Meer
Publicatiedatum: 09-09-2020

Inhoud

3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Inhoud

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Duurzaamheid

Toelichting op product Duurzaamheid

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
521600 Duurzaamheid 0 144.908 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 144.908 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Duurzaamheid

Geen opmerkingen.

Economie

Toelichting op product Economie

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik  ten behoeve van de markt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
533000 Economische zaken 285.231 308.209 0 10.000 10.000 0
533050 Markten 28.313 28.827 5.000 5.000 5.000 5.000
533100 Festiviteiten 3.694 5.046 0 0 0 0
Totaal Lasten 317.237 342.082 5.000 15.000 15.000 5.000
Baten
533000 Economische zaken 0 0 0 0 0 0
533050 Markten -14.111 -21.880 0 0 0 0
533100 Festiviteiten -1.840 -1.250 0 0 0 0
Totaal Baten -15.952 -23.130 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Economie

Lasten
Bij het product Economie moeten de lasten structureel met €5.000,- worden verhoogd. Daarnaast is er voor de jaren 2021 en 2022 €10.000,- extra budget nodig. Hieronder zijn deze mutaties toegelicht.

533000 Economische zaken
Voor de uitvoering van het project Toekomst Bestendige Bedrijventerreinen is voor 2021 en 2022 €10.000,- nodig voor de co-financiering van actiepunten (4).

533050  Markten
Vanwege toegenomen kosten voor het netbeheer van energie is er een structureel extra budget van €5.000,- nodig voor deze post (3).

Toerisme

Toelichting op product Toerisme

Faciliteren van ‘Visit Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
533200 Toerisme & Recreatie 366.399 368.138 0 0 0 0
533201 Reserve Toerisme & Recreatie 2.426 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 368.824 368.138 0 0 0 0
Baten
533200 Toerisme & Recreatie -2.426 0 0 0 0 0
Totaal Baten -2.426 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Toerisme

Geen opmerkingen.

 

 

 

Bouwen en wonen

Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
545000 Volkshuisvesting 0 172.800 20.250 50.500 40.500 40.500
545050 Woonwagenkamp 0 10.322 0 0 0 0
545100 Vergunning & toezicht Bouwen 0 386.190 0 0 0 0
545250 Milieubeheer 0 323.822 -27.570 22.743 17.276 18.776
Totaal Lasten 0 893.134 -7.320 73.243 57.776 59.276
Baten
545050 Woonwagenkamp 0 -5.130 0 0 0 0
545200 Leges WABO 0 -403.000 0 0 0 0
545250 Milieubeheer 0 -62.232 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -470.362 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Bouwen en Wonen

Lasten
De lasten van het product Bouwen en Wonen kunnen voor 2020 per saldo met €7.320,- worden verlaagd. Voor de jaren erna moeten de budgetten met respectievelijk €73.243,-; €57.776,- en €59.276,- naar boven worden bijgesteld. Hieronder zijn deze mutaties toegelicht.

545000 Volkshuisvesting
Om uitvoering te kunnen geven aan een aantal acties  die genoemd staat in de 'Woonagenda gemeente Heerde 2020-2023' is extra budget nodig. Hiermee kan een gemeentelijk onderhandelaar en coördinator worden aangetrokken (startend halverwege 2020; kosten €40.500,- per jaar) waardoor aan de voorzijde de processen van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouw opgaven beter kunnen worden gestuurd. In 2023 vindt een evaluatie van de  Woonagenda plaats (4). Daarnaast is er voor het opstellen van een kavelpaspoort waarbij onderzoek wordt gedaan naar alternatieve/innovatieve woonvormen (bijv. tiny houses) €10.000,- nodig in 2021 (4).

545250 Milieubeheer
Het aantal wildaanrijdingen blijft stijgen; hierdoor stijgt ook de bijdrage aan Stichting Groennetwerk die zorgt voor de afhandeling hiervan. De kosten hiervoor moeten daarom de komen jaren met respectievelijk €4.000,-; €5.500,- en €7.000,- worden verhoogd (3).

De jaarrekening 2019 van de ODNV is afgesloten met een batig saldo; de gemeente Heerde ontvangt hierdoor €18.071,- terug. Daarnaast wordt de bijdrage voor 2020 verlaagd met €9.499,- als gevolg van een lager aantal sloopmeldingen. Voor 2020 is dit een totaal voordeel van €27.570,- (5). Voor de jaren erna moet de bijdrage aan de ODNV met €15.000,-  worden bijgesteld doordat er een extra takenpakket (natuurtaken) wordt afgenomen. De gemeentelijke bijdrage aan de overige taken van de ODNV is voor 2021 iets hoger dan de huidige raming (€3.743,-); de jaren erna kan de raming met €3.224,- naar beneden worden bijgesteld (4).

Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
547000 RO eigen plannen 0 207.006 0 0 0 0
547050 RO initiatieven van derden 0 140.821 0 0 0 0
547100 RO toezicht handhaving 0 2.491 0 0 0 0
547150 Planschades 0 25.000 0 0 0 0
547250 Omgevingswet 415 122.500 0 0 0 0
Totaal Lasten 415 497.818 0 0 0 0
Baten
547000 RO eigen plannen 0 -34.180 0 0 0 0
547050 RO initiatieven van derden 0 -49.670 0 0 0 0
547150 Planschades 0 -25.000 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -108.850 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Ruimtelijke ontwikkeling

Geen opmerkingen.

Accommodaties

Toelichting op product Accommodaties

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
502060 Carillion 0 1.620 0 0 0 0
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde 0 1.050 0 0 0 0
502120 Muziekkoepel Veessen 0 1.600 0 1.700 1.700 1.700
502180 Stalling werf 0 15.590 0 0 0 0
502640 Flessenbergerweg 39 0 22.688 10.000 2.000 2.000 2.000
502680 Villa Jacoba 0 32.288 0 0 0 0
502740 Nachtegaalweg 48 0 21.045 0 0 0 0
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties 0 153.109 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
549200 Vrijkomende locaties 0 84.736 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 333.726 0 -6.300 -6.300 -6.300
Baten
502001 Reserve gebouwen 0 0 -57.000 -18.000 -10.000 -10.000
502680 Villa Jacoba 0 -17.894 0 0 0 0
502740 Nachtegaalweg 48 0 -21.704 0 0 0 0
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties 0 -35.251 0 0 0 0
549200 Vrijkomende locaties 0 0 -37.000 0 0 0
549201 Reserve vrijkomende locaties 0 -32.968 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -107.817 -94.000 -18.000 -10.000 -10.000

Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties

Lasten
Voor 2020 hoeft het budget bij het product Accommodaties niet te worden verhoogd; de mutaties zijn per saldo nihil. Voor de jaren erna kunnen de ramingen met €6.300,- naar beneden worden bijgesteld. Hieronder zijn de mutaties toegelicht.

502120 Muziekkoepel Veessen
Het onderhoudsbudget voor de muziekkoepel is te laag en moet met ingang van 2021 met €1.700,- naar boven worden bijgesteld (3).

502640 Flessenbergerweg 39
Voor binnen- en buitenschilderwerk aan dit gebouw en het herstel van bouwkundige voorzieningen en reinigingswerkzaamheden  van de buitengevel is voor 2020 €10.000,- nodig. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken  uit de reserve gebouwen (2). Voor de jaren 2021 e.v. moet er voor het schoonhouden van het gebouw €2.000,- per jaar structureel worden bijgeraamd (3).

549150 Onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties
De budgetten voor deze post kunnen zowel voor de legionellacontrole (€5.000,-) als voor het algemeen onderhoud (€5.000,-) structureel naar beneden worden bijgesteld (3).

 

Baten
De opbrengsten bij dit product moeten voor 2020 met €94.000,- naar boven worden bijgesteld. Voor 2021 is deze bijstelling €18.000,-; voor de jaren erna €10.000,-,

502001 Reserve gebouwen
Voorgesteld is om diverse (meerkosten) bij de gebouwen te dekken door een onttrekking uit de reserve gebouwen. Deze onttrekkingen zijn geclusterd op deze post en bedragen voor 2020  €57.000,-; voor 2021 €18.000,- en voor de jaren erna €10.000,- (2).

549200 Vrijkomende locaties
In 2020 heeft de daadwerkelijke verkoop van De Hank plaatsgevonden; een jaar later dan  gepland/geraamd. Deze werkelijke opbrengst van €37.000,- moet nog als raming worden opgenomen (5).

Gebiedsontwikkeling

Toelichting op product Gebiedsontwikkeling

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
537000 Gebiedsontwikkeling 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 0 0 0 0 0
Baten
537000 Gebiedsontwikkeling 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0 0 0 0

Toelichting op lasten en baten product Gebiedsontwikkeling

Geen opmerkingen.

Beheer en Onderhoud

Toelichting op product Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
502100 Zoutloods 0 0 15.000 0 0 0
502500 Sportpark Molenbeek 0 8.060 18.000 0 0 0
502520 Sportpark Eeuwlanden 0 5.190 0 0 0 0
502540 Sportpark Monnikenbos 0 6.730 0 0 0 0
502560 Sportpark Veessen 0 1.540 0 0 0 0
502620 Aula en baarhuisjes 0 25.080 5.500 10.500 10.500 10.500
549300 Buitensportaccommodaties 0 339.392 0 0 0 0
551000 Gemeentelijke gronden 0 84.924 0 0 0 0
551050 Erfpachten 0 6.450 0 0 0 0
551100 Kadaster & Landmeten 0 52.294 0 0 0 0
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 0 144.345 0 0 0 0
551200 Beheerplan Wegen 0 1.616.202 36.000 0 0 0
551220 Gronddepot 0 42.825 0 0 0 0
551250 Huisnummering/straatnaamborden 0 1.820 0 0 0 0
551350 Herstel degeneratieschade 0 108.809 0 0 0 0
551400 Beheerplan Kunstwerken 0 250.256 0 0 0 0
551450 Verkeersmaatregelen 0 118.898 0 0 0 0
551600 Beheerplan Water 0 97.064 0 0 0 0
551650 Verkeers- en vervoersplan 0 39.942 0 0 0 0
551750 Beheerplan Verlichting 0 227.031 0 0 0 0
551800 Beheerplan Openbaar groen 0 1.159.992 30.000 30.000 30.000 30.000
551850 Beheerplan Speeltuinen 0 78.070 0 0 0 0
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen 0 384.480 29.500 0 0 0
552000 Onderhoudsplan Reiniging 0 1.546.895 0 0 0 0
552100 Onderhoudsplan Riolering 0 1.145.950 0 0 0 0
552200 Huisaansluiting riolering 0 1.950 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 7.494.189 134.000 40.500 40.500 40.500
Baten
502100 Zoutloods 0 0 -15.000 0 0 0
549300 Buitensportaccommodaties 0 -52.975 0 0 0 0
551000 Gemeentelijke gronden 0 -58.019 0 0 0 0
551050 Erfpachten 0 -48.908 0 0 0 0
551100 Kadaster & Landmeten 0 -2.130 0 0 0 0
551201 Reserve Beheerplan Wegen 0 0 -36.000 0 0 0
551220 Gronddepot 0 -42.825 0 0 0 0
551350 Herstel degeneratieschade 0 -8.750 0 0 0 0
551351 reserve Herstel degeneratieschade 0 -86.530 0 0 0 0
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken 0 -114.657 0 0 0 0
551750 Beheerplan Verlichting 0 -4.900 0 0 0 0
551901 Reserve Begraafplaatsen 0 -36.066 -35.000 -10.500 -10.500 -10.500
551950 Inkomsten begraafplaatsen 0 -497.493 0 0 0 0
552001 Reserve Reiniging 0 -177.088 0 0 0 0
552050 Inkomsten reiniging 0 -1.834.670 0 0 0 0
552100 Onderhoudsplan Riolering 0 -96.075 0 0 0 0
552150 Inkomsten riolering 0 -1.389.476 0 0 0 0
552200 Huisaansluiting riolering 0 -1.950 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -4.452.512 -86.000 -10.500 -10.500 -10.500

Toelichting op de lasten en baten product Beheer en Onderhoud

Lasten
Voor het product Beheer & Onderhoud is voor 2020 €134.000,- extra geld nodig. Voor de jaren daarna moet het budget met €40.500,- naar boven worden bijgesteld. Hieronder is een toelichting opgenomen van deze budgetbijstellingen.

502100 Zoutloods
Voor het terrein met opstallen van de voormalige Zoutloods moeten dit jaar enkele noodzakelijke onderzoeken (bodem-asbest e.d.) worden uitgevoerd. De hiermee gemoeide kosten (ingeschat op €15.000,-) kunnen worden verrekend bij de overdracht/verkoop van het complex (2). 

502500 Sportpark Molenbeek
De riolering bij het sportpark Molenbeek geeft veel overlast in de vorm van verstoppingen.  Binnen in het gebouw is het rioolstelsel reeds vervangen; dit jaar is het noodzakelijk om ook het buitendeel (incl. straatwerk) te vernieuwen. De kosten bedragen naar verwachting €18.000,-. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de reserve gebouwen (2).

502620 Aula en baarhuisjes
De budgetten voor schoonmaak- en onderhoudskosten voor de aula en baarhuisjes moeten voor 2020 met €5.500,- en voor de jaren erna met €10.500,- worden verhoogd. Omdat dit een kostendekkende exploitatie betreft worden de kosten gedekt uit de reserve afkoop onderhoud graven (2).

551200 Beheerplan wegen
Het college heeft in de vergadering van 12 mei 2020 besloten om de commissie Ruimte via een discussienota voor te stellen om in totaliteit €36.000,- beschikbaar te stellen voor het tegengaan van overlast van wilde zwijnen. Tevens wordt voorgesteld om deze kosten te dekken uit de algemene reserve (2).

551800 Beheerplan Openbaar groen
De kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups zijn sinds vorig jaar sterk toegenomen. Afgelopen jaar heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de periode 2020-2023. Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden van 2019, en de verwachte overlast voor de aankomende jaren, zullen de kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups jaarlijks €50.000,- zijn. Dit betekent dat hiervoor €30.000,- structureel moet worden bijgeraamd (3).

551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen
Voor het achterstallig onderhoud van snoeiwerkzaamheden op de begraafplaats aan de Meester Nijhoffstraat is éénmalig €29.500,- extra budget nodig. Deze kosten worden gedekt uit de reserve afkoop onderhoud graven (2).

Baten
De bijstellingen aan de batenkant, voor het jaar 2020 €86.000,- en voor de jaren erna €10.500,-, betreffen allemaal mutaties op de reserves van bovengenoemde budgetbijstellingen. Voor 2020 is dit de dekking van de kosten van de Zoutloods (€15.000,-); overlast wilde zwijnen (€36.000,-) en de begraafplaatsen (€35.000,-). Voor de jaren 2021 e.v. is dit de dekking vanuit de reserve voor de schoonmaak- en onderhoudskosten van de aula en baarhuisjes (€10.500,-) (2).

 

Bosbeheer

Toelichting op product Bosbeheer

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
502200 Gebouwen Bosbedrijf 0 8.705 0 0 0 0
555000 Bosbeheer 0 95.360 0 0 0 0
555050 Recreatiebeheer 0 3.034 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 107.099 0 0 0 0
Baten
502200 Gebouwen Bosbedrijf 0 -4.555 0 0 0 0
555000 Bosbeheer 0 -156.066 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal Baten 0 -160.621 10.000 10.000 10.000 10.000

Toelichting op de lasten en baten product Bosbeheer

Baten
De opbrengsten moeten bij het product Bosbeheer structureel met €10.000,- naar beneden worden bijgesteld. De volgende twee oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen:

555000 Bosbeheer
De houtprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald; de inkomsten hiervoor moeten daarom structureel met €15.000,- naar beneden worden bijgesteld. Er wordt maximaal 2.500 M3 hout per jaar geoogst overeenkomstig het beheerplan. Dit komt overeen met de natuurlijke bijgroei van het gemeentebos. Op deze manier houden wij ons bos op een natuurlijke manier in stand (3).

De jaarlijkse subsidiebijdrage voor het Natuur en Landschapsbeheer van de provincie is met de nieuwe aanvraag met €5.000,- verhoogd en kan daarom worden bijgeraamd (5).