Meer
Publicatiedatum: 09-09-2020

Inhoud

Meerjarenperspectief

Inhoud

Meerjarenraming

Vertrekpunt betreft de vastgestelde ramingen 2020-2023. Die zijn in de afgelopen periode geactualiseerd op basis van het principe ‘realistisch ramen’, d.w.z. alle (exploitatie)budgetten zijn onder de loep genomen en afgezet tegenover de laatste inzichten, alsook is de (meerjaren)investeringslijst op onderdelen gemuteerd.

Deze handeling heeft geresulteerd in een groot aantal bijstellingen met een fors kostenverhogend karakter.

Omwille van het overzicht hebben wij de opbrengst van het ‘realistisch ramen’ verdeeld in enkele categorieën, te weten:

  1. Onvermijdbare en niet beïnvloedbare meerkosten;
  2. Meerkosten met ‘eigen’ dekking;
  3. Realistische meerkosten;
  4. Meerkosten met karakter nieuw beleid of wensen (overige claims);
  5. Meevallers;
  6. Corona crisis.

In onderstaand overzicht is het saldo van elke categorie opgenomen.

 

2020

2021

2022

2023

Begrotingssaldi vorige meerjarenraming

-12.405 -72.952 -45.323 -119.320

Meerkosten actualisering investeringen

0 4.754 25.878 37.237

1. Onvermijdbare/niet beïnvloedbare meerkosten

148.297 189.612 220.835 220.835

2. Meerkosten met ‘eigen’ dekking

0 0 0 0

3. Realistische meerkosten

39.555 100.360 101.860 103.360
5. Meevallers

-192.453 -491.028 -554.314 -541.300

4. Nieuw beleid/wensen (excl. BHS/MFA)

20.250 86.743 69.776 59.776
Ruimte extra collegeprioriteiten 3.244 -182.511 -181.288 -239.412
Nieuw beleid collegeprogramma (beschikbaar in bestaande begroting) -76.500 -86.500 -96.500 -96.500
Totaal beschikbaar voor nieuw beleid

-73.256 -269.011 -277.788 -335.912

 

       

6. Ongedekte kosten Corona crisis

344.065 206.665 206.665 206.665