Meer
Publicatiedatum: 09-09-2020

Inhoud

1. Bestuur

Inhoud

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

 

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
506050 Communicatieplan 0 20.700 0 0 0 0
521000 Raad 0 279.510 0 0 0 0
521050 Griffie 0 146.201 0 0 0 0
521100 Rekenkamerfunctie 0 19.490 0 0 0 0
521150 College 0 609.165 75.000 50.000 50.000 50.000
521300 Best. samenwerking 0 156.820 0 0 0 0
521350 Internationale contacten 0 1.780 0 0 0 0
521400 Rechtsbescherming 0 42.760 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 1.276.426 75.000 50.000 50.000 50.000
Baten
521150 College 0 0 -52.600 0 0 0
Totaal Baten 0 0 -52.600 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product bestuur

Lasten
Bij het product Bestuur moet bij de lasten voor 2020 €75.000,- worden bijgeraamd; voor de jaren erna is de bijstelling €50.000,-. Hieronder volgt een toelichting op deze budgetbijstellingen.

521150 College
Ingeschat wordt dat er extra organisatorische kosten moeten worden gemaakt als gevolg van de Corona crisis. Hiervoor wordt eenmalig €25.000,- bijgeraamd (6).

Jaarlijks wordt er €40.000,- geraamd voor de dotatie aan de pensioenvoorziening (ex) wethouders. Deze raming is te laag gebleken; de afgelopen jaren is er in werkelijkheid gemiddeld €90.000,- per jaar aan deze voorziening gedoteerd. Deze post wordt daarom structureel met €50.000,- verhoogd zodat het jaarlijkse terugkerende tekort hiermee naar verwachting is opgelost (3).

Baten

521150 College
De provincie Gelderland heeft een eenmalig subsidiebedrag van €52.600,- beschikbaar gesteld om (een deel) van de extra kosten die ontstaan als gevolg van de Corona crisis te kunnen betalen. Dit geld moet worden ingezet voor de uitvoering van vitale functies, ondersteuning van kwetsbare groepen, het versterken van de sociale verbinding of aan cultuur, sport, recreatie en toerisme (6). 

Veiligheid

Toelichting op product Veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
502020 Brandweergarage Heerde 0 58.521 0 3.000 3.000 3.000
502040 Brandweergarage Wapenveld 0 27.447 6.000 6.000 6.000 6.000
523000 Brandweer 0 980.456 0 28.600 28.600 28.600
523050 Crisisbeheersing 0 38.588 0 0 0 0
523100 Openbare orde & Veiligheid 0 115.962 5.000 0 0 0
523150 APV 0 139.583 0 0 0 0
523200 Drank- en horecawet 0 37.918 0 0 0 0
545150 Handhaving Bouwen 0 181.178 0 0 0 0
545300 Handhaving Milieubeheer 0 7.472 0 0 0 0
551300 Opvang huisdieren 0 10.380 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 1.597.505 11.000 37.600 37.600 37.600
Baten
523000 Brandweer 0 -8.000 0 0 0 0
523150 APV 0 -13.420 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -21.420 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Veiligheid

Lasten
De lasten moeten bij het product Veiligheid met €11.000,- naar boven worden bijgesteld voor 2020. Voor de jaren 2021-2024 is deze bijstelling €37.600,-. Hieronder is een toelichting opgenomen voor deze bijstellingen.

502040 Brandweerkazerne Heerde en 502040 Brandweerkazerne Wapenveld
De schoonmaakkosten voor de brandweerkazerne te Heerde moeten met ingang van 2021 met €3.000,- naar boven worden bijgesteld (3).

De energiekosten van de brandweerkazerne te Wapenveld zijn te laag geraamd; deze moeten structureel met €6.000,- worden verhoogd (3).

523000 Brandweer
De inspectie en het onderhoud van brandkranen en brandputten is vanaf 1-1-2020 volledig overgedragen naar de gemeenten. Voor de inspectie was wel een budget in de begroting opgenomen; de onderhoudskosten en de inzet van een inspectievoertuig (tezamen met 5 andere gemeenten) waren niet geraamd. Verwacht wordt dat deze meerkosten vanaf 2021 structureel €10.000,- bedragen (3).

In de vorige meerjarenraming was er een gemeentelijke bijdrage voor de VNOG opgenomen die was ontleend aan de begroting van deze organisatie. Inmiddels is er een nieuwe begroting opgesteld waarbij rekening is gehouden met een redelijke forse, maar wel realistische, indexering en een stijging van het opleidingsbudget. Dit betekent dat de bijdrage van de gemeente Heerde hiermee structureel met €18.600,- toeneemt (1).

523100 Openbare orde & Veiligheid
Vanwege toezicht op de naleving van de maatregelen omtrent de Corona crisis is dit jaar extra toezichtscapaciteit nodig; een incidentele extra uitgaaf van €5.000,- (6).