Meer
Publicatiedatum: 09-09-2020

Inhoud

Risicoparagraaf

Inhoud

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van risico’s die hun weerslag kunnen hebben op de gepresenteerde meerjarenraming en financiële positie van de gemeente.

Herverdeling gemeentefonds
BZK doet onderzoek naar de huidige verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten, zowel voor wat betreft de rijksmiddelen sociaal domein, als de overige, klassieke domeinen. De verwachting is dat dit onderzoek gaat leiden tot forse herverdeeleffecten ten koste van kleine gemeenten.

Realisatie ombuigingen
Hoewel de meeste ombuigingen inmiddels gerealiseerd zijn, hangen enkele (beleidsmatige) ombuigingen nog in de lucht. Hierover vindt nog overleg plaats.

Richtlijn extra middelen jeugdzorg
Vorig jaar heeft uw raad een dekkingsplan programmabegroting 2020 e.v. vastgesteld waarbij met goedkeuring van de financieel toezichthouder (provincie) vanaf 2022 per jaar rekening wordt gehouden met extra rijksmiddelen jeugdzorg. Het merendeel van alle gemeenten heeft deze richtlijn toegepast. Voor ons gaat dit om een bedrag van €243.000 per jaar.

Schoon & Leefbaar huis
De extra kosten voor Schoon & Leefbaar huis, vooral veroorzaakt door het abonnementstarief, worden in 2020 en 2021 gedekt uit de algemene reserve. Daarmee is er tijd om te komen tot een radicale ombuiging van het bestaande beleid, zodat vanaf 2022 deze kosten weer beheersbaar zijn.

Corona gerelateerde kosten
De Coronapandemie (Covid-19) heeft financieel effect voor gemeenten; extra kosten en lagere opbrengsten. Deze lasten worden separaat geadministreerd en zijn niet verwerkt in de voorliggende meerjarenramingen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het rijk gemeenten hierin tegemoet komt door deze lasten te compenseren.

Regionale ambities
Zoals bekend maakt Heerde deel uit van zowel de Regio Zwolle als de Cleantech Regio. Beide regio’s hebben een strategische agenda. Om de doelen van de agenda’s te realiseren zal de triple-helix binnen beide regio’s maatregelen en acties moeten ontplooien en aldus ook de deelnemende gemeenten. Deze regionale ambities sluiten aan bij onze lokale doelstellingen, waardoor we er vooralsnog van uitgaan dat eventuele te leveren bijdragen worden gedekt uit de bestaande begroting.

Integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen
Momenteel wordt er in samenspraak met schoolbesturen een zgn. integraalhuisvestingsplan opgesteld. Dit plan heeft als doel onze schoolgebouwen toekomstbestendig te maken en een doorkijk te geven in de benodigde investeringen. Hoewel dit onderwerp ook één van onze prioriteiten is (zie vorige paragraaf), zijn thans de gemoeide kosten nog ongewis. Wel wordt rekening gehouden met forse investeringen.