,- worden afgeraamd. Dit komt doordat er een andere vereveningswijze door PlusOV  wordt toegepast; hierdoor zijn de werkelijke kosten per vervoersonderdeel beter inzichtelijk gemaakt. Voor leerlingenvervoer levert dit een structureel financieel voordeel op; de vervoerskosten voor dagbesteding en jeugdwet daarentegen zijn gestegen, met name ook door een toename van het aantal gebruikers (1 en 6).

585300 Algemene voorzieningen schoon en leefbaar huis
De kosten voor de AVSLH stijgen door het abonnementstarief in combinatie met Cao-stijgingen (zie ook raadsvoorstel d.d. 20 april 2020). De verwachting is dat er voor 2020 €600.000,- extra geld nodig is; voor 2021 is dit een bedrag van €800.000,-. De raad heeft besloten om deze meerkosten te dekken uit de algemene reserve Grondbedrijf (2).

585350 Vrijwilligers
Het college heeft in de vergadering an 17 december 2019 besloten om €5.000,- structureel beschikbaar te stellen voor georganiseerde vormen van burgerparticipatie. Tevens is besloten om dit bedrag bij de voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021-2024 op te nemen (1).

 

Baten
De opbrengsten kunnen bij dit product voor 2020 met €573.670,- naar boven worden bijgesteld. Voor 2021 is deze bijstelling €787.500,-; de jaren erna moet er €12.500,- worden afgeraamd. Hieronder volgt een toelichting op deze afwijkingen.

585150 Vreemdelingen inburgering
In 2019 zijn er in Heerde 6 volwassenen gehuisvest. Dit betekent dat er van het rijk (T-1 systematiek) €14.220,- wordt ontvangen (6 keer €2.370,-). Van het oorspronkelijke budget moet dus €21.330,- worden afgeraamd (3).

585250 Basismobiliteit
Vanwege de lagere afname in verband met de Coronacrisis is de verwachting dat er €5.000,-  minder reizigersbijdrage wordt ontvangen in 2020 (6). Door de afname van het vraagafhankelijk vervoer is de daling van de eigen bijdrage voor de jaren 2021 e..v. naar verwachting €12.500,- (1).

585301 Reserve algemene voorzieningen huishoudelijke hulp
De raad heeft in de vergadering van 20 april 2020 besloten om de verwachte meerkosten voor 2020 (€600.000,-) en voor 2021 (€800.000,-) voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis te dekken uit de algemene reserve Grondbedrijf (zie ook de toelichting bij de lastenkant).